Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри технології бродильних виробництвДата29.06.2016
өлшемі87 Kb.
түріІнформація
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри технології бродильних виробництв

а) Кафедра технології бродильних виробництв створена у 2005 році на будівельному факультеті за напрямом підготовки 6.05701 «Харчова технологія та інженерія» (бакалавр). У 2012 року отримали ліцензію на підготовку спеціалістів з галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» за спеціальності 7.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства».

б) На кафедрі проводиться науково-дослідна робота під керівництвом професорсько-викладацького складу, яка ведеться за наступними напрямками:

1. Мікронізація зерна – інноваційна технологія в спиртовій галузі.

2. Вивчення процесу зневоднення спирту різними видами молекулярних сит.

3. Дослідження впливу палигорськіту і активованого вугілля на фізико-хімічні показники питної води.

4. Комплексний вплив ферментних препаратів на ступінь деструкції полісахаридів зерна різних культур.

5. Розробка нових рецептур напоїв у лікеро-горілчаному виробництві; очищення сортівок природними адсорбентами.

6. Використання рослинних екстрактів в технології пива та безалкогольних напоїв.

7. Дослідження залежності кількості дріжджових клітин від консистенції засівних дріжджів.

8. Моделювання процесу ректифікації спиртово-ефірного розчинника.

9. Природа домішок етилового спирту та засоби регулювання хімічних і сенсорних характеристик спирту.

10. Освітлення та стабілізація вин.

в) Науково-педагогічні кадри кафедри технології бродильних виробництв:

- з 2005-2012 рік завідувач кафедри к.т.н., доцент Головченко Валерій Миколайович;

- з 2012 року завідувач кафедри к.т.н., старший науковий співробітник, доцент Нагурна Ніна Анатоліївна (працює з 2009 року);

- з 2012 року д.т.н., професор Мельник Людмила Миколаївна;

- з 2005 року к.т.н., доцент Осипенкова Ірина Іванівна;

- з 2012 року викладач Омельчук Станіслав Валентинович

- з 2012 року к.т.н., старший викладач Криволапов Олексій Миколайович;

- з 2005 року старший викладач Яременко Тетяна Григорівна;

- з 2005 року старший викладач Чепурна Оксана Леонідівна;Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Омельчук С.В., Мельник І.В.

Розробка технології «горіхового» пива

 1. Наукові праці ОНАХТ
2012. - № 42(2). – С. 316-321.

2

Осипенкова І.І., Дейкало Г.О., Скрипниченко Р.М.

Про фактори, які впливають на якість навчально-виховної роботи зі студентами

Міжнародна науково-практична конференція «Современніе направления теоретических и практических исследований» Одесса

Том 16, 2012- с.49-51
 1. Осипенкова І.І., Дейкало Г.О., Скрипниченко Р.М

Про перспективи застосування міцелію для виготовлення органо-мінеральних добрив

Восьма міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2012» Полтава2012 – с. 70-72

Тезиси
Турчун О.В., Нагурна Н.А

Використання сорбенту шунгіту для зміни концентрації метанолу у сортівці

Міжнародна науково-практична конференція. «Розвиток наукових досліджень 2012»/. - Полтава ПДПУ ім. В.Г. Короленка 19-21.11.2012.Яценко С.І., Нагурна Н.А.

Дослідження процесу ІЧ-обробки зернової сировини для виробництва етилового спирту

Міжнародна науково-практична конференція. «Розвиток наукових досліджень 2012»/. - Полтава ПДПУ ім. В.Г. Короленка 19-21.11.2012. 1. Омельчук С.В., Мельник І.В.
Використання екстракту волоського горіха в технології приготування оригінального пива

78 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» Київ


2012-с. 211-212.
 1. Омельчук С.В., Мельник І.В. // -


Технологія оригінального пива з використанням навколоплідних шкірок волоського горіха.

II Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства ». - Київ

2012 - с. 225-226.
Омельчук С.В., Мельник И.В.


Использование зкстрактов грецкого ореха в технологии оригинального пива.

Техника и технология пищевых производств. Тезисы докладов VIII Международной научной конференции студентов и аспирантов. - Могилев

2012 - с.60.
 1. Куриленко Ю.М., Омельчук С.В.
Хітозан - як перспективне джерело усунення проблем стійкості пива.

Материали за VIII международна научна практична конференция. Новината за напреднали наука - 2012. –София

2012-с. 88-89.
Омельчук С.В., Куриленко Ю.М., Солодовнік Т.В.


Використання хітозану, як стабілізатора пива при колоїдних помутніннях

Materiály VIII Mezinárodni vědecko-praktická konference. Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety 2012. - Praha -

2012 - c. 54-55.
Омельчук С.В., Мельник І.В.


Розробка оригінального сорту пива з додаванням екстракту волоського горіха

Міжвузівська наукова студентська конференція 2011-2012 н.р. - Одеса

2012
Омельчук С.В., Мельник І.В.


Вплив екстрактів з навколоплідних шкірок волоського горіха на стабільність пива

VIII Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу «Харчові технології» - Одеса

2012.
Omelchuk Stanislav, Melnik Irina


Nut beer as a functional drink

Modern Technologies in the food Industry – Chişinău (Republic of Moldova)

2012 - c. 38-40.

Методичне забезпечення
Чепурна О.Л., Заболотна Г.М.

Технічна мікробіологія. Посібник для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Черкаси: ЧДТУ

2012.- 107 с.


Нагурна Н.А., Чепурна О.Л., Яценко С.І.

Технологія спирту. Лабораторний практикум для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія»/

Черкаси: ЧДТУ

2012.-120 с.

Чепурна О.Л.

Університетська освіта.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія»Черкаси: ЧДТУ

2012.-15с.
Чепурна О.Л.

Університетська освіта.

Курс лекцій для вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія»Черкаси: ЧДТУ

2012.-40с.
[Головченко В.М.|, Попсуй Г.Л., Онищенко Н.О., Омельчук С.В.:

Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 - «Харчові технології та інженерія»

Черкаси: ЧДТУ

2012. – 116с.
Осипенкова І.І., Дейкало Г.О., Скрипниченко Р.М

Органічна хімія: посібник для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6.050701 «Харчова технологія та інженерія» та 6.057301 «Хімічна технологія» денної та заочної форми навчання

Черкаси: ЧДТУ

2012 – 75 с.
Осипенкова І.І., Унрод В.І., Дейкало Г.О., Скрипниченко Р.М.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія» для студентів нехімічних спеціальностей та іноземних студентів

Черкаси: ЧДТУ

2012 – 52с.


Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених


Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)Кількість молодих учених, які працюють на факультеті

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ після закінчення аспірантури

2009

80

2010

80

2011

80

2012

80

1 аспірант та 2 пошукачі

Планується 100 %

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук:

 • Український НДІ біотехнології спирту та продовольчих продуктів, м. Київ, тематика дослідження - «Інноваційні технології спиртової галузі» Нагурної Н.А.

 • Український НДІ біотехнології спирту та продовольчих продуктів, м. Київ, тематика дослідження - «Інноваційні технології лікер-горілчаних напоїв», «Визначення шкідливих домішок в харчових продуктах» Яременко Т.Г.

 • Український НДІ біотехнології спирту та продовольчих продуктів, м. Київ, тематика дослідження - «Мікробіологічний супровід спиртового виробництва Чепурна О.Л.

Викладачі кафедри прийняли участь у 7-й Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». Результати тренінгів «Коучинг у роботі викладача: техніки, можливості, перспективи», «Захист: активні методи публічного захисту», «Моделювання гри у викладанні» викладачі кафедри впроваджують в методичні розробки. Зокрема «Чинники успішного працевлаштування за фахом», «Університетська освіта», «Інноваційні технології галузі».

Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

Кафедра технології бродильних виробництв оснащена комп’ютеризованим кабінетом курсового та дипломного проектування в обсязі 15 ПК з доступом до Internet із 2011 року. Кафедра має електронну бібліотеку за фахом.Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

Тематика науково-дослідних робіт на кафедрі ТБВ у 2012/13 н.р.:

 1. Розробка технології спеціальних сортів пива з додаванням екстрактів грецьких горіхів. Проектування міні-апаратів пивоварного виробництва та їхня апробація. - керівник: Омельчук С.В.

 2. Розробка нових міцних та слабоалкогольних напоїв з додаванням лікувально-профілактичної рослинної сировини.– керівник: Омельчук С.В.

3. Застосування способу «холодного затирання» при переробці жита на спиртових заводах України – керівник: Яценко С.І.

4. Очищення етилового спирту та його розчинів нетрадиційними сорбентами – керівник: Турчун О.В.

5. Дослідження та удосконалення технології очистки сортівки з використанням нетрадиційних сорбентів – керівник: Турчун О.В.

6. Алкогольні напої на основі сировини тваринного походження (молоко кінське, коров’яче, овече – горілка «кумишка», молочний лікер; кумис – горілка «арька»). Очищення сортівок горілки білковими фракціями тваринного походження – керівник: Осипенкова І.І., Нагурна Н.А.

7. Мікробіологія зерна та продуктів його переробки – керівник: Чепурна О.Л.

Тематика роботи діючих науково-дослідних студентських гуртків на кафедрі ТБВ у 2012/13 н.р.:

1. Дослідження біологічно активних речовин – керівник: Осипенкова І.І.

2. Дослідження мікробіологічної чистоти в харчових технологіях – керівник: Чепурна О.Л.

3. Вивчення і застосування ферментних препаратів в бродильних технологіях – керівники: Нагурна Н.А.; Яценко С.І.

4. Переробка рослинної сировини з метою вилучення екстрактів і барвників природного походження і дослідження їх властивостей і якості – керівники: Яременко Т.Г.; Омельчук С.В.

5. Дослідження очистки етилового спирту та його розчинів нетрадиційними сорбентами – керівник: Турчун О.В.

6. Інноваційні технології галузі – керівник: Нагурна Н.А.

Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Матеріально-технічна база кафедри за 2012 рік поповнилась приладами та обладнанням на суму 10440 грн за рахунок спонсорських внесків.

Потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн.


з/п


Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження

Обгрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євроВартість,

тис. гривень1

2

3

4
1

Газовий хроматограф НР 6890, США

Використовується в таких тематиках:

 1. Розробка нових міцних та слабоалкогольних напоїв з додаванням лікувально-профілактичної рослинної сировини

2. Застосування способу «холодного затирання» при переробці жита на спиртових заводах України

3. Очищення етилового спирту та його розчинів нетрадиційними сорбентами

4. Дослідження та удосконалення технології очистки сортівки з використанням нетрадиційних сорбентів

5. Алкогольні напої на основі сировини тваринного походження (молоко кінське, коров’яче, овече – горілка «кумишка», молочний лікер; кумис – горілка «арька»). Очищення сортівок горілки білковими фракціями тваринного походження

6. Вивчення і застосування ферментних препаратів в бродильних технологіях

7. Дослідження очистки етилового спирту та його розчинів нетрадиційними сорбентами8. Інноваційні технології галузі63000

500

Каталог: images -> M images
M images -> «Қазақстан тарихы» пәнінен «6М020300-тарих» мамандығына арналған жазбаша емтихан сұрақтары 1 блок
M images -> «6М011400-тарих», «6М020300-тарих» мамандығы бойынша магистратураға тапсыратындарға арналған сұрақтар (2014 ж.)
M images -> «Қазақстан тарихы» пәнінен «6М011400-тарих» мамандығына арналған жазбаша емтихан сұрақтары 1 блок
M images -> 6М011300 – «Биология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге «Биология» пәнінен қабылдау емтиханының сұрақтары
M images -> Менеджмент Тақырып. Басқару ғылымының пәні, әдісі мен міндеті. Мазмұны
M images -> СҰРАҚтама «Оқытушы әріптестер көз-қарасымен»
M images -> Факультет: физика-математика
M images -> 1. Классикалық механикадағы кеңістік, уақыт және қозғалыс
M images -> 6М010900 Математика мамандығы бойынша магистратураға түсетін түлектерге арналған сұрақтар
M images -> Факультет: физика-математика


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет