Қызметтер сатып алу туралы № Шарт Қызылорда қ. 2013 жбет1/3
Дата09.07.2016
өлшемі234.5 Kb.
#187054
  1   2   3

Қызметтер сатып алу туралы №_____________ Шарт

Қызылорда қ. « » ________2013 ж
Бір тараптан «Қазпочта» АҚ атынан 20.03.2012 жылғы №71-12 бас сенімхат негізінде әрекет ететін Қызылорда облыстық филиалы директоры Ә.Әбдімомынов, әрі қарай Тапсырыс беруші деп аталады, және бұдан әрі Орындаушы немесе Жабдықтаушы деп аталып, _____________________ (өкілетті тұлғаның Т.А.Ә., лауазымы) оның атынан, ___________ (Жарғы, ереже және т.б.) негізінде әрекет ететін екінші тарап болып, әрі қарай «Тараптар», жеке «Тарап» деп аталып, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ мен меншік және сенімгерлікпен басқару құқы бар тікелей және жанама «Самұрық-Қазына» АҚ тиесілі елу және одан да жоғары пайыз акциясы бар ұйымдарда Тауар, жұмыс және қызметтер сатып алу Ережесінің 91 б. және «__» ________2013 жылғы өткізілген сатып алу қорытындысы туралы Хаттамасы Негізінде Тараптар қызмет сатып алу туралы осы Келісім-Шарт (әрі қарай - Шарт) жасасып, төмендегі келісімге келді:

Төменде көрсетілген жайттар осы Шартты түсіндіреді:

«Шарт» - Тапсырыс беруші мен Жеткізуші арасында жасалған, жазбаша түрде жазылған, Тараптармен барлық қосымшалары мен толықтыруларына қол қойылған, сонымен қатар Шартта көрсетілген сілтемелеріне барлық құжаттары бар, Қазақстан Республикасы нормативті құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Жеткізуші арасында жасалған азаматтық-құқықтық акт;
«Қызметтің жалпы құны» Тапсырыс берушімен Шарт шеңберіндегі шарттық міндеттерін толық орындағаны үшін Жеткізушіге төленуі тиіс соманы білдіреді;

«Қызметтер» - заттық нәтижесі жоқ, Тапсырыс берушінің сұранысын қанағаттандыруға бағытталған қызмет. 1. Шарттың мәні
  1. Жабдықтаушы өрт дабылғы құрылғыларына техникалық қызмет көрсету бойынша Шарттың №1 қосымшасында көрсетілген қызметтерді көрсетуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші тапсырыс береді және ақы төлейді (әрі қарай – Қызмет).
 1. Жабдықтаушы кепілдігі

2.1 Жеткізуші кепілдік береді:


2.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрекет ететін және мекемелік құқы бар заңды тұлға болып табылады;

2.1.2. Осы Шарт бойынша келісімге отыруға және міндеттерді орындауға қажетті барлық рәсімдерді сақтауға және орындауға өкілетті толық құқы бар;

2.1.3. Осы Шартқа қол қойылғанға дейін осы Шарттың талаптарын орындауға немесе шартқа отыруға тыйым салатын, шектейтін, Жабдықтаушы міндетті болып табылатын қандай да бір ұйымдастыру құжаттарының ережесі немесе қолданыстағы заңнамалық актілері жоқ.
3. Қызметтердің жалпы құны мен есептесу

3.1. Қызметтің жалпы құны барлық кедендік төлемдерді, ҚҚС, барлық алымдар мен салықтардың құнын қоса есептегенде Шарт бойынша ________ (жазбаша) теңгені құрайды.

3.2. Шарттың 3.1.т. көрсетліген Қызметтің жалпы құны арттыруға жатпайды, бірақ Шарт бойынша көрсетілген қызметте осыған сәйкес жеткізілген Қызмет кемуі мүмкін.

3.3. Көрсетілген шот-фактура негізінде Тараптармен қызмет көрсету актісіне (әрі қарай - Акт) қол қойылған күннен бастап 10 (он) банктік күн ішінде қызметтерінің Жергілікті мазмұны бойынша Тапсырыс берушіге ақпарат беруіне және Тапсырыс беруші Жеткізушінің нақты көрсетліген қызметіне сай банк шотына аудару жолымен төлейді.

3.4. Тапсырыс берушінің банктік шотынан ақшаның есептен шығарылған күні төлем міндеттерін орындау күні болып табылады.
4. Қызмет көрсету шарттары мен мерзімі
4.1. Жабдықтаушы тиісінше және сапалы қызмет көрсетеді. Қызмет көрсету мерзімі осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күнді құрайды.

4.2. Жабдықтаушы мына мекен-жай бойынша қызмет көрсетуге міндеттенеді: Шарттың №1 қосымшасына сәйкес (әрі қарай - мекен-жай).

4.3. Тараптардың уәкілетті өкілдерімен Тапсырыс берушінің көрсетілген қызметке сын-ескертпелері болмаған жағдайда қол қойылып, көрсетліген қызметті қабылдап алу Актісімен рәсімделеді. Тапсырыс беруішінің көрсетілген Қызметтерге сын-ескертпелері (әрі қарай-ақау) болған жағдайда, Жеткізушінің ақауды жойғанға дейін қабылдап алу Актісіне қол қоймауына құқылы.

Қызметтегі ақауларды жою мерзімі Тапсырыс берушімен белгіленеді.

4.4. Қабылдап алу Актісіне Тапсырыс беруші Қызметті қабылдаған күннен бастап 10 (он) календарлық күн ішінде қол қояды. Тапсырыс берушімен көрсетілген Қызметтің сапасына кінә тағылған жағдайда, қабылдап алу Актісіне қол қоюға қарастырылған мерзім ішінде қол қоюдан жазбаша уәждемелі бас тартуды ұсынуға міндеттті. Тапсырыс беруші жағынан Қызмет көрсету Актісіне ________ қол қояды.
5. Тараптардың міндеттері мен құқықтар

5.1. Тапсырыс беруші құқылы:

5.1.1. Жабдықтаушыдан Шарт талаптарын тиесінше орындауды талап етуге;

5.1.2. Осы Шарт бойынша Жабдықтаушы міндеттері бұзылған жағдайда осы шартты бұзуға;

5.1.3. .Жабдықтаушыдан қызметтердің қазақстандық мазмұн бөлшегі бойынша күмәнді ақпарат берілген жағдайда шығынды талап етуге және Шартты біржақты бұзуға;5.2. Тапсырыс беруші міндетті:

5.2.1. Шарт талаптарына сәйкес көрсетілген Қызметтерді қабылдауға;

5.2.2. Шарттың 3.3.т. сәйкес көрсетілген Қызметке төлем төлеуге;

5.2.3. Шартта қарастырылған басқа да міндеттерді орындауға.5.3. Жабдықтаушы құқылы:

5.3.1. Тапсырыс берушіден Шарт талаптарының тиесілі орындалуын талап етуге;

5.3.2. Тапсырыс берушінің келісімімен Қызметті алдын ала орындауға.

5.4. Жабдықтаушы мідетті:

5.4.1. Қызметті Шарттың 4.1.т. қарастырылған мерзімде көрсетуге;

5.4.2. Шартта қарастырылған басқа да міндеттерді орындауға;

5.4.3. Жабдықтаушы осы Шарт бойынша орындалатын қызметтің Жергілікті мазмұны (Шарттың №1 қосымшасында белгіленген нұсқа бойынша) ақпаратты Тапсырыс берушіге осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) календарлық күн ішінде ұсынуға;

5.4.4. Жабдықтаушы қызметтерінің Жергілікті мазмұны келесі ақпараттарды құрайды: Орындаушымен Шарттың орындалуына тікелей және қосалқы мердігерлік шартқа отыру арқылы сатып алатын отандық өндірушілердің тауар құнының пайыздық мазмұны; Жабдықтаушымен жалдап алынған, Шарт құнынан, тікелей және қосалқы мердігерлік шартқа отыру арқылы жеке тұлға-резиденттердің еңбегін төлеу.

6. Шарт құжаттамасы

6.1. Шарт талаптарын орындауға Жабдықтаушымен қатыстырылған қызметкерден, Тапсырыс берушімен немесе оның атынан ұсынылған тұлғалардан басқа Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шарт мазмұнын немесе оның ережесін, сонымен қатар техникалық құжаттары мен ақпараттарды басқа біреуге ашпауға міндетті. Көрсетілген ақпарат қызметкерге шарт міндеттерін орындауға

қаншалықты қажетті шамадан құпия ұсынылуы тиіс.

6.2. Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа, қандай да құжаттарды немесе ақпараттарды пайдаланбауы тиіс.

6.3. Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шарт бойынша өз міндеттерін не толық, не жарым-жартылай басқа біреуге бермеуі тиіс.

6.4.Тараптардың қол қоюынсыз жазбаша өзгертулерден басқа, Шарт құжаттамасына өзгертулер мен ауытқулар (Жеткізуші Жабдықтаушымен ұсынылатын техникалық ерекшеліктер, әдісі мен қызмет көрсету орны т.б.) рұқсат етілмейді.7. Бақылау

7.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері көрсетілген қызметті қабылдап алу Актісіне қол қойғанға дейін, қызмет ерекшеліктеріне сәйкестігін растау мақсатында орындалған Қызметтің орындалуына бақылау жүргізуіне болады. Тапсырыс берушінің бақылау жүргізумен байланысты шығындарды Жеткізуші өтейді.

7.2.. Бақылау Қызмет көрсетілген орында жүргізіледі.

7..3.. Егер жүргізілген бақылау қорытындысы ерекшеліктеріне сай келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші Қызметтен бас тартуға құқылы, ал Жабдықтаушы Қызметті сапалы да тиесілі деңгейде қайтадан орындауға немесе Тапсырыс берушінің талабы бойынша тиісті сомадағы құнын қайтарады.


8. Көрсетілген қызметтің кепілі

8.1. Тапсырыс беруші көрсетілген Қызметке ақау табылуына байланысты шағымдары туралы 10 (он) календарлық күн ішінде жазбаша түрде Жабдықтаушыны хабардар етеді.

8.2. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіден осы іспеттес хабарлама алған соң, Тапсырыс берушімен тағайындалған мерзім ішінде, Тапсырыс берушіден еш шығын шығармай көрсетілген Қызмет ақауын жоюы керек.

8.3. Егер Жабдықтаушы хабарламаны ала отырып, Тапсырыс берушінің тағайындаған мерзімі ішінде Қызметтегі ақауды жоймаса, Тапсырыс беруші Жабдықтаушы есебінен ақауды жоюға шаралар қолдануға құқылы.9. Тараптардың жауапкершілігі

9.1. Осы шарт бойынша Тараптар өз міндеттерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

9.2. Шарттың 4.1.т. қарастырылған Қызмет көрсету мерзімін Жабдықтаушы бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Жабдықтаушыдан Шарт бойынша көрсетілетін Қызметтің әр өткен күнге 0,1 (оннан бір пайыз) % мөлшерінде үстемақы талап етуге құқылы.

9..3. Тапсырушымен белгіленген ақауды жою мерзімін Жабдықтаушы бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Жабдықтаушыдан Шарт бойынша көрсетілетін Қызметтің әр өткен мерзіміне 0,1 % (оннан бір пайыз) мөлшерінде үстемақы талап етуге құқылы.

9.4. Шарттың 3..3.т. қарастырылған Тапсырыс берушімен көрсетілген Қызмет төлемі мерзімі бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші Жабдықтаушының талабы бойынша өткен сомалардан 0,1 % (оннан бір пайыз) мөлшерінде үстемақы төлеуге жауапты болады және ол төлемге жататын соманың 5% (бес пайыз) аспауы тиіс.
9..5. Егер Жабдықтаушы Тапсырыс берушімен немесе Шартпен қарастырылған осы Шарттың 5.4..3.т. сәйкес ақпараттарды уақытылы ұсынбаған жағдайда, Тапсырыс беруші көрсетліген қызметтерге төлем жүргізбеуге құқылы.

9.6. Егер осы Шарттың №1 қосымшасында көрсетілген қазақстандық мазмұн пайызы нұсқада көрсетлігеннен төмен болған жағдайда, Тапсырыс беруші Жабдықтаушыдан 5% (бес пайыз) мөлшерінде айыппұл төлеуді, сонымен қатар Шарттың жалпы сомасынан 0,1% әр орындалмаған қазақстандық мазмұнның 1%-не талап етуге немесе Шартты бұзуға құқылы.

9.7. Тараптармен айыппұлдың төленуі Шарт міндеттерін орындаудан босатпайды.

9.8. Қызмет көрсету мерзімінің орындалуы Жабдықтаушымен бұзылған жағдайда айыппұл сомасы Шарт бойынша төлемді іске асыруда Тапсырыс берушімен ұсталады.10. Дүлей күш жағдайы /форс-мажор/

10.1. Дүлей күштер, соғыс қимылдары, азаматтық тәртіпсіздіктер, Тауар өндіруші елдерінде, Тапсырыс беруші/Жабдықтаушы, Тауардың транзитпен өтетін елдерінде, тыйым салынатын, экспорт/импорт т.б. Тараптардың әсер ете алмайтын жағдайлары кезінде, осы Шарт бойынша міндеттерін толық немесе ішінара орындамаған жағдайда, Тараптар шығынның орнын толтыру жауапкершілігінен босатылады.

10.2. Дүлей күш жағдайларға кез болған жөнінде Тараптар екінші жақты жазбаша түрде басталғаннан кейінгі 5 (бес) күн ішінде хабардар етуге міндетті. Хабарлама дүлей күш жағдайының тууы дерегі мен Тараптардың міндеттерді орындамауы арасындағы себеп-тергеуге байланысты мазмұн құрауы керек. Соған тігіледі. Дүлей күш жағдайы туралы уақытылы берілмеген хабарлама тиесілі Тарапты Шарт бойынша міндеттерді толық немесе жарым-жартылай орындаудан босатпайды. Міндеттерді орындауға әсер еткен дүлей күш әрекеті тоқтағаны туралы екінші Тарапты жазбаша хабарлауға міндетті.

10.3.Дүлей күш туындаған жағдайда, Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттерін орындау мерзімі дүлей күштің әсер ету мерзіміне сай ұзартылады.

10.4. Дүлей күштің әсер етуі 2 (екі) айдан асқан жағдайда Тараптардың әрқайсысы Шарттың бұзылуына дейін 5 (бес) жұмыс күнінде жазбаша хабарлау арқылы міндетті түрде өзара есеп айырысып, Шартты бұзуға құқылы.

11. Шарттың бұзылуы

11.1. Жабдықтаушы банкротқа ұшыраған немесе төлеу қабілеті болмаған жағдайда Тапсырыс беруші кез келген сәтте Жабдықтаушыға жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты бұза алады. Шарттың бұзылуы дереу жүзеге асырылады, Тапсырыс беруші Жабдықтаушыға ешқандай қаржылық міндетті өтемейді.

11.2. Тапсырыс беруші Шарттың алдағы орындалуы мақсатсыз болған жағдайда кез келген уақытта Жабдықтаушыға жазбаша хабарлау арқылы Шартты бұза алады. Хабарламада жойылған шарттық міндеттер көлемі және Шартты бұзу күні ескертіледі.

11.3. Шарттың 11.1. және 11.2.т. көрсетілген негізі бойынша Шартты бұзу кезінде, Жабдықтаушы Шарт бұзылған күні көрсетліген нақты Қызметке төлем талап етуге құқылы.

11.4. Шарт талаптары бұзылғаны үшін Тапсырыс беруші Жабдықтаушыға міндеттерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты толық немесе жартылай бұзуға құқылы:

11.4.1. егер Жабдықтаушы Шартта қарастырылған мерзімде Қызмет қызмет көрсете алмаған жағдайда немесе осы Шарттың ұзартылыған мерзімі аралығында;

11.4.2. егер Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне көрсетілген сапасы мен сипаттамасына сәйкес қызмет көрсетпесе;

11.4.3. егер Жабдықтаушы Шарт бойынша өз міндеттерін орындай алмаса.12. Құпиялылық

12.1. Тиісті Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде қажетті құпиялылық режимін қамтамасыз ету үшін тараптар барлық шаралар қолдануға міндетті. Осы Шарттың құпия шығын туғызатын немесе

Тараптардың кез келгенінің беделіне әсер ететін қол жетімді ақпараттардың жариялануы болып табылады.

12.2. Құпия ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген жағдайларда ғана жарияланады.


13. Дауды шешу тәртібі

13.1. Тиісті шарт бойынша бірлесіп міндеттерді орындау процессінде тараптар арасында пайда болған алауыздық даулар келіссөз немесе шағым жіберу арқылы шешіледі.

13.2. Шағымды қарау мерзімі шағым келіп келіп түскен күннен бастап, 14 (он төрт) календарлық күнді құрайды.

13.3. Тараптар келісімге келмеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетліген тәртіпте шешіледі.


14. Қорытынды жағдай

14.1. Шартта қарастырылмаған сұрақтар жағдайында Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14.2. Шарт Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2011 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді. Шартқа қол қойылған күн Тараптардың қойылған қолының астындағы ең соңғы күн болып табылады.

14.3. Шарттың барлық қосымшалары, оның ажырамас бөлігі болып табылады.

14.4. Шартқа өзгертулер мен толықтырулар қосымша келісім нұсқасында, Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қол қоюымен енгізіледі.

14.5. Тиісті шарт бірдей заңды күші бар 2 (екі) данадан мемлекеттік және орыс тілінде жасалған. Шарт мәтінінің әр түрлі оқылуы барысында Тараптар Шарттың орыс тіліндегі нұсқасын басшылыққа алады.

14.6. салықтар мен бюджетке төленетін міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлемге жатады.

14.7. Шартқа сәйкес Тараптардың бір-біріне жіберетін кез келген хабарламалары кейін түпнұсқасы жіберілуімен хат, телекс, немесе факс арқылы жіберіледі. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енуі көрсетліген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

14.8. Тараптар Шарт әрекет ететін уақытта реквизиттерінің өзгерісі туралы бір-бірін хабардар етуі міндетті.

14.9. Тараптар қайта құрылған жағдайда, Шарт бойынша құқықтары мен міндеттері тоқтатылмай, құқықтық мұрагерінің орындауына жатады.


15. Тараптардың қолдары, заңды мекен-жайы және банк реквизиттері

Тапсырыс беруші

«Қазпочта» АҚ Қызылорда ОФ

Мекен-жайы: 120000, Қызылорда қаласы

Мұратбаев көшесі, 38

Телефон: (7242) 23 54 91

Факс: (7242) 23 33 11

СТН 600700100437

ЖСК KZ30563N331100000039

«Қазпочта» АҚ Қызылорда қ.

БСК KPSTKZKA

БИН 991141006530Директор_______________________Ә.Ш.Әбдімомынов'>Директор

____________________ Ә.Ш.Әбдімомынов

м.п.

«Қазпочта» АҚ

Мекен-жайы: 120000, Қызылорда қаласы

Мұратбаев көшесі, 38

Телефон: (7242) 23 54 91

Факс: (7242) 23 33 11

СТН 061800104497

ЖСК351000364

«Қазпочта» АҚ Қызылорда қ.

БСК 190501563, КБЕ 16

Директор

______________________ А.Т.ТаймановДиректор

_____________________Жабдықтаушы:Договор о закупках услуг № ________
г. Кызылорда «__» ______ 2013 года
АО «Казпочта», в лице директора Кызылординского областного филиала А.Абдимомынова, действующего на основании доверенности № 71-12 от 20.03.2012 года, именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем (далее по тексту Исполнитель) или Поставщик (в зависимости от предмета договора) в лице_____________________, (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) действующего на основании__________, (Устав, положения и т.п.) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании п.91 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «фонд национального благосостояния «Самрук-қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат ао «Самрук-қазына» на праве собственности или доверительного управления и Протокола об итогах, проведенного "__" ____________ 2013 году заключили настоящий Договор о закупках услуг (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

«Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;«Общая стоимость Услуг» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

«Услуги» - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата;

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает обязательство по оказанию услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации, указанных в Приложении № 1 к Договору (далее - Услуги). 1. Гарантия Поставщика
  1. Поставщик настоящим гарантирует и заявляет, что:

   1. является правомочно существующим и учрежденным, в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическим лицом;

   2. имеет полные права, полномочия и возможности для исполнения и соблюдения всех процедур, необходимых для заключения и выполнения обязательств по настоящему Договору;

   3. нет никаких действующих законодательных актов на день подписания настоящего Договора или каких-либо положений организационных документов Поставщика, являющихся обязательным для него, которые ограничивали бы или запрещали заключение и/или исполнение условий настоящего Договора.3. Общая стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Услуг по Договору составляет __________(прописью) тенге, включающая стоимость Услуг все сборы и налоги, связанные с оказанием Услуг, а также НДС.

3.2. Общая стоимость Услуг, предусмотренная п. 3.1. Договора, в сторону увеличения не подлежит, но может быть уменьшена за фактически оказанные Услуги по настоящему Договору.

3..3. Заказчик оплачивает оказанные Услуги путем перечисления на банковский счет Поставщика по факту оказания Услуг и предоставления Заказчику информацию по Местному содержанию в Услугах, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента (даты) подписания Сторонами акта оказанных Услуг (далее – Акт) на основании предъявленного счета фактуры.

3.4. Днем исполнения обязательства по оплате считается день списания денег с банковского счета Заказчика.
4. Сроки и условия оказания Услуг
4.1. Услуги оказываются Поставщиком надлежаще и качественно. Срок оказания Услуг составляет 10 (десять) календарных дней, с даты подписания настоящего Договора.

4..2. Поставщик обязуется оказать Услуги по адресу: в соответсвии в Приложении №1 (далее - место оказания).


4..3. Оказанные Услуги оформляются актом оказанных Услуг, который составляется Поставщиком и подписывается уполномоченными представителями Сторон при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству оказанных Услуг. В случае наличия у Заказчика замечаний к качеству оказанных Услуг (далее – дефект) Заказчик вправе не подписывать Акт оказанных Услуг до устранения Поставщиком выявленных дефектов.

Срок устранений выявленных дефектов в Услугах устанавливается Заказчиком.


4.4. Акт оказанных Услуг подлежит подписанию Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия Услуг. В случае наличия у Заказчика замечаний к качеству оказанных Услуг Заказчик в течение срока, предусмотренного для подписания Акта оказанных Услуг, обязан представить письменный мотивированный отказ от подписания. Со стороны Заказчика Акт оказанных Услуг подписывает руководитель ________________________.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. требовать надлежащего исполнения Поставщиком условий Договора;

5.1..2. расторгнуть настоящий Договор, в случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Договору;

5.1..3. в одностороннем порядке расторгнуть Договор и требовать возмещения убытков в случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в товарах.


5.2. Заказчик обязуется:

5..2.1. принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора;

5..2..2. производить оплату за оказанные Услуги в соответствии с п. 3.3. Договора;

5..2..3. осуществлять иные обязательства, предусмотренные Договором.


5.3. Поставщик вправе:

5..3.1 требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий Договора;

5..3..2 с согласия Заказчика, досрочно осуществить выполнение Услуг.

5.4. Поставщик обязуется:

5.4.1. оказать Услуги в срок, предусмотренный п. 4.1. Договора;

5.4..2. осуществлять иные обязательства, предусмотренные Договором;

5.4..3. В течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора, Поставщик предоставляет Заказчику информацию по Местному содержанию в услугах (по формам, установленным в Приложениях №1к Договору), выполняемых по настоящему Договору.

5.4.4. Местное содержание в услугах Поставщика содержит следующую информацию: процентное содержание стоимости товаров отечественных производителей, приобретаемых Исполнителем для исполнения договора, как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда; оплаты труда физических лиц-резидентов, нанятых Поставщиком, как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда, от Цены Договора.
6. Документация Договора
6.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться данному персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения договорных обязательств.

6..2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

6..3. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

6.4. Никакие отклонения или изменения (технические спецификации, метод и место оказания услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документацию Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими Сторонами.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет