Жа­рия­лан­ған мақалалардың көр­сеткішіДата21.06.2016
өлшемі145.98 Kb.
#1517562005 жылғы «Қарағанды университетінің ха­бар­шысында»
жа­рия­лан­ған мақалалардың көр­сеткіші.
«Филология» сериясы

№ б.

ҚА­ЗАҚ ТІЛ БІ­ЛІ­МІАта­ба­ева М. Лек­си­ка­лық ма­ғы­на жә­не кон­но­та­ция (ди­алек­ті­лік лек­си­ка ма­те­ри­ал­да­ры бойын­ша) 3 67

Әб­ді­кә­рім Н. Қа­рат­па сөз­дер­дің син­так­сис­тік жү­гі 2 15

Әб­дірах­ма­нов Р.Х. Қазақ тіліндегі кли­ше құры­лы­мы 1 24

Әділо­ва А.С. Оно­мас­ти­ка­лық ин­тер­тек­стер 1 5

Әл­ке­ба­ева Д.А. Сын есім­нің стиль­дік қыз­ме­ті 3 63

Әші­мов Ж.М. Қазақстан­дағы мем­ле­кеттік тіл­дің қалып­та­суы мәсе­лесіне 1 13

Бек­ма­ше­ва А.Н. Па­ро­ним­дер­дің зерт­те­лу жайы 2 19

Бо­ран­ба­ев С. Қып­шақ ті­лі етіс­тік­те­рін зерт­теу мә­се­ле­ле­рі 2 11

Дайыр­бе­ко­ва А.К. Ә.Ке­кіл­ба­ев­тің «Үркер», «Елең-алаң» ро­ман­да­рын­да­ғы іш­кі мо­но­лог­тың тіл­дік ерек­ше­лік­те­рі 2 25

Ес­ке­ева М.Қ. Тіл да­му­ын­дағы тұлға мен маз­мұн тұтас­тығы 4 71

Жа­қы­пов Ж.А. Күрделі син­так­систік бір­лік­тің ше­ка­ра­сын ме­же­леу мәсе­лесіне 4 60

Жа­па­қов С.И., Жұ­ба­но­ва С.Х. «Аялық бі­лім» жө­нін­де ұғым­дар мен пайым­да­улар 3 59

Кә­укер­бе­ко­ва Б.С. Сөзқол­да­ныс­тағы се­ман­ти­ка­лық екіұшты­лықтың ту­ын­дау негіздері 1 20

Кен­жеғали­ев С.А. Ділдік лек­си­кон мәсе­лесі 4 81

Кү­зем­ба­ева Б.Т. Эпо­ним мен ан­тро­по­нимнің тілдік си­па­ты 1 18

Қа­зан­бае­ва А.З. Эт­но­мә­де­ни атау­лар­дың көр­кем шы­ғар­ма­да­ғы қол­да­ны­сы (Ж.Ай­мауытов­тың «Кү­ні­кей­дің жа­зы­ғы» по­ве­сі­нің не­гі­зін­де) 2 4

Мах­ме­то­ва А.С. Етіс­тік­ті фра­зе­оло­гиз­мдер­дің лек­си­ка-се­ман­ти­ка­лық ерек­ше­лі­гі мен грам­ма­ти­ка­лық си­па­ты (М.Жұ­ма­ба­ев по­эзи­ясы не­гі­зін­де) 3 72

Нұр­мұ­қа­нов Х.М., Ба­ла­па­но­ва Қ.Ж. Х.Есен­жа­нов­тың «Ақ Жайық» три­ло­ги­ясын­да­ғы те­ңеу­лер­дің құ­ры­лым­дық, се­ман­ти­ка-сти­лис­ти­ка­лық си­па­ты 3 57

Ра­пи­ше­ва Ж.Д. Алғашқы ғылы­ми әде­би­ет үл­гі­леріндегі тер­миндік қол­да­ныс­тар 1 9

Ра­пи­ше­ва Ж.Д. Мор­фо­ло­ги­ялық тұлға-тәсіл­дер­дің алғашқы ғылы­ми-көпшілік әде­би­ет­те қол­да­ны­лу ерек­шеліктері 4 64

Тіле­убер­ди­ев Б. Қазақ жеріндегі су көздерін си­пат­тайтын егін ша­ру­ашы­лығына қатыс­ты ге­о­гра­фи­ялық ата­улар мен эт­но­мар­кер­лер 4 74

Ша­ды­ке­нов Ә.Қ. Эк­зо­ти­ка­лық лек­си­ка та­ри­хы­нан 4 78

Шо­қым Г.Т. Қа­зақ ма­қал-мә­тел­де­рі­нің ген­дер­лік си­па­ты 2 7

ЖАЛ­ПЫ ЖӘ­НЕ ОРЫС ТІЛ БІ­ЛІ­МІАлям­ки­на Д.С. «Ара­лас мә­тін» ұғы­мы­ның анық­та­ма­сы 3 26

Аман­ба­ева З.Ж. Қазақша га­зет мәтінінде қол­да­ны­ла­тын эмо­тивті-экспрес­сивті пун­кту­ация­лық белгілердің праг­ма­ти­ка­лық ас­пектісі 4 14

Аха­то­ва Б.Ә. «Са­на» мен «тілдік са­на» ұғым­да­ры­ның арақаты­на­сы 4 4

Әші­мов Ж.М. Қазақ тілі — мем­ле­кеттік тіл: мәсе­ленің әле­уметтік-лин­гвис­ти­ка­лық қыр­ла­ры 1 36

Бейсем­ба­ева С.Б. Ды­быс­тық құ­бы­лыс­тар жә­не олар­дың ым мен иша­рат­пен байла­ны­сы 3 15

Жұ­маға­зи­ева С.Х. Тіл­дік-құ­ры­лым­дық түр­лер­дің газет-пуб­ли­цис­ти­ка­лық мә­тін­де­гі ауы­суы мен өза­ра қа­рым-қа­ты­на­сы 3 21

Иса­ев М.К., Шоб­рис Т., Габ­дул­ли­на Г. Кон­трас­тив­ті лин­гвис­ти­ка­ның те­ори­ялық жә­не қол­дан­ба­лы тұр­ғы­да­ғы кейбір мә­се­ле­ле­рі 3 4

Қайыр­жа­нов А.Қ. Тіл­дік жүйе­нің си­нер­ге­ти­ка­лық не­гіз­де­рі 2 49

Ли В.С. Орыс ті­лін­де­гі ин­фи­ни­тив­тік про­по­зи­ция жә­не мо­даль­дік мә­се­ле­сі 2 60

Мә­ди­ева Г.Б. Оно­мас­ти­ка­лық кеңістіктің пе­ри­фе­ри­ялық түрлерінің диф­фе­рен­ци­аци­ясы жайын­да 1 29

Оқы­ше­ва К.Қ. Реф­лек­си­яның лин­гвис­ти­ка­лық ас­пектілері 4 8

Ос­па­но­ва А.А. По­лиг­лот Л.Н.Гу­ми­лев­тің лин­гвис­ти­ка­лық эк­скур­ста­ры 3 32

Пак М.К. Ар­хан­гель­дік го­вор­лар­да­ғы кең ма­ғы­на­лы сөз­дер­дің се­ман­ти­ка­сы 2 52

Пак М.К. Ди­алек­ті­лік жүйеде­гі жалпы орыс зат есімде­рі­нің кө­не ма­ғы­на­ла­ры 3 10

Си­рив­ля М.А. Лек­си­ка­лық пе­риф­раз­алар­дың қол­да­ны­лу си­па­ты бойын­ша түрлері 1 43

Сма­ғұ­ло­ва А.Б. Ор­та ғасыр­лық орыс фра­зео­ло­­ги­ясын­дағы фра­зе­осе­ман­ти­ка­лық өріс­тер­дің ұлттық-мәде­ни маңыз­ды­лығы 4 18

Тә­жі­ба­ева Р.Д. Ан­тро­по­цен­тризм мақал­дар­ды зер­ттеу прин­цип­терінің бірі ретінде 1 39

Тор­па­ко­ва Е.А. Сөй­лем­нің құ­ры­лым­дық сұл­ба­сын қарама-қайшылық тәсілі арқылы оқы­ту ту­ра­лы 2 57

Шайба­қо­ва Д.Д. Көп эт­ни­ка­лық қо­ғам­да­ғы дә­не­кер тіл­дер 3 18

Шингарева М.Ю. «Әлем бейнесі» лингво­ко­гни­­тив­тік феномен ретінде 4 23

САЛ­ҒАС­ТЫР­МА­ЛЫ ТІЛ БІ­ЛІ­МІАй­ке­но­ва Р.А., Ға­ли­мо­ва А.М. Көр­кем аудар­ма жа­сау­да ана ті­лі­нің ерек­ше­лік­те­рін ес­ке­ру мә­се­ле­ле­рі 3 85

Әлібекова Г.М. Орыс жә­не қа­зақ тіл­де­рін­де­гі тіл­дік бір­лік­тер­дің ара­сын­да­ғы ұқ­сас­тық­ты көр­се­те­тін би­лин­гваль­дік сал­ғас­тыр­ма­лы әдіс («Г.А.Мей­ра­мов мек­те­бі­нің» зерт­теу­ле­рі бой­ын­ша) 2 78

Жү­ні­со­ва Ж.Н. Қостілділік сөздіктердің сал­ғас­тыр­ма­лы-ти­по­ло­ги­ялық ас­пектіде қарас­ты­ры­луы 4 85

Лю Чжимэй. «Нөлдік» фор­ма­дағы қарат­па сөз 4 88

Най­ма­но­ва Ч.К. Ағыл­шын, қыр­ғыз жә­не орыс тіл­де­рін­де­гі сөй­лем мо­дель­де­рі­нің тео­ри­ясы мә­се­ле­сі­не 3 91

На­сы­ро­ва А.Б. Қос­тіл­ді­лер­дің ауызе­кі сөй­леу ті­лін­де­гі экспрес­сив­тік құ­ры­лым­дар 3 80

ҚАЗАҚ ӘДЕ­БИЕ­ТІ ЖӘ­НЕ ФОЛЬКЛОР­ТА­НУӘб­ду­ов М.І. Ді­ни эпос­тар­да­ғы ва­риа­нт­ты­лық мә­се­ле­сі 2 28

Әбду­ов М.І. Діни эпос­тың пайда бо­луы 1 47

Әміре­нов Ә.Д. Мақыш Қал­та­ев­тың та­тар ті­лі­нен аударған кітап­та­ры жайын­да 4 103

Әшір­бе­ко­ва А.Б. Көр­кем­дік із­де­ніс­тер си­па­ты 2 39

Бра­ли­на С.Ж. Фольклор­лық мәтіннің ту­ын­дау прин­цип­тері 1 51

Жа­рылғапов Ж.Ж. Д.Иса­бе­ковтің «Сүйекші» по­весіндегі эк­зис­тен­ци­алистік та­ным 4 100

Жұ­ма­бе­ков М.К. Фольклор­да­ғы loci commu­nes-тың әдет-ғұ­рып­пен байла­ны­сы 3 44

Жұмағұлов А.Б. Әде­би­ет та­ри­хын дәуірле­удің әдіснамалық негіздері 1 58

Жұмағұлов С.Б. Ғұмар Қараш­тың кө­сем­сөз­де­рі 4 93

Жұ­ма­ғұ­лов С.Б., Жү­ні­со­ва Н.Ш. Де­тек­тив­тік ро­ман жан­ры 2 44

Қа­лы­бе­ко­ва Қ.С. ХХ ға­сыр­дың 60-жыл­да­рын­да­ғы әде­би сын 2 34

Құл­ба­ра­қов С. «Бо­ран» ро­ма­нын­да­ғы кө­пүн­ді­лік 3 49

Рыс­бе­ков Б.Т. Ә.Қоңырат­ба­ев — қазақ фоль­кло­­рын зер­тте­уші 1 54

Са­вель­ева В.В. ХХ ға­сыр­дың екін­ші жар­ты­сын­да­ғы қа­зақ­стандық әде­би­ет­та­ну­да орыс әде­би­еті­нің оқы­ты­лу та­рих­на­ма­сы. (ІІ-бө­лім) 3 36

Ша­хи­на С.Ж. Өті­рік өлең­дер­дің қа­лып­та­су заң­ды­лық­та­ры 3 52

ОРЫС ЖӘ­НЕ ШЕ­ТЕЛ ӘДЕ­БИЕ­ТІӘбішева С.Д. Б.Кенжеевтің поэзиясындағы ең ұзын өлшемнің феномені 1 64

Әбі­ше­ва Ұ.Қ. Ф.Ниц­шенің «Так го­во­рил За­ра­тус­тра» шығар­ма­сы көркем мәтіннің мәде­ни-фи­ло­со­фи­ялық жұмбақ белгісі ретінде (Б.Зай­цевтің «Сту­дент Бе­не­дик­тов» және Л.Ан­дре­евтің «Рас­сказ о Сер­гее Пет­ро­ви­че») 4 27

Бө­кі­ше­ва Г.А. Н.А.Нек­ра­сов­тың «Сов­ре­мен­ни­ки» по­эма­сын­дағы та­сы­мал мен метр (өлшем) 1 69

Иост О.А. А.С.Пуш­кин шы­ғар­ма­шы­лы­ғын­да­ғы «рус­ский че­ло­век на rendes-vous» жағ­дай­ы­ның дү­ние­та­ным­дық не­гіз­де­рі 2 64

Ос­па­нов Н.К. Кекесінді анықтау мәсе­лесіне 1 73

Савельева В.В. ХХ ға­сыр­дың екінші жар­ты­сын­да­ғы қа­зақ­стандық әде­би­ет­та­ну­ын­да орыс әде­бие­ті­нің оқы­ты­лу та­рих­на­ма­сы 2 70

ЖАҢА ДӘУІРДІҢ ЖАҢА ӘДЕБИЕТІБра­ли­на С.Ж. Postfolklo­re қазіргі мәде­ни­ет­ке тән фе­но­мен ретінде 4 44

Гор­бу­но­ва Г.З. Вик­тор Еро­фе­евтің «Де­ти Пуш­­ки­на» ат­ты пьеса­сын­дағы Пуш­кин об­ра­зы 4 40

Сав­чен­ко Т.Т. И.Брод­скийдің «Раз­го­вор с не­бо­жи­те­лем» өлеңіндегі пос­тмо­дер­низм эс­те­ти­ка­сы 4 35

Тря­поч­ки­на В.Р. Б.Кен­же­евтің «Иван Бе­зуг­лов» ро­ма­нын­дағы де­конструк­ция ны­сан­да­ры мен тәсілдері 4 50

Фи­ли­мо­но­ва А.П. Джон Фа­ул­здың «Жен­щи­на фран­цуз­ско­го лейте­нан­та» ро­ма­нын­дағы те­атр­лан­ды­рылған көркем әлем 4 55

Ха­ри­то­но­ва Л.М., За­до­рож­не­ва О.В. Пос­тмо­дер­низ­мдегі субъ­ектінің кейіпсізде­нуі 4 46

ШЕ­ТЕЛ ТІЛ­ДЕ­РІИза­қо­ва С.Б. Эмо­ци­онал­дық ка­те­го­ри­ясы­ның тілдегі көрінісі 1 88

Иси­на Г.И. Ағыл­шын тіліндегі фра­зе­оло­гия­лық теңеулердің құры­лым­дық си­па­ты мен мағына­лық ерек­шеліктері 1 78

Қақжанова Ф.А. Сы­пат ка­те­го­рия­сы мен «іс­тің тә­сі­лі» ұғы­мы 2 82

Нестерик Э.В. Ақы­рын­дал­ған жә­не тоқ­тал­ған уақыт­тың лек­си­ка­лық бе­рі­лу түрлері 2 85

Си­бир­це­ва Е.П. Аме­ри­кан­дық слен­гтегі «өлім» кон­цептісінің қыз­меті 1 85

ТІЛ МЕН ӘДЕ­БИ­ЕТ­ТІ ОҚЫ­ТУ ӘДІС­ТЕ­МЕ­СІАй­тбае­ва Б.М. Қа­зақ ті­лін ма­ман­дық­қа бай­ла­ныс­ты оқы­ту 2 93

Бейсенова Ж.С., Нұрқасымова А.Қ. Несиелік оқы­ту жүйе­сін­де сту­дент­тер­дің өз­дік жұ­мы­сы­ның ро­лін кү­шей­ту 2 91

Ша­хи­на С.Ж. Өті­рік өлең­дер­ді жо­ға­ры оқу орын­да­рын­да оқы­ту жол­да­ры 3 77

Яков­ле­ва Н.Н., Аля­со­ва И.В. Қазақстан мек­теп­теріндегі «Рус­ская сло­вес­ность» оқулығы: дәстүрлі және ба­ла­ма­лы мазмұн 1 93

ЖУР­НА­ЛИС­ТИ­КА МӘ­СЕ­ЛЕ­ЛЕ­РІАса­нұлы Қ.Д. БАҚ-тағы тіл мәде­ни­етінің өзекті проб­ле­ма­ла­ры 1 96

Бу­дан А.С. Тың иге­ру және қазақ бас­пасөзі 1 98

ЖАС ҒА­ЛЫМ МІН­БЕ­СІСерікова А.А. «Тіл­дік аху­ал» тер­ми­ні­нің әлеу­мет­тік-лин­гвис­ти­ка­лық анық­та­ма­сы ту­ра­лы 2 110

Федосова С.А. Га­зет та­қы­рып­та­ры­ның ерек­ше­лік­те­рі (ағыл­шын жә­не қа­зақ га­зет­те­рі­нің та­қы­ры­бы не­гі­зін­де) 2 105

Ыб­райы­мо­ва Ж.Ж. Мү­ше­лен­бей­тін сөй­лем­дер­дің мә­се­ле­ле­рі жайын­да 2 96

ШО­ЛУ, СЫН ЖӘ­НЕ БИБ­ЛИ­ОГ­РА­ФИЯЕс­та­ева Ж.Е. Жоғары оқу орын­да­рын­дағы орыс бөлімдерінде қазақ тілін оқытуға ар­налған оқулықтар мен оқу құрал­да­ры­на си­пат­та­ма 1 102

ХРО­НИ­КАБра­ли­на С.Ж. Бел­го­род­тағы кез­де­су­лер (Бел­го­род мемлекеттік университетінде өткен ха­лық­ара­лық ғылы­ми кон­фе­рен­ция ту­ра­лы) 4 109

Гор­бу­но­ва Г.З. Ха­лы­қа­ра­лық За­мя­тин оқу­ла­ры 3 95

Жа­қан Ә.Қ. «Сыр сан­ды­ғым — Са­ры­ар­қа» («Ор­та­лық Қа­зақ­стан­да­ғы ха­лық шы­ғар­ма­шы­лы­ғы мен әде­би­ет­тің қа­лып­та­суы жә­не да­муы» ат­ты рес­пуб­ли­ка­лық ғы­лы­ми-прак­ти­ка­лық кон­фе­рен­ция­дан ха­бар) 2 114

МЕ­РЕЙ­ТОЙ ИЕЛЕ­РІАса­нұлы Қ.Д. Бөке­тов па­ра­са­ты 1 107

Жүнісова Ж.Н. Филология ғылымдарының док­торы, профессор Э.Д.Сүлейменованың 60 жыл­дығына орай өткізілген халық­аралық кон­фе­ренция жайлы 2 116

Сав­чен­ко Т.Т. Республикадағы екінші универ­си­теттің бірінші ректоры 1 105

ЕС­КЕ АЛУ

Ғалымға тағзым ету 1 4

Мұстояпова А.Т. Анна Николаевна Тэн (Туға­нына 85 жыл толуына орай) 2 118
Указатель статей, опубликованных
в «Вестнике Карагандинского университета» в 2005 году.
Серия «Филология»

№ с.

КА­ЗАХ­СКОЕ ЯЗЫ­КОЗ­НА­НИЕАб­ди­ка­рим Н. Синтаксическая нагрузка обращений 2 15

Аб­драх­ма­нов Р.Х. Струк­ту­ра кли­ше в ка­зах­ском язы­ке 1 24

Адило­ва А.С. Оно­мас­ти­чес­кие ин­тер­тек­сты 1 5

Ал­ке­ба­ева Д.А. Сти­лис­ти­чес­кая фун­кция имен при­ла­га­тель­ных 3 63

Ата­ба­ева М. Лек­си­чес­кое зна­че­ние и кон­но­та­ция (по ма­те­ри­алам ди­алек­тной лек­си­ки) 3 67

Аши­мов Ж.М. К воп­ро­су о ста­нов­ле­нии го­су­дар­ствен­но­го язы­ка в Ка­зах­ста­не 1 13

Бек­ма­ше­ва А.Н. Вопросы исследования паронимов 2 19

Бо­ран­ба­ев С. Проблемы исследования глаголов кипчакского языка 2 11

Даир­бе­ко­ва А.К. Языковые особенности внутреннего монолога в романах А.Кекил­бае­ва «Үркер», «Елең-алаң» 2 25

Ес­ке­ева М.К. Един­ство фор­мы и со­дер­жа­ния в ди­на­ми­ке язы­ко­вой сис­те­мы 4 71

Жа­ку­пов Ж.А. К воп­ро­су о де­ли­ми­та­ции слож­но­го син­так­си­чес­ко­го един­ства 4 60

Жа­паков С.И., Жу­ба­но­ва С.Х. По­ня­тия и суж­де­ния о «фо­но­вых зна­ни­ях» 3 59

Казанбаева А.З. Употребление этнокультурных наименований в художественном произведении (на материале повести Ж.Аймауы­това «Күнікейдің жазығы» («Грех Куникей»)) 2 4

Ка­укер­бе­ко­ва Б.С. Мо­ти­вы се­ман­ти­чес­кой дву­с­мыс­лен­нос­ти в ре­че­упот­реб­ле­нии 1 20

Кен­жегали­ев С.А. Проб­ле­ма мен­таль­но­го лек­си­ко­на 4 81

Ку­зем­ба­ева Б.Т. Язы­ко­вая ха­рак­те­рис­ти­ка эпо­ни­мов и ан­тро­по­ни­мов 1 18

Мах­ме­то­ва А.С. Грам­ма­ти­чес­кая ха­рак­те­рис­ти­ка и лек­си­ко-се­ман­ти­чес­кие осо­бен­нос­ти гла­голь­ных фра­зе­оло­гиз­мов (по ма­те­ри­алам по­эзии М.Жу­ма­ба­ева) 3 72

Нур­муха­нов Х.М., Ба­ла­па­но­ва К.Ж. Се­ман­ти­ко-сти­лис­ти­чес­кая и струк­тур­ная ха­рак­те­рис­ти­ка срав­не­ний в три­ло­гии Х.Есен­жа­но­ва «Ақ Жайық» 3 57

Ра­пи­ше­ва Ж.Д. Мор­фо­ло­ги­чес­кие осо­бен­но­сти применения пер­вых об­раз­цов в на­уч­но-по­пу­ляр­ной ли­те­ра­ту­ре 4 64

Ра­пи­ше­ва Ж.Д. Тер­ми­но­упот­реб­ле­ния в пер­вых об­раз­цах на­уч­ной ли­те­ра­ту­ры 1 9

Тле­убер­ди­ев Б. Ге­ог­ра­фи­чес­кие наз­ва­ния и эт­но­мар­ке­ры, ха­рак­те­ри­зу­ющие ка­зах­ские вод­ные ис­точ­ни­ки и зем­ле­де­лие 4 74

Ша­ды­ке­нов А.К. Из ис­то­рии эк­зо­ти­чес­кой лек­си­ки 4 78

Шокым Г.Т. Гендерная характеристика казахских пословиц и поговорок 2 7

ОБ­ЩЕЕ И РУС­СКОЕ ЯЗЫ­КОЗ­НА­НИЕАлям­ки­на Д.С. Оп­ре­де­ле­ние по­ня­тия «кре­оли­зо­ван­ный текст» 3 26

Аман­ба­ева З.Ж. Праг­ма­ти­чес­кий ас­пект эмо­тив­но-экспрес­сив­ных пун­кту­аци­он­ных при­е­мов, ис­поль­зу­емых в ка­зах­ском га­зет­ном тек­сте 4 14

Аха­то­ва Б.А. О со­от­но­ше­нии по­ня­тий «соз­на­ние» и «язы­ко­вое соз­на­ние» 4 4

Аши­мов Ж.М. Ка­зах­ский язык как го­су­дар­ствен­ный язык: со­ци­олин­гвис­ти­чес­кий срез проб­ле­мы 1 36

Бейсем­ба­ева С.Б. Яв­ле­ния зву­ко­во­го ха­рак­те­ра и их связь с жес­то­во-ми­ми­чес­кой ком­му­ни­ка­цией 3 15

Жу­ма­га­зи­ева С.Х. Смен­ность и вза­имоп­ро­ник­но­ве­ние ком­по­зи­ци­он­но-ре­че­вых форм в га­зет­но-пуб­ли­цис­ти­чес­ком тек­сте 3 21

Иса­ев М.К., Шоб­рис Т., Габ­дул­ли­на Г. Не­ко­то­рые проб­ле­мы кон­трас­тив­ной лин­гвис­ти­ки в те­оре­ти­чес­ком и прик­лад­ном ас­пек­тах 3 4

Ка­ир­жа­нов А.К. Си­нер­ге­ти­чес­кая ос­но­ва язы­ко­вой сис­те­мы 2 49

Ли В.С. Инфинитивная пропозиция в русском языке и проблема модальности 2 60

Ма­ди­ева Г.Б. О диф­фе­рен­ци­ации пе­ри­фе­рийных раз­ря­дов оно­мас­ти­чес­ко­го прос­тран­ства 1 29

Оку­ше­ва К.К. Лин­гвис­ти­чес­кие ас­пек­ты реф­лек­сии 4 8

Пак М.К. Ар­ха­ич­ные зна­че­ния об­ще­рус­ских существительных в ди­алек­тной сис­те­ме 3 10

Пак М.К. Се­ман­ти­ка ши­ро­коз­нач­ных слов в ар­хан­гельских го­во­рах 2 52

Си­рив­ля М.А. Ти­пы лек­си­чес­ких значений пе­риф­ра­з по ха­рак­те­ру упот­реб­ле­ния 1 43

Сма­гу­ло­ва А.Б. На­ци­ональ­но-куль­тур­ная зна­чи­мость фра­зе­осе­манти­чес­ких по­лей в сред­не­ве­ко­вой русской библейской фра­зе­оло­гии 4 18

Та­жи­ба­ева Р.Д. Ан­тро­по­цен­тризм как один из прин­ци­пов ис­сле­до­ва­ния пос­ло­виц 1 39

Тор­па­ко­ва Е.А. О кон­трас­тив­ном изу­че­нии струк­тур­ных схем пред­ло­же­ния 2 57

Ус­па­но­ва А.А. Лин­гвис­ти­чес­кие эк­скур­сы Л.Н.Гу­ми­ле­ва-по­лиг­ло­та 3 32

Шайба­ко­ва Д.Д. Язы­ки-пос­ред­ни­ки в по­ли­эт­ни­чес­ком об­ще­стве 3 18

Шингарева М.Ю. «Картина мира» как лингво­когнитивный феномен 4 23

СО­ПОС­ТА­ВИ­ТЕЛЬ­НОЕ ЯЗЫ­КОЗ­НА­НИЕАй­ке­но­ва Р.А., Га­ли­мо­ва А.М. Учет спе­ци­фи­ки род­но­го язы­ка при ху­до­же­ствен­ном пе­ре­во­де 3 85

Алибекова Г.М. Билингвальное сопоставление как метод выявления эквивалентности между единицами русского и казахского языков (на материале исследований «школы Г.А.Мейра­мова») 2 78

Жу­ну­со­ва Ж.Н. Би­лин­гваль­ные сло­ва­ри в со­пос­та­ви­тель­но-ти­по­ло­ги­чес­ком ас­пек­те 4 85

Лю Чжимэй. Ну­ле­вое об­ра­ще­ние 4 88

Най­ма­но­ва Ч.К. К воп­ро­су о тео­рии мо­де­лей пред­ло­же­ния в ан­глий­ском, кыр­гыз­ском и рус­ском язы­ках 3 91

На­сы­ро­ва А.Б. Экспрес­сив­ные об­ра­зо­ва­ния в раз­го­вор­ной ре­чи би­лин­гвов 3 80

КАЗАХСКАЯ ЛИ­ТЕ­РА­ТУ­РА И ФОЛЬКЛО­РИС­ТИ­КААбду­ов М.И. Воз­ник­но­ве­ние ре­ли­ги­оз­но­го эпо­са 1 47

Аб­ду­ов М.И. Проблема вариантности в религиозных эпосах 2 28

Амре­нов А.Д. Пе­ре­во­ды та­тар­ской ли­те­ра­ту­ры М.Кал­та­ева 4 103

Ашир­бе­ко­ва А.Б. Художественные поиски в про­зе 2 39

Бра­ли­на С.Ж. Прин­ци­пы по­рож­де­ния фольк­лор­но­го тек­ста 1 51

Жа­рылгапов Ж.Ж. Эк­зис­тен­ци­аль­ное поз­на­ние в по­вес­ти Д.Иса­бе­ко­ва «Сүйекші» 4 100

Жу­ма­бе­ков М.К. Об­ря­до­вая обус­лов­лен­ность loci communes в фолькло­ре 3 44

Жумагулов А.Б. Ме­то­до­ло­ги­чес­кие проб­ле­мы пе­ри­оди­за­ции ис­то­рии ка­зах­ской ли­те­ра­ту­ры 1 58

Жумагулов С.Б. Пуб­ли­цис­ти­ка Гу­ма­ра Ка­ра­ша 4 93

Жу­магу­лов С.Б., Жу­ну­со­ва Н.Ш. Жанр детективного романа 2 44

Ка­лы­бе­ко­ва К.С. Литературная критика 60-х годов ХХ века 2 34

Кул­ба­раков С. По­ли­фо­низм в ро­ма­не «Бу­ран» 3 49

Рыс­бе­ков Б.Т. А.Ко­ны­рат­ба­ев — ис­сле­до­ва­тель ка­зах­ско­го фолькло­ра 1 54

Са­вель­ева В.В. К ис­то­ри­ог­ра­фии изу­че­ния рус­ской ли­те­ра­ту­ры в ка­зах­стан­ском ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии вто­рой по­ло­ви­ны ХХ ве­ка. (Часть ІІ) 3 36

Ша­хи­на С.Ж. За­ко­но­мер­нос­ти ста­нов­ле­ния не­бы­лиц 3 52

РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРААбишева С.Д. Феномен сверхдлинных раз­ме­ров в поэзии Б.Кенжеева 1 64

Аби­ше­ва У.К. «Так го­во­рил За­ра­тус­тра» Ф.Ниц­­ше как куль­тур­но-фи­ло­соф­ский код ху­до­же­ствен­но­го тек­ста («Сту­дент Бе­не­дик­тов» Б.Зайце­ва и «Рас­сказ о Сер­гее Пет­ро­ви­че» Л.Ан­дре­ева) 4 27

Бо­ку­ше­ва Г.А. Сти­хот­вор­ный пе­ре­нос и метр (раз­мер) в по­эме Н.А.Нек­ра­со­ва «Сов­ре­мен­ни­ки» 1 69

Иост О.А. Мировоззренческие основы ситуации «русский человек на rendes-vous» в творчестве А.С.Пушкина 2 64

Ос­па­нов Н.К. К оп­ре­де­ле­нию по­ня­тия иро­нии 1 73

Савельева В.В. К историографии изучения русской литературы в казахстанском литературоведении второй половины ХХ века 2 70

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИБра­ли­на С.Ж. Postfolklo­re как фе­но­мен сов­ре­мен­ной куль­ту­ры 4 44

Гор­бу­но­ва Г.З. Об­раз Пуш­ки­на в пьесе Вик­то­ра Еро­фе­ева «Де­ти Пуш­ки­на» 4 40

Сав­чен­ко Т.Т. Эс­те­ти­ка пос­тмо­дер­низ­ма в сти­хот­во­ре­нии И.Брод­ско­го «Раз­го­вор с не­бо­жи­те­лем» 4 35

Тря­поч­ки­на В.Р. Объ­ек­ты и при­емы де­кон­струк­ции в ро­ма­не Б.Кен­же­ева «Иван Бе­зуг­лов» 4 50

Фи­ли­мо­но­ва А.П. Те­ат­раль­ность в ро­ма­не Джо­на Фа­ул­за «Жен­щи­на фран­цуз­ско­го лейте­нан­та» 4 55

Ха­ри­то­но­ва Л.М., За­до­рож­не­ва О.В. Де­пер­со­­на­ли­за­ция субъ­ек­та в пос­тмо­дер­низ­ме 4 46

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИИза­ко­ва С.Б. К проб­ле­ме вы­ра­же­ния ка­те­го­рии эмо­ци­ональ­нос­ти в язы­ке 1 88

Иси­на Г.И. Осо­бен­нос­ти струк­ту­ры и се­ман­ти­ки ком­па­ра­тив­ных фра­зе­оло­гиз­мов в ан­глийском язы­ке 1 78

Какжанова Ф.А. Категория аспекта и понятие «способ действия» 2 82

Нестерик Э.В. Лексические средства выражения замедленного и застывшего времени 2 85

Си­бир­це­ва Е.П. Фун­кци­они­ро­ва­ние кон­цеп­та «смерть» в аме­ри­кан­ском слен­ге 1 85

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫАй­тбае­ва Б.М. Обучение казахскому языку по особенностям специальности 2 93

Бейсенова Ж.С., Нуркасымова А.К. Усиление роли самостоятельной работы студентов в
условиях кредитной системы обучения 2 91

Ша­хи­на С.Ж. Спо­со­бы пре­по­да­ва­ния не­бы­лиц в выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях 3 77

Яков­ле­ва Н.Н., Аля­со­ва И.В. Тра­ди­ци­он­ное и аль­тер­на­тив­ное в ка­зах­стан­ском учеб­ни­ке «Рус­­ская сло­вес­ность» для сред­ней шко­лы 1 93

ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИАса­нов К.Д. Ак­ту­аль­ные проб­ле­мы куль­ту­ры ре­чи в СМИ 1 96

Бу­дан А.С. Под­ня­тие це­ли­ны и ка­зах­ская пе­чать 1 98

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГОИб­раи­мо­ва Ж.Ж. К вопросам нечленимых предложений 2 96

Серикова А.А. Об определении социолингвистического термина «языковая ситуация» 2 110

Федосова С.А. Особенности газетного заголовка (на примере казахстанской и деловой английской прессы) 2 105

ОБЗОР, КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯЕс­та­ева Ж.Е. Ха­рак­те­рис­ти­ка учеб­ни­ков и учеб­ных по­со­бий по ка­зах­ско­му язы­ку для рус­ских от­де­ле­ний выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний 1 102

ХРО­НИ­КАБра­ли­на С.Ж. Бел­го­род­ские встре­чи (О меж­ду­на­род­ной на­уч­ной кон­фе­рен­ции в Бел­городском государственном университете) 4 109

Гор­бу­но­ва Г.З. Меж­ду­на­род­ные за­мя­тин­ские чте­ния 3 95

Жа­кан А.К. О конференции «Становление и развитие народного творчества и литературы в Центральном Казахстане» 2 114

НАШИ ЮБИЛЯРЫАса­нов К.Д. Бу­ке­тов о вос­пи­та­нии мо­ло­де­жи 1 107

Жунусова Ж.Н. Диалог языков и культур (меж­дународная конференция, посвященная юбилею профессора Э.Д.Сулейменовой) 2 116

Сав­чен­ко Т.Т. Первый ректор второго уни­вер­си­тета в республике 1 105

ПАМЯТИ


Мустояпова А.Т. Анна Николаевна Тэн (К 85-летию со дня рождения) 2 118

Памяти выдающегося ученого 1 4


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет