Жұмыс бағдарламасы 050704 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама»Дата01.07.2016
өлшемі215.24 Kb.
#171372
түріЖұмыс бағдарламасы

Студенттерге арналған

пән бағдарламасы

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

050604- Физика мамандықтарының студенттеріне арналған программалау пәні бойыншаПән бағдарламасы

Павлодар
Студенттерге арналған

пән бағдарламасыПМУ ҰС Н 7.18.2/11


БЕКІТЕМІН

ФМжАТ факультетінің деканы

______________ С.К. Тлеукенов

«__»_________________2009 ж.Құрастырушы: аға оқытушы Исабеков Ж.Б.________________

Есептеу техникасы және баѓдарламалау кафедрасы


«Алгоритмдер тілдерінде бағдарламалау» бойынша

050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама білім беру мамандықтары студенттеріне арналған


пән бағдарламасы
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА

Жұмыс бағдарламасы 050704 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама» білім беру мамандықтарының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес (ГОСО РК 3.08.066-2006) және С.Торайгыров ат. ПМУ Оқу Кеңесінде мақұлданды 24 қырқүйекте 2007 ж. хаттама №1

Кафедраның отырысында қарастырылған

«__»_______________________2009ж. №_____ хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________________________ О.Г. Потапенко

Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған

«___»___________200__ж. №______ хаттама

ОӘК төрағасы _______________________________ А.Т.Кишубаева


Оќытушы туралы:

Исабеков Жанат Бейсембаевич “Есептеу техникасы және баѓдарламалау” кафедрасының аға оқытушы.Кафедрада қабылдау саѓаттар: Дүйсенбі сайын 15.00 – 17.00, А- 329 аудиторияда.

Пән тұралы мәлімет: Пәннің аты - «Алгоритмдер тілдерінде бағдарламалау» бүл пән бір семестрге есептелген. Ж±мыстардыњ µткізу орыны: деканатпен аныќталѓан кесте бойынша.
Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

  1. Абрамом В.Г. Введение в язык Паскаль. М. Наука. 1988

  2. Пильщиков В. Н. Сборник упражнений на языке Паскаль. М. Наука. 1989

  3. Климова Л. М. Практическое программирование. Решение типовых задач в Pascal 7.0. М. Кудиц-образ. 2000.

  4. Фаронов В.В. TurboPascal 7.0. Начальное пособие. М. изд. «Номирис». 1999


Қосымша әдебиеттер

  1. Грогоно П. Программное обеспечение персональных ЭВМ. М. Мир. 1982

  2. Йенсен К., Вирт Н. Паскаль: Руководство для использования и описание языка. М. Финансы и статистика. 1982.

  3. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде TurboPascal. Киев. «Век» 1999

  4. Цейл Дейл. Программирование на СИ. ДМК. 2000

  5. Ян Борецкий. Турбо-Паскаль с графикой для персональных компьютеров М. Машиностроение. 1991.


Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Пәннің тақырыптық жоспары

2. Тақырыптық жоспар

2.1 Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу бөліміндегі студенттерге арналған пәннің тақырыптық жоспары, түскен жылы 2004

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫр/с

Тақырыптың аты

Сағат саны

Дәріс

Тәж.

Зерт

СОӨЖ


1

2

3

4

5

6Алгоритмнің түсініктері

0,5
Программалау тілдері

0,5
Деректер типінің түсініктері

1
Өрнектердің түсініктері

1
Сызықтық алгоритмдерді программалау

1

1

1

1Шартты және таңдау операторлары

1

1

1

1Парамермен циклдік оператор

1

2

1

2Шартпен циклдік оператор

1

2

1

2Подпрограммалар: процедуралар, функциялар

1

2

1

2Рекурсивтік подпрограммалар

1

2

1

2Символдық және жазбалық деректер

1

2

1

2Массивтер

1

2

1

2Массивтерді сұрыптау

1

2

1

2Деректердің күрделі типтеру

1

2

2

2Мәтіндік файлдармен жұмыс

1

2

2

2Типизацияланған файлдар

1

2,5

2

2,5

БАРЛЫҒЫ:

15

22,5

15

22,5


Тақырып 1 Алгоритмнің түсініктері

Алгоритмнің түсінігі. Алгоритмнің қасиеттері. Алгоритмді мәтіндік және графикалық түрінде ұсынуы. Алгоритмдің типтері: сызықтық, тармақталған, циклдік, қосымша (процедуралар және функциялар). Алгоритмнің мысалдары.Тақырып 2 Программалау тілдері

Тілдің алфавиті. Программалау тілінде алгоритмді жазу ережелері. Программаның түсінігі және оның құрылымы. Командалар және операторлар.Тақарап 3 Деректер типінің түсінігі

Деректер типінің түсінігі. Деректер типінің стандарты. Айнымалылардың және тұрақтылардың түсініктері. Олардың негізгі мінездемелері; аты, тип, мағнасы. Программада айнымалыны және тұрақтыны сипаттау.Тақырып 4 Өрнектердің түсінігі

Математикалық амалдар. Өрнектердің түсініктері. Олардың классификациясы және мағналарын есептеу ережелері. Өрнектерде әртүрлі деректер типтердің мағналарын қолдану. Деректерді түрлендіру және олардың сәкестігін аңықтау. Меншіктеу операторы. Программалау тіліне қосылған сандық функциялар.Тақырып 5 Сызықтық алгоритмдерді программалау

Программаның бөліктерін сақтайтын программаның құрылымы. Деректерді енгізуды және шығаруды ұйымдастыру. Программаларды жасау технологиясы және оларды жүзеге асыру. Сызықтық алгоритмдерді программалау. Программаларды отладкалау және тестілеу.Тақырып 6 Шартты және таңдау операторы

Шартты оператор. Логикалық өрнектерді қолдану. Ішкі шартты операторы. Күрделі және бос операторы. Таңдау операторы. Шартты және таңдау оператордың толық және толық емес формалары.Тақарап 7 Параметрмен циклдік операторы

Параметрмен циклдік оператор. Арифметиканың алгоритмдері, многочлендерді есептеу. Аталатын типтері. Оларды қолдану және параметрмен циклді ұйымдастыру.Тақырып 8 Шартты циклдік операторы

Шарттын алында және шарттың соңында қолдану циклдік операторлар. Ішкі циклдер. «Мәнгілік» циклді ұйымдастыру және оны аяқтау.Тақырып 9 Подпрограммалар: процедуралар, функциялар

Құрылымдық программалау әдістерін қысқаша сипаттау. Процедуралардың құрылымы. Айнымалыларды қолдану алаңы. Жергілікті және ауқымды айнымалылар. Паремтрмен процедуралар. Формалды және фактілік параметрлер. Процедураларды шақыру. Параметрлер – айнымалылар және параметрлер – мағналар. Функцияның құрылымы. Функцияны шақыру. Функция және процедураның айырмашылығы.Тақырып 10 Рекурсивті подпрограммалар

Рекурсивті подпрограммаларды ұйымдастыру. Жадта орналастыруы, рекурсияларды «жиыру». Рекурсивті шығарылатын типтік есептер.Тақырып 11 Символды және жазбалық деректер

Символдық және жазбалық деректер. Символдық деректермен орындалатын амалдар. Жазбаларды өңдеу алгоритмдері. Жазбада жазбаны іздеу алгоритімі. Жазбалармен жұмыс жасайтын программалау тілінің функциялары және процедуралары.Тақырып 12 Массивтер

Массивтің түсінігі және мағнасы. Элементтердің типтері, өлшемдігі және индексі. Бір және екіөлшемді массивтері. Массивтің элеенттеріне рұқсатты ұйымдастыру. Жедел жадта массивтерді орналастыру. Массивті толтыру алгоритмдері.Тақырып 13 Массивтерді сұрыптау

Максималды (минималды) іздеу алгоритімі. Массивтерді сұрыптаудың ішкі және сыртқы алгоритмдері: таңдаумен сұрыптау, жай ауыстырумен.Тақырып 14 Деректердің күрделі типтері.

Деректердің күрделі типтері. Көпшілік типтері. Көпшілік типті және көпшілік мағнасын беру. Көпшілікпен орындалатын амалдар, көпшілікті қолдану. Деректердің комбинарлық типтері – жазбалар. Байланыс операторы.Тақырып 15 Мәтіндік файлдармен жұмыс

Файлдарды классификациялау: тип бойынша файлдарды бөлу. Фактілік және логикалық файлдың түсінігі. Мәтіндік файлдарды өңдеу процедуралары және функциялары. Деректерді енгізу-шығару.Тақырып 16 Типизацияланған файлдар

Мәтіндік файлдардан айырмашылығы. Типизацияланған файлдарды өңдеуге арналған процедуралар және функциялар. Дерктерді енгізу-шығару.


3.2. Практикалық жұмыстар тізімі


Тақырып 5 Сызықтық алгоритмдерді программалау

Программаның бөліктерін сақтайтын программаның құрылымы. Деректерді енгізуды және шығаруды ұйымдастыру. Программаларды жасау технологиясы және оларды жүзеге асыру. Сызықтық алгоритмдерді программалау. Программаларды отладкалау және тестілеу.Тақырып 6 Шартты және таңдау операторы

Шартты оператор. Логикалық өрнектерді қолдану. Ішкі шартты операторы. Күрделі және бос операторы. Таңдау операторы. Шартты және таңдау оператордың толық және толық емес формалары.Тақарап 7 Параметрмен циклдік операторы

Параметрмен циклдік оператор. Арифметиканың алгоритмдері, многочлендерді есептеу. Аталатын типтері. Оларды қолдану және параметрмен циклді ұйымдастыру.Тақырып 8 Шартты циклдік операторы

Шарттын алында және шарттың соңында қолдану циклдік операторлар. Ішкі циклдер. «Мәнгілік» циклді ұйымдастыру және оны аяқтау.Тақырып 9 Подпрограммалар: процедуралар, функциялар

Құрылымдық программалау әдістерін қысқаша сипаттау. Процедуралардың құрылымы. Айнымалыларды қолдану алаңы. Жергілікті және ауқымды айнымалылар. Паремтрмен процедуралар. Формалды және фактілік параметрлер. Процедураларды шақыру. Параметрлер – айнымалылар және параметрлер – мағналар. Функцияның құрылымы. Функцияны шақыру. Функция және процедураның айырмашылығы.Тақырып 10 Рекурсивті подпрограммалар

Рекурсивті подпрограммаларды ұйымдастыру. Жадта орналастыруы, рекурсияларды «жиыру». Рекурсивті шығарылатын типтік есептер.Тақырып 11 Символды және жазбалық деректер

Символдық және жазбалық деректер. Символдық деректермен орындалатын амалдар. Жазбаларды өңдеу алгоритмдері. Жазбада жазбаны іздеу алгоритімі. Жазбалармен жұмыс жасайтын программалау тілінің функциялары және процедуралары.Тақырып 12 Массивтер

Массивтің түсінігі және мағнасы. Элементтердің типтері, өлшемдігі және индексі. Бір және екіөлшемді массивтері. Массивтің элеенттеріне рұқсатты ұйымдастыру. Жедел жадта массивтерді орналастыру. Массивті толтыру алгоритмдері.Тақырып 13 Массивтерді сұрыптау

Максималды (минималды) іздеу алгоритімі. Массивтерді сұрыптаудың ішкі және сыртқы алгоритмдері: таңдаумен сұрыптау, жай ауыстырумен.Тақырып 14 Деректердің күрделі типтері.

Деректердің күрделі типтері. Көпшілік типтері. Көпшілік типті және көпшілік мағнасын беру. Көпшілікпен орындалатын амалдар, көпшілікті қолдану. Деректердің комбинарлық типтері – жазбалар. Байланыс операторы.Тақырып 15 Мәтіндік файлдармен жұмыс

Файлдарды классификациялау: тип бойынша файлдарды бөлу. Фактілік және логикалық файлдың түсінігі. Мәтіндік файлдарды өңдеу процедуралары және функциялары. Деректерді енгізу-шығару.Тақырып 16 Типизацияланған файлдар

Мәтіндік файлдардан айырмашылығы. Типизацияланған файлдарды өңдеуге арналған процедуралар және функциялар. Дерктерді енгізу-шығару.


3.3. Зертханалық жұмыстар тізімі

Тақырып 5 Сызықтық алгоритмдерді программалау

Программаның бөліктерін сақтайтын программаның құрылымы. Деректерді енгізуды және шығаруды ұйымдастыру. Программаларды жасау технологиясы және оларды жүзеге асыру. Сызықтық алгоритмдерді программалау. Программаларды отладкалау және тестілеу.Тақырып 6 Шартты және таңдау операторы

Шартты оператор. Логикалық өрнектерді қолдану. Ішкі шартты операторы. Күрделі және бос операторы. Таңдау операторы. Шартты және таңдау оператордың толық және толық емес формалары.Тақарап 7 Параметрмен циклдік операторы

Параметрмен циклдік оператор. Арифметиканың алгоритмдері, многочлендерді есептеу. Аталатын типтері. Оларды қолдану және параметрмен циклді ұйымдастыру.Тақырып 8 Шартты циклдік операторы

Шарттын алында және шарттың соңында қолдану циклдік операторлар. Ішкі циклдер. «Мәнгілік» циклді ұйымдастыру және оны аяқтау.Тақырып 9 Подпрограммалар: процедуралар, функциялар

Құрылымдық программалау әдістерін қысқаша сипаттау. Процедуралардың құрылымы. Айнымалыларды қолдану алаңы. Жергілікті және ауқымды айнымалылар. Паремтрмен процедуралар. Формалды және фактілік параметрлер. Процедураларды шақыру. Параметрлер – айнымалылар және параметрлер – мағналар. Функцияның құрылымы. Функцияны шақыру. Функция және процедураның айырмашылығы.Тақырып 10 Рекурсивті подпрограммалар

Рекурсивті подпрограммаларды ұйымдастыру. Жадта орналастыруы, рекурсияларды «жиыру». Рекурсивті шығарылатын типтік есептер.Тақырып 11 Символды және жазбалық деректер

Символдық және жазбалық деректер. Символдық деректермен орындалатын амалдар. Жазбаларды өңдеу алгоритмдері. Жазбада жазбаны іздеу алгоритімі. Жазбалармен жұмыс жасайтын программалау тілінің функциялары және процедуралары.Тақырып 12 Массивтер

Массивтің түсінігі және мағнасы. Элементтердің типтері, өлшемдігі және индексі. Бір және екіөлшемді массивтері. Массивтің элеенттеріне рұқсатты ұйымдастыру. Жедел жадта массивтерді орналастыру. Массивті толтыру алгоритмдері.Тақырып 13 Массивтерді сұрыптау

Максималды (минималды) іздеу алгоритімі. Массивтерді сұрыптаудың ішкі және сыртқы алгоритмдері: таңдаумен сұрыптау, жай ауыстырумен.Тақырып 14 Деректердің күрделі типтері.

Деректердің күрделі типтері. Көпшілік типтері. Көпшілік типті және көпшілік мағнасын беру. Көпшілікпен орындалатын амалдар, көпшілікті қолдану. Деректердің комбинарлық типтері – жазбалар. Байланыс операторы.Тақырып 15 Мәтіндік файлдармен жұмыс

Файлдарды классификациялау: тип бойынша файлдарды бөлу. Фактілік және логикалық файлдың түсінігі. Мәтіндік файлдарды өңдеу процедуралары және функциялары. Деректерді енгізу-шығару.Тақырып 16 Типизацияланған файлдар

Мәтіндік файлдардан айырмашылығы. Типизацияланған файлдарды өңдеуге арналған процедуралар және функциялар. Дерктерді енгізу-шығару.

1 рейтинг (6 семестр)

Барлық ұпай

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

12

12

12

11

11

11

31

100

Сабақтарға қатысу, дәрістерге дайындалу

СӨЖ түрі

ҮЖ1

ҮЖ2

ҮЖ3

ҮЖ4

ҮЖ5

ҮЖ6

ҮЖ7

14

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Ұпай

2

2

2

2

2

2

2

Сабақтарға қатысу, практикалық жұмысына дайындалу

СӨЖ түрі

ПР1


ПР2


ПР3


ПР4


ПР5


ПР6


ПР7


21

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Ұпай

3

3

3

3

3

3

3

Сабақтарға қатысу, зертхналық жұмысына дайындалу

СӨЖ түрі

З1

З2

З3

З4

З5

З6

З7

28

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Ұпай

4

4

4

4

4

4

4

СОӨЖ орындау және қорғау

СОӨЖ түрі

СОӨЖ1

СОӨЖ2

СОӨЖ3

СОӨЖ4

СОӨЖ5

СОӨЖ6

СОӨЖ71

17

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Ұпай

3

3

3

2

2

2

2

Межелік бақылау20

20
2 рейтинг (6 семестр)

Барлық ұпай

Апталар

8

9

10

11

12

13

14

15
Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

8

13

8

13

8

13

8

28

100

Сабақтарға қатысу, дәрістерге дайындалу

СӨЖ түрі

ҮЖ8

ҮЖ9

ҮЖ10

ҮЖ11

ҮЖ12

ҮЖ13

ҮЖ14

ҮЖ15

24

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Ұпай

3

3

3

3

3

3

3

3

Сабақтарға қатысу, практикалық жұмысына дайындалу

СӨЖ түрі

ПР8


ПР9


ПР10


ПР11


ПР12


ПР13


ПР14


ПР15


40

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Ұпай

5

5

5

5

5

5

5

5

СӨЖ орындау және қорғау

СӨЖ түрі

24

Бақылау түрі

Ұпай

Межелік бақылау

20


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет