Жұмыс бағдарламасы 200 ж бекітілген жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірлендіДата16.06.2016
өлшемі163 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы

Метрология, стандарттау және сапа басқару пәнінен

5В074500 - "Көліктік құрылыс" мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС оқу БАҒДАРЛАМАСЫПавлодар

Мамандықтың элективтік каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

__________Н.Э. Пфейфер

2011 ж. «___»________


Құрастырушы: доцент __________ Т.Қ. Шахаев

Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы
Метрология, стандарттау және сапа басқару пәні бойынша


5В074500 - "Көліктік құрылыс" мамандығының (тарының) студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы 200_ ж. «___»_________ бекітілген жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 2011 ж. «__»_________ № __ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі________________ Қ.Т. Сақанов 2011 ж. «___»_________

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2011 ж. «__»_________ № __ Хаттама

ОӘК төрағасы ________________ В.А. Козионов 2011 ж. «___»_________

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы __________ М.Қ. Күдерин 2011 ж. «___»_________
МАҚҰЛДАНДЫ:


ОҮЖжӘҚБ бастығы _____________ А.А. Варакута 2011 ж. «___»_________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2011 ж. «__»_________ № __ Хаттама
1 Пәннің мақсаты – студенттерге метрология, стандарттау және сапаны басқару салаларында мамандықты жетік меңгеру, сондай-ақ өндірістік қызметтегі өнім сапасы мен стандарттау салаларындағы нормативтік-техникалық құжаттауда, метрологияны пайдаланудағы дағдылары мен біліктілігін қалыптастыру.

Пәннің міндеттері – метрология, стандарттау және сапаны басқару бойынша жұмыстарды практикалық ұйымдастыру және өткізу әдістеріне, практикада МӨЖ, МСЖ, КҚБЖ, ТҚБЖ т.б. стандарттарды қолдануға және ұстй білуге үйрету.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

- метрология, стандарттау және сапа басқару бойынша заңнамалық және нормативтік актілерді, әдістемелік материалдарды;

- физикалық шама бірліктерін алу және олардың өлшемдерін беру теориясын;

- өнімнің сертификаттау технологиясын және ұйымдастыруын, өнімді қабылдау және сынақ өткізу ережелерін;

- өлшеу әдістерін білуі керек;

- стандарттау және метрология бойынша әртүрлі инженерлік есептерді шығаруды;

- өндірілетін өнімдердің сапасын жақсартуға және құрылыс саласындағы негіздердің сапасын жақсарту, мәселелерді шешуді;

- нормативтік-техникалық құжаттардың процестерін негіздеуді, реттеуді және басқаруды;

- негізгі техникалық құралдарды, аспаптарды және қондырғыларды таңдауда экономикалық негіздеуді;

- қазіргі заманға лайық әртүрлі схемаларды және сынау әдістерді қолданудың тиімділік бағасын белгілеуді;

- ғылыми-техникалық мәліметтерді табуды және қолдануды істей білуі керек.

- мамандық бойынша жаңа стандарттарды;

- стандарттау жән метрология бойынша негізгі әдістер мен принциптерін;


- стандарттау және метрология негіздерін меңгеруі керек.
2 Пререквизиттер


Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: жоғарғы математика, физика, құрылыс материалдары- І.

3 Постреквизиттер


Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: құрылыс өндірісінің технологиясы, құрылыс конструкциялары және т.б.

4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары№ р/с

Тақырыптардың

атауы


Сабақтың түрілері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

прак.

зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

1

-

-

2

2

Метрология

2

2

-

23

3

Стандарттау

1

2

-

23

4

Сертификаттау

1

1

-

16

5

Сапа менеджментінің негіздері

1

1

-

14
Барлығы:

6

6

-

78

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

1 тақырып. Кіріспе.

Стандарттау және метрологияны дамытудың негізгі кезеңдері, олардың өнімді сапалы басқарудағы және өндірістегі, ғылыми зерттеулеріндегі ролі. Пән міндеті мен мақсаты. Метрология және оның мәні.

2 тақырып. Метрология.

Негізгі метрологиялық түсінік және терминдер. Физикалық көлемдер. Көлемнің мөлшері және маңызы.

Өлшеу құралдары. Өлшеу түрлері. Өлшемдер. Ағаттық. Өлшеу дәлсіздігі. Бірлік жүйесі. Негізгі және қосымша бірлік.

Халықаралық ХЖ (СИ) бірлік жүйесі. Туынды, дүркін, бөлшектік жүйеден тыс бірліктер.

Эталондар. Саралау. Түрлері. Мемлекеттік эталондар. Халықаралық ХЖ жүйесіндегі эталондар.

Өлшеу құралдары. Өлшеу құралдарының түрлері. Өлшеудің үлгілік және жұмыс құралдары. Өлшегіш құралдар. Өлшегіш қондырғылар. Өлшегіш қайта өзгертулер.

Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары. Сипаттамалар тобы. Метрологиялық аттестация. Метрологиялық сипаттамаларды нормалау.

Өлшеу құралдарының дәлдік кластары. Приборлардың шкал түрлері. Электр өлшегіш приборлардың түрлері. Дәлдік класының анықтамасы.

Өлшеу құралдарының метрологиялық беріктілігі. Беріктік көрсеткіштері. Метрологиялық бас тартулар. Тексерім интервалы.

Өлшеу теориясының негізі. Метрология жорамалы. Математикалық модель. Гистограмма. Полигон.

Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету. Құқықтық негіз. Кепілдік. Техникалық база. Нормативтік-құқықтық регламентация.

3 тақырып. Стандарттау

Стандарттау міндеті мен мақсаты. Стандарттаудың мемлекеттік жүйесі. Категориялар және стандарт түрлері.

Стандарттау қызметі мен органдары. Сала аралық стандарттау. Стандарттың жалпы сипаттамасы: ЕСКД, ЕСТД, ГСИ, ЕСПД.

Стандарттаудың теориялық негіздері. Стандарттаудың әдістері мен принциптері. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері.

Құрылыстағы стандарттау. Стандарттау жұмыстарын ұйымдастыру. Құрылыстағы стандарттау нысандары. Құрылыстағы стандарттау жұмыстарының жүйелері мен стандарттау нысандарын анықтау және олардың негізгі принциптері.

4 тақырып. Сертификация.

Сертификаттаудың негізгі түсінігі және маңызы. Сертификаттаудың мақсаты, принциптері. Сертификаттау түрлері. Қызмет көрсету, өнім сертификаттауының схемасы.

5 тақырып. Сапа менеджментінің негіздері

Сапа түсінігі. Өнім сапасына әсер ететін факторлар мен жағдайлар. Өнім сапасының көрсеткіштері. Сапаны басқару. Басқару нысаны сияқты сапа.

Сапаны басқарудағы халықаралық тәжірибе. Сапа менеджментінің жүйесі 9000 серия ИСО стандарты талаптарына сәйкес.
4.3 Практикалық (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) сабақтардың мазмұны мен тізімі

1) 2-тақырып. Өлшем құралдары және олардың метрологиялық сипаттамалары.

2) 2-тақырып. Өлшеу қателіктері және оларды анықтау жолдары.

3) 3-тақырып. Басым сандар жүйесін әзірлеу. Параметрлік қатарлар.

4) 3-тақырып.Стандарттау әдістері.

5). 4-тақырып. Өнімдерді сертификациялау жүйесін ұйымдастырудың құрылымы. Сертификациялаудың ережелері мен схемалары.

6) 5-тақырып. Сапа менеджментінің жүйесі 9000 серия ИСО стандарты талаптарын оқу.

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққан

дағы көлемі1

Дәріс сабақтарына дайындалу

-

Сабаққа қатысу

3

2

Практикалық сабақтарға дайындалу (сабақтың тақырыбы бойынша материалды меңгеру, тапсырмаларды шешу және т.б.)

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

3

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

тест

16

4

Семестрлік тапсырмаларды орындау (реферат, ЕГЖ және т.б.)

ЕГЖ

СТ қорғау

54

5

Бақылау шараларына дайындалу

-

1МБ бақылау жұмысы, т.б.

2

Барлығы:

78

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі.

1) 2 тақырып. Негізгі метрологиялық түсінік және терминдер. Физикалық көлемдер. Көлемнің мөлшері және маңызы.

2) 2 тақырып. Өлшеу құралдары. Өлшеу түрлері. Өлшемдер. Ағаттық. Өлшеу дәлсіздігі. Бірлік жүйесі. Негізгі және қосымша бірлік.

3) 2 тақырып. Халықаралық ХЖ (СИ) бірлік жүйесі. Туынды, дүркін, бөлшектік жүйеден тыс бірліктер.

4) 2 тақырып. Эталондар. Саралау. Түрлері. Мемлекеттік эталондар. Халықаралық ХЖ жүйесіндегі эталондар.

5) 2 тақырып. Өлшеу құралдары. Өлшеу құралдарының түрлері. Өлшеудің үлгілік және жұмыс құралдары. Өлшегіш құралдар. Өлшегіш қондырғылар. Өлшегіш қайта өзгертулер.

6) 2 тақырып. Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары. Сипаттамалар тобы. Метрологиялық аттестация. Метрологиялық сипаттамаларды нормалау.

7) 2 тақырып. Өлшеу құралдарының дәлдік кластары. Приборлардың шкал түрлері. Электр өлшегіш приборлардың түрлері. Дәлдік класының анықтамасы.

8) 2 тақырып. Өлшеу құралдарының метрологиялық беріктілігі. Беріктік көрсеткіштері. Метрологиялық бас тартулар. Тексерім интервалы.

9) 2 тақырып. Өлшеу теориясының негізі. Метрология жорамалы. Математикалық модель. Гистограмма. Полигон.

10) 2 тақырып. Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету. Құқықтық негіз. Кепілдік. Техникалық база. Нормативтік-құқықтық регламентация.

Ұсынылатын әдебиет: [4, 13 – 188; 252 – 293 б.], [11, 141 – 184 б.].

11) 3 тақырып. Стандарттау міндеті мен мақсаты. Стандарттаудың мемлекеттік жүйесі. Категориялар және стандарт түрлері.

12) 3 тақырып. Стандарттау қызметі мен органдары. Сала аралық стандарттау. Стандарттың жалпы сипаттамасы: ЕСКД, ЕСТД, ГСИ, ЕСПД.

13) 3 тақырып. Стандарттаудың теориялық негіздері. Стандарттаудың әдістері мен принциптері. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері.

14) 3 тақырып. Құрылыстағы стандарттау. Стандарттау жұмыстарын ұйымдастыру. Құрылыстағы стандарттау нысандары. Құрылыстағы стандарттау жұмыстарының жүйелері мен стандарттау нысандарын анықтау және олардың негізгі принциптері.

Ұсынылатын әдебиет: [4, 188 – 252 б.], [11, 185 – 210 б.].

15) 4 тақырып. Міндетті және ерікті сертификациялау. Сертификациялау-дың ережелері мен схемасы.

Ұсынылатын әдебиет: [11, 211 – 228 б.].

16) 5 тақырып. Сапаны басқарудағы халықаралық тәжірибе. Сапа менеджментінің жүйесі 9000 серия ИСО стандарты талаптарына сәйкес.

Ұсынылатын әдебиет: [4, 293– 312 б.], [11, 229 – 256 б.].


4.4.3 Семестрлік тапсырма тақырыптары

1) ҚР өлшеу бірлігін қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйе.

2) ТМД халықаралық стандарттау.

3) “Техникалық реттелуі жөніндегі” ҚР Заңы.

4) ҚР халықаралық, аймақтық, шетелдерінің ұлттық стандарттарын пайдаланудың тәртібі.

5) ҚР стандарттаудың мемлекеттік жүйесі.

6) ҚР сертификациясының мемлекеттік жүйесі.

7) Менеджмент сапасының қазіргі концепциялары.

8) ҚР сапа жүйесінің сертификациясы.
5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1) Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. / Под рук. Мырзабая М.М., Ивлева О.П. Учебное пособие. Алматы, Казахская ассоциация маркетинга, 2003, 564 с.

2) Лифиц И.М. Стандартизация, метрология, сертификация.-М.: Юрайт-Издат. 2002, 296 с.

3) Г.О. Аубакиров. Практикум по метрологии, стандартизации и управлению качеством. – Алматы: Рауан. 1992, 95 с.

4) Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. М.: издательство стандартов. 1990г., 343 с.


Қосымша

5) Аскаров Е.С. Стандартизация, метрология и сертификация. Учебное пособие. – Алматы. 2007, 321 с. 3 изд.

6) Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Гончаров, В.Д. Копылов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с.

7) Закон РК «О стандартизации» от 16 июня 1999г с изменениями от 10 июня 2003 г.

8) Закон РК «Об обеспечении единства измерений».

9) Закон РК «О сертификации» от 16 июня 1999 г. с изменениями от 15 января 2001г., от 11 июля 2001г., от 15 декабря 2001г., от 10 июня 2003г.

10) Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии.
Учебник для вузов. 2-е издание. – М.: ЮНИТИ, 2000.

11) Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері және техникалық өлшеу. Сапа менеджменті. М. Самсаев, И. Самсаев, Б. Жүнісбаев, ж.б. – Алматы: «Бастау» баспасы, 2008. – 262 б

12) Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация. Москва.: Логос, 2000.

13) СТ РК 1.0-2000 «ГСС РК. Основные положения».

14) СТ РК 1.1-2000 «ГСС РК. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения».

15) СТ РК 1.2-2002 «ГСС РК. Порядок разработки государственных стандартов».

16) СТ РК 1.4-1999 «ГСС РК. Стандарты фирмы. Основные положения».

17) СТ РК 2.1-2000 «ГСС РК. Термины и определения».

18) СТ РК 2.3-1997 «ГСС РК. Эталоны единиц физических величин. Основные положения».

19) СТ РК 2.18-2001 «ГСИ РК. Методика выполнения измерений. Порядок разработки, аттестации и применения».

20) СТ РК ИСО 9001-2001 «СМК. Требования».

Мамандықтың(тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


5В074500 - "Көліктік құрылыс" мамандығының(тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Пән атауы Метрология, стандарттау және сапа басқару


Оқыту формасыПәннің еңбек сыйымдылығы

Семестрлер бойынша бақылау түрлері

семестр

Семестрлер бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кредит

академиялық сағат

кредит

аудиториялық сабақ (ак.сағ)

СӨЖ

(ак. сағ)

барл.

ауд.

СӨЖ

емт.

сын.

КЖ

Кж

барл.

дәр.

пр.

зерт.

барл.

СӨЖ

КОБ негізіндегі күндізгі

2

90

12

78

4

-

-

-

3

6

6

-

-

-

-

4

84

-

6

-

78

78
Кафедра меңгерушісі____________ Қ.Т.Сақанов 2011 ж. «___»_________

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет