ЖҰмыс бағдарламасы өндірістік практика бойынша павлодар бекітемінДата05.07.2016
өлшемі90.5 Kb.
#179321
түріЖұмыс бағдарламасыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ МИНИСТРЛІГІ

С.ТОРАИҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК НИВЕРСИТЕТІЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

өндірістік практика бойынша

ПАВЛОДАР
БЕКІТЕМІН

ОЖ проректоры

_____Н.Э.Пфейфер

_____________200_ж

Құрастырушы: к.ф.н. Демесинова Г.Х.__________

«Ағылшын тілі теориясы және практикасы» кафедрасы


050207 «Аударма ісі» мамандығының студенттерінің өндірістік практика бойынша жұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік стандарты ҚР МЖМБС _______Астана, бойынша құрастырылды.


Кафедра меңгерушісі _____ Демесинова Г.Х

Кафедра мәжілісінде бекітілді 200_ж. « » ____ Хаттама №

Шетел тілдер институтының әдістемелік кеңесі құптаған 200_ж. « »____ Хаттама №

Әдістемелік кеңестің төрайымы: __________Дуненкулова Р.Г

КЕЛІСІЛДІ:

Шетел тілдер институтының директоры

_____ А. Қ. Қалиева «_ » ___ 200_ж.

ОӘБ мақұлдады

ОӘБ бастығы ________________Л. Т. Головерина


КІРІСПЕ

Кәсіби тәжірибе жоғары білікті мамандар дайындаудың аса маңызды бөлігі.

Тәжірибе барысында «Аудармашы-бакалавр» (компьютершы, офистік қүжаттамаларшы, офистік техникамен және ауызша-жазбаша аудармашы). квалификациясы бойынша жұмыс білікгері жетілдіруі жүзеге асырылады.

Аудармашылық тәжірибеден өту (референттік элементтердің қамтылуымен) оқу жоспарындағы теориялық пәндермен қатар міндетті болып саналады.

Өндірістік кәсіби тәжірибе оқытудың 4-ші жылында 6 апталық мерзімге лайықтанған.

1. ТӘЖІРИБЕНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ.

І.І.Тәжірибе мақсаты - осыған дейінгі теориялық оку үстінде жинақталған білімдерін мамандық бойынша өз бетінше жұмыс істеуге пайдалануды үйрету.

1.2.Тәжірибе міндеттері: I. Ағылшын-орыс ауызша-жазбаша аудармашылык дағдыларын төмендегі аспектілерді ескере отырып жетілдіру: 1. Түпнүсқа мәтінді алдын ала талдау және аударманың жалпы стратегиясын жасау.

 2. Есімдер (атаулар мен заттық сынын біддіретін сөздер) және қимылдық, заттық-логикалық, элементтердің белгілеудегі тілдік жөне мәдени айырмашылықтарды анықтау. Тілдік және культурологиялық (мәдени танымдық) лакуналар. Ойды жеткізудің коммуникативтік-логикалық қүрылымдары және оларды аудармалау әдістері: сөйлемдерді біріктіру және бөлшектеу, қайталау және баламалау, эллипсис, синоним, текстес үғымдар және метонимия сияқты қүралдарды пайдалану.

 3. Эмфаза қүралдары: аллитерация, рифма, синонимдік жүп бар, қайталама, теріске шығару, сөздердің орын тәртібі, интонацияльщ және графикалық оқшаулау.

 4. Аудаманың лексика-грамматикалық аспектісі. Аудармалық түрленулер: нақтылау және генерализациялау, модуляция, мағыналық өрістеу және біртүтас үғым, компрессия, декомпрессия. Антонимдік аударма және компенсация әдісі.

 5. Аударманың стильдік аспектісі. Аударма арқылы экспрессиялық ерекшеліктерді корсету: метафора, салыстыру, метонимия, фразеологизмдер, мақалдар мен мәтелдер, аллюзиялар, цитаталар, қанатты сөздер. Кәсіби сөздерді аудару.

 6. Аударманың коммуникативті-прагматикалық аспектісі. Ресми-іс, ғылыми, публицистикалық, жарнамалық мәтіндер және әдеби проза мен поэзияны аударудьщ ерекшеліктері. Жанрлардьщ бастапқы тіл мен аударылатын тілден ерекшеліктерін ескеру.

Аударма сапасын бағалау критерий, редакциялау және өзін өзі редакциялау.

7. Сөздіктерді, аныктамалар, дедктер коды және басқа ақпараттык көздермен жұмыс. 1. Кәсіпорын бағытына қатысты арнайы мәтіндерді рефераттау, аннотациялау, резюмелеу.

 2. Үйымдастыру техникасын (компьютер, принтер, ксерокс, факс, электрондік хат) машинамен жазу, стенография, күжаттамалау тәртібі дағдыларын жетілдіру.

 3. Коммуникативтік дағдыларды: іскерлік карым-катынастарға (ауызша-жазбаша) жетілдіру.

2. ТӘЖІРИБЕНІҮЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ.

2.1. Тәжірибеден өту орындары.

«Аудармашы-бакалавр» мамандығының студенттерінің тәжірибесі өтетін кәсіпорынньщ халықаралық байланыстары және оларды жеке алуды басқаратын бөлімдері болуы және шетелдермен қарым-кдтынастар жүргізуі тиісті.2.2. Студенттердің құқықары мен міндеттері.

2.2.1. Студент міндеттері:

 • Кәсіпорын, мекеме, ұйымының ішкі ережелеріне бағыну.

 • Еңбекті қорғау және техникалык қауіпсіздік ережелерін біліп, орындау.

 • Тапсырылған жұмысты атқару және оның нәтижелері үшін штаттағы қызметкерлермен қатар жауапкершілікті.

 • Тәжірибе бағдарламасына сәйкес тапсырмаларды тольщ орындайды.

 • Тәжірибе күнделігін жазады.

 • Тапсырмаға сәйкес есеп беруді жүйелі түрде әзірлеп, тәжірибе аяқталғанда күнделікпен бірге жетекшісіне тапсырады.

 • Есепті жетекшісінің рецензиясына тәжірибе аяқталуга 3 күн қалғанда күнделікпен бірге табыс етеді.

2.2.2. Студенттің құқықтары:

 • Тәжірибе бағдарламасына қатысы жоқ жүмыстарды орындауға араласпау.

 • Мамандық бағытта сәйкестігін арқылы қызметті тағайындалу.

2.3. Тәжірибеге жетекшілік ету және оныц нәтижелерін бағалау.
2.3.1. Тәжірибеге жетекшілік ету:

Барлық курстар студенттерінің тәжірибесіне университет бойынша тәжірибе үшін жауапты адам, кафедра менгерушісі кафедрадағы осы жүмысқа жауапты адам немесе топтардын жетекшілері жүзеге асырады.2.3.1.1. Кафедра меңгерушісі:

Университет бойынша жалпы тәжірибе жетекшісімен бірге кәсіби-өндірістік тәжірибеден өту орындарын аныктау кәсіпорындармен кәсіби-шарт жасайды.

• Тәжірибе барысында жалпы бастылық осы бақылау жасайды.
2.3.1.2. Кафедраның тәжірибе жетекшісі:


 • Топтардың тәжірибе өту орындарын және олардың жетекшілерін тағайындау туралы ұсыныс енгізеді.

 • Тәжірибе бағдарламасын әзірлейді.

 • Бастапқы және корытынды конференцияларды өткізеді.

 • Студенттердің тәжірибе өтуге келуін бақылауға алады.

2.3.1.3. Топ жетекшісі:

 • Студенттерге кафедра мен кәсіпорынның езіндік бағытына сәйкестік жеке тапсырмалардың мазмұнын анықтап оларды тәжірибеге жіберілетін студенттер іс табыс етеді.

 • Кәсіпорын тағайындаған тәжірибе жетекшісі мен үздіксіз байланыс жасайды.

 • Тәжірибе барысында аптасына 2 рет студентке консультация мен әдістемелік кемек көрсетіп тұрады.

 • Есеп беру құжаттамасының жүргізуіне бақылау жасайды.

 • Есеп беру құжаттамасын талдау арқылы тәжірибе аяқталғаннан кейін студенттің тәжірибесіне баға қояды.

2.3.2. Тәжірибе нәтижелерін бағалау тәжірибе нәтижелері бойынша:

 • Кәсіпорыннан тағайындалған жетекші студенттің тәжірибе барысында орындаған жұмысын мамандықтың кәсіби біліктері мен білімдерді менгеруіне оның тапсырылған іске жауапкершілігіне қарай өзінше бағалайды.

 • Топ жетекшісі студенттің есеп беруімен жеке тапсырманы оындауына қарап ез бағасын қояды.

 • Кафедраның тәжірибе жетекшісі топ жетекшісінің есебіне және студенттің кәсіпорындағы жетекшісінің қойған бағасын негізін ала отырып кафедра атынан баға қояды.

 • Қорытынды баға комиссия отырысында талқыланып бекітіледі.

3. ЖҰМЫСТЫҢ МАЗМҰНЫ.

4 курстағы (7 семестр) өндірістук тәжірибеге: • Ағылшын-орыс тілдің ауызша-жазбаша аударма дағдыларын жетлдіру (0,5 ст)

 • Өз таңдауы бойынша жабаша орыс-ағылшын аудармасы дағдыларын жетідціру (0,5 ст)
 1. Халыкаралық ұйьшдар. Олардың кұрылысы, жұмысы, рәсімі.

 2. Қазақстанның және үйреніп жатқан ел тілінің мемлекеттік қүрылымдары мен мемлекеттік басқару орындары. Жергілікті билік орындары. Сот және іс жүргізу.

 3. Қазакстан және оқылып жатқан тіл елінің білім беру мен әлеуметтік қамсыздандыру жүйелері.

 4. Халыкаралык экономикалық қарым-қатынастар.

 5. Қазақстан және оқылып жатқан тіл елінің экономикасы. өнеркәсібі, ауыл-шаруашылығы, көлік, несие-қаржы жүйелері, экологиясы.

 1. Ғылым мен техникасының негізгі аспектілері (машинажасау, элктроника)

 2. Бүқаралық қарым-қатынастар құралдары. Баспа, радио, теледидар, ақпарат агенттіктері.

 3. Қазақстан және оқып жатқан тіл елінің мәдениеті, әдебиеті мен енері.

 4. Әлемдегі саяси, мәдени және спорттық окиғалар.

ІО.Қазақстан және оқып жатқан тіл елінің медицина мен денсаулық сақтау жүйелері.

• Презициялық ақпарат мазмүнын өзгертпей аузына аударма жасай алу


дағдыларын жетілдіру (жалпы көлемі-3 сағат).

Ескерту: ауызша аударма тәжірибесі топ жетекшісінің басталысымен оқыту курсы барысында еркіне графикпен де жүзеге асырылады (Павлодар және облысқа келуші делегациялар мен жекеленген мамандармен жүмыс). Бағасы студенттердің тәжірибе күнделігіне крйылады.

• «референт» квалификациясы бойынша жүмыс атқару дағдыларын


жетілдіру; күжаттамаларды өз бетінше толтыру; оргтехникамен (принтер,
ксерокс, факс, электрондық хат, сканер, автожауапберуші), компьютермен
(Office manager, Word, Excel және т.б. бағдарламалар) жүмыс, іскерлік
қарым-катынастар мен хат-хабар жүргізу дағдыларын жетілдіру.

4. Есеп беру құжаттары.

4.1. Есеп.

Есеп беру төмендегі схемаға сәйкес орындалады. 1. Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы, оның жүмысы, техника қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жағдайы;

 1. аудармашы-референттің қызметтік міндеттері;

 1. аудармашы-референттің офисінің сипаты: жүмыс орынының карта-схемасы (компьютермен жасалынады)

 2. кәсіпорындағы аудармашылық жүмыстың ерекшеліктерінің талдауы: көлемі, тілдік материалдық ерекшеліктері, ауызша және жазбаша аудармалардың меншікті көлемдері.

 1. тәжірибе кезінде нақты орындалған жүмыс женіндегі мәліметтер.

 1. студенттің өзі өткізген тәжірибесі туралы қорытындылары мен үсыныстары.


2.2. Күнделік.

Күнделікті тәжірибеден өтуі студент өзінің жүмысынын талдауын жасайды. Бүған ұйымдастыру тхникасын, іс жүргізуді меңгеру жүмысы кіреді. Бағаны кәсіпорын тағайындаған жетекші қойып, кәсіпорынньщ жауапты қызметкерінің қолымен және мер басып бекітеді.Күнделікте есеп беру құжаттырына да баға қойылып, кәсіпорын қойған бағаның негізінде тәжірибе жетекшісі қорытынды бағасын қояды.

ПАИДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ

 1. Госстандарт основного высшего образования по специальности 0214-переводческое дело.-Алматы, 1996

 2. Артемов О.Д., Ермакова И.Д., Овчинникова Н.В. Фирма: управление, кадры, документы. - М., 1993.

 3. Деловая переписка с иностранными фирмами. - М.,1991.

 4. Лихачева М.Т. документы и делопроизводство. - М., экономика, 1991.

 5. Самыкина И.В. энциклопедия офиса. -М., 1995.

 6. Тейлор. Секретарь-референт. - М.,1994.

 7. II Існслсва С.А. деловой английский. - М., 1998.

Мазмұны

Есеп беру түрі

Мерзімдері (апталар)

Бастапқы конференция

Кунделіктер мен тапсырмаларды алу
Кәсіпорын жұмысының бағытымен танысу

Кәсіпорынның визитка картасын әзірлеу
Референт-аудармашының жұмыс орнымен танысу

Көзбе схемасын жасау
Кәсіпорындағы іс жүргізуімен танысу: офистің қүжаттамаларының номенклатурасы, құжаттарды рәсімдеу, құжаттарды сақтау

Тізідеме бойынша күжаттар үлгісін іріктеу
Кәсіпорынның, офистік техникалық жабдықталуы. Референт-аудармашының, референт-хатшының жұмыс орьшдауыньщ жабдықтары.

Аппаратураньщ тізімдемесі, олардың пайдалануы.
Аударуға жататын құжаттардың ерекшеліктерімен танысу, зерттеу

өдебиет тізімдемесін жасау
Офистік техникасымен өздік жұмыс

істеу:


Принтер

Сканер


Ксерокс

АвтожауапберушіБұл туралы кецесшінің күнделікке қойған бағасы
Дербес компьютерлерден Office manager, Word, Excel бағдарламаларын пайдаланып жұмыс істеу.

ДК-мен жүмыс туралы күнделікке кенесшінің койған бағасы
Кәсіпорынның, кафедраньщ тапсырмасымен шетел тілінен офистағы жазбаша мәлімдер аудару.

Кеңесші мен кәсіпорын басшысының қойған бағасы
Офистік күнделікті жоспары бойынша дербес жұмыс: басшаньщ тапсырмаларын орындау, факстерді жөнелту: ксерокопиялар жасау материалдар компьютерлік өңдеу жасау

Тапсырмаларды тізімдеу және оларды орындаудың стратегиясын белгілеу; кеңесшінің, жетекшінің бағасы
Ағымдағы кұжаттарды тұрақталған нормативтерге сөйкес жүргізу

Кеңесшінің жетекшініц бағасы
Аудармашылық жұмыс: фирма бағытына сәйкес шетел тілінен орыс тіліне жазбаша аудару (0,5 б.т.): кіретін ақпарат: хаттар, факстері. Жеделхаттар, техникалық қүжаттама

Кеңесшінің жетекшінің бағасы
Презициялық ақпарат мазмүнын сақтай ауызша аударма жасау (3 сағатқа дейін)

Кафедра тағайындаған жетекші тесеріп бағалайды
Практикант жүмысын топ жетекшісінің бағалауы (күнделікке койылады)

Есеп берудің талдауы және күнделікке койылған баға
Тәжірибе нәтижелері бойынша қорытынды конференция

Сынақ ведомосы мен студенттің сынақ кітапшасына баға коюКаталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет