ЖҰмыс оқу бағдарламаДата13.06.2016
өлшемі134.31 Kb.
Жұмыс оқу бағдарламаның Түр

атақ парағы ФСО ПГУ 7.18.3/30


Казахстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Машинажасау және стандарттау кафедрасыЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМА

пән «Маманддыққа кіріспе»

5В073200 – Стандартау, сертификациялау және метрология мамандықтың студенттеріне арналған

Павлодар
Мамандықтың элективті тізіміне сәйкес Түр

жасалған жұмыс оқу бағдарламаны ФСО ПГУ 7.18.3/34

бекіту парағы
БЕКІТІЛДІ

ОЖ проректоры

___________Пфейфер Н.Э.

«___»___________2010ж.Құрастырушы:: т.ғ.к, доцент Баймагамбетов Т.Ш.

Машинажасау және стандарттау кафедрасы
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМА
«Мамандыққа кіріспе» пән бойынша

5В073200– Стандарттау, сертификациялау және метрология мамандығының студенттеріне арналған


Жұмыс бағдарлама _____________ бекітілген мамандықтың жұмыс оқу

жоспары және элективті пәндер тізімі негізінде жасалған


Кафедраның мәжілісі кепілдеген « ___» _________2010 ж.

Хаттама № 1

Кафедра меңгеруші_____________ Шумейко И.А. «____» _______2010 ж.
ММЖжК факультетінің оқу - әдістеме кеңесі мақұлдаған

«____» __________2010 ж. Хаттама № ____


ОӘК төрағасы ______________Ахметов Ж.Е. «_____»_________2010 ж.
КЕЛІСІЛДІ

ММЖжК факультетінің деканы_________Токтаганов Т.Т. «___» ____2010 ж.МАҚҰЛДАНДЫ:

ОПЖжӘҚБ бастығы _____________ Варакута А.А. «___» _________2010 ж.


Университеттің оқу - әдістеме кеңесі мақұлдады

«____»____________2010 ж. Хаттама №_____
1 Пән мақсаты жас тәлімгерлерді стандартау, сертификациялау метрология саласымен таныстыру, оның тарихымен, өнімдердің сапа көрсеткіштерін өлшейтін құралдармен таныстырып жалпы сапа жөнінде түсінік беру, осы саланың бакалаврларының атқаратын міндеттерімен таныстыру.

Пәнді оқу міндеттері - студенттерді калаған мамандығы бойынша сапалы білім алуға ынталану;

 • университеттегі ішкі тәртібінің ережелеріне үйрету;

 • қоғамдық адамгершілікке;

 • қоғамдық пікірмен көзқарасқа үйрету және осы мәселелерге байланысты таңдалған мамандығына қатысты әр студенттің ішкі пікірін нышандау.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білу керек:

 • қандай пайдалы шикізаттар қолданылады;

 • өзара алмастырымдылық , дәлдік шектер өрісі туралы түсініктерді;

 • өндірістердің жалпы үрдісін;

- кәсіби еңбек орындарын білу;

- кәсіби еңбек түрлерін білу; • бакалаврдың кәсіби біліміне қойылатын талаптарды білу

 • қарапайым техникалық өлшеулерді өткізу;

икем:

- қарапайым өлшеу құралдардың құрылымын білу;

- оқү бағдарламасының мазмунымен қолдану;

әдет алу:

- қарапайым өлшеулерді қарапайым құралдармен жүргізу.
2. Пререквизиттер

Осы пәнді игеру үшін мына пәндерден білім, икем және әдет қажет: : «Физика», «Математика», «География», «Химия», «Қазақстан тарихы» жәнеде басқа жалпы білім беру пәндері.3 Постреквизиттер

Осы пәнді оқығанда алған білім, икем және әдет келешекте тәлімгердің мамандыққа қатысты көзқарасымен, пікірін қалыптастырады және білім алуға ынталандырады.


4 Пән мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптарының жоспары
Тақырыптардың атаулары

Түйіспе сағаттар саны

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1

Бакалавриат жөнінде жалпы түсініктер

1
2

2

Стандарттау, сертификациялау және метрология мамандығы бойынша білім беру оқу жұмыс жоспарының мазмүны

1
2

3

Стандарттау, сертификациялау және метрология мамандығы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы

1
2

4

Стандартау, сертификациялау және метрология саласының даму тарихі

1
2

5

Стандарт түсінігі. ИСО және Қазақстан Республикасының заңынан түссініктер. Стандарттау принциптері. Стандарттау әдістері. Стандарттау объектілерді реттеу, параметрлық стандарттау, унификациялау, агрегаттау, комплексті түрде стандарттау, алдынаала стандарттау.


2
4

6

Өзара ауыстырымдылық, дәлдік шектер өрісі.

1
2

7

Зауыттардың өндіріс және технологиялық үрдістері

1
2

8

Өндіріс бұйымдарын өңдеу әдістері

1
2

9

Өлшеу аспаптармен танысу және жұмыс істеу

1
2

10

Халық аралық стандарттау, сертификациялау және метрология саласын басқаратын ұйымдар

1
2

11

Стандарттардың түрлері. Мемлекет және халық

аралық стандарт жүйелер.

Негізгі стандарттар, өнімдердің және жүмыс көрсету стандарттары, тексеру әдістерінің стандарттары, процесстердің стандарттары. Қазақстан Республикасының және халықаралық стандарттау жүйелері. Мемлекеттік стандарттау жүйесін

басқару. ИСО жүйесі.
1
2

12

.

Сапа менеджменті.Сапа менеджмент жүйесінің

моделі. Сапаны аудиттік түрде тексерү.

Сапаны басқару. Сапаны жобалау.

.


1
2

13

Процесстерді монинторингтау және тексерү..

Өнімнің өмірлік циклдарының процесстері.

Өндіріс ортасы. Инфраструктура

ресурстардың менеджменті. Өлшеу қүралдарының бірлігі. Өлшеу қүралдарын сынау.
1
2

14

Физикалық бірліктердің халықаралық бірлік жүйесі

1
2

Барлығы

15
304.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

1 тақырып. Бакалавриат жөнінде жалпы түсініктер.

Бакалаврдың академиалық дәрехесі. Бакалаврдың кәсіби біліміне қойылатын талаптар. Білім берудің жалпы ұлттық мақсаттары. Университетің ішкі ережелері. Университетің қүрамы. Университеттің кітап ханасы.2 тақырып. Стандарттау, сертификациялау және метрология мамандығы бойынша білім беруоқу жұмыс жоспарының мазмүны.

Жалпы білім беру пәндері. Базалық пәндер. Жалпы профессионалдық пәндер. Салалық пәндер. Міндетті және таңдамалы компоненттер. Ұйымдастырушылық, кәсіпорын экономикасы.3 тақырып. Стандарттау, сертификациялау және метрология мамандығы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы.

Кәсіби еңбек ету ортасы. Кәсіби еңбек ету орындары. Кәсіби еңбек түрлері. Кәсіби жұмыстың бағыттары. Кәсіби жүмыстың мазмүны.4 тақырып. Стандарттау, сертификациялау және метрология саласының даму тарихі.

Стандарттау, сертификациялау және метрология саласының қысқаша тарихі. Казахстанда стандарттау, сертификациялау және метрология саласының дамуы және болашағы.5 тақырып. Стандарт түсінігі. ИСО және Қазақстан Республикасының заңынан түсініктер. Стандарттау принциптері. Стандарттау әдістері. Стандарттау объектілерді реттеу, параметрлық стандарттау, унификациялау, агрегаттау, комплексті түрде стандарттау, алдынаала стандарттау.

6 тақырып. Өзара ауыстырымдылық, дәлдік шектер өрісі. Бұйымдардың сапа көрсеткіштері. Өзара ауыстырымдылық түрлері.

7 тақырып. Зауыттардың өндіріс және технологиялық үрдістері. Зауыт бөлімдері және олардың байланыстары.

8 тақырып. Өндіріс бұйымдарын өңдеу әдістері. Физикалық, химиялық және механикалық өңдеу әдістер.

9 тақырып. Өлшеу аспаптармен танысу және жұмыс істеу. Олардың түрлері. жұмыс істеу принциптері: механикалы, оптикалық, электрлық, лазерлық.

10 тақырып. Халық аралық стандарттау, сертификациялау және метрология саласын басқаратын ұйымдар. Олардың құқықтары және міндеттері.

11 тақырып. Стандарттардың түрлері. Мемлекет және халық

аралық стандарт жүйелер. Негізгі стандарттар, өнімдердің және жүмыс көрсету стандарттары, тексеру әдістерінің стандарттары, процесстердің стандарттары. Қазақстан Республикасының және халықаралық стандарттау жүйелері. Мемлекеттік стандарттау жүйесін басқару. ИСО жүйесі..12 тақырып. Сапа менеджменті.Сапа менеджмент жүйесінің моделі. Сапаны аудиттік түрде тексерү. Сапаны басқару. Сапаны жобалау.

13 тақырып. Процесстерді монинторингтау және тексерү..Өнімнің өмірлік циклдарының процесстері. Өндіріс ортасы. Инфраструктура ресурстардың менеджменті. Өлшеу құралдарының бірлігі. Өлшеу құралдарын сынау.

14 тақырып. Физикалық бірліктердің халықаралық бірлік жүйесі.

4.3 Студенттің өз жұмыстарының мазмұны

4.3.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі

Есеп беру

түрі

Тексеру түрі

Аумақ

сағат

1

Дәріске дайындалу
Дәріске қатысу

(сурақтарға жауап беру)
12

ә

Аудиториялық сабақтардан тыс тақырыптарды оқу

Конспект

Оқу жетістік журналы


13

і

Тексерулерге

дайындық

РК1, РК2 (тестілеу)

5

Барлығы

30

4.3.2 Студенттер өздері оқып білетін тақырыптардың тізімі

1) Стандарттау саласындағы жалпы түсініктері және әдістері.

Стандарт түсінігі. ИСО және Қазақстан Республикасының заңынан түссініктер. Стандарттау принциптері. Стандарттау әдістері. Стандарттау объектілерді реттеу, параметрлық стандарттау, унификациялау, агрегаттау, комплексті түрде стандарттау, алдынаала стандарттау.

Қолданатын әдебиеттер: (1)

2) Стандарттардың түрлері. Мемлекет және халық аралық стандарт жүйелер.

Негізгі стандарттар, өнімдердің және жүмыс көсету стандарттары, тексеру әдістерінің стандарттары, процесстердің стандарттары. Қазақстан Республикасының және халықаралық стандарттау жүйелері. Мемлекеттік стандарттау жүйесін басқару. Исо жүйесі.

Қолданатын әдебиеттер: (1)

3) Сапа менеджменті.

Сапа менеджмент жүйесінің моделі. Сапаны аудиттік түрде тексерү.Сапаны басқару. Сапаны жобалау.

Қолданатын әдебиеттер: (1)

4) Процесстерді монинторингтау және тексерү.

Өнімнің өмірлік циклдарының процесстері. Өндіріс ортасы. Инфраструктура. ресурстардың менеджменті. Өлшеу қүралдарының бірлігі. Өлшеу қүралдарын сынау.

Қолданатын әдебиеттер: (1)
5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


 1. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. Учебное пособие. Алматы, 2003. 347 с.

 2. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа. 1999. 387 с.

Қосымша

 1. Якушев А.И., Воронцов Л.И., Федотов Н.М. Учебник для вузов. М.: Машиностроение, 1987. 352 с.

4. Стандарт специальности 5В073200 – Стандартизация, сертификация и метрология.

Мамандықтың жұмыс оқу Түржоспарынан көшірме Ф СО ПГУ 7.18.3/32

Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме

5В073200 – Стандарттау, сертификациялау және метрология (сала бойынша)
Пән атауы: «Мамандыққа кіріспе»
Оқу

түрі

Пәннің еңбек сыйымдылығыСеместрлерде тексеру түрлері

Семее


стр

Семестрлерде студенттердің

жұмыс аумағыкре-

дит-


тер

Академиялық сағаттар

кред


иттер

Аудиториялық сабақтар

(ак. сағаттар)СӨЖ

(ак. сағаттар)барл

ауд

СӨЖ

экз

зач

КЖ

КЖ

барл

дәрі

тәжір

лаб

барл

ССӨЖМ

Күндіз


ЖОБ

1

45

15

30

1
1

1

15

15

3015


Кафедра меңгерушісі _____________ Шумейко И.А. «___»_________2010 г.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет