Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україниДата11.06.2016
өлшемі293.06 Kb.
#127724

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


Факультет аграрного менеджментуКафедра світового сільського господарства

та зовнішньоекономічної діяльності


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З ДИСЦИПЛІНИ
СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ”

Для підготовки магістрів економічного факультету:

8.03050801 „Фінанси”

8.03050901 „Облік і аудит”

8.03050401 „Економіка підприємства”

8.03050803 „Оподаткування”Підготували: к.е.н., доцент Береговий В.К.


Київ-2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет аграрного менеджменту"затверджую"

Декан економічного

факультету

__________проф.Ш.І.Ібатуллін

"___" ____________ 2010 р.


Робоча навчальна програма

дисципліни:"Світове сільське господарство та продовольчі ресурси"

для підготовки магістрів напряму 8.03050801 „Фінанси”

8.03050901 „Облік і аудит”

8.03050401 „Економіка підприємства”

8.03050803 „Оподаткування”


Кафедра світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності


Код кафедри : 05.02.02.

Лектор: к.е.н., доцент Береговий В.К.
Курс

1

Семестр

1

Число тижнів

16

Число кредитів

1

Лекцій, год.

16

Самостійна робота з виклад., год.

16

Форма звітності

Залік


Київ — 2010

Робочу навчальну програму « Світове сільське господарство та продовольчі ресурси» розроблено на основі навчальної програми яку затверджено Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Мінагрополітики України 5 липня 2007 р. Напряму 6.0306.01 (Менеджмент), обговорено та схвалено на засіданні кафедри Світового сільського господарства та ЗЕД від 18 травня 2010р., протокол №10.

Завідувач кафедри

к.е.н., доцент Діброва Л.В.


Робочу програм навчальної дисципліни “Світове сільське господарство та продовольчі ресурси” розглянуто та схвалено на засіданні науково – методичної ради економічного факультету від___06____2010р., протокол№_11__.

Голова навчально-методичної

вченої ради економічного факультету _____________ Ш. І. Ібатуллін

д.е.н., доцент


Укладач : Береговий Василь Кіндратович к.е.н., доцент кафедри Світового сільського господарства та

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


Факультет аграрного менеджменту

Кафедра світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності
АНОТАЦІЯ

робочої програми з дисципліни

Світове сільське господарство та продовольчі ресурси”

Для магістерських спеціальностей


Курс – 1


Лекцій – 16 год.

Практичних – 16 год.

Залік
Дисципліна вивчає: глобалізацію розвитку і світові проблеми забезпечення людства продовольством; продовольчі і кормові можливості материків; продовольчі ресурси рослинницької галузі; продовольчі ресурси тваринницької галузі; продовольчі ресурси світового океану; продовольча піраміда харчування людини; світовий ринок продукції тваринництва та тенденції його розвитку; світовий ринок продукції рослинництва та тенденції його розвитку; ліси, їх продовольчі і кормові ресурси; світовий ринок овочів, фруктів та субтропічних продовольчих культур; тенденції розвитку економіки світового господарства різних країн світу та регіонів; методи та шляхи використання зарубіжного досвіду в сільському господарстві України; потенціал світового сільського господарства та продовольчих ресурсів; екологія та якість продовольчої продукції в умовах глобалізації світової економіки.

Faculty of Agrarian Management

Department of World Agriculture and Foreign Relations
SUMMARY

of the working program from discipline of

"World agriculture and food resources" for different master’s specializations:

Discipline  5

Lectures  16 hours

Practice course  16 hours

Exam
The discipline studies: globalization and world problem of food security; food and fodder opportunities of continents; food resources of crops production; food resources of stockbreeding; food resources of the world ocean; food pyramid of human eating, world market of stockbreeding products and its trends; world market of crop products and its trends; forests, food and fodder resources; world market of vegetables, fruits and subtropical food plants; agriculture economy trends of different countries and regions; methods and ways of using of foreign experience in the Ukrainian agriculture, world agriculture and food resources potential, ecology and quality of food in globalization conditions.

МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни в системі підготовки фахівців

Основною метою опанування навчального курсу “Світового сільського господарства та продовольчих ресурсів” є глибоке вивчення студентами закономірностей розвитку світового сільського господарства і його здатність забезпечення харчовими товарами населення Землі. Озброїти майбутніх фахівців систематизованими та узагальненими знаннями про економіку сільського господарства окремих країн і регіонів у контексті забезпечення їхнього населення необхідними продуктами харчування.


Задачі вивчення дисципліни

Основні задачі курсу:

 • визначення тенденцій розвитку сільського господарства зарубіжних країн та регіонів, визначення методів та шляхів використання зарубіжного досвіду в сільському господарстві України;

 • вивчення процесів глобалізації в світовому сільському господарстві і проблем забезпечення людства продовольством;

 • проаналізувати можливості продовольчих ресурсів рослинницької та тваринницької галузі,

 • визначити відповідно до норм забезпечення продовольством населення окремих країн і регіонів світу;

 • аналіз світової торгівлі та світових цін на сільськогосподарську продукцію;

 • аналіз економічного стану в аграрному секторі України та вирішення проблем забезпечення населення продуктами здорового харчування;

 • визначити роль держави у вирішенні проблем забезпечення населення продуктами харчування;

 • вміння використовувати отримані знання на практиці.


Вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни

Студент повинен знати та вміти:

 • основні закономірності формування та розвитку світового сільського господарства та окремих регіонів,

 • методи та шляхи використання зарубіжного досвіду в сільському господарстві України,

 • норми харчування людей які виконують різні види роботи;

 • аналізувати процеси глобалізації в світовому сільському господарстві та вплив цих процесів на вирішення продовольчих проблем;

 • визначати досягнення та недоліки в забезпеченні продуктами харчування в різних країнах світу;

 • аналізувати світове виробництво рослинницької та тваринницької продукції;

 • визначати конкурентоспроможність та найвигідніші умови поставки продовольчих товарів на міжнародний ринок;

 • аналізувати динаміку світових цін на сільськогосподарську продукцію;

 • аналізувати забезпечення населення продовольчими ресурсами світового океану,

 • аналізувати екологічний стан та якість продовольчих ресурсів;

 • вміти аналізувати потреби людей у харчових продуктах і визначати напрями вирішення цієї проблеми;

 • аналізувати і находити основні тенденцій розвитку ринків сільськогосподарської продукції. та робити висновки.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

З дисципліни “Світове сільське господарство та продовольчі ресурси”

Для магістрів економічного факультету 8.03050801 „Фінанси”, 8.03050901 „Облік і аудит”

8.03050401 „Економіка підприємства”, 8.03050803 „Оподаткування”

Місяці

Тижні

Лекції

Кількість годин

СРС – з викладачем

Кількість годин

1

2

3

4

5

6

9

1 тиждень

Процеси глобалізації в світовому сільському господарстві та продовольчі ресурси


2


2 тижденьПровести аналіз використання земельного фонду в країнах та регіонах світу

2

3 тиждень

Бідність та проблема забезпечення населення світу продовольством.
2


4 тижденьДослідіть виробництво плодів і винограду та забезпечення ними населення світу

2

10

5 тиждень

Продовольча піраміда харчування людини


2


6 тиждень


Проаналізуйте стан виробництва та забезпечення населення продуктами тваринництва

2
7 тиждень

Екологія та якість продовольчої продукції


2


8 тиждень


Світовий ринок і світова торгівля сільськогосподарськими товарами.

2
9 тиждень

Світовий ринок продовольчих товарів та тенденції його розвитку
211


10 тижденьДослід. станта перспективи виробництва і забезпечення населення картоплею.

2

1

2

3

4

5

6
11 тиждень

Конкуренція та конкурентоспроможність товарів харчування на світовому ринку.


2


12 тиждень


Дослідіть перспективи забезпечення овочами населення окремих країн та регіонів світу

2
13 тиждень

Продовольча безпека як глобальна стратегічна перспектива

212

14 тижденьРозрахувати перспективи виробництва зерна та забезпечення ним населення окремих країн та регіонів світу

215 тиждень


Інтеграційні процеси сільського господарства та харчової промисловості.


216 тиждень
Дослідити забезпечення продовольством населення України.

2


Всього

16
16


Лектор Завідувач кафедри

Результати перевірки виконання календарного плану________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата _______________ Перевірив __________________________

Навчальний план з дисципліни «Світове сільське господарство та продовольчі ресурси» Для магістрів заочної форми навчання економічного факультету. 8.03050801 „Фінанси”, 8.03050901 „Облік і аудит”, 8.03050401 „Економіка підприємства”, 8.03050803 „Оподаткування” Лекцій 6 год., практичних занять – 8 год., СРС – 12 год.З.п.Назва тем
К-сть годин
Лекції

Практич-

ні


СРС

1

Процеси глобалізації в світовому сільському господарстві та продовольчі ресурси


2
6

2


Бідність та проблеми забезпечення населення світу продовольством


2

2

6

3


Продовольча піраміда харчування людей


8


4

Екологія та якість продовольчої продукції
8

5

Світовий ринок продовольчих товарів та тенденція його розвитку


2

6

6


Конкуренція та конкурентоспроможність товарів харчування на світовому ринку6

7


Продовольча безпека як глобальна стратегічна перспектива

2

2

6


8


Трансформація економічної ролі держави у вирішенні питань забезпечення населення харчовою продукцією


8

9


Інтеграційні процеси сільського господарства та харчової промисловості2


8


10

Роль НТП у розвитку сільського господарства та вирішення продовольчої проблеми


8


11

Забезпечення продовольством населення України6
Разом

6

8

91


Робоча програма з курсу “Світове сільське господарство та продовольчі ресурси”
Тема 1. Процеси глобалізації в світовому сільському господарстві та продовольчі ресурси
Суть глобалізації. Інтеграція національних господарств. Процеси формування глобальної світової економіки. Аграрна цивілізація. Індустріальна цивілізація. Постіндустріальна цивілізація. Глобальна інформатизація. Система змін в сільськогосподарському виробництві. Глобальний кіберпростір. Розмивання державних кордонів. Домінуюча роль ТНК у процесі глобалізації міжнародної економіки. Діяльність

ТНК у світовому аграрному секторі. Земля, клімат та продовольчі можливості континентів світу, окремих країн. Процеси глобалізації і регіональні об’єднання. Негативний бік глобалізації та її вплив на сільське господарство.Тема 2.Бідність та проблема забезпечення населення світу продовольством.
Демографічні зрушення населення планети. Пороги бідності. Світова проблема недохарчування людей. Саміт тисячоріччя. Декларація тисячоріччя. Продовольчі ресурси рослинної та тваринницької галузі. Виробництво субтропічних продовольчих культур. Продовольчі ресурси світового океану . Ліси їх продовольчі і кормові ресурси. Проблеми забезпечення продовольством населення окремих країн, регіонів та світу.
Тема 3. Продовольча піраміда харчування людини
Потреби людини. Закон Ліндемана. Загублення енергії в харчовому ланцюгу. Харчова піраміда. Поняття «здоров’я людини».Енергетичний обмін. Вуглеводний обмін. Білковий обмін.. Витрати енергії у людей які виконують різні види праці. Норми харчування. Рекомендовані величини споживання харчових речовин і енергії для різних груп населення. Енергетична потреба. Організація раціонального харчування , збереження здоров’я. Про раціональні методи харчування. Техніка харчування і помилки в харчуванні.


Тема 4.Екологія та якість продовольчої продукції
Стійкий розвиток, як інтегрований соціальний, економічний і екологічний параметр рівноваги. Характер і масштаби впливу людини на природу. Агросфера. Агроекосистема. Агроценози. Аграрні ландшафти. Агроекосистема до початку ХХ ст. Глобальні зміни біосфери Землі під впливом сільськогосподарського виробництва Типи екосистем. Основні відмінні особливості функціонування природних екосистем і агроекосистем. Ландшафтна організація агроекосистеми. Екологічні аспекти інтенсифікації землеробства. Застосування мінеральних добрив Побочні дії мінеральних добрив. Меліорація земель. Застосування засобів захисту рослин. Дія пестицидів на агроекосистеми. Проблеми охорони земельних ресурсів планети. Ґрунтозахисні заходи. Рекультивація земель. Екологічні ризики. Альтернативне землеробство. Вирішення системи якості сільськогосподарської сировини та продовольчої продукції в різних країнах світу. Система захисту агроекосистеми та заходи по виробництву якісної сировини для харчової промисловості і продовольчої продукції в Україні на основі світового передового досвіду.
Тема 5. Світовий ринок продовольчих товарів та тенденції його розвитку
Особливості ринку продовольчих товарів. Світовий ринок продукції рослинництва. Регіональна структура торгівлі зерном. Торгівля харчовим та фуражним зерном. Ринок хлібопродуктів. Світовий ринок тваринницької продукції. Торгівля живою забійною худобою. Регіональні ринки м’яса. Торгівля яловичиною, бараниною і битим птахом. Торгівля субпродуктами. .

Світова торгівля молочною продукцією. Регіональна структура ринків молочних товарів. Міжнародна торгівля яйцями. Торгівля цукром. Захист національних ринків цукру. Торгівля харчосмаковими товарами групи 07 СМТК. Світовий ринок овочів, фруктів та субтропічних продовольчих культур. Ринок товарів світового океану. Торгівля продовольчими товарами лісу. Торгівля масло насінням і рослинним маслом. СОТ та проблеми торгівлі українськими продовольчими товарами.Тема. 6. Конкуренція та конкурентоспроможність товарів харчування на світовому ринку.
Конкуренція на світовому ринку, її види і методи конкурентної боротьби. Глобальне конкурентне середовище. Не цінова функція конкуренції на світовому ринку продовольчих товарів. Конкурентна стратегія виробника сільськогосподарських товарів на національному та світовому ринку. Конкурентоспроможність держави, фірми, товару. Фактори які впливають на конкурентоспроможність національних харчових товарів на світовому ринку. Іноземні конкуренти на національному ринку.
Тема 7. Продовольча безпека як глобальна стратегічна перспектива
Суть проблеми продовольчої безпеки. Чинники які впливають на продовольчу проблему. Продовольча безпека як складова економічної національної безпеки. Показники економічної безпеки країни. Визначення світової продовольчої безпеки та окремо взятої країни. Концепція продовольчої безпеки на національному, регіональному рівнях. Споживання калорій та білку на душу населення в день в регіонах світу. Вирішення продовольчої безпеки на рівні домашнього господарства. Потенціал світового сільського господарства та продовольчих товарів при вирішенні продовольчої безпеки країн світу. Шляхи вирішення продовольчої безпеки в розвинутих країнах світу. Впровадження в Україні світового передового досвіду по формуванню продовольчої безпеки.
Тема 8. Трансформація економічної ролі держави у вирішенні питань забезпечення населення харчовою продукцією.
Економічно роль держави. Держава як гарант інтеграції і синхронізації розвитку економічних, соціальних систем. Державне регулювання забезпечення продовольством населення країни. Формування державних запасів продовольства. Вплив ефективного державного регулювання сільським господарством в розвинутих країнах світу на забезпечення свого населення продовольством. Впровадження передових методів державного. регулювання сільськогосподарським виробництвом з метою забезпечення продуктами харчування населення Україні.
Тема 9.Інтеграційні процеси сільського господарства та харчової промисловості.
Інтеграційні процеси виробників сировини з її переробниками. Значення базових виробництв продукція яка потребує подальшої глибокої переробки. Роль великих національних та міжнародних корпорацій у сфері виробництва харчової продукції. Зиміна структури в області харчування. М’ясна промисловість. Територіальні зміни у виробництві м’ясної продукції.

Глибина переробки сільськогосподарської сировини в різних країнах світу. Виробництво м’ясної продукції різних видів на душу населення в світі, регіонах та в окремих країнах. Маслосироробна промисловість. Роль регіонів у виробництві сиру. Виробництво масла із молока. Регіональні зміни в розміщенні виробництва масла. Рівень виробництва і споживання сиру, масла на душу населення в країнах світу. Маргаринове виробництво. Олійно- жирове виробництво. Виробництво борошна та продукції з нього. Цукрова промисловість. Виробництво цукру з двох видів сировини. Регіональне розміщення виробництва цукру. Споживання цукру в світі. Виробничі стандарти та вимоги до якості продуктів харчування. Втілення світового передового досвіду переробки сільськогосподарської сировини в Україні.


Тема 10. Роль науково – технічного прогресу у розвитку сільського господарства та вирішенні продовольчої проблеми.
Дві групи факторів, що впливають на науково - технічний потенціал країни. Кадрове забезпечення. Матеріально-технічне забезпечення НІОКР. Показники, що характеризують наукові ресурси окремих країн і груп країн. Наукова спеціалізація. Інтеграційні процеси науки і виробництва. Особливості впровадження досягнень НТП в сільськогосподарське виробництво.. Поняття «Індустріальна технологія» стосовно до сільського господарства. Біотехнологічний НІОКР. Наукова селекція. Інноваційна стратегія розвитку агропромислових підприємств. Формування інноваційної політики розвитку агропромислового виробництва. Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку наукових технологій і високотехнологічних виробництв. Організація наукових досліджень в сільському господарстві США та Німеччині. Тенденції розвитку економіки сільського господарства різних країн світу та регіонів на базі наукових досягнень і інноваційної діяльності. Розвиток наукових досліджень та інноваційної діяльності аграрного сектору України з посланням на світовий передовий досвід.
Тема 11. Забезпечення продовольством населення України.
Ефективність аграрних реформ в Україні. Виробництво основних продуктів харчування в Україні. Забезпечення продовольством відповідно до установлених норм. Середньодушові обсяги споживання продуктів харчування населенням України. Рівень продовольчого споживання. Продовольча доступність. Шляхи ефективного забезпечення продуктами харчування населення України.

Тематика лекцій

Тема 1. Процеси глобалізації в світовому сільському господарстві та продовольчі ресурси
1. Суть глобалізації.

2. Аграрна цивілізація.

3.Система змін в сільськогосподарському виробництві.

4. Земля, клімат та продовольчі можливості континентів світу, окремих країн.

5. ТНК у світовому аграрному секторі.
Тема 2.Бідність та проблема забезпечення населення світу продовольством.
1. Пороги бідності.

2. Саміт тисячоріччя.

3.Виробництво сільськогосподарської продукції.

4.Продовольчі ресурси світового океану.

5. Ліси їх продовольчі і кормові ресурси.

6. Проблеми забезпечення продовольством населення світу.Тема 3. Продовольча піраміда харчування людини

1. Потреби людини.

2. Харчова піраміда.

3. Норми харчування.

4. Організація раціонального харчування, збереження здоров’я.

5. Техніка харчування і помилки в харчуванніТема 4.Екологія та якість продовольчої продукції

1. Характер і масштаби впливу людини на природу.

2. Глобальні зміни біосфери Землі під впливом сільськогосподарського виробництва.

3. Екологічні аспекти інтенсифікації землеробства.

4. Вирішення системи якості сільськогосподарської продукції.

Тема 5. Світовий ринок продовольчих товарів та тенденції його розвитку

1. Особливості ринку продовольчих товарів.

2. Світовий ринок продукції рослинництва.

3.Світовий ринок продукції тваринництва.

4. Торгівля харчосмаковими товарами.

5.Світовий ринок овочів, фруктів та тропічних, субтропічних продовольчих товарів.

6.Ринок товарів світового океану.

Тема. 6. Конкуренція та конкурентоспроможність товарів харчування на світовому ринку.

1. Глобальне конкурентне середовище.

2. Ринкова конкурентна стратегія виробника сільськогосподарських товарів.

3. Основні фактори, що впливають на конкурентоспроможність національних харчових товарів.

4. Іноземні конкуренти на національному ринку.

Тема 7. Продовольча безпека як глобальна стратегічна перспектива
1. Суть проблеми продовольчої безпеки.

2. Концепція продовольчої безпеки на національному, регіональному рівнях.

3. Вирішення продовольчої безпеки на домашньому рівні.

4. Вирішення продовольчої безпеки в розвинутих країнах світу.

5. Формування продовольчої безпеки в Україні.

Тема 8. Трансформація економічної ролі держави у вирішенні питань забезпечення населення харчовою продукцією.
1. Державні економічні важелі регулювання економіки.

2. Державний вплив на забезпечення харчовими товарами населення країни.

3. Регулювання сільськогосподарським виробництвом в розвинутих країнах.

4. Методи уряду України у регулюванні в забезпеченні населення продуктами харчування.


Тема 9.Інтеграційні процеси сільського господарства та харчової промисловості.

1. Суть інтеграційних процесів виробників сільськогосподарської сировини з її переробниками.

2. Роль великих національних та міжнародних корпорацій у сфері виробництва харчових товарів.

3. Виробництво та забезпечення м’ясною продукцією населення світу.

4. Рівень виробництва та споживання молочної продукції населенням Землі.

5. Забезпечення населення світу продуктами переробки олійно- жирового виробництва

6. Виробничі стандарти та вимоги до якості продуктів харчування.
Тема 10. Роль науково – технічного прогресу у розвитку сільського господарства та вирішенні продовольчої проблеми.
1. Суть науково – технічного прогресу у розвитку сільського господарства.

2. Наукові ресурси окремих і груп країн.

3.Інноваційна стратегію розвитку агропромислових підприємств.

4.НТП – у вирішенні проблеми забезпечення населення світу продовольчими товарами.


Тема 11. Забезпечення продовольством населення України.

1. Аграрні реформи в Україні .

2. Виробництво та забезпечення продуктами харчування населення України.

3. Продовольча доступність.
Перелік контрольних питань , що охоплюють зміст робочої програми

 1. Агропромислова сфера як основне джерело надходжень харчових продуктів.

 2. Світове виробництво картоплі і тенденції щодо її вирощування та використання.

 3. Експорт та імпорт яловичини, основні його шляхи.

 4. Сільське господарство — важлива сфера світового господарства.

 5. Фактори, що впливають на глобальні зміни в світовому сільському господарстві.

 6. Світове поголів'я та економіка виробництва свинини.

 7. Економіка виробництва цукроносних культур і тенденції його розвитку.

 8. Роль держави в підтримці конкурентоспроможності сільського господарства.

 9. Світове виробництво яблук і баштанних культур.

 10. Експорт і імпорт цукру.

 11. Виробництво цитрусових.

 12. Світове виробництво фруктів і їх значення в харчуванні людини.

13.Світові тенденції щодо виробництва молока, сиру, масла і забезпечення ними населення

14.Економіка світового виробництва рису та забезпечення населення

15.Економіка світового виробництва сорго, проса, головні країни

виробники.

16.Основні кормові зернові у світі та тенденції розвитку кормо виробництва.

17.Виробництво зерна пшениці в країнах Європи та її експорт.

18.Тенденції виробництво та забезпечення населення яловичиною в світі, по континентах

19.Особливості експорту винограду, цитрусових, бананів.

20.Світове виробництво фруктів та його аналіз по частинах світу.

21.Експорт зерна рису.

22.Економіка світового виробництва бульбоплодів.

23.Виробництво пшениці в США і Канаді їх експортні можливості.

24.Виробництво сорго і проса в країнах Африки, значення цих

культур для населення континенту.

25.Земельний фонд світу і ефективність його використання в різних

країнах планети.

26.Експорт та імпорт свіжого молока, сиру.

27.Експорт та імпорт свинини, основні їх шляхи.

28.Роль зернового господарства у світовій економіці.

29.Виробництво бананів, плодів та значення їх для економік країн

головних виробників.

30.Типи ринків по торгівлі сільськогосподарською продукцією та їх

еволюція.

31. Економіка виробництва олійних культур.

32. Експорт та імпорт м'яса птиці.

33.Значення скотарства у світовому сільському господарстві та

економіці окремих країн.

34. Основні країни експортери зерна та вплив експорту на розвиток

сільського господарства.

35. Світове виробництво зерна.

36. Основні напрямки у вирішенні проблеми забезпечення населення України продовольчими товарами.

37.Сучасний стан і шляхи вирішення продовольчої проблеми.

38.Державна політика ціноутворення на сільськогосподарську

продукцію в економічно розвинутих країнах.

39.Поголів'я овець та основні виробники баранини.

40.Експорт та імпорт яєць

41.Особливість сільськогосподарського маркетингу

.42. Імпорт зерна пшениці.

. 43.Роль НТР у розвитку сільськогосподарського виробництва.

44. Харчова піраміда і її значення в раціональному харчуванні людини


Комплект тестів, контрольних запитань для визначення рівня засвоєння знань студентами
1. В усьому світі у сільському господарстві та суміжних галузях зайнято:

А) 800 млн. чол.;. Б) понад 1 млрд. Чол.;. В) 900 млн. чол.; Г) 1 млрд. 500 млн. чол.2. З світового земельного фонду для рослинництва використовується:

А) 1,5 млрд. Га ; Б) 1,7 млрд. Га; В) 2,1 млрд.;. Га Г) 2, 3 млрд. Га.3. Великими експортерами зерна на світовому ринку є:

А) Німеччина, Італія, країна і Китай

Б) Іспанія, Великобританія, Польща і Росія

В) США, Канада, Аргентина, Австралія і Франція

Г) Мексика, Білорусія, Португалія і Бразилія

4. В Європі перше місце по виробництву тваринницької продукції на душу

населення займає:

А) Росія ; Б) Франція; В) Данія; Г) Нідерланди.5. Яка країна Азії виробляє найбільше сільськогосподарської техніки:

А) Корея ;Б) Китай; В) Японія; Г) Малазі.6. Світове господарство це:

А) Об’єднання господарств в цілісну систему

Б) Система міжнародних економічних відносин

В) Взаємодія різних країн світу, що функціонують за погодженими правилами

Г) Сукупність національних економік країн світу, пов’язаних між собою

мобільними факторами виробництва7. В США, Великобританії та Німеччині у сільському господарстві зайнято:

А) 5% працездатного населення

Б)  3% працездатного населення

В)  3% працездатного населення

Г) 4% працездатного населення

8. Середня світова урожайність пшениці становить:

А) 14 ц/га; Б) 18 ц/га; В) 26 ц/га; Г) 30 ц/га.9. Основними експортери масла та м’ясопродуктів є:

А) Німеччина, Італія, Чехія

Б) Данія, Нідерланди, Нова Зеландія

В) Аргентина, Україна, Польща

Г) Росія, Білорусія, Франція

10. Україна забезпечена складною сільськогосподарською технікою на 100 га ріллі

гірше як Німеччина:

А) У 2 рази; Б) У 8 разів; В) У 4 рази; Г) У 10 разів.11. Які сільськогосподарські культури займають майже половину оброблюваної площі:

А) Цукрові буряки Б) Кукурудза В) Зернові Г) Рис12. Якій сільськогосподарській культурі за площею посівів належить І-е місце в світі:

А) Пшениця Б) Ячмінь В) Рис Г) Жито13. В якій країні світу найбільша площа посіву під кукурудзою:

А) Німеччина; Б) Аргентина; В) США; Г) Канада.14. Під якою сільськогосподарською культурою площі в Україні за останні 15 років майже не змінилися:

А) Пшениця; Б) Цукрові буряки; В) Соняшник; Г) Кукурудза.15. Посіви яких сільськогосподарських культур в Україні за останні 15 років знизились в тричі:

А) Соняшник; Б) Картопля; В) Цукрові буряки; Г) Пшениця.16. Завданням курсу „Світового сільського господарства та продовольчих ресурсів” є вивчення:

А) Розвитку світових продуктивних сил;

Б) Сукупності національних господарств та економічних взаємовідносин між ними;

В) Національних експортних потенціалів країн світу;

Г) Основних видів виробничих відносин закономірностей розвитку світового сільського

господарства17. Нині світовий фонд споживання формується за рахунок продукції сільського

господарства понад %:

А) 70; Б) 75; В) 80; Г) 85.18. З океану людина бере для харчування морської риби, безхребетних тварин,

водоростей близько млн.т:

А) 25-30;Б) 30-40; В) 35-45; Г) 45-50.19. Сезонність виробництва в сільському господарстві зумовлює:

А) обмеженість впливу в сільському господарстві на процеси виробництва

Б) велика різниця між часом виробництва і робочим періодом

В) результат аграрного виробництва залишається непередбаченим

Г) невідповідність паритету цін

20. Необхідність втручання держави в економіку зумовлена:

А) усунення негативних наслідків ринкових процесів

Б) забезпечення стабільності розвитку національної економіки

В) забезпечення конкурентноздатності вітчизняної продукції на світовому ринку

Г) реалізація соціальних цілей розвитку суспільства

21. Безпосередньо за рахунок продуктів переробки зерна (хліб, борошно, крупа)

забезпечується загальної калорійності харчування близько %:

А) 35; Б) 40; В) 45; Г) 50.22. У світовому землеробстві зернові культури займають орної землі, %:

А) 35; Б) 40; В) 48; Г) 52.23. Найбільшим виробником зерна у світі є країна:

А) США; Б) Китай В) Індія; Г) Канада24. Екстенсивним методом ведеться виробництва зерна в країнах:

А) Азії;Б) Африки ;В) Латинської Америки; Г) Океанії.25. Основними виробниками ячменю є країни:

А) Азії;Б) Європи;В) Північної Америки;Г) Океанії.26. На думку фахівців у складі нормального харчування людини повинно бути вуглеводів %;
а)45-50; б)50-55; в)55-60; г)60-65.


ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. Підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. / В.Г. Андрійчук. К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

 2. Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, Т.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.; За ред.. П.І. Гайдуцького. – К.: НАУ ІАЕ, 2005. – 424 с.

 3. Білик Ю.Д. Державний захист вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника та протекціоністська політика в Україні – К.: „Урожай” – 2000. – 187 с.

 4. Береговий В.К., Могильник Л.П. Державний механізм регулювання розвитку сільського господарства в країнах світу. – К.: Вид. центр НАУ. – 2004. – 91 с.

 5. Власов В.І. Глобальна продовольча проблема. ІАЕ УААН. Монографія. К.: 2001. – 506 с.

 6. Галушко В.П. Економіка світового сільського господарства: Навч. посібник. К.: НАУ- 1996. – 517 с.

 7. Дідівська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання – прес, 2002. – 214 с.

 8. Завадський І.С. Управління сільськогосподарським виробництвом у системі АПК. К.: Вища школа, 1992. – 367 с.

 9. Кириленко І.Г. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи. – К.: ННЦ „Інститут аграрної економіки”, 2005. – 452 с.

 10. Макаренко П.М. Моделі аграрної економіки – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 682 с.

 11. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду. Світовий досвід і проблеми України. – Тернопіль, 1995.

 12. Могильний О.М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 430 с.

 13. Реферат – дайджест творів Дж. М. Кейнса „Трактат про грошову реформу”, „Загальна реформа зайнятості, процента та грошей”. – К.: АУБ, 1999. – 189 с.

 14. Сміт А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1., М. – Л.: Гос.соц.екон. изд-во, 1935. – 612 с.

 15. Туган – Барановський М.И. Социальные основы кооперации. 3 – е изд. М.: Экономика, 1989. – 496 с.

 16. Управління підприємницькою діяльністю: оцінка, організація, прогнозування / За ред. док. екон. наук, професора А.В. Чупіса. – Суми: Університетська книга, 1999. – 333 с.

 17. Формування ринку землі в Україні / За ред. д-ра екон. наук А.С. Даниленко, Ю.Д. Білика. - К.: „Урожай”, 2002. – 278 с.

 18. Формування нормативних витрат і доходів та баланси сільськогосподарської продукції в Україні та в інших країнах світу / За ред. О.М. Шпичака. – ІАЕ, 2003. – 484 с.

19.Саблук П.Т. та ін. Глобалізація і продовольство; Монографія/ П.Т.Саблук, О.Г.Білорус, В.І.Власов.-К.; ННЦ ІАЕ,2008.

20. Стецишин П.О., Рекуненко В. В.,пандус В.В. та ін.. Основи органічного виробництва. Навчальний посібник. – Вінниця; Нова Книга. 2008.- 528с.21.Державна підтримка агросфери; еволюція, проблеми / Бородіна ОМ.,Кирилюк С.В., Попова О.Л. та ін..; За ред.. д-ра екон. наук О.М.Бородіної; Ін-т екон. та прогнозув.НАНУ. – К.,2008.- 264с.

22.В.К.Береговий., О.М.Файчук. Матеріально – технічна база світового сільського господарства. К., Видавничий центр НАУ,2006.

23. В.К.Береговий, Л.В.Діброва, Л.П.Могильник. Світовий ринок і світова торгівля сільськогосподарськими товарами. - К., Вид. Центр НАУ,2006

24. В.К.Береговий, Л.Й. Засєкіна, С.В. Кузьменко. Природні і трудові ресурси світового сільського господарства. К., Вид. Центр НАУ. – 2006.

25. Клочко В.П. Глобалізація; економічні та соціально – культурні аспекти; Монографія. –К., 2005.- 190с.

26. Майовець Є.Й. Теорія аграрних відносин; Навчальний посібник.-Київ; Центр навчальної літератури,2005.-276с.

27. Сіваченко І. Ю. Міжнародний агробізнес; Навчальний посібник. – Київ; ЦУЛ,2003. – 208с.

28. П.І. Островський . Аграрний маркетинг. Навчальний посібник. – К.; Центр навчальної літератури,2006.-224с.Література для виконання самостійних завдань

1.В.П.Галушко ,В.К.Береговий та ін.. Тематичний план практичних занять.

Тема 1 «Природні і трудові ресурси та матеріально-технічна база світового сільського господарства». К., вид. Центр НАУ. 2002.

2. В.П.Галушко ,В.К.Береговий та ін.. Тематичний план практичних занять.

Тема 2. «Світова торгівля та ціноутворення на сільськогосподарські товари». К., Вид. Центр НАУ. 2002.

3. В.П.Галушко ,В.К.Береговий та ін.. Тематичний план практичних занять.

Тема 3. «Аналіз стану та перспективи виробництва зерна у світі, по регіонах і країнах» К.,-Вид. центр. НАУ. 2002.

4. В.П.Галушко ,В.К.Береговий та ін.. Тематичний план практичних занять.

Тема 5 «Дослідження стану та перспективи виробництва картоплі, овочів, плодів і винограду. К., вид. Центр НАУ. 2002.5. В.П.Галушко ,В.К.Береговий та ін.. Тематичний план практичних занять.

Тема 6. «Аналіз стану зростання виробництва продукції тваринництва» К., Вид. Центр НАУ. 2002.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет