Kegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі108 Беру күні 28. 05. 10ж. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыруДата17.07.2016
өлшемі257.5 Kb.
KEGOC_Солтүстік ЖЭТ_хабарландыру_баға.нөмірі108_

Беру күні 28.05.10ж.
Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы

хабарландыру.
1. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ атынан сатып алуларды ұйымдастырушы «Солтүстік ЖЭТ» филиалы, 141208, Екібастұз қ., М.Әуезов к-сі, 126.

2. Сатып алынатын тауарлардың атаулары: ТМҚ жеткізілімі (Үш қырлы егеу, кабельді телефон боксы, металл қорапша , телефонның тарату қорабы ,бұрамашеге).3. Толық ақпарат:Тауар атауы

Тауардың қысқаша сипаттамасы

Өлшем бірлігі

Саны

Тауарларды жеткізу мерзімі және шарттары

Тауарды жеткізу орны

Сатып алу үшін бөлінген сомасы, ҚҚС-пен, теңгеҮш қырлы егеу №1 150

ГОСТ 1465-80

штука

6,0000

Келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 60 күн ішінде

«Солтүстік ЖЭТ» филиалы, Екібастұз қ., М.Әуезов к-сі, 126

1 980,0Кабельді телефон боксы БКТ 50х2штука

2,0000

Келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 60 күн ішінде

«Солтүстік ЖЭТ» филиалы, Екібастұз қ., М.Әуезов к-сі, 126

6 930,0Металл қорапша КП 01/02-2

КП 01/02-2

штука

20,000

Келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 60 күн ішінде

«Солтүстік ЖЭТ» филиалы, Екібастұз қ., М.Әуезов к-сі, 126

76 000,0Телефонның тарату қорабы, КРТп 10х2

ТУ 6672-003-41485481-99

штука

1,0000

Келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 60 күн ішінде

«Солтүстік ЖЭТ» филиалы, Екібастұз қ., М.Әуезов к-сі, 126

3 100,0Шланг Оттегі д.8
метр

100,00

Келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 60 күн ішінде

«Солтүстік ЖЭТ» филиалы, Екібастұз қ., М.Әуезов к-сі, 126

24 400,0Бұрамашеге 10мм

ГОСТ 11473-75

килограмм

1,0000

Келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 60 күн ішінде

«Солтүстік ЖЭТ» филиалы, Екібастұз қ., М.Әуезов к-сі, 126

270,0

4.Конвертке салынған әлеуетті жеткізіп берушілердің баға ұсыныстары 01.06.2010ж. 09.00-ден . 08.06.2010ж. 17-.00-ге дейін мына мекен-жай бойынша қабылданады: Екібастұз қаласы, М.Әуезов к-сі, 126-үй, 518, 519-кабинеттер.

5. Әлеуетті жеткізіп беруші баға ұсыныстары салынған конверттің сыртқы жағынан мыналарды көрсетуі тиіс:

1) әлеуетті жеткізіп берушінің толық атауы және пошталық мекен-жайы;

2) сатып алу туралы хабарландыруда көрсетілген деректерге сәйкес жазылған филиалдың/өкілеттіктің толық атауы және пошталық мекен-жайы;

3) әлеуетті жеткізіп берушінің баға ұсыныстары қатысуға берілген тауар сатып алудың атауы.

6.Әлеуетті жеткізіп берушілердің баға ұсыныстары салынған конверттер 08.06.2010ж. сағат 17.00-де мына мекен-жай бойынша ашылатын болады: Екібастұз қаласы, М.Әуезов к-сі, 126-үй, 518, 519-кабинеттер.

7. Баға ұсыныстарында тауар жеткізіліміне байланысты барлық шығындар қоса есептелуі тиіс.

8. Тауарларды сатып алу туралы келісім-шарт жобасы елеулі талаптарды көрсетумен қоса тіркелінеді.

9. Тауарларды сатып алу туралы келісім-шарт қорытындылар туралы хаттамаға қол қойған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жасалады.

10. Әрбір әлеуетті жеткізіп беруші мөр басылған (мөр болған жағдайда), қол қойған бір ғана баға ұсынысын бере алады, бұл ұсыныста мынадай мәліметтер мен құжаттар болуы тиіс:

1) әлеуетті жеткізіп берушінің атауы және нақты пошталық мекен-жайы;

2) жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы мен саны;

3) тауарларды жеткізу орны мен мерзімі;

4) бірлік бағасы және тауар жеткізіліміне байланысты барлық шығындар қоса есептелген жалпы тауар бағасы, ҚҚС-сыз;

5) әлеуетті жеткізіп берушіні мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;

6) лицензия көшірмесі (егер сатып алу талаптарымен міндетті лицензиялауға жататын қызмет қарастырылған болса)

11. Кез келген мүдделі тұлға конверттердің ашылуына қатысуға құқылы. Заңнамамен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, конверттердің ашылу рәсімін аудио және бейне таспаға жазуға рұқсат етіледі..

Әлеуетті жеткізіп берушілердің уәкілетті өкілдері басқа әлеуетті жеткізіп берушілердің баға ұсыныстарымен қол қойып, танысуға құқылы.

12. Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (718-7) 33-19-91, 33-18-27.

Қосымша: 1. Тауарларды сатып алу туралы келісім-шарт жобасы.

KEGOC_ФСевМЭС_объяв_цен.номер108_

Дата предоставления 28.05.10г.
Объявление

об осуществлении закупок товаров по поставке ТМЦ способом запроса ценовых предложений.
1.АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company «KEGOC», в лице Филиала «Северные МЭС», 141208 г. Экибастуз, ул. М. Ауэзова 126.

2.Название осуществляемых закупок товаров: поставка ТМЦ (напильник, шурупы,бокс,короб металлический,коробка телефонная).

3.Подробная информация:
Наименование товаров

Краткая характеристика товаров

Ед.

изм

Кол-во

Сроки и условия оказания товаров

Место оказания товаров

Сумма, выделенная для закупки в тенге, без учета НДСНапильник трехгранный №1 150

ГОСТ 1465-80

штука

6,0000

60 дней с момента подписания договора

Филиал

«Северные МЭС»

АО «КЕGОС»

г. Экибастуз,

ул. М. Ауэзова 126


1 980,0Бокс кабельный телефонный БКТ 50х2штука

2,0000

60 дней с момента подписания договора

Филиал

«Северные МЭС»

АО «КЕGОС»

г. Экибастуз,

ул. М. Ауэзова 126


6 930,0Короб металлический КП 01/02-2

КП 01/02-2

штука

20,0000

60 дней с момента подписания договора

Филиал

«Северные МЭС»

АО «КЕGОС»

г. Экибастуз,

ул. М. Ауэзова 126


76 000,0Коробка телефонная распределительная, КРТп 10х2

ТУ 6672-003-41485481-99

штука

1,0000

60 дней с момента подписания договора

Филиал

«Северные МЭС»

АО «КЕGОС»

г. Экибастуз,

ул. М. Ауэзова 126


3 100,0Шланг кислородный д.8
метр

100,0000

60 дней с момента подписания договора

Филиал

«Северные МЭС»

АО «КЕGОС»

г. Экибастуз,

ул. М. Ауэзова 126


24 400,0Шуруп 10мм

ГОСТ 11473-75

килограмм

1,0000

60 дней с момента подписания договора

Филиал

«Северные МЭС»

АО «КЕGОС»

г. Экибастуз,

ул. М. Ауэзова 126


270,0

4.Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте с 09-00ч. 01.06.2010г. до 17-00ч. 08.06.2010г. включительно, по адресу: г. Экибастуз, ул. М. Ауэзова, 126, каб. №№ 518-519.

5.На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

2) наименование и почтовый адрес филиала/представительства, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении о закупках;

3) наименование закупок товаров для участия, в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

6.Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков проводится в 17-00ч. 08.06.2010г. по адресу: г. Экибастуз, ул. М. Ауэзова, 126, каб. №№ 518-519.

7.Ценовое предложение должно включать все расходы, связанные с поставкой товаров.

8.Проект договора о закупках с указанием существенных условий прилагается.

9. Договор о закупках заключается в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.

10. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:

1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;

3) место и сроки поставки товаров;

4) цену за единицу и общую цену товаров, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товаров;

5) копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;

6) копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию).

11. Любое заинтересованное лицо имеет право присутствовать при вскрытии конвертов. Разрешается аудио- и видеозапись вскрытия конвертов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценовыми предложениями других потенциальных поставщиков под роспись.12. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (718-7) 33-19-91, 33-18-27. Приложение: 1. Проект договора о закупках товаров.

Проект договора

о закупках товаров_________________
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора филиала «Северные МЭС» Дуйсенова Н.Е., действующего на основании Положения о Филиале и Генеральной доверенности №_16 от 19.01.10г., с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (далее - Правила) и Протокола об итогов закупок товаров способом запроса ценовых предложений №_____, прошедших _____________________ 2010 года, заключили настоящий договор о закупках (далее - договор) о нижеследующем:

Толкование терминов


 1. В договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

 1. «Заказчик» - АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» Филиал «северные МЭС», свидетельство об учетной перерегистрации филиала №3-1945-16 Ф-л от 21.12.04г.;

 2. «Поставщик» - физическое или юридическое лицо , выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре, и осуществляющее поставку товара, указанного в договоре;

 3. «договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

 4. «цена договора» - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках договора за полное выполнение договорных обязательств;

 5. «товар» - ___________ которые Поставщик обязан поставить в рамках договора;

 6. «казахстанское содержание поставщика товаров» – процентное содержание стоимости товаров отечественных товаропроизводителей, приобретаемых поставщиком для исполнения договора о закупках данных товаров, от общей стоимости договора о закупках;

 7. «отечественные товаропроизводители» – потенциальные поставщики - физические и (или) юридические лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан и производящие:

товары, полностью произведенные в Республике Казахстан, перечисленные в статье 34 Таможенного кодекса Республики Казахстан;

товары, подвергнутые достаточной переработке в Республике Казахстан в соответствии с критериями достаточной переработки, установленными статьей 35 Таможенного кодекса Республики Казахстан; 1. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) спецификация закупаемых товаров (приложение 1 к договору);

2) график поставки товаров (приложение 2 к договору);

3)форма отчета по казахстанскому содержанию (приложение 3 к договору).

Предмет договора

 1. Поставщик обязуется продать и поставить, а Заказчик принять и оплатить _____________ (далее – товар), 2008-2009 года выпуска, в количестве и стоимости согласно перечню закупаемых товаров (приложение 1 к договору), являющемуся неотъемлемой частью договора.Казахстанское содержание поставщика товаров

 1. Процентное содержание стоимости товаров отечественных товаропроизводителей, приобретаемых Поставщиком для исполнения договора о закупках товара составляет _____% от цены договора.Поставщик обязан представить документы, подтверждающие долю казахстанского содержания.


Цена договора

 


 1. Цена на поставляемый товар, указанная в приложении 1 к договору, остается неизменной в течение срока действия договора. Цена договора составляет _______ (_______) тенге, в том числе НДС ___ (________) процентов ________ (_________) тенге.

 2. В цену договора включены все расходы Поставщика, включая упаковку, маркировку, транспортировку и оформление документов, указанных в пункте 23 договора.

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в цену договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения.

 1. Поставщик несет все риски и расходы, связанные с поставкой товара до склада грузополучателей, включая оплату налогов, пошлин и иных установленных законодательством Республики Казахстан платежей.

 

Порядок оплаты

 1. Оплата товара Заказчиком по договору производится по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

 2. Срок оплаты – в течение 30 (тридцати) календарных дней согласно предъявленного счета- фактуры.

 3. Счета – фактуры направляются Поставщиком в двух экземплярах в адрес филиала (грузополучателя).

 4. Документы, предшествующие оплате: акт приемки товара, счет-фактура и документы, перечисленные в пункте 23 договора.


Качество товара и гарантии

 


 1. Технические параметры и комплектность поставляемого товара должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в приложении 2 к договору, являющимся его неотъемлемой частью.

 2. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках договора, является новым, неиспользованным и отражает все последние модификации материалов. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по договору, не будет иметь дефектов, связанных с материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для Республики Казахстан.

 3. Гарантия Поставщика действительна в течение шести месяцев со дня принятия товара по акту приема-передачи при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и эксплуатации, согласно предоставленной Поставщиком технической документации.

 4. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

 5. После получения подобного уведомления Поставщик обязан в срок, установленный Заказчиком, произвести замену бракованного товара и/или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

 6. Если Поставщик, получив уведомление, не заменит товар в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик вправе применить необходимые санкции и меры по замене товара за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик обладает по договору в отношении Поставщика. При этом Заказчик имеет право отказаться от этого товара, а Поставщик обязан принять обратно отклоненный Заказчиком товар и вернуть Заказчику всю сумму, полученную за данный товар с возмещением всех затрат.

 7. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара и поставкой нового, несет Поставщик.

 8. В случае замены, гарантийный срок на этот товар или его части отсчитывается заново со дня устранения дефектов и неполадок.

 9. Гарантия Поставщика не распространяется на дефекты, являющиеся результатом неправильной эксплуатации Заказчиком товара.

Сопроводительная документация, тара


 1. Поставщик обязан обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

 2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

 3. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров следующим образом:

а) для товаров, поставляемых из-за границы:

после отгрузки товара Поставщик обязан уведомить Заказчика по телексу или факсу обо всех деталях транспортировки, включая номер договора, описание товаров, количество, судно, номер коносамента и его дату, порт и дату отгрузки, порт разгрузки и т.д. Поставщик обязан направить Заказчику следующую документацию:

1) два оригинала счета-фактуры Поставщика с описанием товаров, указанием количества, цены единицы товара и общей суммы;

2) оригинал и 3 копии транспортных накладных;

3) копии упаковочного листа с указанием содержимого каждой упаковки;

4)сертификат Изготовителя или Поставщика;

5) свидетельство о проведении технического контроля, выданное уполномоченной инспекционной службой, а также отчет о проведении технического контроля на заводе Поставщика (если такое имело место);

Вышеуказанные документы должны быть получены Заказчиком, по крайней мере, за одну неделю до прибытия товара в порт или пункт доставки, и в случае их неполучения, Поставщик будет нести ответственность за все связанные с этим расходы.

7) Для местных товаров:

1) два оригинала счета-фактуры Поставщика с описанием товаров, указанием количества товаров, цены единицы товаров и общей суммы;

2) транспортная накладная, железнодорожная квитанция или автогрузовая квитанция;

3) сертификат изготовителя или Поставщика;

4) свидетельство о проведении технического контроля, выданное уполномоченной инспекционной службой, а также отчет о проведении технического контроля на заводе Поставщика (если такое имело место);

Сопутствующие услуги и запасные части


 1. В рамках данного договора Поставщик обязан предоставить сопутствующие услуги.

 2. Цены на сопутствующие услуги включены в цену договора.

 3. Заказчик вправе потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик вправе выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

 4. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, обязан:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;
Сроки и порядок поставки


 1. Поставщик обязан поставить товар в пункты назначения, указанные в приложении 1 к договору. Транспортировка этого товара до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включены в цену договора.

 2. Сроки поставки товара указаны в приложении 1 к договору, являющимся его неотъемлемой частью.

 3. Грузополучателем товара по договору является Заказчик.

 4. Условия поставки считаются выполненными Поставщиком в день поставки товара грузополучателям по акту приема-передачи товара на склад, в согласованном договором пункте назначения. Днём поставки считается дата подписания уполномоченными лицами обеих Сторон акта приема передачи товара на склад грузополучателей.

 5. Условия договора считаются выполненными Поставщиком в день подписания акта приема-передачи уполномоченными лицами обеих Сторон.

 6. Грузополучателям предоставляется право принимать товар и проводить все операции, связанные с приемкой и оформлением товара в транспортных органах.

 

Порядок приемки

 


 1. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 2. Акты приема-передачи, дефектные акты и акты о скрытых недостатках товара должны быть составлены Сторонами в течение 5 (пяти) дней со дня поставки товара или со дня обнаружения дефектов и скрытых недостатках товара, но в пределах установленного гарантийного срока.

 3. В случае поставки Поставщиком товаров с открытыми дефектами и несоответствиями, представители Заказчика (грузополучатели) имеют право не принимать такой товар, с составлением дефектного акта.

 

Обстоятельства непреодолимой силы


 1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

 2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по договору.

 3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный ОЮЛ «Союз Торгово-промышленных палат Республики Казахстан» и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан. 

Ответственность Сторон


 

 1. При несоблюдении сроков поставки товара Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены поставленного с нарушением сроков поставки товара за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от цены поставленного с нарушением сроков поставки товара, о чем Поставщику будет направлено соответствующее уведомление.

 2. При несоблюдении сроков замены (гарантийный срок) товара Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены не заменённого в срок товара за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от цены не заменённого в срок товара, о чем Поставщику будет направлено соответствующее уведомление.

 3. При несоблюдении Заказчиком сроков оплаты, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены, подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате.

 4. За неисполнение обязательств по доле казахстанского содержания Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты в виде штрафа в размере 5 (пять) процентов, а также 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента за каждый 1 (один) процент невыполненного казахстанского содержания, от цены договора, путём снижения суммы, подлежащей оплате по договору о чем Поставщику будет направлено соответствующее письменное уведомление.

 5. При представлении потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в товарах, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке путём письменного уведомления с указанием возможного срока расторжения.

 6. При недопоставке либо просрочке договорных обязательств Поставщиком более чем на 20 (двадцать) дней Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке путём письменного уведомления с указанием возможного срока расторжения. При этом Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 10 (десяти) процентов от цены договора.

 7. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора Заказчик вправе расторгнуть договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

 1. если Поставщик не поставляет часть или весь товар в срок, предусмотренный договором;

 2. если Поставщик не выполняет какие-либо другие свои обязательства по договору.Порядок разрешения споров

 1. Поставщик и Заказчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

 2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по договору, любая из Сторон вправе потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Внесение изменений и дополнений в договор

 


 1. Внесение изменения в договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на товары, и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые товары, изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу товара, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров, в плане закупок;

3) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках товара;

Не допускается вносить в договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом. 1. Если любое изменение ведет к уменьшению цены или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по договору, то цена договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в договор вносятся соответствующие поправки, при этом Поставщик не имеет права снижать качество товара. Изменение цены договора в сторону увеличения не допускается.

 2. Если в период выполнения обязательств по договору Поставщик по уважительным причинам несвоевременно поставляет товар и/или оказывает сопутствующие услуги, Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (-ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик оценив ситуацию, вправе по своему усмотрению продлить срок выполнения договора Поставщиком. В этом случае такое продление должно быть оформлено Сторонами путем подписания соответствующего соглашения.

 3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.


Заключительные положения

 


 1. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

 2. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) если Поставщик не поставляет часть или весь товар в срок (-и), предусмотренный (-е) договором;

2) если Поставщик не выполняет какие-либо другие свои обязательства по договору. 1. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление за 7 (семь) дней до его расторжения. В уведомлении указывается причина расторжения договора и оговаривается объем неисполненных Поставщиком договорных обязательств, а также дата расторжения договора.

Когда договор расторгается согласно настоящему пункту, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением договора, на день расторжения.

 1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне.

 2. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание договора или какого-либо из его положений, технической документации, информации, предоставленной Заказчиком. Указанная информация должна предоставляться персоналу Поставщика конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

 3. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика использовать документы или информацию по договору, кроме как в целях реализации договора.

 4. Договор составляется на русском языке. Вся относящаяся к договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данному условию.

 5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

 6. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

 7. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

 8. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

 9. Договор оформлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

 10. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в трехдневный срок обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную Сторону.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик: АО «Казахстанская компания

по управлению электрическими сетями»

(Kazakhstan Electricity

Grid Operating Company) «KEGOC»,

филиал «Северные МЭС»


Поставщик:

Банковские реквизиты:

РНН 451 600 030 395;

ИИК КZ22826SOKZTD2001420;

БИК ALMNKZKA

В Филиале АО «АТФ Банк» г. Павлодар, Кбе 17

БИН 980 141 004 122

Свидетельство о постановке

на учет по НДС: Серия 62001

№ 0003172 от 24.08.2009г.
Адрес:

г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 126

тел: (7187) 3-19-91

От «Заказчика»

____________________________
Банковские реквизиты

Адрес

От «Поставщика»

________________________________

Приложение 1

к договору №___________

от «_____»________2010г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ
Наименование товаров

Полная характеристика товаров

Ед изм

Кол-во

Цена, тенге

Сумма, тенгеҮш қырлы егеу №1 150

ГОСТ 1465-80

штука

6,00

Кабельді телефон боксы БКТ 50х2штука

2,00

Металл қорапша КП 01/02-2

КП 01/02-2

штука

20,0

Телефонның тарату қорабы, КРТп 10х2

ТУ 6672-003-41485481-99

штука

1,00

Шланг Оттегі д.8
метр

100,0

Бұрамашеге 10мм

ГОСТ 11473-75

килограмм

1,00


ИТОГОНДС 12%ВСЕГО с НДС

Заказчик: Поставщик:
__________________________ _________________________

Приложение 2

к договору №___________

от «_____»________2010г.ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
Наименование товаров

Полная характеристика товаров

Ед.

изм


Кол-во

Цена, тенге

Сумма, тенге

Срок поставкиҮш қырлы егеу №1 150

ГОСТ 1465-80

штука

6,00Келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 60 күн ішінде
Кабельді телефон боксы БКТ 50х2штука

2,000Келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 60 күн ішінде
Металл қорапша КП 01/02-2

КП 01/02-2

штука

20,0Келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 60 күн ішінде
Телефонның тарату қорабы, КРТп 10х2

ТУ 6672-003-41485481-99

штука

1,0Келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 60 күн ішінде
Шланг Оттегі д.8
метр

100,0Келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 60 күн ішінде
Бұрамашеге 10мм

ГОСТ 11473-75

килограмм

1,00Келісім-шартқа қол қойған күннен бастап 60 күн ішінде

ИТОГО


НДС 12%


ВСЕГО с НДС

Заказчик: Поставщик:

_________________ ______________

Приложение 3

к договору №_______


от «____»_____2010г.

Отчет по казахстанскому содержанию услуг по договору №_____________от «_________»__________2010г.№ п/п

Наименование договора (товаров, работ, услуг)

Сумма договора с НДС, тенге

Сумма каз. содержания, указ. в заявке потенц. поставщика (цен. предл.), тенге с НДС

Фактическое исполнение договора с НДС, тенге

Факт. каз. содержание договора с НДС, тенге, в том числе:

Факт. каз. содержание в %

Доля казахстанских кадров (0-1)

Примечание

Всего, в том числе:

оборудование

материалы

работы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение:
1) подтверждающие документы по казахстанскому содержанию (сертификаты о происхождении товаров CT-KZ или заявления-декларации, выданные соответствующим уполномоченным органом при выпуске единичного, нестандартного, несерийного товара или товара, выпускаемого под заказ);
2) список сотрудников организации, с указанием Ф.И.О., уд. личности, подписанный руководителем и заверенный печатью организации.
Руководитель организации (наименование должности и организации) ____________________________

(подпись) МП


Каталог: up files -> z2010
z2010 -> Kegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі169 Беру күні – 2010ж. «07» 09 Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
z2010 -> Kegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі91 Беру күні 12. 05. 10ж. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
z2010 -> Kegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі64 Беру күні 08. 04. 10г. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
z2010 -> Kegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі13 Беру күні 24. 02. 2010ж. Бағалаү ұсынстарымен ресми сұрау салу тәсілімен тмқ жеткізілімі (автоболшентер) сатып алуларды іске асыру туралұ хабарландыру
z2010 -> Kegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі14 Беру күні 24. 02. 2010ж. Бағалаү ұсынстарымен ресми сұрау салу тәсілімен тмқ жеткізілімі (автоболшентер) сатып алуларды іске асыру туралұ хабарландыру
z2010 -> Kegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі72­ Беру күні 22. 04. 10г. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру отандық тауарөндірушілер арасында


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет