Конкурсна документацијА за јавну набавку добара: чамац за спорт Бр. ЈН мв : 2/2014 садржа јбет1/2
Дата12.06.2016
өлшемі320.5 Kb.
түріКонкурс
  1   2

Једриличарски савез Србије
ЈЕДРИЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Београд, Кнез Михаилова 7/2

www.sailing.org.rs ________________________________________________________________________
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара: чамац за спорт

Бр. ЈН МВ : 2/2014

С А Д Р Ж А Ј :


 1. Општи подаци о јавној набавци 3

 2. Подаци о предмету јавне набавке 3

 3. Техничка карактеристике (спецификација) 4

 4. Обавезни услови за из чл. 75. ЗЈН 4

 5. Упутство о доказивању обавезних услова 5

 6. Образац А - Изјава о испуњености обавезних услова 9

 7. Упутство понуђачима како да сачине понуду 12

 8. Образац изјаве о непромењеном садржају 20

 9. Образац понуде 21

 10. Модел уговора 24

 11. Образац структуре цене 28

 12. Упутство о попуњавању обрасца струк. цене 29

 13. Образац трошкова припреме понуде 30

 14. Изјава о независној понуди 31

 15. Менична овлашћења 32 - 34


1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


JEДРИЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ (у даљем тексту: Наручилац), Кнез Михаилова 7/2, Београд

на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке (у даљем тексту Портал јавних набавки) и интернет страници www.sailing.org.rs објавило је позив за подношење понуда, као и непосредним позивом најмање три потенцијална понуђача, у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – чамац за спорт и рекреацију.
Предметна јавна набавка биће спроведена у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012; у даљем тексту: Закон), и другим важећим прописима из ове области.
Предмет јавне набавке су добра: 34522000 ОРН - чамац за спорт и рекреацију.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра: 34522000 ОРН - чамац за спорт и рекреацију, број ЈНМВ: 2/2014.

Назив и ознака из општег речника набавке: 34522000 ОРН - чамац за спорт и рекреацију.

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
ОПИС И УСЛОВИ ПОСЛА
Набавка спортске опреме ( гумени чамац са V коритом од пластике )
Карактеристике:

 • гумени чамац са дубоким V - коритом и воденим баластом у кориту за стабилност брода по таласима,

 • дужина чамца од 5,1 до 5,4 метара,

 • ширина чамца од 2,1 до 2,2 метара,

 • хипалион тубуси,

 • фибер глас тубуси,

 • мотор од 5 до 8 коњских снага,

 • Место испоруке: FCO наручилац,

 • Цена обухвата све трошкове.4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА


Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:


 1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
 1. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
 1. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.
 1. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 1. да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

4.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
4.2.1 Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:


 1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
 1. Доказ:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.


 1. Доказ: Потврде Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. Докази из ове тачке, морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке и не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
 1. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 1. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.   1. Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:


1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3. Доказ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда..

Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
4. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

5. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача из Одељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.
Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:


 1. Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. Доказ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.


 1. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 1. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача.

4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) Закона и Изјаву из Одељка 4.4 Конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче

 • за правна лица, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1, став 1. подтачка од 1. до 6, ове конкурсне документације,

 • за предузетнике, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2, став 1, подтачка од 1. до 6. ове конкурсне документације,

 • за физичка лица, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3, став 1, подтачка од 1. до 5. ове конкурсне документације.


4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5), и став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно, што доказује достављањем:

 • за правна лица, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1, став 1. подтачка од 1. до 6, ове конкурсне документације,

 • за предузетнике, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2, став 1, подтачка од 1. до 6. ове конкурсне документације,

 • за физичка лица, достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3, став 1, подтачка од 1. до 5. ове конкурсне документације.


4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнја, да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из одељка 4.1, тачке од 1. до 4. ове конкурсне документације.

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ЛИЦА УПИСАНА У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА – ПРЕДУЗЕТНИКА И ПРАВНИХ ЛИЦА НА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ДОСТАВЕ КОПИЈУ РЕШЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ КОЈИМ СЕ УСВАЈА РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА УПИСА ПОНУЂАЧА.


Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници, aко у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
4.3.9 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. Закона.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 9. Закона.


ВАЖНО: Уместо доказа о испуњености обавезних услова (члан 75.) , понуђач може попунити изјаву у складу са чл. 77. ЗЈН о испуњености обавезних услова:
ОБРАЗАЦ А
Наручилац може тражити доказе о испуњености обавезних услова у случају сумње.

ОБРАЗАЦ А
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Понуђач: ______________________________________________________________________________,

Седиште и адреса:______________________________________________________________,

Матични број : _________________________________________________________________,

ПИБ: __________________________________________________________________________,

ИСПУЊАВА све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 2/2014 чамац за спорт и рекреацију, и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

У _______________________ Овлашћено лице понуђача
Дана______________године М.П. _________________________

Напомене:

Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац копирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

Овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђачаОБРАЗАЦ А
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача дајемо следећу

ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за подизвођача

Подизвођач: _______________________________________________________________________________,

Седиште и адреса:______________________________________________________________,

Матични број : _________________________________________________________________,

ПИБ: __________________________________________________________________________,

ИСПУЊАВА све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 2/2014 чамац за спорт и рекреацију, и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

У _______________________ Овлашћено лице понуђача
Дана______________године М.П. __________________________
У _______________________ Овлашћено лице подизвођача
Дана______________године М.П. __________________________

Напомене:

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати и попунити за сваког подизвођача Овај образац потписују и оверавају печатом овлашћена лица понуђача и подизвођача.

4.4 ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач / члан групе понуђача / подизвођач

___________________________________________________

(назив и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача)

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.М.П.

____________________________________(потпис овлашћеног лица Понуђача)

Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.


  1. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Једриличарски савез Србије, Кнез Михаилова 7/2, Београд (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 18. 12.2014. године, најкасније до 12:00 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, БР. ЈНМВ: 2/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на такав начин да се приликом отварања понуда може, са сигурношћу, утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈНМВ: 2/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“.


  1. Понуде ће бити отворене јавно, 18. 12. 2014. године, у 12:15 часова, на адреси Наручиоца.(Кнез Михаилова 7/2, Београд) Представници понуђача, који ће присустовати јавном отварaњу понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.


  1. Рокови у поступку јавне набавке рачунеће се према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.
  1. Форма и језик понуде: Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена.
  1. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (Образац 5.28).


Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације на српском језику.

Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна. Пожељно је да свака страна понуде буде оверена печатом понуђача у доњем левом углу, осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.
У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, потребно је да исправку овери печатом.


  1. Садржај понуде:

Понуда мора да садржи следеће елементе:
 1. Образац понуде – попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен (Одељак 6. Конкурсне документације);

 2. Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона – Изјава Образац А.

 3. Образац понуде

 4. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора;

 5. Образац структуре понуђене цене - попуњен у складу са упутством из Одељака 8. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;

 6. Изјаву о независној понуди, из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;

 7. Изјаву о непромењеном садржају конкурсне документације из Одељка 5.28 Конкурсне документације, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;

 8. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, добро извршење посла и повраћај аванса: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозива банкарска гаранција (Одељак 5.11 Конкурсне документације).
  1. Понуде са варијантама нису дозвољене.
  1. Образац понуде понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем), податке о томе да ли се понуда подноси самостално, као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (Одељак 6. Конкурсне документације).

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је обавезан да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

Уколико понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.  1. Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (Одељак 8. Конкурсне документације).
  1. Понуђач може у оквиру понуде, да достави Образац трошкова припреме понуда (Одељак 9. Конкурсне документације), у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.
  1. Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.
  1. Рок важења понуде је 60 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
  1. Цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а. У цену услуге су урачунати сви трошкови: цена чамца, транспортни трошкови, трошкови дневница на службеном путовању и ноћења, као и сви други пратећи и зависни трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.  1. Средства финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу или неопозиву банкарску гаранцију.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (из Конкурсне документације), на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а.Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Рок важења средства финансијског обезбеђења je 60 (шесдесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе сопствену меницу са клаузулом "без протеста" и без ознаке доспелости за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.Бланко сопствена меница, из претходног става, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршењe посла.

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Понуђача.

У случају да се изабрани најповољнији понуђач налази на списку негативних референци и да је добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, у обавези је да као средство доброг извршења посла, достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 15 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса:

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да најдаље у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за повраћај аванса.Бланко сопствена меница, из претходног става, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име повраћаја аванса и са назначеним износом од траженог аванса без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Понуђач може као гаранцију за повраћај аванса, да достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ вредности траженог аванса без ПДВ-а.Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за повраћај аванса.

Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене комплетне испоруке.
  1. Понуду може поднети група понуђача.

Група понуђача, коју чине два или више понуђача, може поднети једну понуду у циљу закључења једног уговора. Овлашћени представник сваког члана групе понуђача мора потписати и оверити печатом Образац понуде, Изјаву о независној понуди из одељка 10. и Изјаву понуђача из одељка 5.28, док остала документа може потписати и оверити печатом и само један члан групе понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

 1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

 2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

 3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

 4. понуђачу који ће издати рачун;

 5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;

 6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;

 7. понуђачу који ће потписати документа из конкурсне документације.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

  1. Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.
  1. Заштита података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поврду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

  1. Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда каја је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


  1. Наручилац задржава право провере достављене документације.

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, његова понуда биће искључена из даљег разматрања.


  1. Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.


  1. Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора, ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Уговор о јавној набавци биће закључен након доношења одлуке о додели уговора у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона, и то у року од 10 (десет) дана од дана доношења одлуке о додели уговора.

  1. Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.
Наручилац ће понуду понуђача који се налази на списку негативних референци објављеним на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Уколико се понуђач налази на списку негативних референци, и ако предмет ове јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора, достави неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 15 % од укупне вредности понуђене цене.


  1. Захтеви набавке:

 1. Начин и рок плаћања – у року од минимум 8 (осам) дана по извршеној испоруци. Могуће је авансно плаћање. Износ аванса (у процентима и апсолутном износу) понуђач одређује у обрасцу понуде.

 2. Рок испоруке:

- испорка FCO наручилац

   • рок испоруке: максимум 8 (осам ) дана по добијању захтева (писаног или путем е-мејла) од Наручиоца.

 1. Посебне напомене: /////

 2. Рок важења понуде – 60 дана од дана јавног отварања понуда.

 3. Фактурисање ће се вршити према понуђеним ценама из понуде.

  1. Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке. У случају да и по допунском критеријуму буду две или више понуде једнако рангиране, предност ће имати понуда која је раније примљена код наручиоца.

  1. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације).

  2. Свако лице које има интерeс да закључи уговор о конкретној јавној набавци, а сматра да поступак није у свему спроведен у складу са Законом и важећим прописима, може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Обавезна је уплата таксе у износу предвиђеном у члану 156. Закона, на текући рачун бр. 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на бр. 97 50-016, сврха: републичка административна такса, корисник: буџет РС.
  1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца

  2. Заинтересовано лице је у обавези да у року од 3 (три) дана од дана преузимања конкурсне документације обавести Наручиоца о броју телефакса и е-mail адреси, на које Наручилац може доставити захтеване информације и додатна појашњења.

Напомена: Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

5.28 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку испоруке чамца а спорт и рекреацију ЈНМВ број: 2/2014, Наручиоца Једриличарског савеза Србије дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.


М.П.

____________________________________

(потпис овлашћеног лица)


6
ЈЕДРИЛИЛИЧ. САВЕЗ СРБИЈЕ

Кнез Михаилова 7/2, Београд
. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку ЧАМЦА за спорт и рекреацију, број ЈНМВ - 2/2014
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 1. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 1. Адреса седишта:_______________________________________________________________
 1. Матични број:_________________________________________________________________
 1. ПИБ:_________________________________________________________________________
 1. Одговорно лице:_______________________________________________________________
 1. Особа за контакт:_______________________________________________________________
 1. Телефон:______________________________________________________________________
 1. Факс:_________________________________________________________________________
 1. Текући рачун: _________________________________________________________________
 1. Назив банке:___________________________________________________________________


НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.


ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 1. Назив подизвођача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

_____________________________________________________________________________
 1. Адреса седишта:_______________________________________________________________
 1. Матични број:_________________________________________________________________
 1. ПИБ:_________________________________________________________________________
 1. Одговорно лице:_______________________________________________________________
 1. Особа за контакт:_______________________________________________________________
 1. Телефон:______________________________________________________________________
 1. Факс:_________________________________________________________________________
 1. Текући рачун: _________________________________________________________________
 1. Назив банке:___________________________________________________________________


НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да попуни наведене податке за подизвођача.

Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

ПОНУДА БРОЈ_________
УКУПНА ЦЕНА за један чамац = ____________________ динара без пдв, односно ___________________ динара са пдв.

Рок испоруке: ________ дана од закључења уговора.Рок / начин плаћања:

Аванс ____ % односно ___________ динара без пдв, остатак од _______% односно ________ динара у року од ____ дана од дана испоруке.Рок важења понуде: 60 дана од дана јавног отварања понуда.

НАПОМЕНА: У ЦЕНУ УСЛУГЕ СУ УРАЧУНАТИ СВИ ТРОШКОВИ: ЧАМАЦ, И ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ, ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ КАО И СВИ ДРУГИ ПРАТЕЋИ И ЗАВИСНИ ТРОШКОВИ.

Понуђач подноси понуду:

а) самостално

б) као заједничку понуду или

ц) као понуду са подизвођачем

-назив подизвођача: __________________________________________________
-проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _______% (не може бити већи од 50% )

-део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____________________________________________________
Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.
Напомена: Техничка спецификација из Одељка 3. Конкурсне документације је саставни део Уговора.

Датум ПОНУЂАЧ М.П

_____________ ________________7. МОДЕЛ УГОВОРА

Каталог: dokumenta
dokumenta -> Документация о закупке по процедуре переговоров
dokumenta -> Департамент вагонного хозяйства мпс РФ
dokumenta -> Инструкция по подготовке к работе и техническому обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях москва 2001 Общие положения
dokumenta -> Инструкци я по оперативному планированию поездной и грузовой работы железных дорог
dokumenta -> Положение о контроле и надзоре за состоянием охраны труда на федеральном железнодорожном транспорте
dokumenta -> Министерство путей сообщения
dokumenta -> Инструкция по монтажу, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту устройств контроля схода железнодорожного подвижного состава


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет