Литература за 10 клас Влашки, Стефанов, Панов Диоген 6 бр. Литература за 10 класДата26.06.2016
өлшемі88.46 Kb.
түріЛитература
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Проект „Обучението в професионална гимназия-сигурен път към успешна трудова и социална реализация на децата от етнически малцинства” е по конкурсна процедура 33.7-2010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства с подкрепата на Ромски образователен фонд-Будапеща. Срок за изпълнение на дейностите по проекта 01.03.2012 г.- 30.06.2012 г. Бенефициент е община Бургас.

Целевата група на проекта са 50 ученици от етнически малцинства от 8 и 9 кл., мотивирани да продължат образованието си в професионална гимназия.


ІІ. Данни за Възложителя

Община Бургас, ул. Александровска № 26, лице за контакт- М. Япаджиева- ст. експерт ОДВ, тел. 907-245, 907-228, ел. адрес: m.yapadzhieva@burgas.bg.
ІІІ. Технически параметри на изделията
Избор на изпълнител за доставка на учебници-задължителна подготовка(по приложен списък) за целева група ученици от Х кл. в ПГ по автотранспорт и ПГ по туризъм “Проф.д-р Ас.Златаров“-Бургас по проект ”Обучението в професионална гимназия – сигурен път към успешна трудова и социална реализация на децата от етническите малцинства” – Анекс към Договор № БС/ РОФ 33.7- 027/10.12.2010 г. по КП 33.7-2010.

УЧЕБНИЦИ ЗА 10 КЛАС В ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – гр. БУРГАС


Учебник – учебна дисциплина

Автор

Издателство

Брой

Литература за 10 клас

Влашки, Стефанов, Панов

Диоген

6 бр.

Литература за 10 клас

Шурбанов, Звезданов, Чернокожев

Просвета

3 бр.

Български език за 10 клас

Ангелова, Костадинова, Кичукова

Просвета

1 бр.

Български език за 10 клас

Бояджиев, Попова, Христова

Анубис

8 бр.

Математика за 10 клас

Лозанов, Витанов и Недевски

Анубис

9 бр.

География и икономика за 10 клас

Нели Христова

Бенида

9 бр.

Биология и здравно образование за 10 клас

Димитров, Пешева, Минков

Булвест 2000

9 бр.

Информационни технологии за 10 клас

Ивайло Иванов

Нова звезда

9 бр.

Физика и астрономия за 10 клас

Максимов и Христакудис

Булвест 2000

9 бр.

Икономика за 10 клас

Войкова и Георгиева

Мартилен

1 бр.

Етика и право за 10 клас

Колев, Тафков и Пожаралиев

Анубис

9 бр.

Немски език – Direct zwei als 2. Fremdsprache
ПОНС

5 бр.

Руски език „Я знаю отлично” 10 клас
ПОНС

3 бр.

История и цивилизация за 10 клас

Мирчева и Рангелова

Анубис

9 бр.

Микробиология

Елена Карова

Акад. Издателство на УХТ – гр. Пловдив

6 бр.

Химия и опазване на околната среда за 10 клас

Близнаков, Боянова

Анубис

9 бр.

Процеси и апарати в ХВП

Кънчо Коларов

Матком

3 бр.

Здравословни и безопасни условия на труд(Учебно помагало за задължителна учебна подготовка)

Атанаска Миленкова

Нови знания

9 бр.

Хигиена на храненето и хранително законодателство

Димитър Боцов

Матком

6 бр.

Хигиена на храните и хранително законодателство

Димитър Боцов

Матком

3 бр.

Технология хляб, хлебни и сладкарски изделия (10д и 10з)

Гроздан Караджов

Матком

3 бр.

Технология на кулинарната продукция част І

Георги Сомов

Матком

6 бр.


УЧЕБНИЦИ ЗА 10 КЛАС В ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ – гр. БУРГАС


Учебник- учебна дисциплина

Автор

Издателство

Брой

Литература

Ал.Шурбанов,Звезданов

Просвета

13

Христоматия по литература

С.Хаджикосев

Просвета

13

Български език

Татяна Ангелова

Просвета

13

Английски език : Prospects Pre – Intermediate-2 част

Ken wilson

“Macmillan”

13

Математика

Ч. Лозанов

Анубис

13

Информационни технологии

Ивайло Иванов

Нова звезда”

13

История и цивилизация

Кушева

Просвета

13

Учебна тетрадка

Бенова

Просвета

13

Етика и право

Иван Колев

Анубис

13

География и икономика

Румен Пенин

Булвест 2000”

13

Биология и здравно образование

Мария Шишньова

Анубис

13

Химия и опазване на околната среда

Г.Близнаков и др.

Анубис

13

Физика и астрономия

М. Максимов

Булвест 2000

13

Икономика

А. Войкова, М. Георгиева

Летера

13

Техническа механика

Христов

Техника

13

или Техническа механика

П.Георгиев

Просвета

13

Двигатели с вътрешно горене

Качоров, Хлебаров

Техника

13

Немски език Lettera

W. Dikova

Просвета

13


Забележка: Посочените учебници-ЗП са избрани от учителската колегия в професионалните гимназии и са утвърдени с решение на Педагогическия съвет на всяко училище.

ІV. СРОКОВЕ

1. Срокът за изпълнение на поръчката е до 25.06.2012 г.

V. ПЛАЩАНИЯ
Плащането се извършва след приемане на изделията от страна на Изпълнителя, при констатирана добре извършена работа и след представяне на първичен разходооправдателен документ-фактура от страна на Изпълнителя.


VІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Изисквания за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификации на изпълнителя.

1.Участникът трябва да има опит в областта на предмета на поръчката, като следва да представи минимум два изпълнени договора с предмет, аналогичен на предмета на настоящата поръчка за последните 3 години (за 2009, 2010 и 2011г.).

2.Участникът следва да докаже описания по-горе опит, като представи минимум две препоръки за изпълнени договори с предмет, аналогичен на предмета на настоящата поръчка

3.Участникът следва да докаже описания по-горе специфичен опит, като представи списък на персонала, който ще работи по изпълнение на предмета на настоящата поръчка с посочени квалификации и професионален опит.

Участниците следва да представят оферта за обществената поръчка в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: Община Бургас, ул. „Александровска” № 26. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на обществената поръчка.

Офертата за участие в процедурата трябва да съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1.Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя и отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:

1.1.Списък на приложените документи - подписан и подпечатан от участника.

1.2. Срок за изпълнение на поръчката;

1.3. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертите.

1.4. Документи за регистрация на участника: Заверено копие на удостоверение от Търговския регистър; Когато участникът е физическо лице – копие на документ за самоличност; Когато участникът е обединение или дружество по ЗЗД – се представя заверено копие на договора за създаването му.

1.5. Административни сведения за участника.1.6. Документи доказващи икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификации на изпълнителя

2.Плик №2 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.
Каталог: uploads
uploads -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
uploads -> Әдебиет пен сынның биік белесі
uploads -> «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
uploads -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
uploads -> Салыстырмалы кесте
uploads -> ҮЕҰ арқылы 50 жастан асқан тұлғалар, сонымен қатар халықтың мақсатты топтарын жұмысқа орналастыру бойынша мемлекеттік емес секторде мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру жөніндегі мемлекеттік сатып алу қызметтері бойынша өзгеше
uploads -> Квалификационная характеристика бакалавра специальности 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»
uploads -> «Қазпочта» АҚ АҚпараттық саясаты бекітілді


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет