Мамандыққа кіріспеДата13.06.2016
өлшемі275 Kb.
Мамандыққа кіріспе.

1.Мұғалім маманынын ерекшелігі.

Басқа мамандар сияқты педагогиканың қолында өлшеуіш немесе приборлар жок, оқыту мен тәрбиелеу барысында болған қарым -қатынасты басқару.

А)Тәрбие мен білім беруді үздксіз алып жұруі..

Б) Оқу жоспарлары программалар оқулықтарды, көрнекті қүралдарды жетілдіру. С)тәрбиенің бір ізділігі.

Д) Балаларды жақсы көру,

2.Қазақ жерінде түңғыш мүғалімдер мектебін ашқан.


А)А. Қүнанбаев.В) Ы. Алтынсарин, С) К. Д. Ушинский. Д) Ш. Уәлиханов Е)М. Дулатов

3.Оқу тәрбие процесінің сапасын жақсарту.

А) Басқа мамандар сияқты педагогиканың қолында өлшеуіш немесе приборлар жоқ, оқыту мен тәрбиелеу барысында болған қарым -қатынасты басқару.

Б)Мүғалімнің білімділігі

С) Оқу жоспарлары программалар оқулықтарды , көрнекі қүралдарды жетілдіру

Д) Мүғалімнің шеберлігі

Е) Сабак кестесін дүрыс түзу

4.Мүғалім ісі сырттай карапайым болғаны мен тарихтағы ең үлы істердің бірі деді.


А) Б. ГБелинский.В) Ы. Алтынсарин. СА.В Луначарский. Д) К Д Ушинский.

Е) Н К Крупская

5.Жасүрпаққа барлық өмірдің азығын береді.
А) Дәрігер В)Жаттықтырушы С )Ата ана. Д) Ы. Алтынсарин. Е) К. Д. Ушинский.

6.Тәжірибесінің мәртебесі қаншалықты маңызды, үлы әрі қастерлі десеңізші, оның қолында адам өмірінің


түтас тағдыры түр деді.

А) Б.Г. Белинский. В) А. В. Луначерский. С) К Д Ушинский Д)Н К Крупская. Е ) А С Макаренка .

7.Мүғалім балаларға өткен сүрақтан ең таңдаулысын берді, және ескерту сарқылмаған кемістік пен кемуді
бермейді деді:

А) К Д Ушинский. |В) .В А ЛуначарскийС) А С Макаренко.Д) М К Крупская.

Е) Б.Г. Белинский.

8.Грек фиолсофы Платон мүғалім туралы былай деді:

А) Тәжірибесінің мәртебесі қаншалықты маңызды,үлы әрі қастерлі десеңізші, оның қолында адам өмірінің түтас тағдыры түр

В) Адам жанының арашасы

С) Егер кебіс тігуші олақ болса, мемлекет бүдан көп зардап шеге қоимайды,ал егер шәкірт үстаз өз міндетін нашар орындаса , онда елде бүзақылар мен надандар көбейіп кетеді.

Д) өз эмоция мен сезімін меңгере білу күдіктенбеу, асығыс шешімге келмеу.

Е)Бойындағы бар білім нәрін оқушыларға арнайды.

9.Педагогиканың қызметінң ойдағыдай болуының қажетті шарты.


А) Тәжірибелі болу. В) Іскер болу. С) Шебер болу. Д) Баланы жақсы көру. Е)Әдепті болу.

10 Өзін -өзі үстай білу.

А)Күйгелек болмау В) Шешімді болу. С. өзін өзі үстай білу. Д)Күдікшіл болмау. Е).Өз эмоциясы мен сезімін меңгере білу күдіктенбеу , асығыс шешім қабылдамау.

11 Н. К. Крупскаяның пікірінше .

А) Мүғалімнің баланы жақсы көре білмеуі, оның жарамсыз маман екенін көрсетеді.

В) байқағыштық, үйымдастырушылық , комунивтік.

С) ауылдық шағын комплектілі мектептерде мүғалімнің бірнеше пәннен сабақ беруіне тура келуі, яғни білімді болуы шарт.

Д) педагогикалық жоғары оқу орындарының басшысы .

Е) жоғары оқу орнының оқу методика, ғылыми зерттеу әкімшілік шаруашылық қызметтеріне басшылық етеді.

12.Педагогикалық қабілеті.


А) Соңғы методиканы меңгеру

В).Байқағыштық , үйымдастырушылық, коммуникативтік

С) педагогикалық жоғары оқу орындарының басшысы .

Д) ауылдық шағын комплектілі мектептерде мүғалімнің бірнеше пәннен сабақ беруіне тура келуі, яғни

білімді болуы шарт.

Е) Мүғалімнің баланы жақсы көре білмеуі, оның жарамсыз маман екенін көрсетеді.

13 Ауылдық мектептер үшін мүғалімдер даярлаудың ерекшелігі неде ?

А)Бірнеше пәннен сабақ беру.

В)Мүғалімнің баланы жақсы көре білмеуі..

С) Ауылдық шағын комплектілі мектептерде мүғалімнің бірнеше пәннен сабақ беруіне тура келуі, яғни білімді болуы шарт. Д) жоғары оқу орнының оқу методика, ғылыми зерттеу әкімшілік шаруашылық қызметтеріне басшылық етеді.

Е) Байқағыштық, үйымдастырушылық , комунивтік.

14.Ректор

А)Белгілі факултетті басқарады . В) Байқағыштық, үйымдастырушылық , комунивтік.

С) жоғары оқу орнының оқу методика, ғылыми зерттеу әкімшілік Д)Ж .О .О.басшысы

Е) ауылдық шағын комплектілі мектептерде мүғалімнің бірнеше пәннен сабақ беруіне тура келуі, яғни білімді болуы шарт.

15.Проректорлар

А) Тәрбие жүмысының проректоры. В)Шаруашылық проректоры С)Оқу әдістемеләк бөлімінің проректоры. Д) Ғылыми жүмыстар проректоры. + Е) Жоғары оқу орнының оқу методика, ғылыми зерттеу әкімшілік шаруашылық қызметтеріне басшылық ету

16.Университеттің негізгі қүрылымдық бөлімшесі.


А) кафедра

В) ол факультет оқу, тәрбие және ғылыми жүмыстарға жалпы басшылық ету.

С) қоғамдық пәндер , психологиялық-педагогикалық ғылымдар, арнайы ғылымдар.

Д) Лекция, семинар, курстық жүмыстар, консультатциялар, сынақ, емтихандар жатады.

Е) сол тақырып бойынша студенттер білуге тиісті іріктелген квинтэссенция.

17.Деканның қызметі.


А)Факультетстуденттеріне басшылық ету.

В)Ол факультет оқу, тәрбие және ғылыми жүмыстарға басшылық ету.

С) Лекция, семинар, курстық жүмыстар, консультатциялар, сынақ, емтихандар жатады.

Д) қоғамдық пәндер , психологиялық-педагогикалық ғылымдар, арнайы ғылымдар.

Е) кафедра

18.Педагогикалық университеттің оқу жоспарының қүрылымында үш негізгі


А) Педагогикалық пәндер.

В) кафедралық жүмыстар

С) Қоғамдық пәндер , психологиялық ғылымдар ,арнайы ғылымдар .

Д) сол тақырып бойынша студенттер білуге тиісті іріктелген квинтэссенция.

Е) Ол факультет оқу, тәрбие және ғылыми жүмыстарға жалпы басшылық ету.

19.Педагогикалық жоғары оқу орындарында оқу принципінің міндетті түріне.


А)Семинар сабақтар .

В) Ол факультет оқу, тәрбие және ғылыми жүмыстарға жалпы басшылық ету.

С) сол тақырып бойынша студенттер білуге тиісті іріктелген квинтэссенция.

Д) Лексия,семинар, курстық жұмыстар ,концултациялар,сынақ ,емтихандар жатады

Е) қоғамдық пәндер , психологиялық-педагогикалық ғылымдар, арнайы ғылымдар.

20.Лекция мазмұны.

А) сол тақырып бойынша студенттер білуге тиісті іріктелген квинтэссенция.

В) қоғамдық пәндер , психологиялық-педагогикалык ғылымдар, арнайы ғылымдар.

С) кафсдрада шешіледі

Д) Ол факультет оқу, тәрбие және гылыми жұмыстарға жалпы басшылық ету.

Е) Белгілі тақырып бойынша студенттер білуге тиісті іріктелген материал.

21.Лекция бүл .

А) Тек информация ғана емес ,оқытушы студентгер, қарым қатынасы және бірлескен қызметінің әрекеті.

В) лекцияны шығарушы, оны қоюушы, орындаушы.

С) бір мезетте ғалым, педагог және шешен болады.

Д) оқу-программалық, лекция, шолу.

Е) тек көбіне сырттан оқитын студеттерге оқылады.

22.Лекгор шынуығында үш жақты қызмет етеді.


А)Мәтінді толық оқып мағынасын түсініп .

В) Лекцияны шығарушы, оны коюшы,орындаушы

С) оқу-программалык, лекция, шолу.

Д) бір мезетте ғалым, педагог және шешен болады.

Е) Тек информация ғана емес, оқытушы студенттер, қарым-қатыыасы жоне бірлескен кызметінің әрекеті.

23.А. П. Чехов лектор туралы былай дейді:


А)Оқу- программалық, лекция ,шолу .

В) Тск информация ғана емес, оқытушы студенттер, қарым-қатынасы және бірлескен қызметінің әрекеті.

С) Бір мезстте ғалым , педагог әрі шешен болады.

Д) тек көбше сырттан оқитын студеттерге оқылады.

Е) лекцияиы шыгарушы, оны коюушы, орындаушы.

24.Лекцияның түрлері.


А)Сыртқы бөлімге оқылатьын лекция.

В) лекцияны шығарушы, оны қоюушы, орындаушы.

С) тск көбіне сырттан оқитын студеттергс оқылады.

Д) Оқу- программалық , шолу лекциясы т.б

Е) бір мезетте ғалым, педагог және шешен болады.

25.Бағыт сілтейтін шолу лекциялар:


А) Күндізгі болімге оқылатьш лекция.

В) бір мезетте ғалым, педагоғ жоне шешен болады.

С) Тек информация ғана емес, оқытушы студенттер, қарым-қатынасы және бірлескен қызметінің әрекеті.

Д) оқу-іірограммалық, лекция, шолу.

Е) Тек көбіне сырттан оқитын студенттерге оқылады

26Практикада семинарды өткізудің формасы.

А) сүрақ- жауап, әңгіме, баяыдама, реферат, семинар, диспут т.б.

В) студенггердің ауызша баяндамаларын тыңцау және талкылау.

С) студенттердің білімін тереңдету мен қошса, гылыми-зерттеу қабілетін дамытаты.

Д) тақырып тандау, мәнін түсіну , жоспарын жасау, теориялык және тәжірибе- эксперименттік зерттеулерді талдау.

Е)Пікір талас түрінде өткізіледі.

27.Семинар сабақтың кең тараған түрі.


А) Тест түрінде .

В) Сүрақ -жауап,әңгіме, баяндама .реферат. семинар, диспут т.б

С) тақьірып таңдау, мәпін түсіну , жоспарын жасау, теориялык және тәжірибе- эксперименттік зерттеулерді талдау.

Д) студенттердің білімін тереңдету мен қошса, ғылыми-зерттеу қабілетін дамытаты. Е)Бақылау жүмысы

28.Курстық жүмыстың мақсаты.
А)Рефераггың күрделі түрі.

В) сүрақ- жауап, әнгіме, баяндама, реферат, семинар, дисігут т.б.

С)Студентгердің білімін тереңдету мен қосымша ,ғылыми зерттеу қабілетін дамытады^. Д) Жинаған материалдарымен жослар жасау Е) студенттердің ауызша баяндамаларын тьщдау және талқылау.

29.Курстық жұмысты атқару кезеңдері:


А) Материал жииау.

В) студенггердің ауызша баяндамаларын тыңдау және талқылау.

С)Тақырыпқа жоспар күру.

Д)Тақырып таңдау ,мәтінін түсіру, жоспарын жасаудеориялық және тәжірибе-эксперименттік зерттеулер, талдау.

Е) студенттердіц білімін тереңдету мен қошса, ғылыми-зерттеу қабілетін дамытаты.

30.Курстық жүмыстыц көлемі:


А) 20-25 бет.В)15-20бет.С) 25-30 бет.Д)15-25бст.Е) 40-45 бет.

31.Дипломдық жүмыстың көлемі.


А) 50-60 бет. В) 25-35 бет С) 45-55 бет. Д) 35-45 бет. Е) 45-60 бет

32.Курстық жүмысты қалай қоргайды ?


А) Студенттердің арасында.

4В)Кафедралық комиссияда.

С) студентерді алдын ала аттестациялау емтихан алдындағы әзірлік.

Д) мемлекеттік емтихан комиссиясы алдыида корғалады.

Е) Оку бөлімінде

33.Дипломдык жүмыс.


А)Оқу бөлімінде.

В) Оку әдістемелік бөлімінде

C) Мемлекеттік емтихан комиссиясы алдьшда қорғалады.

Д) билет, тест-компьютер, тест-матрица.

Е) кафедралық комиссияда.

34.Сынақ дсп-

А) Курс аралық бақылау. В) кафедралык комиссияда. С) Семетер аралық бақылау.

Д) Студенттерді алдын -ала аттестациялау емтихан алдындағы әзірлік

Е) Мемлекеттік комиссия алдында қорғалады.

35.Емтихан-түрлері:
А)Ауызша жазбаша.В) Тест –матрица С) Компьютер Д) Билет.Е) Билет, тест -матрица.тест-компютер

36.ЕмтиханА) студенттердің білімін, іскерлігі мен дағдысын, тексеру.

В) өте жақсы, жақсы, канағаттанарлык, қанағаттанарлыксыз.

С) мектептегі болашақ педагогикалык жүмыска күнделікті әзірлену қажет.

Д) графикаға, суретке, модельге көбінен қарау қажет.

Е) анкеталау, әңгіме еткізу, интервыо алу т.б.

37. Емтихан корытындысы бойынша мынандай баға қояды.

А)Балдык жүие. В) Өте жақсы, жақсыданағаттанарлық, қанағатанарлықсыз.

С) 30,60,90,100 балға дсйін

Д) мектептегі болашақ педагогикалық жүмысқа күнделікті әзірлену қажет.

Е) студенттердің білімін, іскерлігі мен дағдысын, тексеру.

38.Сынақ, емтихан ең басты қажетгілік.
А)Білімді терең алу үшін .

В) студенттердің білімін, іскерлігі мен дағдысьш, тексеру.

С) Мектептегі болашақ педагогикалык жүмысқа күндслікті озірлену қажет.

Д) анкеталау, әңгіме өткізу, интервью алу т.б.

Е) өте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз.

39.Студент көргенді есте сақтау үшін-


А) Мәтіннің мағынасын түсініп оқу.

В) өте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық, канағаттанарлықсыз.

С) анкеталау, әңгіме откізу, интервью алу т.б.

Д) Графикаға ,суретке ,модельге көбірек қарап, сабақты түсінін оқу керек.

Е) мектептегі болашақ педагоғикалық жүмыска күнделікті әзірлену қажет.

40.Қоғамдық пікірді зерттеу үшін-


А)Толық мәлімет жинау .

В) мектептегі болашақ педагогикалық жүмысқа күнделікті әзірлену қажет.

С) студенттердің білімін, іскерлігі мен дағдысын, тексеру.

Д) өте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз.

Е) Анкеталау, әңгіме өткізу, интервью алу т.б.

41.Мұғалім үшін қастерлі міндет- деуі А. Дистервек

А) өзінің жеке басының тәрбиесін бүкіл өмірін міндетіне айналдыруда.

В) дербес күнделік жүргізу.

С) езіне-өзі бүйрық беру.

Д) бірінші перзентте азамат және өз мінез-қүлқындағы бүкіл қүштарлықты әділдік жолына жүмсауы қажет.

Е) өзіне сын көзбен қараушылық, өзінің ақыл-ойы қызметінің кемшіліктерін ойлауға талпынушылық.

42.Өзіне-өзі есеп берудің және өзін-өзі талдау жасаудың ең тиімді жолы-


А)Өзін -өзі бақылау .

В) Дербес күнделік жүргізу .

С) бірінші перзентте азамат және өз мінез-қүлкындағы бүкіл қүштарлықты әділдік жолына жүмсауы қажет.

Д) өзіне-өзі бүйрық беру.

Е) өзінің жеке басының тәрбиесін бүкіл өмірін міндетіне айналдыруда.

43.Педагогикалық шеберлікті игеру үшін-


А) Жаңа әдістермен танысу.

В) өзінің жеке басының тәрбиесін бүкіл өмірін міндетіне айналдыруда.

С) Өзіне-өзі бүйрық беру.

Д) өзіне сын көзбен қараушылық, өзінің ақыл-ойы қызметінің кемшіліктерін ойлауға талпынушылық.

Е) дербес күнделік жүргізу.

44.Педагог туралы А. С. Макаренконың пікірі:

А)Өзінің жеке басындағы тәрбиесін бүкіл өмірін міндетіне айналдырудыруда.

В) дербес күнделік жүргізу.

С) өзіне сын көзбен қараушылық, өзінің ақыл-ойы қызметінің кемшіліктерін ойлауға талпынушылық.

Д) Бірінші перзентте азамат және өз мінез қүлқындағы бүкіл қүштарлықтықты әділдік жолына жүмсауы қажет

Е) өзіне-езі бүйрық беру.

45.Мүғалімнің ақыл-ойдың аса маңызды қасиеттерінің бірі-


А)Оқушылардың пікірін тыңдай отырып, тәрбие жүмысын жүргізу.
В) өзіне-өзі бүйрық беру.

С) өзінің жеке басының тәрбиесін бүкіл өмірін міндетіне айналдыруда.

Д) дербес күнделік жүргізу.

Е) Өзіне сын көзбен қараушылық,өзінің ақыл- ойы қызметінің кемшіліктерін ойлауға талпынушылық

46.Мүғалімезі оқығанға дейін өмір сүреді. Ол оқуын тоқтатқан күні, оның мүғалімділігі де тәмәм болады:
А)Л) К. Д. Ушинский.В) А С Макаренко С) Н К Крупская. Д) В А Сухомлинский.

Е) В Г Белинский.

47Әдеби нүсқасын ықшамдап көшіру немесе ауызша лекцияны жасау.
А)Реферат В)Конспект. С) Тезис Д) Эфигроф. Е) Рецензия.

48Конспект не үшін кажет ?


А)Таңдаған лекцияны парақ бетіне түсіру .
В) Конспектіден гөрі ықшамдау ,жазба түрі.

С) Ол кейде емтихан және сынаққа дайындалу үшін қажет.Онда материалдар коюға тиісті сүрактар ретімен орналасқан .

Д) қарапайым жоспарлардың бір түрі- кітапты сипаттап жазатын карточка.

Е) конспект.

49.Реферат

А)Мәтіннің мазмүнын парақ бетіне түсіру . В) конспект.

С) қарапайым жоспарлардың бір түрі- кітапты сипаттап жазатын карточка.

Д) Конспектіден гөрі ықшамдау және онда ең негізгілері ғана қамтылады

Е) ол кейінне емтихан және сынаққа дайндау үшін қажет. Онда материалдар қоюға тиісті сүрақтар ретімен орналасқан.

50.Қарапайым және күрделі жоспарлар.


А)С.Ө:Ж: жоспар қүру

В) ол кейінне емтихан және сынаққа дайндау үшін кажет. Онда материалдар қоюға тиісті сүрақтар ретімен орналасқан.

С) Курстық жүмысты жүйелеп жазу үшін керек

Д) конспект.

Е)Қарапайым жоспардың бір түрі - кітапты сипаттап жазатын карточка.

51СӨЖ-ді орындаудың дүрыс формасы:А) үмыту заңдылығын ескеру, материалды қайталауға уақыт бөлу.

В) мүғалімнің окушыға оқу материалын жеткізу қабілеті, окушының білім дәрежесін, іскерлігін, дағдысын дүрыс анықтай білу, өз пәніне қызығушылығын арттыру.

С) Мүғалім қабілетінің пән сакласьгаа тарих, әдебиет т. б. сәйкестігі.

Д) кәсіптік білім алады, негізгі сатыны бітірген оқушылар кәсіптік біліммен бірге толық орта білім алып шығады.

Е) .Өз бетінше жүмыс істеп үйрену

52.Тәрбиеші өнері ең алдымен сөлеу өнерімен, адам жүрегін баурап алу өнерімен көрінеді деді:


А)А С Макаренко .

В) В А Сухомлинский. С) К Д Ушинский Д) НККрупская. Е) В А Луначарский.

53.Педагогикалық қабілеттерді атаңыз ?
А)¥йымдастырушылық қабілет.

В) үмыту заңдылығын ескеру, материалды қайталауға уақыт бөлу.

С)Мүғалім оқушыға оқу материалын жеткізу қабілеті, оқушының білім дәрежесін Іскерлігін ,дағдысын дүрыс анықтай білу, өз пәніне қызығушылығын арттыру

Д) кәсіптік білім алады, негізгі сатыны бітірген оқушылар кәсіптік біліммен бірге толық орта білім алып шығады.

Е) Зерттеушілік қабілет

54.Дидактикалық қабілет:

А) Педагогиканын бір саласы. В) .Сабақты жүйелі өту

С) кәсіптік білім алады, негізгі сатыны бітірген оқушылар кәсіптік біліммен бірге толық орта білім алып шығады.

Д) Мүғалім қабілетінің пән саласына тарих, әдебиет т.б сәйкестігі.

Е) мүғалімнің оқушыға оқу материалын жеткізу қабілеті, оқушының білім дәрежесін, іскерлігін, дағдысын дүрыс аныктай білу, өз пәніне қызығушылығын арттыру

55.Орта арнаулы білім
А) Жалпы орта білім алу

В) мүғалімнің оқушыға оқу материалын жеткізу қабілеті, оқушының білім дәрежесін, іскерлігін, дағдысын дүрыс анықтай білу, өз пәніне қызығушылығын арттыру С) үмыту заңдылығын ескеру, материалды қайталауға уақыт бөлу. Д) Коллеждерде білім алу

+Е)Кәсіптік білім алады ,негізгі сатыны бітірген оқушылар кәсіптік біліммен бірге толық орта білім алып шығады.

56.Жоғарғы білім

+А) жалпы және кәсіби орта мектептерді бітірген жастаринституттарды , университеттерді, академияларда білім алады.

В) Республика, азаматтарға асперантураларда докторантураларда оқып, ғылымдар кондидаттары мен докторлары дәрежелерін доцент пен профессор атақтарын алуға мүмкіндік береді. С) мектептің барлық іс-әрекетін басқарудың түрақты органы мүғалімдердің педагогикалық ойының үжымдық орталығы.

Д) Университеттерде алады I

Е) мектепке дейінгі, мектеп педагогикасы , педагогика тарихы , дефектология пән окыту әдістемесі, кәсіптік техникалық педагогика, жоғары мектеп, әскери мәдени ағарту қызметінің еңбек педагогикасы.

57.Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім
А)Магистратурада алады.

В) Республика,азаматтарға асперантураларда докторантураларда оқып , ғылымдар кандидаттары мен докторлар дәрежелерін доцент пен профессор атақтарын алуға мүмкіндік береді

С) педагогика

Д) мектептің барлық іс-әрекетін басқарудың түрақты органы мұғалімдердің педагогикалық ойының ұжымдық орталығы.

Е) жалпы және кәсіби орта мектептерді бітірген жастаринституттарды , университеттерді, академияларда білім алады.

58.Педагогикалық кеңес


А)Шығармашылықпен айналасу.

В) жалпы және кәсіби орта мектептерді бітірген жастаринституттарды , университеттерді, академияларда білім алады.

С) Мектещің барлық іс -әрекетін басқарудың түракты органы мұғалімдердін педагогикалык ойының ұжымдық орталығы

Д) мектепке дейінгі, мектеп педагогикасы , педагогика тарихы , дефектология пән оқыту әдістемесі, кәсіптік техникалық педагогика, жоғары мектеп, әскери мәдени ағарту қызметінің еңбек педагогикасы.

Е) Республика, азаматтарға асперантураларда докторантураларда оқып, ғылымдар кондидаттары мен докторлары дәрежелерін доцент пен профессор атақтарын алуға мүмкіндік береді.

59Тәрбие заңдылықтары мен заңдары туралы ғылым


А) Валиология В)Физиология . С) Анатомия . Д)Педагогика және тәрбие еориясы.Е)Педагогика

60.Педагогиканың салалары

А) әскери мәдени ағарту қызметінің еңбек педагогикасы.

В) мектептің барлық іс-әрекетін басқарудың тұрақты органы мұғалімдердің педагогикалық ойының ұжымдық орталығы.

С) жалпы және кәсіби орта мектептерді бітірген жастар институтгарды, университеттерді, академияларда білім алады.

Д) Республика, азаматтарға асперантураларда докторантураларда оқып, ғылымдар кондидаттары мен докторлары дәрежелерін доцент пен профессор атақтарын алуға мүмкіндік береді.

Е) Мектепке дейінгі және мектеп, педагогика тарихы, дефектология пән оқыту әдістемесі, кәсіптік техникалық педагогика,жоғары мектеп, әскери мәдениағарту қызметінің еңбек педагогикасы.

61.Мүғалімдерге қажетті іскерліктер

А)3ерттеушілік , танымдық ,конструктивтік ,коммунативтік, үйымдастырушыльщдабарлау,

В) Оқу тәрбие жүмысын модельдеу,жоспарлау .

С) мүғалім педагогикалық процесс барысында оқушылар мен қарым-қатынас жасай білу, түсіне, тани білу, өзінде таныта білу

Д) жүмысты талап ету, тапсырма беру, кездескен кедергіні тез арада оқушымен ойласып шешу Е) мүғалімнің дауысты үйлестіре білуі,көңіл сезіммен сөйлеуді сөздің қүдіретті күшін және дауыс үнін бет қимылын меңгеру

62.Комуникативтік (қарым-қатынас) іскерлік

А) Мүғалімнін дауысты үйлестіре білуі көңіл сезіммен сөйлеуді сөздің қүдіретті күшін меңгере білу.

В)Мүғалім педагогикалық процес барысында оқушылармен қарым-қатынас жасай білу , түсіне ,танй білу ,өзінде таныта білу

С) жүмысты талап ету, тапсырма беру, кездескен кедергіні тез арада оқушымен ойласып шешу

Д) оқу тәрбие жүмысын модельдеу, жоспарлау, композициялық материалды іріктеп алу

Е) танымдық, конструтивтік, коммуникативтік, үйымдастырушылық, хабарлау,зерттеушілік

63.Үйымдастырушылық іскерлік
А) Топты үйымдастыра білу

В) танымдық, конструтивтік, коммуникативтік, үйымдастырушылық, хабарлау, зерттеушілік С) Жүмысты талап ету ,тапсырма беру кездескен кедергіні тез арада оқушымен ойласып шешу

Д) мүғалімнің дауысты үйлестіре білуі, көңіл сезіммен сөйлеуді сөздің қүдіретті күшін және дауыс үнін бет қимылын меңгеру

Е) мүғалім педагогикалық процесс барысында оқушылар мен қарым-қатынас жасай білу, түсіне, тани білу, өзінде таныта білу

64 Хабарлау іскерлігі

А) Ойын жеткізе білу іскерлігі

В) мүғалім педагогикалық процесс барысында оқушылар мен қарым-қатынас жасай білу, түсіне, тани білу, өзінде таныта білу

С) оқу тәрбие жүмысын модельдеу, жоспарлау, композициялық материалды іріктеп алу

Д) Мүғалімнің дауысты үйлестіре білуі,Көңіл күйсезіммен сөйлеуді ,сөздің қүдіретті күшін және дауыс үнін бет қимылын меңгеру

Е) жүмысты талап ету, тапсырма беру, кездескен кедергіні тез арада оқушымен ойласып шешу 65. Зерттеушілік іскерлік

А)Оқушыларды зерттеу

В) эрудицияльщ, тәрбиенің түрлері, оқушылардың жас ерекшелігіне сай оқыту мен тәрбиелеудің жаңа

технологияларын енгізіп, оқушылардың сеніміне бөлену

С) программамен танысу, материалды сұрыптау, оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін белгілеу

Д) мұғалімнің оқу материалын баяндауы

Е) Әр-бір педагогикалық қүбылысқа ғылыми түрғыдан қарауды ,ғылыми болжам жасауды эксперимент

жүргізуді жобалау , озат педагогикалық тәжірибелерді жинақтау

66 Мүғалім қандай қасиеттерді игергенде нағыз үстаз болады деді:-М.Әуезов

А) эрудициялық, тәрбиенің түрлері, оқушылардың жас ерекшелігіне сай оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын енгізіп, оқушылардың сеніміне бөлену

В) мүғалімнің оқу материалын баяндауы

С) программамен танысу, материалды сүрыптау, оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін белгілеу

Д) әрбір педагогикалық қүбылысқа ғылыми түрғыдан карауды, ғылыми болжам жасауды эксперимент жүргізуді жобалау, озат педагогикалық тәжірибелерді жинақтау

Е). Тез шешімге келушілік

67. Педагогтың сабаққа әзірленудің белгілі формасы

А) Күнтізбелік такырыптық жоспар жасау

В) Программамен танысу ,материалды сүрыптау ,оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін белгілеу

С) мұғалімнің оқу материалын баяндауы

Д) эрудициялық, тәрбиенің түрлері, оқушылардың жас ерекшелігіне сай оқыту мен тәрбиелеудің жаңа

технологияларын енгізіп, оқушылардың сеніміне бөлену

Е).Көрнекті щүрал жасау

68 Педагогикалык ауызша қарым-қатынас

А) Семинар жүргізу

В) эрудициялық, тәрбиенің түрлері, оқушылардың жас ерекшелігіне сай оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын енгізіп, оқушылардың сеніміне бөлену

С) Мұғалімнің оқу материалын баяндауы

Д) программамен танысу, материалды сүрыптау, оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін белгілеу

Е). Әңгіме айту

69. Балалар мен өзара әңгімелесу кезінде қанағаттану сезіміне бөлену қабілеті

А) коммуникативтік.

В) әлеуметтік жақындық

С) адамның қоғам ортасында болуға ықылас білдіруі, уақытша психологиялық күйге қарамастан, кәсіптік педагогикалық арнада тіл табысып сөйлесе білу

Д) коммуникабельдік

Е) студенттер ойластырған педагогикалық жағдайларға байланысты түрліше мәнерлеп айтып беру

7О.Басқа қоғам адамдары мен тіл табыса білушілік

А) Үйірсектік

В) студенттер ойластырған педагогикалык жағдайларға байланысты түрліше мәнерлеп айтьш беру

С) бүкіл бүлшықетті боасту және бірте-бірте қайталап керілуді тоқтату, және оны меңгеру жаттығуы ықтиялы зейінділік , байқағыштық, және жинақылық дағдыларды дамыту

Д) адамның қоғам ортасында болуға ықылас білдіруі, уақытша психологиялық күйге қарамастан, кәсштік педагогикалық арнада тіл табысып сөйлесе білу

Е) әлеуметтік жақындық.

71Әлеуметтік жақындық дегеніміз-

А) адамның қоғам ортасында болуға ықылас білдіруі, уақытша психологиялық күйге қарамастан, кәсіптік педагогикалық арнада тіл табысып сөйлесе білу

В) коммуникабельдік.

С) бүкіл бүлшьщетті босатужәне бірте-бірте қайталап керілуді тоқтату, және оны меңгеру жаттығуы ықтиялы зейінділік , байқағыштық, және жинақылық дағдыларды дамыту

Д) студенттер ойластырған педагогикалык жағдайларға байланысты түрліше мәнерлеп айтып беру Е) әлеуметтік жақындық

72Педагогикалық қарым-қатынастағы жаттығулар


А) Таза ауада дем алу

В) Бүлшық етті босату және бірте -бірте кайталап керілуді тоқтату және оны меңгеру жаттығуы ықтиялы зейінділік байқағыштық және зейінділік дағдыларды дамыту

С) студенттер ойластырған педагогикалық жағдайларға байланысты түрліше мәнерлеп айтып беру Д) коммуникабельдік.

Е) адамның қоғам ортасында болуға ықылас білдіруі, уақытша психологиялық күйге қарамастан, кәсіптік педагогикалық арнада тіл табысып сөйлесе білу

73Дауыс ырғағына келтіре сөйлеу жөніндегі жаттығу
А) хабарлау/ лекция сабағы\ сүрақ жауап сабағы

В) адамның қоғам ортасында болуға ықылас білдіруі, уақытша психологиялық күйге қарамастан, кәсіптік педагогикалык арнада тіл табысып сөйлесе білу

С) Студенттер ойластырған педагогикалық жағдайларға байланыты түрліше мәнерлеп айтып беру

Д) әлеуметтік жақындық

Е) бүкіл бүлшықетті боасту жоне бірте-бірте қайталап керілуді тоқтату, жәнс оны меңгеру жаттығуы

ықтиялы зейінділік , байқағыштық, және жинақылык дағдыларды дамыту

74. Білімдендіру окыту тәрбие саласының ортақ атауы

А) Жаттықтырушы

В) тәрбиеші тәлімдер

С) мүғалім

Д) оқытушы, үстаз ,педагог

Е) жалпы педагогика, тәрбие теориясы, оқыту, тәрбие әдістемесі, салыстырмалы мүшелі жас педагогикасы,

педагогика тарихы

75Дене шынықтыру, тәрбие ісімен ғана шектелетін мамандарды


А) үстаз , педагог В) Тәлімгер , С) оқытушы Д) мүгалім Е) Тәрбиеші, жаттықтырушы

76Жалпы білім беретін орта мектептердің барлығындада оқушыларға білім мен тәрбие беретін маман


А) мүғалім В) үстаз, педагог С) оқытушыД) жалпы педагогика, тәрбие теориясы, оқыту, тәрбие әдістсмесі, салыстырмалы мүшелі жас педагогикасы,

педагогика тарихы, Е) тәрбиеші тәлімдер

77Әр түрлі бағдардағы кәсіби мамандық беретін орта оқу орындарында олардың мүғалімдерін калай
атайды

А) Гәрбиеші тәлімгер -/В) Оқытушы С) жалпы педагогика, тәрбие теориясы, оқыту, тәрбие әдістсмесі, салыстырмалы мүшелі жас педагогикасы, педагогика тарихы

Д) ұстаз, педагог Е) мүғалім

78Педагогика ғылымыныц жүйесі

А) салыстырмалы мүшелі жас педагогикасы, педагогика тарихы

В) Тәрбие теориясы +С) Жалпы педагогика ,тәрбие теориясы ,оқыту тәрбие әдістсмесі ,салыстырмалы мүшелі жас педагогикасы Д) ч әрбиеші тәлімдер Е) Дидактика

79. Мүғалімнің басқару стильдері

А) елемеущілік В) мүғалім активке сүйенбей-ақ үжымды жалғыз өзі басқару, мүғалім оқушыларға талап қойып оның орындалуын қатаң бақылап отырады

С) оқушыларға қатысты проблемалар талқылауға мүмкіндік береді, бірак шешімін өзі талқылайдьі

Д) Лвтократтык ,өктемдік , демократиялық. елемеушілік

Е) мүғалім шамасы келгенше окушылардың тірлігіне көп араласпауға міндеттері мен баспдылық сту

нүсқауларын формальді орындау мен шектеліп қалады..

80Автократгық стиль (өзі билейтін)
А)Мүғалімнің өзі билеу

В) мүғалім шамасы келгенше оқушылардың тірлігіне көп араласпауға міндеттері мен басшылык ету нүсқауларын формальді орындау мен шектеліп қалады..

С) мүғалім үжымға сүйенеді,оқушыларды дербестіккс ынталандырады, оқушылар мен ойлары мен санасады

Д) оқугаыларға қатысты проблемалар талқылауға мүмкіндік береді, бірақ шешімін өзі талқылайдыЕ) Мүғалім активке сүйенбей -ақ үжымды жалғыз өзі басқару, мүғалім оқупшларға талап қойып оның орындалуын қатаң бақылап отырады +

81Өктемдік стил ь

А) оқушыларға қатысты проблемалар талқылауға мүмкіндік береді, бірақ шегаімш өзі талқылайды

В) автократтық, октемдік, демократиялық, елемеущілік

С) мүғалім үжымға сүйенеді,окушыларды дербестікке ынталандырады, окушылар мен ойлары мсн санасады

Д) мүғалім шамасы келгенше оқушылардыц тірлігіне көп араласпауға міндеттері мен басшылық сту нүсқауларын формальді орындау мен шектсліп қалады..

Е) мүғалім активке сүйенбей-ақ үжымды жалғыз өзі басқару, мұғалім оқушыларға талап қойып оның орындалуын қатаң бақылап отырады

82Демократиялық стиль


А)Окушылардың ойларымен санасады

В) Мүғалім үжымға сүйенеді, оқушыларды дербестікке ынталандырады ,оқушылардың ойларымен санасады

С) мүғалім шамасы келгенше оқушылардың тірлігіне көп араласпауға міндеттері мен басшылық ету нүсқауларын формальді орындау мен шектеліп қалады.

Д) автократтық, ектемдік, демократиялық, елемеущілік

Е) оқушыларға қатысты проблемалар талқылауға мүмкіндік береді, бірақ шешімін өзі талқылайды

83 Елемеушілік стиль

А) басшылық ету нүсқауларын формальді орындау мен шектеліп қалады..

В) оқушыларға қатысты проблемалар талқылауға мүмкіндік береді, бірақ шешімін өзі талқылайды 4С)Мүғалім шамасы келгенше оқушылардың тірлігіне көп араласпауға міндеттерімен басшылық ету

нүсқаларын формальді орындау мен шектеліп қалады+

Д) мүғалім активке сүйенбей-ақ үжымды жалғыз өзі басқару, мүғалім оқушыларға талап қойып оның орындалуын қатаң бақылап отырады

Е) мұғалім үжымға сүйенеді,оқушыларды дербестікке ынталандырады, окушылар мен ойлары мен санасады

84. Айнымалы стиль

А) Екі жүзділік В) мектепке жүмысқа келген жас педагогтың педагогикалық оқу орнын бітірушінің педагогикалык қызметінің нақтылы жағдайға лайықтануы С) мұғалімнің қарапайым ,әділетті ілтипатты болуы Д) Әр стилді бір пайдаланып оқушылардың алдында сенімсіздік туғызады

Е) әрбір педагогикалық ситуация үшін мүғалімге мәлім идеялары, білмдерді дағдыларды үйлестірудегі

шешім таба білу

85Мүғалімнің кәсіби бейімделуі


А)Педагогикалық әдістерді жақсы білуі

В) әрбір педагогикалық ситуация үшін мүғалімге мәлім идеяларжы, білмдерді дағдыларды үйлестірудегі шешім таба білу

С) жасына, педагогикалық стажына беретін пәнінің жеке күштарлығы мен әуестігіне байланысты Д) мүғалімнің қарапайым ,әділетті ілтипатты болуы

Д) Мектепке жүмысқа келген жас педагогтың педагогикалық оқу орнын бітірушінің педагогикалык қызметінің нақтылы жағдайға икемделуі+

86Педагогикалык әдеп

А) мүғалімнің қарапайым ,әділетті ілтипатты болуы

В) әр стильді бір пайдаланып оқушылардың алдында сенімсіздік түғызады

С) жасына, педагогикалық стажына беретін пәнінің жеке күштарлығы мен әуестігіне байланысты

Д) әрбір педагогикалық ситуация үшін мүғалімге мәлім идеяларжы, білмдерді дағдыларды үйлестірудегі шешім таба білу

Е) мектепке жүмысқа келген жас педагогтың педагогикалық оқу орнын бітірушінің педагогикалық қызметінің нақтылы жағдайға лайықтануы

87Мүғалімнің өздігінен білім алуына нақтылы мазмүны мен формачсы неге байланысты

А) жасына, педагогикалық стажына беретін пәнінің жеке құштарлығы мен әуестігіне байланысты

В) Әр-бір педагогикалық ситуатция үшін мүғалімге мәлім идеяларды, білімдерді дағдыларды үилестірудегі шешім таба білу+

С) әрбір педагогикалық ситуация үшін мүғалімге мәлім идеяларжы, білмдерді дағдыларды үйлестірудегі шешім таба білу

Д) әр стильді бір пайдаланып оқушылардың алдында сенімсіздік түғызады

Е) мүғалімнің қарапайым ,әділетті ілтипатты болуы

88Педагогикалық іскерлік


А). Педагогикалық әдеп В) мүғалімнің қарапайым ,әділетті ілтипатты болуы -\С) Әр бір педагогикалык ситуатция үшін мүғалімге мәлім идеялары ,білімдерді дағдыларды үйлестірудегі

шешім таба білу +Д) мектепке жүмысқа келген жас педагогтың педагогикалық оқу орнын бітірушінің педагогикалық

қызметінің нақтылы жағдайға лайықтануы

Е)) жасына, педагогикалық стажына беретін пәнінің жеке қүштарлығы мен әуестігіне байланысты

89. Педагогикалық техника

А) мүғалімнің қарапайым, әділетті ілтипатты болуы В) оқу С) оқу тәрбие Д) мүғалімнің өзін -өзі меңгеруі Е) өз күшіне , қабілетіне, сенімсіздігі.

90Адамның үйренуді тікелей мақсат ететін қызмет
А)оқу тәрбие В.) өз күшіне , қабілетіне,сенімсіздігі. С) мүғалімнің өзін-өзі меңгеруі

Д) оқу тәрбие процестері, мүғалімдер мен оқушылар әрекетін бақылауды үйрену, олардың өзара әрекетінің мәні мен логикасын түсіну Е) оқу+

91Педагогикалық іс тәжірибенің маңызды міндеттері

А) оқу тәрбие процесінің , мүғалімдермен оқушылар әрекетін бақылауды үйрену ,олардың өзара әрекетінің мәні мен логикасын түсіну

В) мүғалімның өзін-өзі меңгеруі ( денесін, ойын, сөзін) С) педагогикалық парктика

Д) Оқу тәрбие процестері. Е) оқу

92Педагогикалық Ж. О. О. Студенттердің кәсіптік даярлығын байқаудың формасы
A)Оқу В) Педагогикалық практика С) өз күшіне , қабілетіне, сенімсіздігі. Д) мүғалімның өзін-өзі меңгеруі ( денесін, ойын, сөзін)

Е) оқу тәрбие процестері, мүғалімдер мен оқушылар әрекетін бақылауды үйрену. олардың өзара әрекетінің мәні мен логикасын түсіну

93Бірінші курс студенттерінің педагогикалық іс-тәжірибе алдында ерекше толқуының себебі
А Мүғалімнің өзін -өзі меңгеруі.

В) оқу тәрбие процестері, мүғалімдер мен оқушылар әрекетін бақылауды үйрену, олардың өзара әрекетінің мәні мен логикасын түсіну

С)өз күшіне қабілетіне сенімасіздік Д)оқу Е) педагогикалық парктика

94. Педагогикалық іс-тәжірибе кезінде нені білу қажет

А) Қазақ хрестоматиясыдазақтарға орыс тілін үйретудің басты қүралы

В) студенттерді мүғалімнің кәсіби қызметінің ғылыми негіздері мен таныстару

С) педагогикалық практика «4Д)оқушылардың тәрбие жүмысының алуан сырларын ой елегінен өткізу+.

Е) Қазақ хрестоматиясы, қазақтарға орыс тілін үйретудің басты қүралы

95 Педагогика мамандыққа кіріспе пәнінің міндеті

А) оқушылардың тәрбие жүмысының алуан сырларын ой елегін өткізу

В) Педагогикалық практика

С) Қазақ газетінде, Баяншы т. б.

Д) Қазақ хрестоматиясы,қазақтарға орыс тілін үйретудің басты қүралы^Е) студенттерді мүғалімнің кәсіби қызыметін ғылыми негіздері мен таныстыру 96»Жаңа мектеп » ғылыми педагогикалық журналықай жылы шықты

A) 1925 ж+ В)1985 ж С).1854ж Д)1975 ж Е) 185 ж

977А. Байтүрсыновтың педагогикалық еңбектері


А) Педагогика В)Қазақ газетінде, Баяаншы т.б.С) Қазақ хрестоматиясы, қазақтарға орыс тілін үйретудің басты қүралы Д) оқушылардың тәрбие жүмысының алуан сырларын ой елегінен өткізу Е) ¥лы дидактика

98Ы. Алтынсариннің педагогикалық еңбектері


А) Есеп қүралы, Қирағат В) Педагогика С)Қазақ хрестоматиясы,қазақтарға орыс тілін үйретудің басты қүралы Д) студенттерді мүғалімнің кәсіби қызметінің ғылыми негіздері мен таныстару Е) Қазақ газетінде, Баяншы т. б. 99. М. Дулатовтың педагогикалық еңбектері А)Педагогика В) Тәрбие жетекшісі, Комплекстік оқыту жолдары С) Педагогика, Бастауыш мектепте ана тілін оқыту жолы, Сауатты бол Д) Қирағат, Есеп қүралы Е). Оқушылардың тәрбие жұмысы

100 Ж. Аймауытовтың педагогикалық еңбектері


А Сауатты болу B) Үлы дидактика, Ана мектебі C) Педагогика, Бастауыш мектепте ана тілін оқыту жолы, Сауатты бол D) Қирағат, Есеп құралы Е). Тәрбие жетекшісі Kомплекстік оқыту жолдары

101.Мұғалімдердін шығармашылык тобы.

А/ мұғалімдердің мамандықтарына сәйкес терең жэне берік білімді мол тэжрибені талап етеді қабілетті дамыту. В/ шығармашылықпен айналысу. С/ жаңа методикаларды ойлал табу.

Д/ әдістемелік мқалалар жазу Е/ ғылыми материялдар жинау

102.Конструктивті (құра білу) іскерлік.

А/ балалардың өзбасындағы қылықтарын әдІл сипаттайды.

+В/ оқу тәрбие жұмысын модеьдеу, жоспарлау, композициялық материялды іріктеп алу. С/ өзін мұғалім әдіс тәсілдерін ойлап табу. Д/ балалардың жас ерекшеліктерін ескеру. Е/ кұра білушілік қасиет

103Мұғалімдердің шығармашылық тобы.


А/ шығармашылыкпен айналысу В/ ғылыми териял жинау +С/ мол тәжрибені талап етеді, қабілетті дамыту, өз бетімен Іздену, зерттеу жүмыстарын жүргізу. Д/ әдістеріыен мақала жазу

Е/ ғылыми матрица жинау.

104.Мұғалім оқушылар мен унемі қарым - қатнаста бола отырып , оны кызьщтырып көптеген жай т.б.
аңғарады.

А/ педогогикалық технология В/ педогогикалық бақылау С/ педогогикалық зерттеу Д/ педогогикалық сезімталдьщ Е/ педогогикалық байқағыштық

105.Л.И. Рубинскийдің зерттеуі бойынша төменгі сынып оқушыларының міндетінің
ерекшелігі.

А/ ашуланшақ В/ иланғыш С/ балалар өз басындағы қылықтарын әділ сипаттайды Д/ қорқытса өтірік айтады Е/ сенгіш

106.Мүғалім «Оқу тәрбие жұмыстарында педогогика мен психологияда жайттардьщ алтын орнын естеі шығармау, өз мамандығьш және оқушыларды шексіз сүе білу, олардың өзәне, ата-аналарына мәдеыиеп бола білу»- деді.

А/ Ы.Алтынсарин В/ Ш.Уәлиханов С/ А.Байтүрсынов Д/ Ж.Аймауытов Е/ М.О. Әуезов

107.Қ: Жарықбаев халық педогогика үғымына берген анықтамасы.

А/ халыктың үзақ тарихи өмірде жастарды тәрбиелеуде жазылған бай тәжрибені, әдет-ғүрыптар мең салт-дәстүрлер.В/ әдет-ғүрыптар мең салт дәстүрлерді жаңғырту

С/ өткен өмір мен танысу Д/ жыр-жыраулар мен таыысу Е/ түрмыс- салт жырларын талқылау

108. Басқа мамандықтар сияқты педогогиканың колында өлшеуіш ыемесе приборлар жазу, оқыту мен тәрбиелеу барысында болған карым-қтнасты басқаруы.

А/ тәрбиеші В/ жетекшә С/ тәлімгер Д/ дефектолог Е/ мүғалім

109.1850жылы 22 тамызда Орынборда балалар мектебін ашқан.


А/ М.Хакімжанов "В/ Ы.Алтынсарин С/ А.Байтүрсынов Д/ М.Дулатов Е/ А.Қүнанбаев

110.К.Д. Ушинскийдің мүғалімдер туралы пікірі.

мүғалім ісі сырттай кдрапайым болған мен ең үлы істердің бірі. В/ мүғалім балаларға өткен сүрақтан ең таңдаулысын береді, ескінің кемістігінің негізін бермейді С/ мүғалім баланы жақсы көру керкек Д/ өз эмоцимялары мен сезімін меңгере білу күдіктенбеу Е/ жас үрпаққа барльщ өмірдің азығын беру

111.Ы. Алтынсариннің 1887ж 15-қыркүекте қай жерде қыздар мектебі ашылды?


А/ Торғайда В/ Орынборда С/ Қостанайда Д/ Ырғызда Е/ Орынбор

112.Педагогтың баланы жақсы көруі

А/ педагогикалық қызметтің ойдағыдай болуының қажетті шарты В/ тәрбие жүмысын жүргізу С/ сабақты дүрыс үғады Д/ сабақ нәтижелі өтеді Е/ оқу процесі жақсарады

113.Өзэмоция мен сезімін меңгере білу күдіктенбеу, асығыс шешімге келмеу


А/ шешімді бөлу В/ өзін-өзі үстай бәлу С/ баланы жақсы көру Д/ педогогикалық қабілет Е/ шыдамды болу

114.Мүғалімнің баланы жақсы көре білмеуі, оның жарамсыз маман екенін көрсетеді- деді?


А/ Б.Г. Белинский В/ А.Н.Луначарский С/ Н.К. Крупская Д/ А.С.Макаренко

Е/ М. Хакимжанов

115.Байқағыштық , ұйымдастырушылық, коммулятивтік.
А/ педогогикалық қабілет В/ педогогикалық технология С/ педогогикалық байқағыштьщ Д/ педагогикалық бакылау Е/ педогогикалық байқағыштық

116.Педогогикалық жоғар,ы оқу орындарының басшысы


А/ректор В/декан С/ профессор Д/ атқарушы ректор Е/ президент

117.Жоғарғы оку орнының оқу методика, ғылыми зерттеу әкімшілік шаруашылық қызметтеріне басшылық етеді.

А/ проректорлар В/декандар СІ оқу бөлімі Д/ оқу әдістемелік бөлімі Е/ тәрбие жөнінде проректор

118.Кафедра.

А/ оқытушыларға сағат бөледі В/ факультеттің мәселесі қаралады СІ университеттің күрамдас бір бөлігі Д/ курстық жүмыстарды даярлайды Е/ оқытушылардың жұмысын бақылайды

119.Ол факультет аркылы, тәрбие және ғылыми жүмыстарға басшылық етү.АІ кафедра В/куратор С/декан Д/проректор Е/ректор

120.Қоғамдық пәндер, психолгиялық - педеогогикалық ғылымдар, арнайы ғылымдар.


А/ педагогикалық университеттің оқу жэоспарларының үш негізгі қүрылымы

В/ өтілуі тіс пәндер С/ осы пәндерді игеру арқылы білім алады Д/ осы пәндерді меңгеру шарт

Е/ тгек коғамдық пәндер керек

121.Лекция, семинар, курстық жүмыстар, консультациялар, сынақ емтихандар.


А/ педогогикалық жоғарғы оқу орындарының міндетті түріне жатады.

В/ лекция мазмүны С/реферат жазу Д/ баяндама жэасау Е/ пікірталас

122.Белгілі тақырып бойынша студенттер білуге тиісті іріктелген оқытушы жүргізетін сабақ. А/ семинар сабақ В/ лекция мазмүны С/ реферат жазу Д/ баяндама жасау Е/ пікірталас

123.Тек информация ғана емес, оқытушы студенттер, карым-катнасы және бірлескен қызметінің мазмүны


А/сабақ В/ реферат С/ лекция Д/емтихан Е/ сынақ

124.Студентке семинар, лекция, реферат жазу не үшін қажет?


А/ білімін шыңдау, толық көз жеткізу үшін қажет В/ көп білу үшін С/ маман шебері болу үшін Д/ шығармашылықты дамыту Е/ әдіс- алмасу.

125.Ректор туралы «бір мезетке ғалым жєне шешен болды»- деді


А/ М. Горкий В/ А.С Пушкин.С) А.П. Чехов Д/ Л. Толстоий Е/ М.Ю. Лермонтов

126.Оқу-программалық, лекция, шолу қай сабак түрлері


А/ әңгіме түрлері В/ лекция түрлері Д/ семинар түрлері Д/ баяндама түрлері Е/ саяси сабақ

127.Сырттан оқитын студенттерге оқылатын лекция түрлері.


А/ бағыт сілтейтін шолу лекциялар В/ жоспарлы лекция С/ потппоктағы лекция Д/ жеке лекция Е/ жалпы лекция

128Сүрақ жауап,әңгіме, баяндама, диспут, т.б. қай сабақта өтеді?


А/ студенттердің ауызша баяндауын талқылау -В/ практикада семинарды өткізу формасы С/ студенттердің білімін тереңдету Д/ ғылыми- зерттеу қабілетін дамытуы

Е/ тақырып таңдау, жоспарын жасау.

129. Студенттердің ауызша баяндамаларын тыңдау және талқылау.
А/ практикалық сабақ В/ лабороторилық сабақ С/еминар сабақтың кең тараған түрі

130. Студенттердің білімін тереңдету мен қосыла, ғылыми-зерттеу жүмыстарын жазатын жүмыс түрі.

А/ курстық жүмыс В/ семинар сабақ С/ дипломдық жүмыс Д/ практикалық сабақ

Е/ лабараториялық сабақ

131 .кафедралық комиссияның алдында қорғалады.

А/ дипломдық жүмыс В/ курстық жүмыс С/ тест компьютер Д/ тест мтрица Е/ ғылыми жүмыс

132.Мемлекеттік емтиханды комиссияның алдында қорғалады

А/ тест матрица В/ ғылыми жүмыс С/ дипломдық жүмыс Д/ курстық жүмыс Е/ емтихан

133.Студенттерді алдын-ала атгестациялау емтихан алдындағы әзірлік.
А/ бақылау В/тест С/емтихан Д/ әңгіме Е/ сынақ

134.Студенттердің белгілі, іскерлігі мен дағдысын тексеру.


А/ бақылау В/тест •4-С/ емтихан Д/ әңгіме Е/ сынақ.

135.Семинар сабақтарда қойылатын бағаА/ өте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарсыз В/ балдық система

С/ әр аттестациялық балдық жоғары 30 бал Д/ сессияға дейін50-60 бал жинау керек Е/ 4 түрлі баға қою

136.Студенттердің білімін, іскерлігі мен дағдысын тексеру.

А/ мектептегі болашақ педогогикалық жүмысқа күнделікті әзірлену. ■4-В/ сынақ, емтихан ең басты қажеттілік С/ аттастациялау Д/ бақылау Е/ тест қабылдау

137.Таблица, крта, сурет, модель студентке не үшін қажет?
А/ сабақ орындау үшін В/ көрнекі қүрал С/ студент көргенді есте сақтау үшін Д/ сабақ қызықты өту үшін Е/ ой-өрісін кеңейту үшін

138.Анкеталау, әңгіме өткізу, интервью алу не үшін қажет?


А/ қоғамдық пікірді зерттеу , бақылау В/ білім деңгйін байқау үшін С/ материял жинацу үшін Д/ белгілі тақырыпта толық мәлімет алу Е/ зерттеу түрі

139.Мүғалім үшін қастерлі міндет « өзінің жеке басының тәрбиелік бүкіл өмірлік міндетіне айналдыруда»-


деді

А/ А.С. Макаренко "№/ А. Дистербег С/ Н.К. Крупская Д/К.В. Григорьев Е/ Т.Мон

140. Мүғалімнщ дербес күнделік жүргізуі.

А/ өзіне-өзі бүйрық беру.

В/ өзіне-өзі сын козбен қарау 4С/ өзіне-өзі есе,п берудің және өзін -өзі талдау жасаудың ең тиімді жолы

Д/ күдслікті уақытты пайдалану.

Е/ талапқа сай жүмыс істеу

141.Өзіне сын көзбен қараушылык, өзінің ақыл-ойы қызметінің кемшіліктерін жою не үшін қажет?

А/ педагогикалык шеберлікті игеру үшін В/ педогогикалык технологияны игеру үшін

С/ педогогикалық әдеп Д/ педогогикалық бейімділік

Е/ өз маманына жауапкершілдік пен қарау

142.К.Д. Ушинскийдщ педогог туралы пікірі


А/ өзінс-өзі бүйрық беру

В/ мүғалім өзі-оқығанға дейін өмір сүреді ол оқуын тоқтатқан күні, оның мүғалімділігі тәмам болады С/ өзінің жеке басының тәрбиесін бүкіл өмірін міндетіне айналдырады Д/ дербес күделік жүргізу Е/ өзіне-өзі есеп беру

143.Педогогтық ақыл-ойыпың аса маңызды қасиеттердін, бірі.

А/ өзіне сын көзбен қараушылық, өзінің ақыл ойы қызметінің кемшіліктерін ойлауға талпынушылық В/ өзіне-өзі бүйрық беру

С/ өзінің жеке басының тәрбиесін бүкіл өмірінің міндетіне айналдыру Д/ өзін-өзі тежеу Е/ өзін байқау

144.Конспект-деген.

А/ жосиарларға жауап беру. В/ әдеби нүсқасын ықшамдап көшіру немесе ауызша лекцияны жазу С/ мәтінді ықшамдап жазу Д/ ол емтихан сынақ үшін қажет Е/ оқу материялдарын толық игеру

145.Емтихан мен сынаққа дайындалу үшін, онда материялдар қоюға тиісті сүрақтарды қолдай аламыз
А/ семинардан В/ баяндамадан С/ лекцияда, семинарда жазған коспектіден Д/конспект

Е/ рефераттан146.Конспектіден гөрі ықшамдылау және онда ең негіділері ғана қамтылады.
А/конспект В/ реферат С/бяндама Д/тезис Е/ лекция

147.¥мыту зандылығын ескеру, материялды кайталауға уакыт бөлу.


А/ СӨЖ-ге дайындалудың негізгі формасы В/ ОБСӨЖ-ге дайындалу С/ сессияға дайындалу

Д/ семинарға дайындалу Е/ СШ дайындалу

148.В.А.Сухомлискийдің тәрбиеші туралы пікірі.
А/ ата-ана табиғи тәрбиеші В/ тәрбиеші енері ең алдымен сойлеу өнері мен, адам жүрегін баурап алу өнері- болуы тиіс С/ тәрбиеші педогог Д/ педогог мүғалім Е/ мүғалім үстаз

149.Мүғалімнің окушыға өз материялын жеткізу қабілетін. окуіпьшың білім дәрежесін, ісксрлігін дағдысын дүрыс аныктай білу, өз мәніне кызығу шылығын арттыру.А/ педогогикалық байқау В/ педогогикалық байқағыштық С/ педогогикалық қабілет

Д/ педогогикалық шеберлік Е/ педогогикалык технология

150.Дидактикалық кабілет.

А/ мүғалш В/ оқыту Д/ жалпы педогогика, педогогика тарихы.

Е/ дамытушылық

А/ Мұғалім қабілетінің пән саласына тарих әдеби т.б. сәйкестігі В/ сабақ өту методикасы С/ кәсіптік білімнің жоғарылығы Д/ жаңа әдіс тәсілдерді меңгеру Е/ ұйымдастырушылық қабілет.

151.Кәсіптік білім алуды, негізгі сатыны бітірген оқушылар кәсіптік біліммен бірге толық орта білім алып шығу.

А/ орта мектеп Ц- В/ орта арнаулы білім С/ 9-жылдық мектеп Д/колледж Е/институт

152.Республика азамтттарға аспирантураларда, доторантураларда, оқып, ғылымдар кандидаттары иен докторлары доцент- профессор атағын алуға мүмкіндік беретін бөлім.

А/ орта мектеп В/ орта арнаулы білім С/ жоғары оқу орны ■Щ/ жоғары оқу орны кейінгі бөлім Е/институт

153.Мектептің барльщ іс-әрекетін басқарудың тұрақты органы мұғалімнің педогогикалық ойының кеңесі


А/ педогогикалық жиналыс В/ педогогикалық орталық •+С/ педогогикалық кеңес Д/ педогогикалық база Е/ педогогикальщ бірлестік

154.Тәрбие заңдылықтары мен заңдары туралы ғылым.


А/педогогика В/ дефектология С/ методика Д/ кәсіптік педогогика +Е/ тәрбие жұмысының әдістері

155.Мектепке дейінгі және мектеп педогогикасы, педогогика тарихы, дефектологиясы және оқыту әдістері кәсіптік және әскери, мәдени, ағарту қызметкерлерінің еңбек педогогикасы

А/ педогогиканың салалары В/ педогогиканың түрлері С/ педогогиканың бөлімдері Д/ ағарту салалары Е/ кәсіптік педогогика

156.Мүғалім қажетті іскерліктің түрлері:


А/ үйымдастырушылық В/ белсенділік СІ танымдық, конструктивтік, коммуникативтік, үйымдастырушылық, хабарлау, зерттеушілік. Д/ танымдық Е/хабарлау

157.Мүғалім педогогикалық процесс барысында оқушылар мен қарым-қатнас жасай білу, түсіне, тани білу,


өзін де таныта білу іскерлігі.

А/ коммуникативтік іскерлік В/ хабарлаушылық С/ зерттеушілік Д/ үйымдастырушылық Е/хабарлау

158.Жүмыста талап ететін, тапсырма беру, кездескен кедергіні тез арада оқушымен ойласып шешу іскерлігі
А/ коммуникативті іскерлік В/ хабарлаушылық іскерлік С/ зерттеушілік іскерлік -ҺД/ үймыдастырушылық іскерлік Е/ хабарлау іскерлігі.

159.Мүғалімнің дауысты үйлестіре білуі, көңіл сезіммен сөйлеуді сөздің қүдіретті күшін және дауыс үнін бет қимылын меңгеру іскерлігі

А/ коммуникатитвтік іскерлік В/ зерттеушілік -\С/ хабарлау Д/ үйымдастырушылық

160.Әрбір педогогикалық құбылысқа ғылыми тұрғыдан қарауды, ғылыми болжам жасауды эксперимент


жүргізуді жобалау, озат педогогикалық тәжрибені жинақтау.

А/ коммуникативтік В/ хабарлаушылық •^С/ зерттеушілік Д/ ұйымдастырушылық Е/ дамытушылық

161.Мүғалім мынадай қасиеттерді, игергенде нағыз ұстаз болады, эрудициялық тәрбиенің түрлері оқушылардың жас ерекшелігіне сай оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын енгізіп, оқушылардың сеніміне бөлену- деді.

А/ М.Дулатов В/ Ы.Алтынсарин С/ А.Байтүрсынов Д/ А.Қүианбаев -|-Е/ М.Әуезов

161. Программа мен танысу, материялды сұрыптау, оқыту ментәрбиелеу мәселелерін белгілеу.
А/ педгогтың сабаққа әзірлену формасы В/ күнтізбелік - тақырыптық жоспар жасау

162. С/ сабақ кестесін жасау Д/ сабақ барысын жазу

Е/ жылдық жоспар жасау

163.Мүғалімнің оку материялын баяндауы


А/ лекция оқукы В/ әңгіме айтуы С/ педогогикалық қарым-қатнас Д/ баяндама оқу

Е/ сабақ түсіндіру

164.Коммуникабельдік қабілет.

А/ оку, сабақ айтқанда соңына дейін тыңдау В/ ойын бөле беру С/ шыдамсыздық Д/ әлеуметтік жақындық Е/ балалар мен дара әңгімелесу кезінде

165.Әлеуметтік жақындық

А/ басқа адамдар мен тіл табыса білушілік В/ ойын тез түсіігу С/ өз-ойын қоса айту Д/ жауапқа қанағаттанбау Е/ коммуникабдельдік қабілет

166.Адамның қоғам ортасында болуға ықылас білдіруі, уақытша психологиялық күйге қарамастан кәсіптік
педогогикалық арнапда тіл табысып сөйлесе білу

А/ коммуникабельдік -}-В/ әлеуметтік С/ коммуникативті Д/ зерттеушілік Е/ хабарлаушылық

167.Бүкіл бүлшық етті босату және бірте-бірте қайталап керілуді тоқтату, және оны меңгеру жаттығуы
ықтимал зейінділік, байқағыштық және жинақылық дағдыларын дамыту.

А/ жаттығу

В/ педогогикалық қарым-қатынас л<аттығулар С/ серпіліс ойындар Д/ сергіту Е/ дем алу

168.Студенттер ойластырған педогоғикалық жағдайға байланысты турліше мәнерлеп айтып беру


АІ дауыс ырғағында келтіре сөйлеу жөнінде

В/ ән айту С/ айтысып үйрену Д/ көркем сөзді үйрену Е/ өте мәдениетті сөйлеу

169.Білімдендіру оқыту тәрбие саласының атауына жатпайды.
А/ үстаз педогог

В/ тәрбиеші, тәлімгер

170.Тәлімгер жаттықтырушы.

А/ дене шынықтыру, тәрбие ісімен шұғылданатын мамандар В/ бала бақша тәрбиесі С/ жеке пәнді тереңдетіп оқытушы Д/ ата-ана тәрбиесі Е/ жаттықтырушы

171.Мұғалім-ол


А/ ағартушы В/ жалпы білім беретін орта мектептердың барлығында да оқушыларға

білім мен тәрбие беретін маман С/ тәрбиелеуші Д/ білім нәрімен сусындатушы

Е/ тәлімгер жаттықтырушы

172.Оқытушы-ол


А/ мұғалім В/ұстаз С/ әр турлі бағдардағы кәсіби мамандық беретін орта Д/ білім нәрімен сусындатушы Е/ үйретуші

173.Дефекталогияның саласына не кірмейді


А/ олигофрен педагогика В/ сурдо педагогика С/ тифло педагогика Д/легопедия морфология

174.Автократтық, өктемдік, демократиялық елемеушілік т.б.


А)мұғалімнің басқару стилі

В/ мұғалімнің басқару стильін ұйымдастыру С/ мұғалімнің басқару стильінің әдебі Д/ мұғалімнің басқару стильінің әдісі Е/ мұғалімнің басқару стильінің тәжрибесі

175.Мұғалім активне сүйенбей ұжымды жалғыз өзі басқару, мұғалім оқушыларға талап қойып оныњ орындалуын қатаң бақылап отыру

А/ өктемдік •4-В/ автократтық С/ демократиялық Д/ басқарушылық Е/ хабарлаушыльщ

176.Оқушыларға қатысты проблемалар талқылауға мүмкіндік береді, бірак шешімін талқылайды
.|А/ өктемдік В/ автократтық С/ демократиялық Д/ басқарушылық Е/ хабарлаушылық

177.мүғалім үжымға сүйенеді, окушыларды дербестікке ынталандырады, оқушылардың ойлары мен санасы


А/ өктемдік В/ автократтық С/ демократиялық Д/ басқарушылық Е/ хабарлаушылық

178.Мүғалім шамасы келгенсе оқушылардың тірлігіне көп араласуға міндеттері мен басшылық ету нүсқауларын формалды орындауы

А/автократтық В/ өктемдік С/ демократиялық 4Д/ елемеушілік Е/ хабарлаушылық

179.Әр стильді пайдаланудан оқушылардың алдында сенімсіздік туғызады


А/автократтық В/ өктемдік С/ хабарлаушылық Д/ елеумеушілік Е/ айнымалы

18О.Мектепке жүмысқа келген жас педагогикалық оқу орнын бітірушінін педагогикалық қызметтің нақтылы жағын лайықтану

А/ мүғалімнің кәсіби бейімделуі В/ мүғалімнің білімділігі С/ педагогикалық іс тәжрибеде жинаған әдістемесі Д/ педагогикалық техналогия Е/ мамандығын сүюі

181.Мүғалімнің әділетті, ілтипатты болуы


А/ педагогикалық әдеп В/ білімділігі С/ шеберлігі Д/ сенімгерлігі Е/ үстамдылығы

182.Әр бір педагогикалық ситуация үшін мүғалімге мәлім идеялар, білімдерді, дағдыларды

үлестіруде шешім таба білуі

А/ педагогикалық әдеп -{В/ педагогикалық іскерлік С/ шеберлік Д/оқу оябын табу

Е/ білімділік

183.Мүғалім өз -ісін меңгеруі


А/ педагогикалық техника В/ педагогикалық әдеп С/ іскерлік Д/ шеберлік Е/ бейімділік

184.Оқу жүмысы үшін не қажет


А/ күн-көріс үшін В/ адамның оқуы, үйренуі тікелей бір мақсатқа жету үшін қажет

С/ бастаған істі аяқтау Д/ көп білу үщін Е/ шығармашылықпен айналысу үшін

185.Оқу тәрбие процестері, мүғалімдер мен оқушылар әрекетін бақылауды үйрену , олардың өзара әрекеттің мәні мен логикасын түсіну

А/ педагогикалық жаттығу В/ педагогикалық қарым-қатнас СІ педагогикалық іс- тәжрибенің маңызды міндеттері Д/ педагогикалық практика Е/ педагогикалық шеберлік

186.Педагогикалық практика –

А/ педагогикалық жоғарғы оқу орындарда студенттердің кәсіптік даярлығын байқау формасы В/ мүғалімнің өзін-өзі меңгеруі С/ студенттің өзін- өзі байқауы

Д/ әле сенімсіздеу Е/ дайын педагок

187.Студентің педагогикалық практика алдында өз күшіне, қабілетіне сенімсіздігі


А/ қабілетсіз В/қорқады С/ әле ол өмірге бейімделмегендігінен Д/ педагогикалық әдісті меңгеру шамасы Е/ педагогикалық стильдерді игермеуі

188.Педагогикалық іс- тәжрибеге дайындау

А/ оқушылардың тәрбие жүмысының алуан түрлерін ой елегін өткізу В/ студенттерді мүғалімнің кәсіби қызметтің ғылыми негізімен таныстыру С/ әдіс- тәсілдерді үйрену Д/ методиканы үйрену Е/ педагогикалық биімделу

189.Студенттерді мұғалімнің кәсіби қызметтің ғылыми негіздерімен таныстыруы


А/ педагогика В/психология С/ философия Д/ физиология Е/ педагогикалық мамандықа кіріспе

190.1925-жылы шыққан педагогикалық журнал


А/ қазақстан мектебі В/ бастауыш мектеп «4-С/ жаңа мектеп Д/ ұлағат Е/ тәрбие құралы

191.Қазақ газетінде Баяншы т.б. авторы


А/ А. Байтұрсынов В/ М. Дулатов С/ Б. Майлин Д/ Ш.Құдайбердиев Е/ Ы.Алтынсарин

192.Қазақ хрестоматиясы


А/ А.Құнанбаев В/ А.Байтұрсынов С/ Щ.Уалиханов Д/ Ы.Алтынсарин Е/ М.Дулатов

193.Қирағат, есеп құралы авторы


А/ А. Құнанбаев В/ А.Байтұрсынов С/ Ш.Уалиханов Д/ Ы.Алтынсарин Е/ М.Дулатов

194.Педагогикалық қызметтің ойдағыдай болуының қажетті шартты

А/ баланы жақсы көру В/ тіл табыса білу С/ білімді болу Д/ үлгілі болу Е) шебер болу

195.Педагогикалық қабылеттің түрлері


А/ айнымалы В/ демогратиялық С/ үйымдастырушылық -|Д/ байқағыштық, үйымдастырушылық, коммуникативтік т.б. Е) байқағыштык

196.Қоғамдық пікірді зерттеу үшін

А/ анкеталау, әңгіме өткізу, иптервью т.б. В/бақылау жүргізу

С/ жеке жұмыс жүргізу Д/ өз-өзіне бұйрық беру Е/зертгеу

197.Мұғалімнің ақыл-ойының аса маңызды қасиеттері
А/ оз-озіне бұйрық беру В/ дербес күнделік жүргізу

С/ өзіне сын көзбен қараушылық, өзінің ақыл-ой қызметтінің кемшіліктерін

Ойлауға табынушылық Д/ үстамдылық Е/ байсалдылық

198.Педагогикалык шеберлікті игеру үшін

А/ өзінің жеке басының тэрбиесін бүкіл омірінің міндеттіне айналдыру

В/ өзне -өзі бұйрық беру С/ өзіне сын көзбен қараушылық Д/жаңашыл болу Е/ білімді болу

199.Студенттің естс сақтау қабілетін дамыту үшін
_ А/ графикага, суретке, моделые , көбінен қарау қажет

В/ мектепгегі педагогикшіық жу_іМысқа күнделікті эзірлену С/ өткен сабақгы жиі кайталау

Д/ эдебиеттерді көбірек қайіалау Е/ білімді болу

200.Педагогикалық ауызша қарым- қатнас


А/ мұғалімнің оқу матсриалын баяндау В/ лекция оқу С/ әцгіме айту

Д/ пікір таласу Е/ ссминар


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет