Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана ФранкаДата11.07.2016
өлшемі80.17 Kb.
#190952
түріПротокол
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж

Затверджено

на засіданні Предметної (циклової) комісії

з допоміжних дисциплін

Протокол №____ від „___”________2006 р.

Голова Ващук О.Л.____________________

Дидактичне забезпечення самостійної роботи

з курсу „Політологія”


Львів – 2006Тема 1.

Політична наука: предмет і методи
Мета самостійного опрацювання даної теми:

 • Використовуючи нижче названу літературу, студент має опрацювати і засвоїти тему за наступним планом:

 1. Визначення політики. Політика як соціальне явище. Структура, мета, завдання, засоби та функції політики.

 2. Об’єкт і предмет політичної науки, основні категорії, закони.

 3. Методи та функції політології.

 4. Взаємозв’язок політології з іншими суспільними науками.

 5. Політика і право, співіснування та взаємовплив.

 6. Правова політика, визначення, мета, зміст та ефективність.

Завдання:

 1. з метою перевірки засвоєння теми питання будуть внесені до модульних завдань та іспиту.

 2. написати есе на одну з нижче запропонованих тем:

 1. Які причини виникнення політики як самостійної сфери життєдіяльності людини й суспільства? Чи потрібна вона суспільству?

 2. Що таке політика і чим відрізняється від економіки, культури та інших сфер життєдіяльності людини?

 3. Яку проблему можна вважати політичною, а яку ні?

 4. Що може обмежити руйнівний вплив політики на суспільство, особу, природу?

 5. Співвідношення та взаємовплив політичної та правової культур.

 6. Проілюструйте на різних прикладах дію функцій політології.

 7. Від яких чинників може залежати мета політики?

 8. Взаємозв’язок політики з іншими формами суспільної свідомості (філософія, мораль, право, релігія).

 9. Оцініть і прокоментуйте наведені висловлювання мислителів минулого про політику:

 • „Реальна політика полягає в тому, щоб не помічати фактів” (Г.Адамс).

 • „Політика — це благородне мистецтво одержувати голоси бідних і гроші на виборчу кампанію у багатих, обіцяючи захистити одних від інших” (О.Америнджер).

 • „З політикою потрібно поводитися як з вогнем: не підходити занадто близько, щоб не опектися, і не надто віддалятися, щоб не замерзнути” (Антісфен).

 • Політика не створює людей, але бере їх такими, якими створила їх природа.” (Арістотель).

 • Одна з найбільших чеснот у політиці — це вміння прикидатися” (Л.Бешерель).

 • „Політика — мистецтво створювати факти, жартуючи — підпорядковувати собі події та людей. Користь — її ціль, інтрига — її засіб... Зашкодити їй може лише порядність” (П.Бомарше).

 • У політиці важливі не слова, а голос, яким вони промовляються” (Ж.Ромен).

 1. Що Ви розумієте під політичною просвітою населення? Назвіть найважливіші складові та завдання цього процесу.

 2. Якою має бути правова політика соціальної, правової, демократичної держави?

 3. Взаємовплив права і політики. Що має більшу вагу?

Методика написання есе:

Есе — це короткий прозовий твір (на менше з сторінок), де автор викладає свою думку з конкретного питання, яке відображене в темі, зважуючи всі аргументи „за” і „проти”. В тексті можна використовувати цитати з письмових творів і думки інших авторів, але з чітким зазначенням їх прізвищ і джерел звідки взята цитата (думка) у зносці, і вони не можуть становити більше однієї третини тексту. На окремій сторінці слід зазначити список джерел (підручники, спеціальна література, Інтернет-джерела, виступи або промови), які використовувались під час написання есе.Рекомендована література:

 1. Вебер М. Политика как призвание и профессия. // Избранные произведения. — М., 1990.

 2. Девід Л. Веймер, Ейден Р. Войнінг. Аналіз політики: концепції і практика. — К., 1998.

 3. Казачек И.А. Человек как субъект и объект политики: социально-философский и политологический анализ. // Нава парадигма. – 2001. – Вип.20.

 4. Лузан А.О. Політика і суспільство. // Політологічні читання. - 1993.- № 1.

 5. Панов М., Герасіна Л. Правова політика як універсальний феномен соціального буття. // Право України. – 2001. - №1. – С. 36 – 40.

 6. Політологія: історія та методологія / В.П. Андрущенко, В.Г. Антоненко, Л.О. Ануфріїв. За ред. Ф.М.Кирилюка. — К., 2000.

 7. Рогачев С.Я. Предмет политологии и его место в системе социальных наук // Государство и право. - 1993. - № 5.

 8. Рябов С.Г. Структура і функції знань про політику. // Політологічні читання. - 1994.- № 1.

 9. Селіванов В. Правова політика України (деякі теоретичні питання сутності, змісту та технології). // Право України. – 2001. – №12. – С.6-13.

 10. Хекер Е. Що є політична теорія? // Політологічні читання. - 1993. - № 1.


Інтернет-джерела:

 1. Універсальний пошуковий сервер; www.google.com.ua

 2. Національна бібліотека України імені І.В.Вернадського: www.nbuv.gov.ua

 3. Національна парламентська бібліотека України: www.nplu.kiev.ua

 4. Олена Новакова. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку. http://www.lp-ua.info/search/25.php

 5. Журнал людина і політика: www.lp-ua.info

 6. Лекція „Політологія як система знань про політику. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни” — http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_1.htm

 7. Андреус Д. Теорія та історія політичної науки — http://www.binet.com.ua/~andreus/teoriya.html


Тема 6. Соціальна структура і політика

Мета самостійного опрацювання даної теми:

 • Використовуючи нижче названу літературу, студент має опрацювати і засвоїти тему за наступним планом:

 1. Соціальні групи як суб’єкти політики.

 2. Соціально-політична структура суспільства: основні концепції.

 3. Тенденції трансформації соціальної структури.

 4. Громадські організації як суб’єкти політики.

Завдання:

 1. Зробити письмове дослідження за наступним планом:

 1. Аналіз структури українського суспільства (з яких соціальних груп складається (поділ на класи, професійні групи тощо), які з них володіють політичною владою, а які на неї чинять реальний вплив);

 2. Аналіз типу суспільства, суспільно-політичного ладу, державного ладу з огляду на структуру суспільства.

 3. Вплив третього сектора (неприбуткових громадських організацій) на форми, способи та методи реалізації політичної влади.

 4. Аналіз окремих проблем українського суспільства: недоліків бюрократичного апарату, маргіналізації суспільства, надмірна заполітизованість тощо.

Рекомендована література:

 1. Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.

 2. Вебер М. Основные понятия стратификации. // Социологические исследования. - 1994.

 3. Восленский М. Номенклатура. — М., 1991.

 4. Козирев Ю.Н. Соціальна стратифікація в людському вимірі. // Філософська і соціологічна думка. - 1992. - № 2.

 5. Політологія посткомунізму. — К., 1995.

 6. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. — М., 1996.

 7. Смелзер Нейл. Социология. — М.,1994.

 8. Современная западная социология: Словарь. — М., 1994.

 9. Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность. Человек, цивилизация, общество. — М., 1992.

 10. Социальная структура общества. // Социально-политические науки. - 1992. - № 4-5.

 11. Соціальна стратифікація і політика. // Політична думка. - 1993. - № 1.

 12. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. — Львів, 1996. - Ч.5.

Інтернет-джерела:

 1. Універсальний пошуковий сервер; www.google.com.ua

 2. Національна бібліотека України імені І.В.Вернадського: www.nbuv.gov.ua

 3. Національна парламентська бібліотека України: www.nplu.kiev.ua

 4. Журнал людина і політика: www.lp-ua.info

 5. Володимир Ларцев. Основні компоненти структури суспільства: структурофіксуюча складова. — http://www.lp-ua.info/search/25.php

 6. Лібанова Е. Соціальна стратифікація українського суспільства і передумови становлення середнього класу // Нова політика. - 2002. - № 1. - С. 8-9. — http://www.lp-ua.info/2003/112.php

 7. Політологія посткомунізму: Політологічний аналіз посткомуністичних суспільств. — http://litopys.org.ua/polpost/pp.htm


Тема 9. Політична свідомість і політична культура

Мета самостійного опрацювання даної теми:

 • Використовуючи нижче названу літературу, студент має опрацювати і засвоїти тему за наступним планом:

 1. Поняття і структура політичної свідомості. Типи політичної свідомості.

 2. Ідеологія, її функції та рівні.

 3. Сутність, структура і політична культура. Типологія політичних культур.

 4. Політична свідомість та політична культура в сучасній Україні.

Завдання:

а. з метою перевірки засвоєння теми питання будуть внесені до модульних завдань та іспиту.б. написати есе на одну з нижче запропонованих тем:

 1. Політична психологія.

 2. Роль громадської думки в політиці.

 3. Політична культура в сучасній Україні.

 4. Політична культура і національний характер: проблеми взаємозв’язку.

 5. Сучасні ідеології: основні різновиди.

 6. Яке місце в політичній системі суспільства займає політична культура? Як впливають на політичну культуру, так звані, зовнішні чинники, передусім економіка?

 7. Як формується політична культура, які її основні елементи? Що таке субкультура?

 8. Чи можна за допомогою політичної культури пояснити відмінності у політичному ладі, організацію влади в конкретних країнах? Аргументуйте свою відповідь прикладами.

 9. Чи існує взаємозв’язок між рівнем матеріального становища і типом політичної культури.

 10. Охарактеризуйте особливості політичної культури українців в історичному ракурсі і сьогодні.

 11. Як і чому з’явились перші ідеології? Що відрізняє ідеологію від релігії, пропаганди?

 12. Чи може бути ідеологія державною? Аргументуйте.

 13. Аналіз однієї або декількох субкультур, які існують в Україні (наприклад, гопівської).

Рекомендована література:

 1. Алмонд Г. Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. // Полис. - 1992. - № 4.

 2. Баталов Е.Л Политическая культура современного американского общества. — М., 1990.

 3. Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. — К., 1996.

 4. Буяк Б. Політична культура молоді як фактор еволюції українського суспільства. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С. 137-147.

 5. Гайворонюк Н. Культура в політиці: реалії та перспективи. // Генеза. - 1994. - № 2.

 6. Лісовий В.С. Поняття політичної культури. Політична культура українців. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. — К., 1996.

 7. Лясота Л. Причини відтворення авторитарних цінностей в Україні. // Нова політика. – 2001. -№5.

 8. Мамут Л.С. Етатизм и анархизм как типы политического сознания. — М., 1989.

 9. Мартышин О.В. Национальная политическая и правовая культура в контексте глобализации. – Государство и право. – 2005. - №4. – С.9-17.

 10. Оссовський В. Проблема інституціоналізації громадської думки. // Політологічні читання. - 1992. - № 3.

 11. Поліщук І. Синдром радянськості. // Нова політика. – 2001. - №3.

 12. Сергиенко П.А. Массовое политическое сознание. — К., 1991.

 13. Современные зарубежные исследования политической культуры и политических институтов. — М., 1987.

 14. Цимбалістий Б. Політична культура українців. // Сучасність. - 1994. - №3,4.

 15. Шепетюк В. Політична ідеологія: перспективний аналіз та принципи функціонування в Україні. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №2. – С.83-90.

Інтернет-джерела:

 1. Універсальний пошуковий сервер; www.google.com.ua

 2. Національна бібліотека України імені І.В.Вернадського: www.nbuv.gov.ua

 3. Національна парламентська бібліотека України: www.nplu.kiev.ua

 4. Журнал людина і політика: www.lp-ua.info

 5. Масова політична свідомість і поведінка як об'єкт політико-психологічного вивчення — http://politicon.iatp.org.ua/Library/vas/vas6.htm

 6. Світлана Брехаря. Сучасні теоретичні підходи до вивчення політичної ментальності — http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=48&c=1026

 7. Соціальні виміри буття української політичної нації http://www.niss.gov.ua/book/Krizachenko/Gl-5_cnv.htm

Каталог: faculty -> pravo


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет