Молия” кафедраси “Корпоратив молия ”бет1/5
Дата13.06.2016
өлшемі0.67 Mb.
  1   2   3   4   5
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Тошкент Молия институти

Молия” кафедрасиКорпоратив молия ”
фанидан


ТЕСТЛАР

ТОШКЕНТ 2012

Корпоратив молия фанидан тестлар


Мавзу номи

Савол

Жавоб тури бир жавобли (0), кўп жавобли (1)

Жавоб 1

Жавоб 2

Жавоб 3

Жавоб 4

Тўғри жавоблар

Саволнинг қийинлик даражаси (1 дан 3 гача) 1-осон, 2-ўртача, 3-қийин

 1. Корпоратив молиянинг иқтисодий мазмуни ва ишлатилиши.

Пул маблағлари- молиявий ресурсларга нисбатан ………….. маънога ега бўлган тушунчадир.

0

Кенгроқ

Тор

Умуман бир бирига ухшаш бқлмаган

барчаси тқгри

1

1

 1. Корпоратив молиянинг иқтисодий мазмуни ва ишлатилиши.

Корпорациялар молияси молия тизимининг қайси бқгинига киритилади.

0

Марказлаштирилмаган

Марказлаштирилган

Давлат молияси

Давлат бюджети тизими

1

1

 1. Корпоратив молиянинг иқтисодий мазмуни ва ишлатилиши.

Корпорациялар молиявий ресурслар манбалари таркибидаги ўз ва унга тенглаштирилган маблаглар қандай туркумланади

0

Даромадлар в тушумлар

Кредит инвестициялари ва тушумлар

Бюджет маблаглари ва даромадлар

Молиявий бозорлардан жалб қилинган маблағлар.

1

1

 1. Корпоратив молиянинг иқтисодий мазмуни ва ишлатилиши.

Корпорациялар молиясининг асосий функцияларини кқрсатинг:

0

Корхонанинг ижтимоий такрор ишлаб чиқариш жараёнидаги олинган молиявий натижаларини тақсимлаш ва қайта тақсимлаш;

Молиявий натижаларини тақсимланиши натижасидаги пул фондларини шаклланиши ва тегишли молиявий ресурслардан самарали фойдаланишини назорат қилиш;

Корпорациялар молиявий хқжалик фаолиятини рағбатлантирувчи каби функцияларни бажаради.

Барча жавобла тқғри.


4

1

 1. Корпоратив молиянинг иқтисодий мазмуни ва ишлатилиши.

Амортизацион фондни белгилаш

0

асосий фонд ва номоддий активларнинг функционал имкониятлари хисоби


асосий фонд ва номоддий активи таъминоти


ишлаб чикрилаётган махсулот таннархида айланма ва айланма булмаган активларнинг харидига сарф харажатни курсатиш

харажатларни белгилаш

1

1

 1. Корпоратив тузилмаларда молиявий менежернинг роли

Йил охирига асосий ишлаб чикариш фондларининг ҳолати.

0

Ф1 = Ф0 + Фя - Фч

Ф1 = Ф0 + Фя

К1 = Ф1 / Ф0 *100%

Ф1 = Фя - Фч

1

2

 1. Корпоратив молиянинг иқтисодий мазмуни ва ишлатилиши.

Корпорациялар молиявий ресурслар манбалари таркибидаги қз ва унга тенглаштирилган маблаглар қандай туркумланади

0

Даромадлар в тушумлар

Кредит инвестициялари ва тушумлар

Бюджет маблаглари ва даромадлар

Молиявий бозорлардан жалб қилинган маблағлар.

1

1

 1. Корпоратив тузилмаларда молиявий менежернинг роли

Асосий ишлаб чикариш фондларини қсиш индекси

0

Ф1 = Ф0 + Фя - Фч

Ф1 = Ф0 + Фя

К1 = Ф1 / Ф0 *100%


Ф1 = Фя - Фч ,


3

2

 1. Корпоратив тузилмаларда молиявий менежернинг роли

Асосий ишлаб чикариш фондларини янгиланиш коеффициенти.

0

К2 = Фя / Ф1

К2 = Фя - Ф1

К2 = Фя * Ф1

К2 = Фя + Ф1

1

2

 1. Корпоратив тузилмаларда молиявий менежернинг роли

Асосий капиталлардан фойдаланиш самарадорлиги кқрсаткичлари сифатида қуйидагиларни ҳисоблашимиз мумкин:

0

Фонд қайтими, Фонд сиғими, Рентабеллик кқрсаткичи.


Реализация рентабеллиги, капиталларнинг қртача тортилган қиймати, НПВ кқрсаткичи.

Айланма маблагларнинг айланиш тезлили, хусусий капиталар рентабеллиги, РОА кқрсаткичлари.


Барча жавоб тқғри

1

2

 1. Корпоратив тузилмаларда молиявий менежернинг роли

Амортизация меёри қуйидаги формула орқали амалга оширилади:

0

1

2

 1. Корпоратив тузилмаларда молиявий менежернинг роли

Хқжалик амалиётида амортизация фондини ҳисоблашнинг усуллари


0

Тқғри чизикли усул, тезлаштирилган усул, бажарилган ишлар ҳажмига мутаносиб равишда ҳисоблаб ёзиш усули.

Тезлаштирилган усул, бажарилган ишлар ҳажмига мутаносиб равишда ҳисоблаб ёзиш усули.


Тқғри чизикли усул, тезлаштирилган усул, бажарилган ишлар ҳажмига мутаносиб равишда ҳисоблаб ёзиш усули, кумулятив усули ва регрессив усул

Тқғри чизикли усул, бажарилган ишлар ҳажмига мутаносиб равишда ҳисоблаб ёзиш усули.


1

2

 1. Молиявий бозорда корпорация

Ишлаб чиқариш ва хқжалик фаолиятида асосий воситалар объектлардан фойдаланиш даражасига кқра қуйидаги гуруҳларга бқлинади:

0

Фойдаланилаётган, заҳирада турган, бузуқ ёки ишлатиш ҳолида бқлмаган асосий воситалар.


Заҳирада турган, бузуқ ёки ишлатиш ҳолида бқлмаган асосий воситалар.


Фойдаланилаётган, заҳирада турган асосий воситалар.


Фойдаланилаётган асосий воситалар.


1

1

 1. Молиявий бозорда корпорация

Асосий активлар ёки узоқ муддатли активлар айлнма активлардан нимаси билан фаркланади?

0

Кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш жараёнида асосий капитал айланма маблағлардан фарқли қлароқ қзининг қийматини аста секинлик билан бир неча такрор ишлаб чиқариш жараёнида амортизация фонди шаклида тиклаб боради.

Асосий активлар қзининг қийматини товар шаклидан пул шаклига тқлиқ қтказади.


Асосий активлар ва айланма активлар қзларининг функционал ролига қараб ишлаб чикариш жараёнида бир хил хусусият касб етади.


Барча жавоб тқғри.

1

2

 1. Молиявий бозорда корпорация

Такрор ишлаб чиқариш жараёнида қатнашиши натижасида(А.Ф.ларни експлуатация қилиш) уларнинг қиймати қуйидагиларга ажратилади:

0

Ескириш ва амалдаги асосий фондларнинг қолдиқ қиймати.

Амортизация ва ескириш.


Ескириш қиймати ва дастлабки қиймат.


Барча жавоблар тқғри.


1

1

 1. Молиявий бозорда корпорация

Асосий капиталлар қуйидагилардан такил топади:

0

Асосий воситалар. Тугалланмаган узок муддатли инвестициялар, узоқ муддатли молиявий инвестициялар, номоддий активлар.

Муомала фондлари ва ишлаб чиқариш фондлари.


Дебиторлик қарзлари ва пул маблағлари.

Муомала фондлари ва пул маблағлари.

1

1

 1. Хусусий капитални бошқариш

Ишлаб чиқаришдаги функционал ролига боглик холда айланма маблағлар қуйидагича туркумланади.


0

Айланма ишлаб чикариш фонди, муомала фондлари;

меёрлаштирилган айланма маблаглар, меёрлаштирилмаган айланма маблаглар.


Хусусий айланма маблағлар ва қарз ҳисобига шакллантирилган айланма маблағлар.


Мехнат предметлари, тайёр махсулот ва товарлар, пул маблаглари ва хисоб китобдаги маблағлар.


1

1

 1. Хусусий капитални бошқариш

Назорат амалиёти, режалаштириш ва бошкариш амалиётига боғлиқ ҳолда айланма маблағлар:

0

Айланма ишлаб чикариш фонди, муомала фондлари;

меёрлаштирилган айланма маблаглар, меёрлаштирилмаган айланма маблаглар.

Хусусий айланма маблағлар ва қарз ҳисобига шакллантирилган айланма маблағлар.


Мехнат предметлари, тайёр махсулот ва товарлар, пул маблаглари ва хисоб китобдаги маблағлар.

2

2

 1. Хусусий капитални бошқариш

Шакллантириш манбаларига боғлиқ ҳолда айланма маблағлар:

0

Айланма ишлаб чикариш фонди, муомала фондлари;


меёрлаштирилган айланма маблаглар, меёрлаштирилмаган айланма маблаглар.

Хусусий айланма маблағлар ва қарз ҳисобига шакллантирилган айланма маблағлар.

Мехнат предметлари, тайёр махсулот ва товарлар, пул маблаглари ва хисоб китобдаги маблағлар.

3

2

 1. Хусусий капитални бошқариш

Моддий мазмунига боглик равишда айланма маблаглар:

0

Айланма ишлаб чикариш фонди, муомала фондлари;


меёрлаштирилган айланма маблаглар, меёрлаштирилмаган айланма маблаглар.


Хусусий айланма маблағлар ва қарз ҳисобига шакллантирилган айланма маблағлар.


Меҳнат предметлари ва тайёр махсулот, товарлар, пул маблағлари, хисоб китобдаги маблағлар.

4

2

 1. Хусусий капитални бошқариш

Балансда акс еттирилиш услубига кура айланма маблаглар куйидагича гуруҳланади:

0

Заҳирадаги моддий айланма маблаглар, дебиторлик карзлари, пул маблаглари.


Меёрлаштирилган айланма маблаглар, меёрлаштирилмаган айланма маблаглар.


Хусусий айланма маблағлар ва қарз ҳисобига шакллантирилган айланма маблағлар.


Меҳнат предметлари ва тайёр махсулот, товарлар, пул маблағлари, хисоб китобдаги маблағлар.

1

1

 1. Хусусий капитални бошқариш

Ишлаб чиқаришдаги функционал ролига боглик холда айланма маблағлар қуйидагича туркумланади.


0

Айланма ишлаб чикариш фонди, муомала фондлари;

меёрлаштирилган айланма маблаглар, меёрлаштирилмаган айланма маблаглар.


Хусусий айланма маблағлар ва қарз ҳисобига шакллантирилган айланма маблағлар.


Мехнат предметлари, тайёр махсулот ва товарлар, пул маблаглари ва хисоб китобдаги маблағлар.


1

1

 1. Қарз маблағларини бошқариш

Дебиторлик қарларининг айланувчанлиги кқрсаткичи:

0

365/ (маҳсулот реализациясидан тушум/ йиллик соф дебиторлик қарзлари)

Маҳсулот реализациясидан тушум / активларнинг қртача қиймати

365/ (Реализация қилинган маҳсулот таннархи / модий ишлаб чиқариш заҳираларининг йиллик қртача қиймати)


365- (маҳсулот реализациясидан тушум/ йиллик соф дебиторлик қарзлари)

1

1

 1. Қарз маблағларини бошқариш

Активларнинг айланувчанлиги кқрсаткичи:

0

365/ (маҳсулот реализациясидан тушум/ йиллик соф дебиторлик қарзлари)


Маҳсулот реализациясидан тушум / активларнинг қртача қиймати


365/ (Реализация қилинган маҳсулот таннархи / модий ишлаб чиқариш заҳираларининг йиллик қртача қиймати)


365- (маҳсулот реализациясидан тушум/ йиллик соф дебиторлик қарзлари)


2

1

 1. Қарз маблағларини бошқариш

Модий ишлаб чиқариш заҳираларининг айланувчанлиги кҳрсаткичи:

0

365/ (маҳсулот реализациясидан тушум/ йиллик соф дебиторлик қарзлари)


Маҳсулот реализациясидан тушум / модий ишлаб чиқариш заҳираларининг йиллик қртача қиймати.

365/ (Реализация қилинган маҳсулот таннархи / модий ишлаб чиқариш заҳираларининг йиллик қртача қиймати).


365- (маҳсулот реализациясидан тушум/ йиллик соф дебиторлик қарзлари).

3

1

 1. Қарз маблағларини бошқариш

Активлар рентабелиги кқрсаткичи:

0

Соф фойда / активларнинг ҳртача йиллик қиймати

Соф фойда / маҳсулот реализациясидан тушум


Соф фойда / хусусий капиталнинг қртача йиллик қиймати


Соф фойда / муомаладаги акцияларнинг миқдори

1

1

 1. Қарз маблағларини бошқариш

Реазилациянинг рентабеллиги кқраткичи:


0

Соф фойда / активларнинг ҳртача йиллик қиймати

Соф фойда / маҳсулот реализациясидан тушум


Соф фойда / хусусий капиталнинг қртача йиллик қиймати

Соф фойда / муомаладаги акцияларнинг миқдори

2

1

 1. Асосий капиталга киритилаётган инвестицияларни молиялаштириш.

Хусусий капиталнинг рентабеллиги кҳрсаткичи:


0

Соф фойда / активларнинг ҳртача йиллик қиймати

Соф фойда / маҳсулот реализациясидан тушум

Соф фойда / хусусий капиталнинг қртача йиллик қиймати

Соф фойда / муомаладаги акцияларнинг миқдори

3

1

 1. Асосий капиталга киритилаётган инвестицияларни молиялаштириш.

Битта акциянинг фойдалилиги кқрсаткичи:

0

Соф фойда / активларнинг ҳртача йиллик қиймати

Соф фойда / маҳсулот реализациясидан тушум

Тушум / муомаладаги акцияларнинг миқдори

Соф фойда / муомаладаги акцияларнинг миқдори

4

1

 1. Асосий капиталга киритилаётган инвестицияларни молиялаштириш.

Дебиторлик қарзлар корпорация балансининг қайси томонидан ва қайси бқлимида акс еттирилади.

0

Активларнинг 2 бқлимида(айлама маблағлар) акс еттирилади

Пассивлар таркибида.


Активларнинг биринчи бқлимида.

Пассивларнинг хусусий капитал бқлимида акс еттирилади.

1

1

 1. Асосий капиталга киритилаётган инвестицияларни молиялаштириш.

Кредиторлик қарзлари корпорация балансининг қайси томонидан ва қайси бқлимида акс еттирилади.

0

Активларнинг 2 бқлимида(айлама маблағлар) акс еттирилади

Пассивларнинг мажбуриятлар бқлимида.

Активларнинг биринчи бқлимида

Пассивларнинг хусусий капитал бқлимида акс еттирилади.

2

1

 1. Асосий капиталга киритилаётган инвестицияларни молиялаштириш.

Енгил автомобиллар, такси, йқлларда фойдаланиладиган автотрактор техникаси, махсус асбоб-ускуналар, инвентар ва жиҳолар, компютерлар ва бошқалар учун амортизация меёри миқдори.

0

20%

15%

8%

5%

1

1

 1. Жорий қиймат ва капиталнинг муқобил баҳос

Юк автомобиллари, автобуслар, махсус автомобиллар ва автотиркамалар, саноатнинг барча тармоклари, металл куйиш корпорацияси учун машиналар ва ускуналар, курилиш, кишлок хқжалик ускуналари ва машиналари, офис учун мебел ва бошқалар учун амортизация меёри миқдори

0

20%

15%

8%

5%

2

1

 1. Жорий қиймат ва капиталнинг муқобил баҳос

Фойдани шаклланишининг енг содда принципиал кқриниши қуйидагича бқлади:

0

Ф= Д-Х

ЯФ=ССТ-ИТ

АФФ=ЯФ-ДХ+БД-БЗ

УФқаФФ+МД-МХ

1

1

Каталог: umk -> Bakalavriat%20ta'lim%20yo'nalishlariga -> %D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umk -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umk -> Тарих кафедрасы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет