Н. каразіна на правах рукопису Кочарян Сурен ГарніковичДата18.07.2016
өлшемі0.86 Mb.


Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНАНа правах рукопису

Кочарян Сурен Гарнікович
УДК 94(=19:447.54)«1863/2010»

ВІРМЕНСЬКА ГРОМАДА ХАРКОВА

(1863–2010 рр.)

07.00.01 – Історія України

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Науковий керівникКалініченко Володимир Вікторович,

доктор історичних наук, професор

Харків – 2011

ЗМІСТ
Список скорочень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Розділ 1 Історіографія та джерельна база дослідження,

методологія та методи дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7


  1. Історіографія теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  2. Джерельна база дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  3. Методологія та методи дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Розділ 2 Поява вірмен у Харкові, їх чисельність та роль у суспільно-політичному, економічному та культурному житті міста. . . . . . . . . . . . . . . . 22

  1. Поява вірмен.у Харкові, їх чисельність та соціальний склад . . . . 22

  2. Роль харківських вірмен у суспільно-політичному, економічному та культурному житті міста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Розділ 3 Вірменські релігійні та національно-культурні

організації Харкова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3.1. Вірменські релігійні громади (1900-1938) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3.2. Вірменські національно-культурні організації (кінець XIX – 30-ті роки ХХ ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

3.3. Вірменські національно-культурні та релігійні організації (1989-2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Список скорочень


ВДТ – Вірменська драматична трупа

ВНГ – «Вірменська національна громада»

КДВ – Комітет допомоги Вірменії

МЕКОСО – Центральна міжвідомча комісія у справах союзів і общин

НВР – Харківська національна вірменська революційна рада

НТУ «ХПІ» – Національний технічний університет «ХПІ»

НФУ – Національний фармацевтичний університет

НЮАУ – Національна юридична академія України

СВУ – «Спілка вірмен України»

УДАЗТ – Українська державна академія залізничного транспорту

УЄ ВАЦ – Українська єпархія Вірменської апостольської церкви.

ХАТОБ – Харківський академічний театр опери і балету

ХВК – Харківська вірменська колонія

ХДУ – Харківський державний університет

ХДУМ – Харківський державний університет мистецтв

ХІБІ – Харківський інженерно-будівельний інститут

ХІІТ – Харківський інститут інженерів транспорту

ХІНО – Харківський інститут народної освіти

ХІУ – Харківський імператорський університет

ХМАПО – Харківська медична академія післядипломної освіти

ХМІ – Харківський медичний інститут

ХНУ – Харківський національний університет

ХОДКЛ – Харківська обласна дитяча клінічна лікарня.

ХОДТРК – Харківська обласна державна телерадіокомпанія

ХПІ – Харківській політехнічний інститут

ХТПВН – Харківське товариство працюючого вірменського населення.

ХХПІ – Харківський художньо-промисловий інститут

ХМУ – Харківське музичне училищеВСТУП
Актуальність теми дослідження. Харків є багатонаціональним та багатоконфесіональним містом. На його території разом із українцями мешкають представники 111 національностей та народностей. Починаючи з кінця 1980-х рр., постійно збільшується кількість громадських національних організацій, які співпрацюють з органами влади та місцевого самоврядування, зростає їх чисельність, рівень та масштабність культурних та інших заходів, що проводяться ними. На 1 січня 2011 р. у Харкові діють 63 організації. Без вивчення історії національних громад Харкова неможливо уявити повну картину розвитку міста. Тому, на думку автора, потреба в комплексному дослідженні історії національних громад Харкова, зокрема вірменської, на сьогодні є очевидною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дисертації є складовою частиною теми досліджень кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна «Соціально-економічна історія України (II пол. ХIX ст. – XX ст.). Історія Слобожанщини».

Обєктом дослідження автора є вірменська громада Харкова, її національно-культурні та релігійні організації у 1863–2010 рр.

Предметом дослідження є розвиток вірменської громади Харкова, історія її організацій та діяльність визначних представників у 1863–2010 рр.

Хронологічні межі дослідження: від появи постійної вірменської громади в Харкові до сьогодення (1863–2010 рр.).

Територіальні межі дослідження обмежені містом Харковом – значним культурним, економічним і науковим центром, в якому є значна вірменська громада.

Метою дослідження є комплексний аналіз історії вірменської громади Харкова у 1863–2010 рр.

У відповідності до мети дослідження дисертант поставив перед собою такі завдання: • проаналізувати динаміку чисельності вірменської громади Харкова;

 • проаналізувати розвиток організацій вірменської громади Харкова;

 • з’ясувати роль харківських вірмен у суспільно-політичному, економічному, науковому та культурному житті міста.

Наукова новизна дисертації визначається тим, що вперше в історіографії здійснено комплексне дослідження історії вірменської громади Харкова, зокрема:

   • на основі статистичних джерел проаналізовано динаміку чисельності вірменської громади Харкова від її появи до нашого часу;

   • проаналізовано розвиток вірменських релігійних організацій Харкова;

   • проаналізована історія вірменських національно-культурних організацій Харкова;

   • охарактеризована роль харківських вірмен у різних сферах життя міста;

   • в науковий обіг введено низку архівних документів з історії вірменської громади Харкова.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в можливості їх використання при подальшому науковому дослідженні історії вірменської громади України, у процесі написання узагальнюючих праць з історії національних меншин Харкова та України, при підготовці підручників та навчально-методичних посібників з історії України. Результати дослідження можуть бути використані в спецкурсах та загальних курсах з історії України у вищих навчальних закладах.

Основні положення дисертації були апробовані: на Міжнародній краєзнавчій конференції молодих вчених (Харків, 14 грудня 2007; Харків, 19 грудня 2008; Харків, 11 грудня 2009; Харків, 17 грудня 2010), Міжнародній конференції молодих вчених «Каразінські читання» (Харків, 25 квітня 2008; Харків, 24 квітня 2009; Харків, 23 квітня 2010), Міжнародній науковій конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих учених «Білгородський діалог – 2009» (Білгород, квітень 2009), Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Шевченківські дні – 2009», конференції «Вірменія–Україна: минуле, сучасне, майбутнє», яка була організована Харківською обласною організацією «Вірменська національна громада», науково-методичних конференціях «Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва» (Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, лютий 2009, лютий 2010, лютий 2011).

Основний зміст дисертації викладено у 6 публікаціях матеріалів і тез конференцій та 5 наукових статтях, розміщених у фахових виданнях.Структура дисертаційної роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота побудована згідно з проблемно-хронологічним принципом і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.

Висновки
Проаналізувавши основні аспекти історії вірменської громади міста Харкова, дисертант прийшов до наступних висновків.

Поява постійної вірменської громади у Харкові датується 1860-ми роками XIX ст. З цього часу простежується тенденція постійного збільшення чисельності вірменського населення міста Харкова. Значний вплив на кількісний приріст мали три великі хвилі вірменської еміграції: наприкінці ХIX – на початку ХХ століття, після 1915 р. і з кінця 1980-х рр. Відповідно до статистичних показників нами виділені наступні періоди в історії харківських вірмен, що характеризують їх чисельність:

1863-1881 рр. – чисельність вірмен не перевищувала 100 осіб;

1882-1901 рр. – понад 500 осіб;

1902-1945 рр. – до 3000 осіб;

1946-1989 рр. – до 6000 осіб;

1990-2001 рр. – 7200 осіб.

В історії вірменської громади Харкова простежується декілька періодів функціонування її організацій: 1. 1863-1900 рр. – відсутність вірменських організацій у Харкові.

 2. 1901 р. – лютий 1917 р. – центр життя громади – вірменська церква.

 3. Березень 1917 р. – кінець 1930-х років – новим центром стали національно-культурні організації.

  1. 1917-1918 рр. – поява перших вірменських національних організацій у Харкові.

  2. 1919-1928 рр. – захистом інтересів вірменської громади та координацією її діяльності займається ХВК, що проводить відносно самостійну політику.

  3. 1929-1936 рр. – згортання політики «коренізації» призвело до перетворення ХВК у ХТВПН, що супроводжувалося втратою самостійності та авторитету, який мала ХВК.

  4. 1937-1941 рр. – після розгрому ХТВПН, продовжували існувати окремі осередки вірменського життя міста Харкова: до 1938 р. – вірменський клуб, а до жовтня 1941 р. – вірменська школа.

 4. 1941-1988 рр. – відсутність як громадських, так і релігійних організацій.

 5. 1989-2010 рр. – сучасне відродження вірменської громади.

  1. 1989-1994 рр. – відродження національно-культурного життя. Поява перших організацій, функціонування вірменської недільної школи та вірменського клубу.

  2. 1995-1999 рр. – відсутність вірменської школи. Паралельне існування кількох вірменських організацій.

  3. 1999-2004 рр. – нове піднесення вірменської громади. Відкриття недільної школи, власної газети, організація танцювального ансамблю. Зведення національного храму.

  4. 2004-2010 рр. – храм став центром життя вірменської громади.

В Харкові існувало дві вірменські релігійні громади – григоріанська та католицька. В історії вірмено-григоріанської громади другої половини ХIX – початку ХХ ст. чітко простежується три етапи. На протязі першого етапу (1863-1901 рр.) у вірмено-григоріан не було власної церкви та священика. Другий етап (1901-1917 рр.) розпочинається з призначення приходського священика та появи молитовного дому. В цей час Вірмено-григоріанська Церква була основним центром як духовного так і світського життя громади. Третій етап (1917-1938 рр.) характеризується складними умовами, пов’язаними з антирелігійною політикою більшовицького режиму, але, не зважаючи на це, Вірмено-григоріанська Церква аж до її закриття в 1938 р. залишалася центром духовного життя громади. Харківська вірмено-католицька громада не мала власної церкви, а діяла при польському костьолі. ЇЇ діяльність значно оживилася після появи власного приходського священика в 1923 р. Обидві релігійні громади надавали суттєву допомогу новоприбулим вірменам-біженцям.

Представники харківської вірменської громади відігравали значну роль в суспільно-політичному, економічному, та культурному житті міста. Різноманітні почесні звання та нагороди свідчать про визнання їх досягнень як на суспільному, так і на державному рівні. Харківські вірмени неодноразово ставали лауреатами регіонального рейтингу «Харків’янин року», а 6 з них стали лауреатами рейтингу «Харків’янин століття».

На початок ХХ ст. найбільш впливовими серед представників громади були статський радник та надвірний радник. В цей період зростає роль вірмен в економічному житті міста. Якщо в 1910 р. їм належало 35 лавок, то в 1916 р. – вже 43. Основними сферами торгівлі, де працювали вірмени, були хлібобулочна, винна та фруктова. У 1920–1930-ті рр. істотно посилилися позиції вірменської еліти в управлінській ієрархії. На сучасному етапі історії вірменської громади значно посилився вплив її представників на різні сфери економіки міста: торгівля, банки, будівництво, медіа-бізнес та інші. Така ж тенденція простежується і в суспільно-політичному житті. Серед харківських вірмен були 3 народних депутата України, голова Харківської обласної адміністрації, 3 депутата Харківської обласної ради та 8 депутатів міської ради.

Розпочинаючи з кінця ХIX ст., простежується вагома присутність харківських вірмен серед лікарів, які спеціалізувалися в різних медичних спеціальностях: від урології до медичної психології. В кінці ХIX – на поч. ХХ ст. більшість з них працювали у факультетських клініках Харківського університету. В 1920–2010 рр. серед харківських вірмен були організатори охорони здоров’я Харківщини та головні лікарі медичних установ.

Представники вірменської громади проводили дослідження в багатьох галузях наук, серед них медичні, технічні, хімічні, економічні, юридичні та інші. Їх результати були опубліковані в численних наукових статтях та монографіях. Серед представників громади було 25 докторів наук (медичних – 8, технічних – 7, економічних – 3, хімічних – 2, а також доктора біологічних, психологічних, філософських, юридичних, та фармацевтичних наук). Створені харківським вірменами наукові школи мали значний вплив на розвиток вітчизняної та світової науки. Вірменську творчу інтелігенцію Харкова представляли видатні художники, музиканти та диригенти, співаки, актори та режисери. Серед них два народних артиста України та чотири заслужених діяча мистецтв України.

Вірменська діаспора в Харкові внесла помітний внесок у суспільне, політичне, духовне, культурне життя цього найбільшого міста на сході України.ЛІТЕРАТУРА


 1. 21 сентября – День независимости Армении // Канч. – 2007. – № 4. – С. 2.

 2. 82-летний пенсионер строит церкви на балконе // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://orthodoxy.org.ua/ru/tserkovne_mistetstvo /2006/05/24/2091.html]. Доступ – 24.09.2006.

 3. Авакян Гагик Саркисович. Биография // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://avakyan-gs.com.ua/g-s-avakjan/biograficheskie-svedenija/biografija.html]. Доступ – 21.06.2009.

 4. Авакян Гагик Саркисович. Этапы пути // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://avakyan-gs.com.ua/g-s-avakjan/biograficheskie-svedenija/etapy-puti.html]. Доступ – 21.06. 2009.

 5. Аванесян Ашот Дадикоевич // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ru.hayazg.info/Аванесян_ Ашот_ Дадикоевич]. Доступ –05.10.2010.

 6. Аветис Авагимов: «Я попал в «молодежку» и не жалею об этом!» // Армянский вестник. – январь 2008. – С. 6.

 7. Агаджанов Грант Карапетович // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.spkb.com/public_persons.php?id=8]. Доступ – 25.01.2008.

 8. Адресная и справочная книга «Адресъ Харькова». – Харьков, 1910.

 9. Адресно-довідкова книга «Весь Харків на 1925 рік». – Харків, 1925.

 10. Адресно-довідкова книга «Весь Харків на 1927 рік». – Харків, 1927.

 11. Адресно-довідкова книга «Весь Харків на 1929 рік». – Харків, 1929.

 12. Адресно-довідкова книга «Весь Харків на 1930 рік». – Харків, 1930.

 13. Адресно-довідкова книга «Весь Харків на 1937 рік». – Харків, 1937.

 14. Адресно-справочная книга «Весь Харьков на 1913». – Харьков, 1913.

 15. Адресно-справочная книга «Весь Харьков на 1912». – Харьков, 1912.

 16. Адресно-справочная книга «Весь Харьков на 1914». – Харьков, 1914.

 17. Адресно-справочная книга «Весь Харьков на 1916». – Харьков, 1916.

 18. Адресно-справочная книга «Весь Харьков на 1917». – Харьков, 1917.

 19. Айкануш. Встреча молодежи с представителями комитета «Армянской национальной общины» / Айкануш // Канч. – 2003. – № 5. – С. 2.

 20. Айкануш. С праздником, дорогие ветераны / Айкануш // Канч. – 2002. – № 1. – С. 2.

 21. Акопян М. Армянская архитектура сквозь века / Марат Акопян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.sau.in.ua/ index.php?type= special&area=1&p=articles&id=52]. Доступ – 17.03.2008.

 22. Акопян М. История армян в Украине / Марат Акопян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://sau.in.ua/index.php?type=special&area= 1&p=articles&id=18]. Доступ – 17.03.2008.

 23. Акопян Павлуш Ашотович // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.dzerzhrada.kharkov.ua/rus/view.php?n=depv&id=1]. Доступ – 07.04.2008.

 24. Алиханян С. Т. Помощь украинского народа армянским беженцам в 1916-1921гг. / С. Т. Алиханян // Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. – Вып. III. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1971. – С. 33-38.

 25. Алтунян Г. О. Цена свободы: воспоминания диссидента / Генрих Ованесович Алтунян. – Харьков: «Фолио», Радиокомпания «Радио +», 2000. – 349 с.

 26. Ананян Ж. А. К вопросу об этапах заселения армянами территорий УССР (XI – XVII вв.) / Ананян Ж. А., Бархударян В. Б. // Проблеми історії та археології давнього населення Укр. РСР. – К., 1989. – С. 5-6.

 27. Андриевский А. Киевские толмачи / А. Андриевский // Киевская старина. – Т. 25.– К.,1889. – С. 586-594.

 28. Антонян А. Наши ветераны / Антонян Анаит // Канч. – 2005. – № 2. – С. 3.

 29. Антонян А. Наши ветераны / Антонян Анаит // Канч. – 2005. – № 5. – C. 3.

 30. Арменян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.diclib.com/ cgi-bin/d1.cgi?base=bse&page=showid&id=4218]. Доступ – 21.06.2009.

 31. Армяне в Украине // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.sau.com.ua/history.htm]. Доступ – 23.09.2007.

 32. Армянская апостольская православная церковь Сурб Арутюн (Святое Воскресение) / [ред. Н. И. Баласанян]. – Харьков, 2004.

 33. Армянская колония в Харькове // Жизнь национальностей. Орган Народного комиссариата национальностей РСФСР. – 1919. – № 19 (22).

 34. Армянская община выразила благодарность жителям Харькова за спасенных в 1915-1920 гг. армянских детей // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://armenia.russiaregionpress.ru/archives/373]. Доступ – 25.04.2009.

 35. Армянской воскресной школе – 4 года // Канч. – 2005. – № 2. – С. 2.

 36. Арутюнов Валерій Ашотович // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/person/arutyunov-valeriy-ashotovich-202.html]. Доступ –

 37. АУСБУ ХО. – Спр. 0-21089.

 38. АУСБУ ХО. – Спр. 021424.

 39. АУСБУ ХО. – Спр. 024202.

 40. АУСБУ ХО. – Спр. 038648.

 41. Баблоян Р. Орден Жукова Самвелу Хандамиряну / Роберт Баблоян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://noev-kovcheg.1gb.ru/article.asp?n=56&a=30]. Доступ – 29.09.2007.

 42. Баблоян Р. Сарьян! Находка? Неужели?! (армянские художники в Харькове) / Роберт Баблоян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://noev-kovcheg.1gb.ru/article.asp?n=42&a=17]. Доступ – 01.02.2008.

 43. Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905): в 2-х т. – Т. 1 / Багалей Д. И., Миллер Д. П. – Харьков, 1993. – 572 с.

 44. Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905): в 2-х т. – Т. 2 / Багалей Д. И., Миллер Д. П. – Харьков, 1993. – 982 с.

 45. Багалей Д. Колонизация Новороссийского края и первые шаги по его пути культуры / Д. Багалей. – К., 1889. – 119 с.

 46. Баласанян Н. «Эребуни» снова танцует / Н. Баласанян // Канч. – 2003. – № 1. – С. 2.

 47. Баласанян Н. 24 апреля – День памяти жертв геноцида / Н. Баласанян // Канч. – 2002. – № 2. – С. 1.

 48. Баласанян Н. Говоря «Церковь» - мы понимаем армянство» / Н. Баласанян // Канч. – 2003. – № 2-3. – C. 4.

 49. Баласанян Н. От Харькова до горы Арарат / Нина Баласанян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://noev-kovcheg.1gb.ru/article.asp?n=69&a=38]. Доступ – 07.03.2008.

 50. Баласанян Н. Перемены пошли на пользу / Н. Баласанян // Канч. – 2003. – № 1. – С. 2.

 51. Баласанян Н. Храм Святого Арутюна строится / Баласанян Н. // Канч. – 2002. – № 1. – С. 2.

 52. Баласанян Н. Я, армянин, рожденный в Украине, и Украина матерью зову…/ Н. Баласанян // Канч. – 2002. – № 2. – С. 1.

 53. Бантыш-Каменский Н. Н. Общая опись армянским прежним делам с 1625 по 1699 г. / Н. Н. Бантыш-Каменский // Собрание актов, относящихся к истории армянского народа. – Ч. 1. – М., 1883. – С. 327-350.

 54. Бантыш-Каменский Н. Н. Опись армянским делам новых лет с 1701 по 1809 г. / Н. Н. Бантыш-Каменский // Собрание актов, относящихся к истории армянского народа. – Ч. 1. – М., 1883. – С. 351-379.

 55. Барсегян Олександр Сергійович // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://region.library.kharkov.ua/chronics.php?year=2007&id=04]. Доступ – 21.06.2009.

 56. Барсегян Олександр Сергійович // [Електронний ресурс. Режим доступу: www.city.kharkov.ua/print.php?page=kharkov/citizens/barsegan]. Доступ – 08.05.2008.

 57. Без песни горе разрушит мир // Событие. – 1992. – 7 октября. – С. 3.

 58. Биография Арсена Авакова // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.avakov.com/pages/ print.php?id=3]. Доступ – 12.11.2007.

 59. Брюсов В. Летопись исторических судеб армянского народа / В. Брюсов – Ереван: «Айастан», 1989. – 182 с.

 60. В Харькове открывают почетное консульство Армении // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://youtharmenia.ru/news/ v_kharkove_otkryvajut_pochetnoe_konsulstvo_armenii/2009-09-25-1303]. Доступ – 25.09.2009.

 61. В Харькове открылся армянский культурно-образовательный центр. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.panarmenian.net/rus/ world/news/41139/]. Доступ – 30.12.2009.

 62. В Харькове появятся новые мемориальные доски // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.soc-in.com.ua/ru/article/print/id/8725]. Доступ – 02.04.2009.

 63. В Харькове с января начнет работать армянская школа на базе культурно-образовательного центра // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://analitika.at.ua/news/2010-01-03-542/]. Доступ – 03.01.2010.

 64. В Харькове создана городская армянская община // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://atn.kharkov.ru/newsread.php?id=16795]. Доступ – 29.09.2007.

 65. Вачаган Норазян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.mgallery.kharkov.ua/artistshow?id=24]. Доступ – 29.01.2008.

 66. Вртанесян К. Геноцид армян в Турции: краткий исторический обзор // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.genocide.ru/review.htm]. Доступ – 24.04.2008.

 67. Всемирная история // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/vsem_ist/intro.php]. Доступ – 27.04.2011.

 68. Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. – Т. 47. – СПб., 1904.

 69. Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по регионам республик СССР. Украинская ССР, Харьковский округ, городские поселения // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2051]. Доступ – 30.04.2011.

 70. Всеукраинская конференция САУ. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://sau.in.ua/index.php?type=special&area=1&p= articles&id=58]. Доступ – 21.06.2009.

 71. Вчені Харківського державного медичного університету / [за ред. академіка А. Я. Циганеннка]. – Харків: Видавництво «Харків», 2005. – 470 с.

 72. Высокий гость в Харькове // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/110452/]. Доступ – 21.06.2009.

 73. Гарагашьян А. Потрібен будинок культури для трудящих національностей сходу / Гарагашьян А. // Вісті ВУЦВК. – 1930. – 16 березня.

 74. Гаррі Сетьян // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.jur-academy.kharkov.ua/index.php?r=stud& id=222]. Доступ – 21.06.2009.

 75. Гаюк І. Я. Вірменська церква в Україні // I. Я. Гаюк. – Львів: Логос, 2002. – 128 с.

 76. Геворкян Эдвин Спартакович. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://users.kpi.kharkov.ua/cutting/prep/gevorkan.htm]. Доступ – 04.04.2008.

 77. Георгий Викторович Мовсесян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://belopolye.narod.ru/known_people/august/movsesjan.htm]. Доступ – 27.04.2011.

 78. Георгіянц Вікторія Акопівна – доктор фармацевтичних наук, професор, завідуюча кафедрою фармацевтичної хімії // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ukrfa.kharkov.ua/www/ page.php?s_lang=ukr_&cat_id =668]. Доступ – 18.04.2010.

 79. Главный режиссер Харьковского театра имени Пушкина, народный артист Украины Александр Барсегян награжден российской наградой: медалью Пушкина // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://intercourier.com.ua/news.php?id=4778]. Доступ – 18.01.2008.

 80. Гончар І. Якщо Вірменія тобі рідна / Гончар І. // Ленінська зміна. – 1990. – 14 квітня. – С. 6.

 81. Гончарова О. С. Національні меншини Харківщини в умовах здійснення політики коренізаціі (20-ті – початок 30-х рр. ХХ століття). – Дис. …канд. іст. наук: 07.00.01 / Гончарова Ольга Сергіївна. – Харків, 2006. – 254 с.

 82. Грабовецкий Б. В. Армянская колония в Снятыне / Б. В. Грабовецкий // Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. Сборник материалов украинско-армянской научной сессии. – К.: «Наукова думка», 1965. – С. 140-144.

 83. Григорян В. Р. История армянских колоний Украины и Польши (армяне в Подолии) / В. Р. Григорян. – Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1980. – 291 с.

 84. Грицан Л. Д. Тєлєтов Іван Сергійович / Л. Д. Грицан, сайт «Фармацевтична Енциклопедія» // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2190/tyelyetov-ivan-sergijovich]. Доступ – 27.04.2011.

 85. Грузинский В. Телеведущая Карина Давтян в День рождения стала президентом / Владислав Грузинский // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.mediaport.info/gazeta/pages.php? gazeta_id=96&material_id= 12&page=13]. Доступ – 21.06.2009.

 86. Грушевський М. С. Історія України – Русі: в 11 т., 12 кн. – Т. 5 / Грушевський М. С. – К.: Наукова думка, 1994. – 704 с.

 87. Грушевський М. С. Історія України-Русі: в 11 т., 12 кн. – Т. 4 / Грушевський М. С. – К.: Наукова думка, 1993. – 544 с.

 88. Гулян Ваграм Генріхович // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.gulyan.openua.net/bio.php]. Доступ – 21.06.2009.

 89. Дабагян Арег Вагаршакович. Биографические сведения. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://users.kpi.kharkov.ua/dav/about.htm]. Доступ – 04.04.2008.

 90. Давтян Дмитро Олександрович // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/person/davtyan-dmitro-oleksandrovich-255.html]. Доступ – 27.04.2011.

 91. Давтян Карина Олександрівна // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/person/view/id/176]. Доступ – 27.04.2011.

 92. ДАХО. – Ф. 18. – Оп. 21. – Спр. 127.

 93. ДАХО. – Ф. 313. – Оп. 1. – Спр. 1.

 94. ДАХО. – Ф. 4. – Оп. 2. – Спр. 540.

 95. ДАХО. – Ф. 45. – Оп. 1. – Спр. 2488.

 96. ДАХО. – Ф. 45. – Оп. 1. – Спр. 2851.

 97. ДАХО. – Ф. Р408. – Оп. 10. – Спр. 120.

 98. ДАХО. – Ф. Р408. – Оп. 4. – Спр. 2631.

 99. ДАХО. – Ф. Р6452. – Оп. 2. – Спр. 2098.

 100. ДАХО. – Ф. Р6452. – Оп. 2. – Спр. 275.

 101. ДАХО. – Ф. Р820. – Оп. 1. – Спр. 158.

 102. ДАХО. – Ф. Р820. – Оп. 1. – Спр. 38.

 103. ДАХО. – Ф. Р820. – Оп. 2. – Спр. 158.

 104. ДАХО. – Ф. Р845. – Оп. 2. – Спр. 1078.

 105. ДАХО. – Ф. Р845. – Оп. 2. – Спр. 1079.

 106. ДАХО. – Ф. Р845. – Оп. 2. – Спр. 801.

 107. ДАХО. – Ф. Р845. – Оп. 2. – Спр. 926.

 108. ДАХО. – Ф. Р845. – Оп. 3. – Спр. 1157.

 109. ДАХО. – Ф. Р845. – Оп. 3. – Спр. 2855.

 110. ДАХО. – Ф. Р845. – Оп. 3. – Спр. 3330.

 111. Дашкевич Я. Вірменія і Україна / Я. Дашкевич. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2001. – 760 с.

 112. Дашкевич Я. Вірмено-половецькі джерела з історії України / Я. Дашкевич // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР.– 1965. – №2. – С. 66-74.

 113. Дашкевич Я. Р. Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV-XIX веков / Я. Р. Дашкевич. – Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1962. – 176 с.

 114. Дашкевич Я. Р. Вклад украинской историографии в исследование армянских поселений на Украине / Я. Р. Дашкевич // Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. Сборник материалов украинско-армянской научной сессии. – К.: «Наукова думка», 1965. – С. 57-63.

 115. Дашкевич Я. Розселення вірменів на Україні у XI – XVIII ст. / Я. Дашкевич // Український історико географічний збірник. – К., 1971. – Вип. І.– С. 150-181.

 116. Декрет СНК о свободе совести, церковных и религиозных обществах // Хрестоматия по истории СССР, 1917-1945. / [cост. С. И. Дегтев; под ред. Э. М. Щагина]. – М.: Просвещение, 1991. – С. 70-71.

 117. День Армянской культуры в Харькове // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://samu.org.ua/news/den_armjanskoj_kultury_v_kharkove/ 2009-09-24-213]. Доступ – 27.09.2009.

 118. Діяльність Нарком освіти УСРР за 1924/1925 рр. – Харків: Держвидав України, 1926. – 68 с.

 119. Дмитренко М. Ф. Научные связи Украины с Арменией // Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. – Вып. III / М. Ф. Дмитренко. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1971. – С. 39-50.

 120. Дні культури // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://region.library.kharkov.ua/c_links.php?year= 2003&id =03]. Доступ – 24.06.2009.

 121. Добро пожаловать друзья // Красное знамя. - 1991 . – 5 апреля. – С. 4.

 122. Доронович М. Армяне в Подолии и их первая церковь в городе Камянце, ныне первая градская церковь православная во имя святителя Николая / М. Доронович // Труды Комитета для историко-статистического описания Подольской епархии. – 1878-1879. – Вып. II. – С. 161-296.

 123. Евгения Моргулян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.mgallery.kharkov.ua/artistshow?id=3]. Доступ – 29.01.2008.

 124. Епоян Степан Михайлович. // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://who-is-who.com.ua/bookmaket/bild2008/3/81.html]. Доступ - 24.06.2009.

 125. Етнічний довідник. Етнічні меншини України. – К.: Фенікс, 1996. – Ч. II. – 172 с.

 126. Еще один купол // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://atn.kharkov.ru/newsread.php?id=4091]. Доступ – 24.06.2009.

 127. Закревский Н. Описание Киева / Н. Закревский. – Т. I. - М., 1868.

 128. Заседание Церковного Совета // Канч. – 2003. – № 2-3. – C. 1.

 129. Збірник декретів і розпоряджень по народному комісаріату освіти УСРР. – Х: Всеукраїнське державне видавництво, 1921. – Вип. ІІІ. – 42 с.

 130. Збірник узаконень України. – 1925. – № 1.

 131. Зиненко Ю. Красота из камня / Юрий Зиненко // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.vecherniy.kharkov.ua/printnews/3383]. Доступ – 21.03.2008.

 132. Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Д. Зубрицький. – Львів: Центр Європи, 2002. – 602 с.

 133. Ивасюта М. К. О работе историков Львова по изучению армяно-украинских связей / М. К. Ивасюта // Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. Сборник материалов науч. сессии. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1961. – С. 35-37.

 134. Индюхова А. 24 августа в Харькове открыт еще один храм / Александра Индюхова, Владимир Борох // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://atn.kharkov.ru/newsread.php?id=7745]. Доступ – 12.10.2007.

 135. Информация Почетного Консульства Республики Армения о визите делегации Харьковской области в страну. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://kharkivoda.avakov.com/show.php?page= 22556&calendar_month=4-10&lang=ru]. Доступ – 19.10.2009.

 136. Исаян К. Украина-Диаспора: связь есть! / Кристина Исаян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://sau.in.ua/index.php? Type=special&area=1&p=articles&id=76]. Доступ – 12.06.2008.

 137. Историзм // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s04/a000438.shtml]. Доступ – 19.04.2011/

 138. Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. – Вып. III. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1971. – 378 с.

 139. Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. Сборник материалов науч. сессии. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1961. – 264 с.

 140. Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. Сборник материалов украинско-армянской научной сессии. – К.: Наукова думка, 1965. – 183 с.

 141. История Харьковского прихода Успения Приснодевы Марии. «Крестный путь» харьковского римско-католического прихода. 17-й большевики. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://slovosnami.narod.ru/ history1900_1905.htm]. Доступ – 03.04.2008.

 142. История Харьковского прихода Успения Приснодевы Марии. «Крестный путь» харьковского римско-католического прихода. Запустение. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://slovosnami.narod.ru/ historyEmpty.htm]. Доступ – 03.04.2008.

 143. История Харьковского прихода Успения Приснодевы Марии. «Крестный путь» харьковского римско-католического прихода. Разгар репрессий // [Электронный доступ. Режим доступа: http://slovosnami.narod.ru/ historyRepress.htm]. Доступ – 03.04.2008

 144. История Харьковского прихода Успения Приснодевы Марии. Изменения в составе прихода в 1900-1905 годах // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://slovosnami.narod.ru/history 1900_ 1905.htm]. Доступ – 03.04.2008.

 145. История Харьковского прихода Успения Приснодевы Марии. Первая мировая война 1914-1916 годы // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://slovosnami.narod.ru/history War1914_ 1916.htm]. Доступ – 03.04.2008.

 146. Итоги всесоюзной переписи населения 1959 года. CCСР (сводный том). – М.: ГОССТАТИЗДАТ ЦСУ СССР, 1962. – 284 c.

 147. Итоги всесоюзной переписи населения 1970 г. – Том IV. Национальный состав населения СССР, союзных и автономных республик, краев, областей и национальных областей. – М.: ГОССТАТИЗДАТ ЦСУ СССР, 1973 . – 648 с.

 148. Інтерв’ю з Амірозяном С. А. Від 02.05.2010 р. Архів автора. – 15 хв.

 149. Інтерв’ю з Атоян С. Г. Від 10.04.2010. Архів автора. – 30 хв.

 150. Інтерв’ю з Барахтян Н. В. Від 15.04.2010. Архів автора. – 10 хв.

 151. Інтерв’ю з Георгіянц М. А. Від 12.05.2010 р. Архів автора. – 10 хв.

 152. Інтерв’ю з Гурджян Н. Б. Від 21.11.2010 р. Архів автора. – 40 хв.

 153. Інтерв’ю з Гурджяном В. М. Від 20.04.2010 р. Архів автора. – 15 хв.

 154. Інтерв’ю з Давід’янц Л. С. Від 10.05.2010 р. Архів автора. – 15 хв.

 155. Інтерв’ю з Давтяном В. С. Від 25.04.2010. Архів автора. – 32 хв.

 156. Інтерв’ю з Марабяном Р. В. Від 02.05.2010 р. Архів автора. – 15 хв.

 157. Інтерв’ю з Муратовим Г. Р. Від 02.05.2010 р. Архів автора. – 15 хв.

 158. Інтерв’ю з Петросян С. О. Від 20.04.2010 р. Архів автора. – 10 хв.

 159. Інтерв’ю з Туманянц А. Р. Від 21.04.2010. Архів автора. – 10 хв.

 160. Інтерв’ю з Флорікяном А. К. Від 01.03.2010 р. Архів автора. – 60 хв.

 161. Інтерв’ю з Чілутьяном Р. А. Від 19.04.2010. Архів автора. – 20 хв.

 162. Інформація Головного управління статистики у Харківській області від 05.04.2011 № 28-20/86.

 163. Історія Української державної академії (1930-2005) / [за ред. М. I. Данька, Т. А. Мукмінової]. – К.: «Транспорт України», 2005. – 400 c.

 164. Каплин А. Д. Религиозные общины национальных меньшинств Харькова в историческом и правовом контексте 1917-1920-х гг. / А. Д. Каплин, И. П. Сергеев // Висвітлення історії нац. меншин в курсах історії України та Росії. Матер. Круглого столу, м. Харків, 7 лютого 2006 р. / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006. – С. 74-81.

 165. Капрельянц В. Деятельность армянской общины Харькова за 2008 год / Вячеслав Капрельянц // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://samu.org.ua/news/2008-12-15-79]. Доступ – 15.12.2008.

 166. Капрельянц В. Консульский прием в Харьковской армянской общине / Вячеслав Капрельянц // Канч. – 2008. – № 1-2. – С. 3.

 167. Капрельянц В. Маленькие послы большой культуры / Вячеслав Капрельянц // Армянский вестник. – февраль 2008. – С. 6.

 168. Карапетьян Юрій Костянтинович. Біографія. [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.karapetyan.openua.net/bio.php]. Доступ – 12.05.2009.

 169. Карнацевич В. Л. 100 знаменитых харьковчан / Владислав Карнацевич. – Харьков: Фолио, 2005. – 510 с.

 170. Кафедра «Динаміка та міцність машин». Історія кафедри // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://dpm.org.ua/ index.php?r=1_2]. Доступ – 21.10.2009.

 171. Кафедра архитектурного и ландшафтного проектирования // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ksameаа.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=45:2009-07-24-07-04-49&catid=12:2009-07-24-05-57-36&Itemid=188&lang=ru]. Доступ – 24.07.2009.

 172. Кафедра вища математика // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/?main=*show_ kaf&id=105]. Доступ – 15.10.2009.

 173. Кафедра искусственного интеллекта // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://kture.kharkov.ua/opencms/opencms/KNURE/ obwaja_informacija/ Visites/II/INT_Systems.html?__locale=ru]. Доступ – 06.09.2009.

 174. Кафедра криминалистики // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.nlau.net/index.php?r=study&&id=219]. Доступ – 21.10.2009.

 175. Кафедра політичної економіки Харківського національного економічного університету // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.hneu.edu.ua/ua/education/facultet/mev/kaf-pe/prof-pe.html]. Доступ – 10.03.2010.

 176. Кафедра психологии // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.khai.edu/page.php?pid=91]. Доступ – 16.10.2009.

 177. Кафедра экономики и маркетинга // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.khai.edu/page.php?pid=84]. Доступ – 20.10.2009.

 178. Кеворкян К. Э. Автобиография эпохи перестройки // Неизвестный Харьков. – Харьков, 2006. – С. 264-268.

 179. Кеворкян Костянтин Ервантович // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/?page=rada /showbio.php&id=32]. Доступ – 21.06.2009.

 180. Кирилюк Е. П. Украинско-армянские литературные связи / Е. П. Кирилюк // Великая дружба. Сборник. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1954. – С. 105-122.

 181. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко. – М.: Наука, 1987. – 440 c.

 182. Коробов А. И. Степан Георгиевич Телетов / А. И. Коробов, Н. О. Мчедлов-Петросян // Вестник Харьковского национального университета. – 2006. – № 731. – Химия. – Вып.14. – С. 251.

 183. Короткі підсумки перепису населення України 17 грудня року 1926. Націон. і віков. склад, рідна мова та писемність населення. – Харків: ЦСУ УСРР, 1928. – 210 с.

 184. Костанян Ю. Л. Граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов (1824-1888) / Юрий Костанян. – СПб., 2004. – 234 с.

 185. Кочарян Александр Суренович // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://pca.kh.ua/2009-10-22-00-11-38/11-2010-01-14-22-01-24]. Доступ – 31.03.2010.

 186. Кочарян Александр Суренович. Информация // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www-psyhology.univer.kharkov.ua/info-kocharan_ru.htm]. Доступ – 16.10.2009.

 187. Кочарян Гарник Суренович : Энциклопедия «Ученые России» // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.famous-scientists.ru/794/]. Доступ – 27.04.2011.

 188. Кочарян Гарник Суренович : Энциклопедия «Врачи России» // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.famous-doctors.ru/794/]. Доступ – 27.04.2011.

 189. Красовицкий Б. М. Леон Михайлович Андреасов (к 110-летию со дня рождения и 25-летию со дня смерти) / Б. М. Красовицкий, Н. О. Мчедлов-Петросян // Вестник Харьковского университета. – 2001. – № 532. – Химия. – Вып. 7. – С. 208.

 190. Крипякевич И. П. Садок Баронч – историк армян в бывшей Галиции / И. П. Крипякевич // Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. Сборник материалов науч. сессии. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1961. – С. 38-47.

 191. Культурная жизнь // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.khano.com.ua/index/0-27]. Доступ – 22.09.2009.

 192. Культурне будівництво в Українській РСР. 1917-1927: Зб. документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1979. – 668 с.

 193. Культурне будівництво в Українській РСР: Найважливіші рішення партії і радянського уряду. 1917-1959. Зб. документів. Т.1. 1917-червень 1941. – К.: Держполітвидав УРСР, 1959. – 883 с.

 194. Лица общины // Канч.- 2004. – № 4. – С. 3.

 195. Лорис-Меликов Михаил Тариелович // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.rulex.ru/01120346.htm]. Доступ – 29.10.2007.

 196. Лошак А. Степан Михайлович Эпоян: мечта, ставшая судьбой / А. Лошак // Канч. – 2003. – № 1. – С. 4.

 197. Лукашова В. Наши ветераны / Лукашова В. // Канч.– декабрь 2004. – C. 3.

 198. Мананникова Л. Учитель. К 85-летию Э. А. Тер-Погосяна /Людмила Мананникова // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://teacher-almaty.clan.su/publ/7-1-0-72]. Доступ – 24.06.2009.

 199. Манукян Акоп Балабекович [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12087]. Доступ – 12.09.2010.

 200. Манучарян Ш. Г. Армяне / Ш. Г. Манучарян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/etno/ethnos/ armyane/index.htm]. Доступ – 15.04.2007.

 201. Манучарян Ш. Г. Армяне / Ш. Г. Манучарян, сайт «Этнография народов Крыма» // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.crimea.edu/crimea/etno/ethnos/armyane/]. Доступ – 27.04.2011.

 202. Маричева А. Лица общины / А. Маричева // Канч. – 2004. – № 3. – С. 3.

 203. Маричева А. Мы напомним тех, кто нам помогал / А. Маричева // Канч. – 2004. – № 4. – С. 1.

 204. Маричева А. Первый шаг к сотрудничеству / Маричева А. // Канч. – 2004. – № 3. – С. 2.

 205. Маричева А. Праздничное настроение / Маричева А. // Канч. – 2004. – № 3. – С. 2.

 206. Медична еліта України / [гол. ред. В. З. Варибрус]. – К.: Книжкова Палата України, 1999. – 320 с.

 207. Международные награды – харьковчанам. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://kh.ura-inform.com/print/5113.html]. Доступ – 21.06.2009.

 208. Мелконян Э. Другая диаспора? К характеристике армянских общин на постсоветском пространстве / Эдуард Мелконян // Бюллетень научно-образовательного фонда «Нораванк». – 2007. – № 20. – С. 8-14.

 209. Меружанян А. Епархия Украины Армянской Апостольской Церкви / Армен Меружанян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://noev-kovcheg.1gb.ru/article.asp?n=98&a=28]. Доступ – 14.03.2008.

 210. Методика преподавания армянского языка // Канч. – 2008. – № 1-2. – С. 7.

 211. Мирзоян Г. Советские правители Армении от Геворга Алиханяна до Сурена Арутюняна. Эскиз девятый. Заробян. Я. Н. (1960-1967) / Г. Мирзоян // [Электронный ресурс. Режим доступа: //http://www.noev-kovcheg.ru/mag/2009-05/1617.html]. Доступ – 05.09.2010.

 212. Михаил Лорис-Меликов //[Электронный ресурс. Режим доступа: http://forum.haylife.ru/ showthread.php?t=718]. Доступ – 29.10.2007.

 213. Михеева В. В. Дабагян Арег Вагаршакович / В. В. Михеева // Выдающиеся педагоги высшей школы города Харькова. Биографический словарь. – Харьков: Глобус, 1998. – C. 213-215.

 214. Мкртчян Роберт Юрійович // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/?page=rada/ showbio.php&id=60]. Доступ – 21.06.2009.

 215. Мкртчян Юрік Степанович. Народний депутат України // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://gska2.rada.gov.ua]. Доступ – 15.06.2008.

 216. Можейко И. Бах из Харькова (Вагрич Бахчанян) / И. Можейко // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://1stolica.com.ua/article.php?div=kh_pl&id=30]. Доступ – 30.11.2005.

 217. Можейко И. Харьковский год Ивана Айвазовского / И. Можейко // Кеворкян К. Э. Первая столица. – Харьков: Фолио, 2007. – С. 401-403.

 218. Мукминова Т. А. ХарДАЗТ: особистості / Т. А. Мукминова // Залізничний транспорт України. – 2000. – № 5-6. – C. 88-91.

 219. Мукминова Т. Я каждый километр пути, проложенный гвардейской железнодорожной бригадой, помню / Т. Мукминова // Магистраль. – 2000. – № 24. – C. 5.

 220. Мухіна І. Г. Участь національних меншин у суспільно-політичному та економічному житті Харківської губернії (ХIX – поч. ХХ ст.). – Дис. … канд. іст. наук / І. Г. Мухіна – Харків, 2005.

 221. Мчедлов-Петросян Н. О. Иван Сергеевич Телетов (к 125-летию со дня рождения) / Н. О. Мчедлов-Петросян, А. И. Коробов, А. С. Телетов // Вестник Харьковского национального университета. – 2003. – № 596. – Химия. – Вып.10. – С. 230-231.

 222. Назаренко Ю. Интерес на Украине к культуре братской Армении / Ю. Назаренко // Тегекагир. – 1954. – № 5. – С. 25-40.

 223. Назарьян Георгий Вартанович // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.spkb.com/public_persons.php?id=4]. Доступ – 20.10.2009.

 224. Наука и образование Украины. «Украина 2007. Персоналии». – Харьков.: Издательский дом «Известные имена», 2007. – 132 с.

 225. Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1994. – 559 с.

 226. Несвит Е. А. Лортикян Эрнст Львович / Е. А. Несвит // Выдающиеся педагоги высшей школы города Харькова. Биографический словарь. – Харьков: Глобус, 1998. – С. 377-379.

 227. Николаева М. Харьков и Ереван – побратимы / Марина Николаева, Аркадий Шовский // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://atn.kharkov.ru/newsread.php?id=5949]. Доступ – 12.10.2007.

 228. О компании // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.national.kharkiv.com/Docs/about.html?ru]. Доступ – 15.02.2008.

 229. Об оркестре. Харьковский молодёжный симфонический оркестр. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://kmsorc.narod.ru/]. Доступ – 08.03.2008.

 230. Община в лицах ///[Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.khano.com.ua/index/0-26]. Доступ –22.09.2009.

 231. Ованесян С. Н. Армянская апостольская церковь / С. Н. Ованесян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/article071638.html]. Доступ – 23.05.2008.

 232. Оноприенко Т. Из истории харьковских армян / Оноприенко Т. // Кеворкян К. Э. Первая столица. – Харьков: Фолио, 2007. – С. 388-397.

 233. Оноприенко Т. Храм Армянской апостольской церкви Сурб – Арутюн // / Оноприенко Т. // Кеворкян К. Э. Первая столица. – Харьков: Фолио, 2007. – С. 398-400.

 234. Орловский М. Историческое описание уездного г. Могилева Подольской губернии / М. Орловский // Подольские епархиальные ведомости. – 1864. – № 11. – С. 367-374.

 235. Памяти Валерия Гаевича Шахбазова (1925-2005 гг.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – 2005. – №709 . – Біологія. – Вип. 1-2. – С. 5-6.

 236. Памяти Генриха Алтуняна // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.hro.org/ngo/about/ 2005/07/altunyan.php]. Доступ – 01.07.2005.

 237. Памяти профессора Б. А. Вартапетова // Проблемы эндокринологии. – 1984. – Том XXX. – № 6. – С. 83.

 238. Памятная книжка Харьковской губернии на 1865 год. – 1865. – Год 3.

 239. Памятная книжка Харьковской губернии на 1867 год. – 1867. – Год 5.

 240. Папазян Ваграм Камерович // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ru.hayazg.info/Папазян_Ваграм_Камерович]. Доступ – 20.11.2010.

 241. Партицький О. Вірмени на Русі / О. Партицький // Зоря – № 7. – С. 108-109.

 242. Партія Пенсіонерів України // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://ua.for-ua.com/elections2006/35/]. Доступ – 21.06.2009.

 243. Пелевин В. Второе воскресенье сентября / Владимир Пелевин // Канч. – 2007. – № 4. – C. 1.

 244. Пелевин В. Его года – его богатство / Владимир Пелевин // Армянский Вестник. – февраль 2008. – С. 12.

 245. Пелевин В. Мисс армяночка Харькова: «По жизни я оптимистка» / Владимир Пелевин // Канч. – 2007. – № 3. – С. 1.

 246. Пелевин В. Морская слава сухопутной Армении / Владимир Пелевин // Армянский Вестник. – февраль 2008. – С. 8.

 247. Переверзева А. Армянская Апостольская церковь / А. Переверзева // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://religstudies.org.ua/Stuff/rp/14.doc]. Доступ – 08.11.2009.

 248. Периодизация истории // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/305450]. Доступ – 27.04.2011.

 249. Петросов Валерий Альбертович // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.spkb.com/public_persons. php?Id=15]. Доступ –

 250. Петросян Е. Армянская Апостольская Святая Церковь. Часть I. / Петросян Е. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.armenianhouse.org/petrosyane/church-ru/part1.html]. Доступ – 15.02.2008.

 251. Пивоварська К. Б. Вірменська національна меншина в Україні у 20-ті – 30-ті роки ХХ століття. – Дис. …канд. іст. наук: 07.00.01 / Пивоварська Карина Борисівна. – Полтава, 2003. – 187 с.

 252. Пикалева Ю. Армянская община в Балаклее / Ю. Пикалева // Канч. – 2005. – № 10. – С. 2.

 253. Пикалева Ю. Вода для жизни и жизнь для воды / Ю. Пикалева // Канч. – 2005. – № 10. – С. 4.

 254. Пикалева Ю. Путь молодого скульптора / Ю. Пикалева // Канч. – 2007. – № 3. – С. 2-3.

 255. Пиротекс. История // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://pirotex.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=1&limit=1&limitstart=2]. Доступ – 13.02.2010.

 256. Площанский В. Галицко-русский город Жолков / В. Площанский // Научный сборник. – 1868. – № 3-4. – С. 221-272.

 257. Площанский В. Галицко-русский город Станиславов по достоверным источникам / В. Площанский // Научный сборник. – 1868. – № 1-2. – С. 16.

 258. Площанский В. Галицко-русский торговый город Броды / В. Площанский // Научный сборник. – 1868. – № 1-2. – С. 56-59.

 259. Площанский В. Галицко-русский торговый город Броды / В. Площанский // Научный сборник. – 1868. – № 3-4. – С. 273-288.

 260. Площанский В. Золочев – уездный город Галицкой Руси / В. Площанский // Литературный сборник. – Львов, 1871. – С. 31-34.

 261. Положення про порядок організації, діяльності, звітності і ліквідації релігійних громад та систему обліку адмінорганами складу релгромад та служителів культу. – Харків: Держвидав України, 1930. – 24 с.

 262. Полякова Ю. Армянский храм / Юлиана Полякова // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.inform.kharkov.ua/index.php?name= History&op=article&sid=901]. Доступ – 25.03.2009.

 263. Посол Украины в Армении // Канч. – 2002. – № 1 – C. 1.

 264. Посохов С. И. Губернаторы и генерал-губернаторы / Посохов Сергей Иванович, Ярмыш Александр Назарович. – Харьков: Издательство Харьковского университета внутренних дел, 1997 . – 164 с.

 265. Почетное консульство Республики Армения в Харьковской и Сумской областях уже активно работает в Харькове // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://1stolica.com.ua/5246.html]. Доступ – 02.12.2009.

 266. Проректор з навчальної роботи // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.dum.kharkov.ua/prorector1.htm]. Доступ – 06.12.2008.

 267. Професорсько-викладацький склад та персональні сторінки викладачів // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.kpi.kharkiv.edu/business/index.files/Page391.htm]. Доступ – 22.11.2010.

 268. Роберсон Р. Армянская Католическая Церковь / Р. Роберсон // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.armeniancatholic.ru/ru/ library/robersson.html]. Доступ – 06.10.2008.

 269. Родилась еще одна община // Канч. – 2007. – № 2. – C. 2.

 270. Родник памяти и силы // Взгляд XXI века. – 2000. - № 5. - С. 3.

 271. Розпорядження Президента України про звільнення Ю. Мкртчяна з посади заступника голови Харківської обласної державної адміністрації // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://uazakon.com/document/spart84/inx84113.htm]. Доступ – 06.10.2008.

 272. Розпорядження Президента України про призначення Ю. Мкртчяна заступником голови Харківської обласної державної адміністрації // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://uazakon.com/document/ spart95/inx95572.htm]. Доступ – 06.10.2008.

 273. Роман Агасян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://artboyko.com/artist;ARB;all]. Доступ – 10.11.2008.

 274. Рощенко А. Г. Ars Longa / А. Г. Рощенко // Международный научно-популярный журнал «Fortissimo». – Харьков, 2004. – С. 24-25.

 275. Рузана Григорян // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.filarmonia.kharkov.ua/index.php?id=583&lang=uk]. Доступ – 18.04.2010.

 276. Рух опору в Україні: 1960-1990. Енциклопедичний довідник / гол. ред. Осип Зінкевич. – К.: Смолоскип, 2010. – 804 с.

 277. Рыбалко В. 9 мая / В. Рыбалко // Канч. – 2003. – № 4. – С. 3.

 278. Сапун М. М. Агітаційно-пропагандистська діяльність національно-комуністичних секцій на Україні (1918-1920 рр.) / Сапун М. М. // Український історичний журнал. – 1985. – № 11.

 279. Саркис Давтян [Электронный ресурс. Режим доступа: http://druzya.com/forum/showthread.php?6736]. Доступ – 13.02.2010.

 280. Саркисянц Арменак Сергеевич (1872-1939) – металлург // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ru.hayazg.info/Саркисянц_ Арменак_Сергеевич]. Доступ –13.02.2010.

 281. Сечнева И. Санинструктор Сонечка / Сечнева И. // Армянский Вестник. – февраль 2008. – С. 9.

 282. Симашкевич М. Римское католичество и его иерархия в Подолии / М. Симашкевич. – Камянец-Подольск, 1872.

 283. Сирык С. Митинг армянской общины с требованием признать геноцид армянского народа / Сирык С. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.objectiv.tv/260407/2001.html]. Доступ – 06.06.2008.

 284. Скоробогатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941-1943) / Анатолій Скоробогатов. – Харків.: Прапор, 2004. – 386 с.

 285. Слинько Д. Александр Давтян – бизнесмен «с огоньком» / Дмитрий Слинько // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://focus.in.ua/article/10349.html]. Доступ – 18.01.2008.

 286. Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. И. Смоленский. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.

 287. Сначала было слово. // Канч. – 2005. – № 10. – С. 5.

 288. СНПФ АРГУС. Контакты // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.banksoft.com.ua/index.php?id=6]. Доступ – 06.06.2008.

 289. Событие, которого так ждали // Канч. – 2004. – № 3. – C. 1.

 290. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общества (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов) // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://armenica.info/history/histor23.htm]. Доступ – 07.01.2008.

 291. Созанський І. С. З минувшини м. Бродів. Причинки до історії міста в ХVII ст. / І. С. Созанський // Записки наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 98. – Львів, 1910. – С. 23-30.

 292. Соколенко Е. Умер бывший руководитель харьковского КП «Вода» Валерий Петросов / Елена Соколенко, Диана Гвилава // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.sq.com.ua/ show_news/85147.html]. Доступ – 02.04.2009.

 293. Состав правления областной общественной организации // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.khano.com.ua/index/0-23]. Доступ – 22.09.2009.

 294. Состоялась премьера балета-сказки Русалочка // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ballet.kharkov.ua/News.mvc/NewsItem/38b09a7f-3e2b-49d2-9218-33d6b1cc3d72]. Доступ – 25.09.2009.

 295. Спасибо вам…Ветераны Краснознаменной части на своих плечах приближавшие победные залпы мая 1945 года / [под общей редакцией Г. Р. Макаренко]. – Харьков, 1995. – 64 с.

 296. Список домовладельцев города Харькова. – Харьков, 1895.

 297. Список домовладельцев города Харькова. – Харьков, 1901.

 298. Статут // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.khano.com.ua/index/0-22]. Доступ – 02.09.2009.

 299. Стронова Е. Давтян Александр Сергеевич, предприниматель / Елена Стронова // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://tnd.mediaport.info/index.php?action=view&id=10]. Доступ – 01.04.2008.

 300. Тагуи Барсегян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.mgallery.kharkov.ua/artistshow?id=11]. Доступ – 20.11.2010.

 301. Тархов. С. А. Итоги переписи населения Украины 2001 года / С. А. Тархов // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0173/analit05.php]. Доступ – 16.10.2007.

 302. Татьяна Тумасян // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://kharkov.nezabarom.com.ua/interviews/id-39/]. Доступ –.21.06.2009.

 303. Тер-Карапетянц Ж. Н. Армянская община Харькова / Ж. Н. Тер-Карапетянц // Община. – 1996. – Вып. 2. – С. 40-43.

 304. Тер-Нерсесян С. Армения. Быт, религия, культура / Тер-Нерсесян Сирарпи. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 188 с.

 305. Тер-Погосян Аветист Эдмунд Акопович // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ru.hayazg.info/Тер-Погосян_Аветист_ Эдмунд_Акопович]. Доступ – 05.09.2010.

 306. Тер-Степанян Еміль Шаваршович. Біографія // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.terstepanyan.openua.netbio.php]. Доступ – 21.06.2009.

 307. Терьян-Корганова Елена Иосифовна (наст. имя и фам. – Эгинэ Овсеповна Терьян-Корганян) // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.musenc.ru/html/t/ter58n-korganova.html]. Доступ – 30.04.2010.

 308. Тихонова И. Дай руку, брат! О том, Как Харьков приютил армянских беженцев / Инна Тихонова // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.izv.kharkov.ua /index.php?editionID=202&menuID=1953 &newsID=5299]. Доступ – 30.04.2009.

 309. У нас новый священник // Канч. – 2004. – № 3. – C. 3.

 310. Удостоены высоких наград // Канч. – 2009. – № 5-6. – С. 1.

 311. Успехи ансамбля «Армения» // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://sau.in.ua/index.php?type=special& area=1&p=articles&id=87]. Доступ – 21.06.2009.

 312. Учредительная конференция // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.sau.com.ua/sau2.htm]. Доступ – 20.06.2008.

 313. Хандамирян Самвел Грандикович [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ru.hayazg.info/Хандамирян_Самвел_Грандикович]. Доступ – 10.06.2009.

 314. Харків-багатонаціональний: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 200 с.

 315. Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Pro Demo Mea: Нариси. До 90-річчя з дня заснування Харківського державного університету мистецтв імені І.П. Котляревського / [ред. Т.Б. Вєркіна, Г.А. Абаджян, та ін.]. – Харків: ХДУМ, 2007. – 336 с.

 316. Харьков многонациональный / [Духопельников В. М., Х. И. Лойко, С. И. Посохов, Т. В. Арзуманова и др.]. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 256 с.

 317. Харьковский календарь и памятная книжка на 1885 год. – Харьков, 1884. – Год 13.

 318. Харьковский календарь на 1869 год. – 1868. – Год 1.

 319. Харьковский календарь на 1873 год. – 1872. – Год 1.

 320. Харьковский календарь на 1875 год. – 1874. – Год 3.

 321. Харьковский календарь на 1876 год. – 1875. – Год 4.

 322. Харьковский календарь на 1877 год. – 1876. – Год 5.

 323. Харьковский календарь на 1879 год. – 1878. – Год 7.

 324. Харьковский календарь на 1882 год. – 1881. – Год 10.

 325. Харьковский календарь на 1884 год. – 1883. – Год 12.

 326. Харьковский календарь на 1887 год. – 1886. – Год 14.

 327. Харьковский календарь на 1890 год. – 1889. – Год 17.

 328. Харьковский календарь на 1892 год. – 1891. – Год 19.

 329. Харьковский календарь на 1894 год. – 1893. – Год 21.

 330. Харьковский календарь на 1895 год. – 1894. – Год 22.

 331. Харьковский календарь на 1896 год. – 1895. – Год 23.

 332. Харьковский календарь на 1897 год. – 1896. – Год 24.

 333. Харьковский календарь на 1901 год. – 1900. – Год 28.

 334. Харьковский календарь на 1902 год. – 1901. – Год 29.

 335. Харьковский календарь на 1903 год. – 1902. – Год 30.

 336. Харьковский календарь на 1904 год. – 1903. – Год 31.

 337. Харьковский календарь на 1907 год. – 1906. – Год 34.

 338. Харьковский форум // Канч. – 2004. – № 3. – С. 3.

 339. Харьковчанин года 2001 // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ukrleader.com/ru/projects_ire/kh_year/khars_year/2001]. Доступ – 21.06.2009.

 340. Харьковчанин года 2003 // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ukrleader.com/ru/ projects_ire/kh_year/khars_year/2003]. Доступ – 21.06.2009.

 341. Харьковчанин года 2005. Лидеры промышленности и бизнеса. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ukrleader.com/ru/ projects_ire/kh_year/khars_year/2005/ bis2005]. Доступ – 21.06.2009.

 342. Харьковчанин года 2007. Лидеры промышленности и бизнеса. Часть 1 (A-К) // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://ukrleader.com/ru/ projects_ire/kh_year/khars_year/hg2007/hg07prom1]. Доступ – 21.06.2009.

 343. Харьковчанин столетия. Государственные деятели, политики, лидеры общественных объединений, журналисты // [http://www.ukrleader.com/ 100/khage2.html]. Доступ – 21.06.2009.

 344. Харьковчанин столетия. Руководители и специалисты компаний, концернов, объединений, фирм // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ukrleader.com/ 100/khage3.htm]. Доступ – 21.06.2009.

 345. Хомхотько Н. Талант дирижера / Николай Хомхотько // Слово ветерана. – 2006. – № 23. – С. 6.

 346. Хорунжая Т. Национально-культурное общество Украина – Армения / Хорунжая Т. // Панорама. – 1997. – № 41. – C. 4.

 347. Хосдегян О. Армяне-католики / Хосдегян О. // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.armeniancatholic.ru/ru/library/ khosdegian.html]. Доступ – 03.10.2008.

 348. Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки. – К., 2007. – 200 с.

 349. Худоркомова И. Наринэ Симонян – с концертом в органном зале / Ирина Худоркомова // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.objectiv.tv/030507/2126.html]. Доступ – 03.09.2007.

 350. ЦДАВО України. – Ф.166. – Оп. 10. – Спр. 131.

 351. ЦДАВО України. – Ф.166. – Оп. 3. – Спр. 100.

 352. ЦДАВО України. – Ф.3766.– Оп. 1. – Спр. 125.

 353. ЦДАВО України. – Ф.413. – Оп. 1. – Спр. 17.

 354. ЦДАВО України. – Ф.413. – Оп. 1. – Спр. 372.

 355. ЦДАВО України. – Ф.5. – Оп. 5. – Спр. 1192.

 356. ЦДАВО України. – Ф.5. – Оп. 5. – Спр. 97.

 357. ЦДАВО України. – Ф.5. – Оп. 9. – Спр. 960.

 358. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 153.

 359. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2248.

 360. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 153.

 361. Циозда А. Благодійна діяльність в католицькій громаді Харкова в XIX – початку ХХ ст. / Циозда Анна // Харків-багатонаціональний: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – С. 153-165.

 362. Чирко Б. В. Національні меншини в Україні (20-30 роки ХХ століття) / Чирко Б. В. – К.: Асоціація «Україно», 1995. – 215 с.

 363. Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/]. Доступ – 16.10.2008.

 364. Члены АЖИ // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ji-association.org/shtat.phtml?id=3]. Доступ – 08.03.2008.

 365. Чорний С. Національний склад населення України в ХХ сторіччі. Перепис 1959 та 1989 років: Східні області / Сергій Чорний // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://etno.us.org.ua/nsklad/1989-sxid.htm]. Доступ – 08.03.2008.

 366. Шалико Палтаджян – заслуженный деятель искусств Украины // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://kmsorc.narod.ru/dirigeri.htm]. Доступ – 08.03.2008.

 367. Шарібжанов Р. В. Етносоціальна структура населення Харкова в 20-30-ті рр. XX ст. / Р. В. Шарібжанов // Вісник Харківського національного університету. – 2008. –№ 816: «Історія». – Вип. 40. – С. 393-405.

 368. Шарібжанов Р. В. Національні меншини Харкова в 20-30-ті рр. ХХ ст.: Автореф. дис. …канд. іст. наук / Р. В. Шарібжанов. – Харків, 2008. – 21 с.

 369. Швец М. Армен Калоян: «Повезло!» / Маргарита Швец, Андрей Краснящих // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.inform.kharkov.ua/ index.php?name=News&op= article&sid=263]. Доступ – 02.09.2007.

 370. Шевчук Г. М. Из истории культурных связей украинского и армянского народов / Г. М. Шевчук // Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. Сборник материалов второй украинско-армянской научной сессии. – К.: Наукова думка, 1965.

 371. Школа в Балаклее // Канч. – 2007. – № 4. – С. 2.

 372. Энциклопедия фамилий Харьковской губернии // [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.media-objektiv.com/spezproekts/family/ index.php?page=5]. Доступ – 07.10.2008.

 373. Ювілей в День Перемоги // [Електронний ресурс. Режим доступу: http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ListArticles.asp?id=40]. Доступ – 17.05.2005.

 374. Яворский Н. Историко-статистическое описание г. Жванца, его церкви и прихода (Камянецкого уезда) / Н. Яворский // Труды Комитета для историко-статистического описания Подольской епархии. 1876. – Т. I. – С. 90-151.

 375. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталія Яковенко. – К: Критика, 2005. - 584 с.

 376. Якубова Л. Д. Етнічні меншини УСРР і влада: динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень (1921 – 1935 рр.).: Автореф. дис. …докт. іст. наук / Л. Д. Якубова; НАН України. Ін-т історії України. – К., 2007. – 35 с.

 377. Janusz B. Przesłość i zabytki województwa Tarnopolskiego / B. Janusz. – Tarnopol, 1926. –193 s.

 378. Simiginowicz-Staufe L. A. Die Völkergruppe der Bukowina / L. A. Simiginowicz-Staufe. – Czernowitz: Pardini, 1884. – 203 s.

 379. Szaraniewicz I. Ormiańie na Rusi і Podolu / І. Szaraniewicz // Szkola. – t. II. – Lwow, 1868. – S. 279-286.

 380. Wagilewscz I. Krόl Henryk potwerdza przywilej Zygmunta Augusta, Wydani biskupowi ormiańskiemu / I. Wagilewscz // Dotatek tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej. – 1857. – S. 44-46.

 381. Тerziyan’s short bio // [On-line resource. Access mode: http://www.cs.jyu.fi/ai/vagan/brief_cv.html]. Access – October 16, 2009.
Каталог: dfiles
dfiles -> Репертуар кинотеатра «Октябрь» на январь 2013 года
dfiles -> Информация об участниках районного соревнования, достигших высоких показателей на уборке урожая по Березинскому району на 14 августа 2015 года
dfiles -> Сухие строительные смеси
dfiles -> Первое упоминание о Кореличах и Мире в летописях относится к 1395 году. В то время они входили в состав Великого Княжества Литовского, позднее Речи Посполитой
dfiles -> Постановление 10 января 2005 г. №25/1/19


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет