Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община бургасДата16.07.2016
өлшемі214 Kb.

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА БУРГАС


Приета с Решение №46 по Протокол №12 от 18.09.08г. на Общински Съвет – гр. Бургас, изменена и допълнена: с решение на Общински съвет – Бургас по т. 2 от Протокол № 29/17 и 18.12.2009 г.

На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.13, чл.22, ал.1 ЗМСМА и чл.61, ал.10 от ЗУТ – раздел XI – глава III

Глава І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Бургас, независимо от формите на собственост.

(2) Зелената система е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места на ОБЩИНА БУРГАС, чрез поддържане на екологична, рекреативна, естетическа и защитно-мелиоративна функции.

(3) Бургаския общински съвет чрез бюджета на ОБЩИНА БУРГАС обезпечава необходимите средства за поддържане на оптимални жизнени условия на декоративната растителност в общинските озеленени площи.

Глава ІІ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 2. (1) Органите за управление на зелената система са Общинския съвет, кмета на ОБЩИНА БУРГАС и оправомощени отговорни длъжностни лица от Общинската администрация.

Чл. 3. (1) Кмета чрез отдел “Озеленяване” управлява качеството на зелената система на ОБЩИНА БУРГАС въз основа на функционалното предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на озеленените площи.

Чл. 4. (1) Кметът на ОБЩИНА БУРГАС ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на ОБЩИНА БУРГАС, организира изпълнението на бюджета по дейност “Oзеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система.

Чл. 5. Оправомощени длъжностни лица от отдел “Озеленяване”:

(1) Изпълняват бюджета по дейност „Озеленяване” в частта му за района и организират провеждането на необходимите мероприятия.

(2) Изпълняват делегираните им от Кмета на Община Бургас функции:

(2).1. Заверяват съществуващото положение на дълготрайната дървесна и храстова растителност, експертното становище по част “Благоустрояване и паркоустрояване”, коeто придружава идейните проекти, техническите инвестиционни проекти и подробните устройствени планове.

(2).2. Изразяват становище и дават препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;

(2).3. Извършват проверки за реализирани паркоустройствени работи към разрешени строежи;

(2).4. Контролират качеството на дейностите по поддържане на озеленените площи за широко обществено ползване, за което се съставят подробни ведомости и актуване на извършване на манипулациите за съответния месец;

(2).5 Правят предписания и определят размера на депозити по определени цени по Приложение 2 неразделна част от Наредбата, при разрешаване на строителство, което предвижда разкопаването на озеленените площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, за озеленени площи, поддържани от ОБЩИНА БУРГАС, като предписват задължително възстановителни мероприятия.

(2).6 Териториалните дирекции поддържат архив за всички обекти от зелената система за частта от територията на ОБЩИНА БУРГАС за която отговарят.

(2).7 Изготвят задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;

(2).8 Организират създаването и поддържането на публичен регистър на озеленените площи;

Чл. 6. (1) Началник отдел „Озеленяване”:

1. Разработва и предлага на кмета на ОБЩИНА БУРГАС проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на озеленените площи;

2. Контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските озеленени площи;

3. Изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови озеленени площи.

4. Осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на озеленените площи с общинските звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;

Глава ІІІ

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел І

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 7.(1) Планирането на зелената система, се извършва с ОУП и ПУП.

(2) С ОУП на ОБЩИНА БУРГАС и правилата за прилагането му се определят териториите, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

(3) С ПУП се определят устройствените зони, квартали и поземлени имоти, за озеленяване, рекреация, спорт, защитно и мелиоративно предназначение.

Чл. 8.(1) Въз основа на етапните план-програми за прилагане на ОУП на ОБЩИНА БУРГАС, Общинската администрация изготвя петгодишни средносрочни и едногодишни краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови озеленени площи.

(2) Програмите по ал. 1 се приемат от Общинския съвет и за изпълнението им в бюджета се предвиждат необходимите средства за отчуждаване и изграждане.

Чл. 9.(1) Заданията за изработване на ПУП на обществени озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от ЕСУТ на ОБЩИНА БУРГАС.

Чл.10. Новоизградените общински озеленени площи реализирани със средства от общинския бюджет и по програми се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и забележки, и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта, но не по – къс от 2 години.

Чл.11. При преструктуриране на съществуващите жилищни комплекси, по реда на чл. 22 от ЗУТ, границите на УПИ и предвиденото застрояване да се съобразяват максимално със съществуващата дълготрайна декоративна растителност.

Раздел ІІ

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ОТРЕДЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ

Чл. 12. В изградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако това не е предвидено с правилата и нормите за прилагане на действащ ПУП.

Чл. 13.(1) В незастроените имоти, предвидени по ОУП или ПУП за озеленени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само временни обекти по чл.55 от ЗУТ, паркинги, спортни и детски площадки, летни естради, атракциони, открити изложбени площи и други открити обекти, съвместими с парковите функции по представен инвестиционен проект след положителна оценка по чл.142 ал.6 т.1 от ЕСУТ.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахването на едроразмерна дълготрайна растителност.

Раздел III

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗПОЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕНАЗНАЧЕНИЕ (непредвидени за озеленени площи за широко обществено ползване)

Чл. 14. При разрешаване на временни и на преместваеми обекти в поземлените имоти, които не са определени по устройствен план за озеленени площи, но в които има дървесна растителност, разположението на обектите да бъде съобразено със съществуващата растителност, като не се допуска премахването на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност.

Раздел IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ НА ПУП и ТИП

Чл. 15.(1) Когато по искане на физически и юридически лица се изработва ПУП или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна и храстова растителност, проектите се придружават задължително от подробно геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота растителност, представени в мащаба на действащия за територията подробен устройствен план в графичен и цифров вид.

(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от упълномощените административни длъжностни лица от отдел “Озеленяване”, като изготвят становище-протокол, дават препоръки и указания (предписания), за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън рамките на имота.

Чл.16.(1)  Във визата по чл.140 от ЗУТ, за проектиране на строежи по чл.134 ал.6 от ЗУТ, и при свободно застрояване се указват, като задължително изискване към инвестиционните проекти да бъде представено заснемане на съществуващата дълготрайната декоративна и храстова растителност придружено от експертно становище от правоспособен проектант.

 1. При влязъл в сила ПУП инвестиционните проекти за предвиденото застрояване задължително се придружава от заснемане на съществуващата дълготрайна декоративна растителност и експертно становище от правоспособен проектант.

Чл.17 При етапно застрояване на урегулираните поземлени имоти се изготвя идеен инвестиционен проект по част „Благоустрояване и паркоустрояване” за целия УПИ. За етапа за който се издава разрешение за строеж, се изготвя технически или работен инвестиционен проект в съответствие с идейния.

Чл.18. Всички инвестиционни проекти, без тези за: урегулирани поземлени имоти за ниско жилищно застрояване в малките населени места, вилни сгради, допълващо застрояване и временни постройки, включват част “Паркоустройство и благоустройство” в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти или указания за извършване на мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл.68 от ЗУТ.

Чл. 19.(1) Проектите по част “Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват само когато са спазени:

 1. минималната изискуема озеленена площ, съгласно издадената виза или показатели по действащ ПУП;

 2. изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

 3. изискванията за минимално необходимата дървесна растителност, съставляваща определена част от озеленената площ за съответната устройствена зона;

 4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;

 5. биологичните изисквания на използваните растителни видове


(2) В УПИ с плътност на застрояване до 50% по действащ ПУП не се считат за озеленена площ настилки на тревна фуга.

(3) В УПИ с плътност на застрояване над 50% по действащ ПУП, 30% от площта на настилките на тревна фуга се считат за озеленена площ.
(4) В устройствените зони с плътност на застрояване над 60% по действащ ПУП озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота

4.1. С коефициент 1,0 при осигурен почвен пласт повече от 0,6м.

4.2.С коефициент 0,8 при осигурен почвен слой от 0,3 до 0,6 м.

4.3.С коефициент 0,4 при осигурен хумустен хоризонт минимум 0,1 м от специални почвени материали, гарантиращи развитие на растителен слой (сертифицирани материали).
(5) В устройствените зони с плътност на застрояване над 60% водните площи се считат за озеленени площи, но не могат да заемат повече от 50% площ от минимално изискващата се озеленена площ.
(6) В устройствените зони с плътност на застрояване над 60% кашпите се считат за озеленена площ:

6.1.С коефициент 0,8 за кашпи с размери над 1,0м2 площ и дълбочина над 0,5м.

6.2.С коефициент 0,5 за кашпи с размери от 0,5 до 1,0м2 и дълбочина от 0,2 до 0,5м

(7)Не се считат за озеленена площ кашпи с размери по-малки от указаните в ал.6 т.1 и т.2
(8) Специфичното озеленяване (в това число по перголи, фасади и специални конструкции) участва при изчисляване на нормативно необходимите озеленени площи в УПИ с коефициент 0,5 от площта си.

8.1.Със специфично озеленяване не могат да се осигуряват повече от 30 % от изискуемите озеленени площи за УПИ.


(9). В ъгловите УПИ по чл.27 ал.3 от ЗУТ, да се предвижда задължително озеленяване мин 10% на терен, покривни тераси и специфично озеленяване по ал.8.
(10). Възложителите на обектите по ал.9 се задължават да реализират компенсаторно озеленяване в размер 20% от площта на УПИ в терени общинска собственост по указания дадени с писмено становище от гл.експерт Озеленяване, представляващо неразделна част от документацията на обекта.
(11). Задължението по ал.10 се вписва, като задължително условие в разрешението за строеж на обекта.
Чл.20. Главният експерт „Озеленяване” издава предписание. При съгласуване на част “Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционния проект при доказана необходимост за реализиране на компенсаторно озеленяване, съдържащо задължителни изисквания за размера, видовия състав и мястото за внасяне на указаната растителност. Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетативни периода.
Чл.21. Задължителни условия при издаване на Разрешение за строеж са:

21.1. наличието на одобрен при условията и по реда на тази Наредба инвестиционен проект по част “Паркоустройство и благоустройство”

21.2. проведена процедура по Наредба №1/1993 г. за опазване на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност и тревни площи, когато с предвижданията на действащия план има засегнати такива, приключена процедура с разрешение за премахване на засегнатата растителност.
Раздел V
СТРОИТЕЛСТВО И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Чл.22. Компенсаторното озеленяване се извършва от Възложителя:

1. в периода от издаване на разрешението за строеж до въвеждането на строителството в експлоатация, когато се осигурява в рамките на поземления имот.
2. в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното строителство по смисъла на чл. 157 от ЗУТ, когато се осигурява извън поземления имот.
Чл.23. При приключване на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване, специалистите от отдел „Озеленяване” съставят констативен протокол.
Чл.24.(1) Не се въвеждат в експлоатация строежи, за които не е изпълнена част “Паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.
(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал.1 важи след завършване на съответния етап.
(3) При реализация на нови проекти и проекти за реконструкция на благоустройството на уличното пространство, задължително да се предвиждат дърветата от уличното озеленяване и местата за тяхното засаждане.
(4) При реализация на общински обекти и при нужда от ремонт при аварии на изградена инфраструктура (водопровод, газопровод, топлопровод, ел. кабели, кабели за БТК и други), дълготрайната декоративна растителност пречеща на извършването на ремонта се премахва, като се съставя протокол, но не се заплаща обезщетение за отсичане.

Глава ІV

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 25. Поддържането на озеленените площи е специфична и творческа дейност, която се ръководи и осъществява от длъжностни лица от общинската администрация отдел “Озеленяване”. Тя е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система на ОБЩИНА БУРГАС.

Чл.26.(1) Според интензивността на поддържане, озеленените площи публична общинска собственост се разпределят в следните категории:

І категория – представително (интензивно) поддържане;

ІІ категория – оптимално поддържане;

ІІІ категория – средно поддържане;ІV категория – частично поддържане;

(2) Поддържането на озеленените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.

Чл.27. Контролът върху качеството на извършваната работа (дейности и манипулации по технологичните процеси) по поддържането на общинските озеленени площи – се извършва от длъжностните лица от общинската администрация в отдел “Озеленяване”, като за целта се изготвят протоколи (за установяване действително извършените озеленителни работи по Приложение №3), които са придружени от подробни ведомости, уточняващи мястото, вида и кратността на манипулациите, отговарящи на позициите в протокола или акта.

Глава V

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел І

ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ

Чл. 28.(1) Всички лица са длъжни да опазват озеленените площи, независимо от тяхната собственост.

(2)Опазването на озеленените площи включва:

1. полагане на постоянни грижи за поддържането в добро състояние на озеленените площи;

2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на озеленените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.

Чл. 29.(1) Обществените озеленени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.

(2) В обществените озеленени площи се забранява:

1. строителство на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;

2. нанасянето на повреди върху дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, цветните фигури и тревните площи;

3. поставянето по дърветата на рекламни-информационни елементи или други съоръжения;

4. ходенето по в цветните партери и зацветените площи;

5. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;

6. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;

7. разхождането на свобода на домашни животни, извън определените и обозначените за това места;

8. замърсяване на озеленените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти и други битови отпадъци;

9. предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;

10. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;

11. насипване на осолен сняг, пясък и химикали в озеленените площи и на не по-малко от 1 м. от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, в следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.

12. паленето на огън;

13. ползването на озеленените площи, тротоарите и други места, предназначени за общо ползване, около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;

14. разполагането на преместваеми обекти на територията на зелената система на ОБЩИНА БУРГАС, с изключение на предвидените в схема неразделна част от подробния устройствен план.

Чл.30.(1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти разположени в близост до озеленините площи са длъжни да чистят прилежащата си територия в радиус от 50м., както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност и паркова мебел по указания на отдел “Озеленяване”.

(2) Условието по т.1 се изписва като задължително изискване при издаване на разрешение за поставяне или разрешение за строеж.

Чл. 31.(1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват с протокол възстановителни мероприятия, за които се заплащат депозити, които след приемно-предавателен протокол с оценка “много добро”, депозита се възстановява на инвеститора.

(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в озеленените площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им, “контролира се изпълнението и при нарушения се налагат санкции като гаранционният срок е 2 вегетативни периода”.

(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключване на възстановителните работи.

Раздел ІІ

ОПАЗВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЕКОРАТИВНА ДЪРВЕСНА (ШИРОКОЛИСТНА И ИГЛОЛИСТНА) И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 32.(1) Декоративната дървесна (широколистна и иглолистна) и храстова растителност на територията на ОБЩИНА БУРГАС се опазва по реда на тази наредба.

(2) Тази наредба се отнася и за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти на паметници на културата или други, за които има специален закон.

(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” извън паметници на културата или защитени територии се опазват и по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите, в Закона за биологичното разнообразие и в Закона за защитените територии.

Чл.33.(1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от специализираните общински служби за извършване на огледи, картотекиране и контрол.

(3) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по общ или подробен устройствен план за озеленените площи, да премахват или увреждат дървета и храсти.

Чл.34. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл.37 ал.3.

Чл. 35.(1) За осигуряване на оптимални условия за развитие, дървесната и храстова растителност следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния до сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници (по таблица в Приложение).
(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува с упълномощеното длъжностно лице от отдел „Озеленаване”, а за защитени територии – с НИПК и/или с МОСВ.
Раздел ІІІ

ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЕКОРАТИВНА ДЪРВЕСНА (ШИРОКОЛИСТНА И ИГЛОЛИСТНА) И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 36.(1) На територията на ОБЩИНА БУРГАС се забранява отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

(2) По изключение дълготрайната декоративна (широколистна, иглолистна) дървесна и храстова растителност се премахва в следните случаи:

1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;

2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленени площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;

3. при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;

4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им се допуска при доказана необходимост, след експертно становище.

Чл.37.(1) (изм. Протокол №29/17 и 18.12.2009 г.) Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от Зам. Кмета по Екология и Евроинтеграция на ОБЩИНА БУРГАС, въз основа на процедура в съответствие с Наредба №1/1993 г. за опазване на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност и тревни площи.

(2) Срокът на валидност на разрешението по ал. 1 е две години.

(3) Отрязването на клони, преместването и премахването на растителност, за която има писмено разрешение от Община Бургас се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.

(4) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване се изнася незабавно и се почиства района от дървесния отпад и листна маса, като се съставя приемно-предавателен протокол с упълномощени лица от общинската администрация.

Чл.38.(1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на общинска декоративна растителност, се прави оценка на засегнатата растителност, съгласно тарифа-определени базисни цени (по Приложение 2), като в разрешението се вписва размера на обезщетението и компенсаторната растителност – в петорен размер.

(2) Собственици на частни имоти заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот, в случаите при строителство на сгради и съоръжения, пътища и обекти на инженерната структура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряването на инвестиционния проект.

(3) Дърветата и храстите по чл. 36, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от упълномощените длъжностни лица от общинската администрация.

(4) В разрешителния документ се вписват задължения към инвеститора (собственика), произтичащи от акта по отсичането.

Чл.39.(1) Споровете, при липса на съгласие между собствениците за изкореняване или отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.

(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

Чл.40.(1) Заявление (молба) за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване по раздел III се подава до Кмета на ОБЩИНА БУРГАС от собственика на имота, или от заинтересовани физически или юридически лица или упълномощени от тях лица.

(2) Към заявлението се прилага копие от документа за собственост на имота, ситуация от одобрен инвестиционен проект със заснета и описана засегнатата дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност, квитанция за внесена такса или други документи за доказателство.

(3) Гл. експерт „Озеленяване” разглежда подадените заявления и подготвя становище – протокол след извършен оглед на място.

(4) Зам.Кмета по “Екология и евроинтеграция” издава разрешение или мотивиран отказ след разглеждане на становище от гл.експерт „Озеленяване”.

Глава VІ

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.41. (изм. Протокол №29/17 и 18.12.2009 г.) Контрол по изпълнение на наредбата се осъществява от - Кмета на ОБЩИНА БУРГАС, упълномощени длъжностните лица от отдел “Озеленяване”, Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, Дирекция „Опазване на околната среда” .

Чл.42.(1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на ОБЩИНА БУРГАС – дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност, цветя, тревни площи и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер достатъчен за възстановяване на причинени щети.

(2) Не се дължи обезщетение, когато се премахват дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(3) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от специализираните фирми, поддържащи озеленените площи по съответните териториални структури на ОБЩИНА БУРГАС, за сметка на нарушителите.

Чл.43.(1) (изм. Протокол №29/17 и 18.12.2009 г.) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската администрация от Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, отдел „Озеленяване” и дирекция „Опазване на околната среда”.

(2) След акта за установяване на нарушението Кметът на ОБЩИНА БУРГАС или упълномощени длъжностни лица от общинската администрация, издават наказателно постановление.

(3) Определянето на наказателно-отговорните лица, след установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.44.(1) Наказва се с глоба от 5000 до 10000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание:

1. лице, което разпореди или отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия и др. без писмено разрешение на компетентния орган;

2. изпълнителят на новоизградени зелени площи или компенсаторна растителност, който в определения гаранционен срок не отстрани допустимите пропуски и не възстанови загиналата растителност.

3. лице, което премахне повече от определения брой дълготрайна декоративна растителност от описаните в разрешението за премахване;

4. лице, което създава нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване.

(2) Наказва се с глоба от 200 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание:

1. лице, което пуска на свобода кучета или други домашни животни в озеленените площи, поляни, цветни фигури, фонтани и детски площадки и не събира техните екскременти;

2. лице, което пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;

3. лице, което предизвиква шум и безпокойство, което замърсява озеленените площи с отпадъци от всякакво естество.

4. лице, което извършва продажба без разрешение в озеленените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;

5. лице, което организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в озеленените площи без разрешение;

6. лице, което чупи или поврежда съоръжения за игра, детски съоръжения, осветителни стълбове, паркови елементи, ВиК съоръжения и др. видове съоръжения в зелени площи;

7. лице, което поставя по дървета в обществените озеленени площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения.

(3) за паркиране в озеленените площи на виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 500лв.

(4) За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 50 до 500 лв.

(5) При къпане в паркови водни площи и използване на плавателни съдове, освен в разрешените за целта места се заплаща глоба от 150 до 300 лв.

(6) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5 000 до 50 000 лв. а за нарушение по ал.2 – от 500 до 10 000лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. ”Декоративна растителност” (вегетативни елементи) е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви включени в озеленените площи в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. Дълготрайна декоративна растителност са всички местни и чуждоземни декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.

2. “Интензитет (степен) на поддържане” – повторяемостта на видовете дейности, според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.

3. “Технологични норми” за поддържане на паркове, градини и лесопаркове – Заповед № 107/22.02.1980г. на МРРБ.

§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от специалист – от ландшафтен архитект или лесоинженер и съдържа:

1. Данни за местоположението и собствеността;

2. Данни за декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на височина 1 м. от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса.

§ 3.Отстоянията на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят, съгласно Наредба № 16 за сервитути на енергийните обекти (ДВ бр.88/08.10.2004г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. В едногодишен срок от влизане в сила на тази наредба в отдел „Озеленяване” се създават длъжности с квалификационно изискване магистър по ландшафта архитектура.

 2. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба, Бургаски Общински съвет приема и допълнение на Наредбата за административни такси и цени на услуги в Община Бургас, с които се определят таксите по нея.

 3. В тримесечен срок от влизане в сила на тази наредба Общинският съвет приема категоризация на озеленените площи по интензитета на поддържане изготвен от отдел „Озеленяване” при Община Бургас.

 4. В едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба, дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, както и фирмите упражняващи охрана на озеленените площи по сключен договор с Общината, определят длъжностни лица които да следят за спазването на контрола, наказанията и административно наказателните разпоредби.

 5. След одобряване на подробни устройствени планове по чл.62, ал.9 от ЗУТ и/или на план схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл.62, ал.9 от ЗУТ, всички заверени преместваеми обекти, които не са потвърдени с тези планове и/или план-схеми, в общинските озеленени площи се премахват.

Председател на Общински съвет Бургас:

/Снежина Маджарова//

Секретар на Община Бургас:

/Божидар Кънчев/Приложение № 1 .

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЕКОРАТИВНА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ

по ред
ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Минимални разстояния до стълбата в метридървета

храсти

1.

До външни стени и сгради

3.00

1.50

2.

От бордюри на тротоари и паркови алеи

0.80

0.50

3.

От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни ивици и основи на канавки

2.00

1.00

4.

От основата и ръбовете на откоси и тераси

1.00

0.50

5.

От стълбовете на осветителни мрежи и ел.мрежи

4.00
6.

От основата и ръбовете на подпорни стени

3.00

1.50

7.

От стените на проходими и непроходими инсталационни колектори

3.00

1.50

8.

От водопроводи и дренажи

1.50
9.

От подземни електрокабели до 2.5 KV

2.00

0.80

10

От подземни електрокабели над 2.5 KV

3.50

2.00

11.

От слаботокови кабели

1.50

0.80

12.

От горната част на подземни колектори до повърхности на почвата

1.00

0.50

13.

От надземни улични линии - слаботокови

проводници с ниско напрежение до короната на дърветата1.50
14.

От стените на канализационни газопроводи, топлопроводни тръби

2.00

1.00


Приложение № 2
ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЕКОРАТИВНА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ, ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ЦВЕТЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС.

I. Размер на обезщетенията за причинени вреди на дълготрайната декоративна растителност:
1. Тревни площи за 1 м. кв.

- I кат. - 5 лв. - II кат. - 3 лв.

2. Летни цветя за 1 м. кв.

- I кат. - 40 лв.

3. Перенни цветя за 1 бр.

- 15 лв.

4. Почвопокривна растителност за 1 м. кв.

- 2 лв.

5. Жив плет – вечнозелен 1 м. л.

до 5 год. -120 лв. над 5 год. -250 лв.

6. Жив плет – широколистен (листопаден)

до 5 год. - 80 лв. над 5 год. – 150 лв.

7. Рози за 1 бр.

до 5 год. - 25 лв. над 5 год. - 50 лв.

8. Листопадни широколистни храсти 1 бр.

до 5 год. - 30 лв. над 5 год. - 60 лв.

9. Вечнозелени храсти 1 бр.

до 5 год. - 50 лв. над 5 год. - 100 лв.

10. Дълготрайна декоративна широколистна дървесна растителност
а. Широколистна широкоразпространена дървесна растителност за 1бр.

- айлант, акация, върба, топола, трепетликадо 5.0 м – 50 лв.

над 5.0 м - 150 лв.


б. Ценни дълготрайни декоративни широколистни дървета за 1бр.

- бреза, ясен, каталпа, пауловния, бук, американски дъб, клен, липа, орех, конски кестен и др.до 5.0 м – 100 лв.

над 5.0 м - 300 лв.


10. Дълготрайни декоративни иглолистни дървета
а. Широкоразпространени дълготрайни декоративни иглолистни дървесни видове за 1бр.

- бял и черен бор, обикновен смърч, бяла ела, обикновена туя, хвойна и др.до 4.0 м – 100 лв.

до 7.0 м – 500 лв.

над 7.0 м - 800 лв.б. Редки и ценни видове за 1бр.

- гинко билоба, лиственица, мура, сребриста ела, сребрист смърч, кедри, либоцедрус, тцуга, тис, кипарис, секвоя и други


до 4.0 м – 200 лв.

до 7.0 м – 800 лв.

над 7.0 м -1200 лв.


За особено ценни и редки декоративни дълготрайни дървесни видове (иглолистни, широколистни) по преценка на експертизата се дължат обезщетения над 1200 лв.
Приложение № 3
Протокол за действително извършени манипулации по поддържането на озеленените площи и чистотата в тях

Инвеститор: Община Бургас
Изпълнител: Обект:


Протокол Nо 1
Акт обр.19

Одобрил:..................................... /зам.кмет…………. /

Днес .................2008г. подписаните представители на Инвеститора: .................... и на Изпълнителя: ..................... След проверка на място установихме, че са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този Протокол, следните видове работи:


Nо по ред

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ И УКАЗАНИЯТА НА ОТЧЕТНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ

Единица мярка

 

Стойност

 

 

 

Ед цена, лв

Количество

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Инвеститори:
Изпълнител:1...........................................
1....................................................


2.................................
2...................................................


3...........................................Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> І. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құжаттар
upload -> 102 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> «Балаға мейірімді қала» бағдарламасын іске асыру шеңберіндегі өткізілетін іс-шаралар
upload -> 103 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> 104 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> 105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> Бағалық ұсыныстар сұраныс әдісі арқылы принтерлердің техникалық күту және олардың картридждеріне бояу құю бойынша қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік сатып алудың қорытындысы туралы хаттама
upload -> Қазақстан Республикасының Бала құқықтары туралы конвенцияны іске асыруы туралы төртінші кезеңдік баяндама Кіріспе


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет