Название курсаДата05.07.2016
өлшемі153.55 Kb.
#180765
Кафедра Правового регулирования экономических отношенийНазвание курса

Содержание курса

Пререквизиты

Язык обучения

Ф.И.О.,ученая степень/звание

Кол-во кредитов

1

Римское право

Рим азаматтық құқығының пәні; рим азаматтық құқығының басты жүйелері. Рим құқығының қайнар көздері; құқық қорғау; арыздардың ұғымы мен түрлері; рим жеке құқығының субьектілері; заңды тұлғалар; отбасы құқық қатынастары; ерлі-зайыптылардың мүліктік қатынастары; әке билігі; жеке меншік құқық; иелік ету. Жеке меншік құқығын қорғау; бөтен адамдар меншігіне құқық; эмфитезиз және суперфиции. Кепіл және оның нысаны; шарт және міндеттемелер туралы жалпы оқытулар; берешек берушінің міндеті; міндеттердің тоқтатылуы; стимуляция; контракт және пакті; сақтау шарты; сатып алу-сату; эвикция; жалдау шарты және оның түрлері; серіктестік шарты; тапсырыс шарты; аты жоқ шарттар; шарттардан алынған міндеттемелер; деликтерден алынған міндеттемелер; мұра түсінігі және түрлері; заң бойынша мұрагерлік бойынша мұра; федокомиссиялар және тәсілдері; легаттар түрлері; әмбебеап федокоммиссиялар; мұрагерлікті ашу және қабылдау; мұрагелік туралы арыздар.

Предмет римского гражданского права; основные системы римского гражданского права. Источники римского права; защита права; понятия и виды исков; субъекты римского частного права; юридическая лица; семейные правоотношения; имущественные отношения супругов; отцовская власть; право собственности; владение. Защита прав собственности; право на чужие вещи; эмфитевзис и суперфиции. Залог и его формы; общее учение об обязательствах и договорах; ответственность должника; прекращение обязательств; стимуляция; контракты и пакты; договор хранения; купля - продажа; эвикция; договор найма и его виды; договор товарищества; договор поручения; безымянные контракты; обязательства как бы из договоров; обязательства как бы из деликтов; понятие и виды наследства; наследование по завещанию, по закону; методы и фидеикомиссы; виды легатов; универсальный фидеикомисс; открытие и принятие наследства; иски о наследствеЖок

нет


Каз.яз.

Рус.яз.


Ст.преподаватель .Копбулов Р.А.

К.ю.н., профессор

Весельская Н.Р.


1


2

Банковское право РК

Комерциялық ұйымдар ретінде Қазақстан Республикасындағы банктер, банк қызметінің негізгі бағыттары, несие-есеп айрысу операциялары, эмиссиялық іс, банк қызметінің мақсаттары мен қағидалары. Құқықтық институт кешені болатын банк жүйесінің құқықтарымен оны құқықтық реттеу тәсілдері, түсінігі; ҚР Банк жүйесі, ҚР Ұлттық банкінің құқықтық жағдайы; комерциялық банктердің құқықтық жағдайы, мемлекеттің несие жүйесі; Есептесу қатынастарын құқықтық реттеу. Несие қатынастарының құқықтық реттеу; Бағалы қағаздармен өткізілетен операцияларды құқықтық реттеу; валюталық қатынастарды құқықтық реттеу; форфейтинг және факторинг қатынастарын реттеу

Банки в РК как коммерческие организации, основные направления деятельности банков, расчетно-кредитные операции, эмиссионное дело; принципы и цели банковской деятельности. Предмет, понятие, методы правового регулирования и система банковского права как комплексного правового института; банковская система РК; правовое положение Национального банка Казахстана; правовое положение коммерческих банков; кредитная система государства; правовое регулирование расчетных отношений. Правовое регулирование кредитных отношений; правовое регулирование операций с ценными бумагами; правовое регулирование валютных операций; правовое регулирование форфейтинговых и факторинговых операций«Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Азаматтық құқық», «ҚР қаржы құқығы»

«Теория государства и права», «Гражданское право РК», «Финансовое право РК»Каз.яз.

Рус.яз.


К.ю.н. Сопыханова А.Б.

Ст.преподаватель Дуброва Н.Б.
3

3

Жилищное право РК

Тұрғын үй құқығының түсінігі; ҚР тұрғын үй заңнамасы; тұрғын үй қорлары, тұрғын үй қорларының жіктелінуі; тұрғын үй жайларды беру; тұрғын үйге (пәтерге) меншік құқығы; тұрғын үй жайларын жалға беру; тұрғын үй жайларын жалдау шарты; тұрғын үй жайларын ауыстыру; қосалқы жалға беру (субаренда); тұрғын үй құрылыс кооперативтеріндегі тұрғын үй жайларды пайдалану; қызметтік тұрғын үй жайлар мен жатақханаларды пайдалану

Понятие жилищного права; жилищное законодательство РК; жилищный фонд, классификация жилищных фондов; предоставление жилых помещений; право собственности на жилой дом (квартиру); договор аренды жилого помещения; договор найма жилого помещения; обмен жилыми помещениями; поднаем (субаренду); пользование жилыми помещениями в домах жилищных кооперативов; прав пользования служебными жилыми помещениями и общежитиями«ҚР Азаматтық құқығы», «ҚР Отбасы құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы»

«Гражданское право РК», «Семейное право РК», «Теория государства и права»
Каз.яз.

Рус.яз.


Преподаватель Есенов Д.К.

К.ю.н.,доцент Горячева Е.В.
2

4

Практикум по составлению гражданско-правовых документов. Нотариат

Жеке және заңды тұлғалардың азаматтық, отбасылық, шаруашылық, еңбектік, конституциялық, әкімшілік құқықтарын қорғау үшін талап арыздарды құрастыру. Сот отырысы хаттамасын, нақты құқықтық жағдайлар бойынша сот шешімдерін, бірінші инстанция сотының ұйғарымдарын құрастыру. Апелляициялық шағымдар және наразылықтар, нақты құқықтық жағдайлар бойынша екінші инстанция сотының ұйғарымдарын құрастыру. Нақты құқықтық жағдайлар бойынша қадағалау инстанциясының қадағалау шағымдарын және наразылықтарын құрастыру, жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша өндіріс тәртібінде сот шешімін және өтініштерді құрастыру.

Нотариат туралы заңдылықтың тарихы. Мемлекеттік нотариаттың, жеке нотатриалдық конторалардың ұғымы және міндеттері. Нотариаттық қызмет және оның кепілдіктері. Нотариалдық органдардың қызметін ұйымдастыру. Нотариустың құқықтық жағдайы. Мемлекеттік және жеке нотариалдық конторалардың өкілеттіктері. Нотариаттық палата. Нотариуспен және өкілетті адамдармен жүзеге асырылатын нотариалдық әрекеттер. Нотариалдық әрекеттерді жасаудың негізгі ережелері. Мәмілелерді куаландыру. Мұраға құқық туралы куәлікті беру. Даусыз фактілерді куәландыру бойынша нотариалдық әрекеттер. Қорғаушылық нотариалдық әрекеттер. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету

Составление исковых заявлений для защиты гражданских, семейных, хозяйственных, трудовых, конституционных, административных прав граждан и юридических лиц. Составление протокола судебного заседания, решений суда по конкретным правовым ситуациям, определений суда первой инстанции. Составление апелляционных жалоб и протестов, определений суда второй инстанции по конкретным правовым ситуациям. Составление надзорных жалоб и протестов надзорной инстанции по конкретным правовым ситуациям, составление заявлений и решений суда в порядке производства по вновь открывшимся обстоятельствам.

История законодательства о нотариате. Понятия и задачи государственного нотариата, частных нотариальных контор. Нотариальная деятельность и ее гарантии. Организация деятельности нотариальных органов. Правовое положение нотариуса. Компетенция государственных и частных нотариальных контор. Нотариальная плата. Нотариальные действия, совершаемые нотариусом и уполномоченными должностными лицами. Основные правила совершения нотариальных действий. Удостоверение сделок. Выдача свидетельств о праве на наследство. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов. Охранительные нотариальные действия. Обеспечение доказательств.«Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Азаматтық құқығы», «Азаматтық іс жүргізу құқығы».

«Теория государства и права», «Гражданское право РК», «Гражданско-процессуальное право РК»Каз.яз.

Рус.яз.


Магистр юриспруденции Есенов Д.К.

Магистр юриспруденции Левичев А.С.4

5

Страховое право РК

Сақтандыру құқығының түсінігі мен пәні; Сақтандыру құқығының нормалары және сақтандыру құқық қатынастары; Қазақстан Республикасындағы сақтандыру құқығының орнығуы. Сақтандыру түрлері; Сақтандыру қатынасының объектілері; Сақтандыру қатынасына қатысушылар; Сақтандырудың күрделі нысандары; Сақтандыру шартының түсінігі және оның мазмұны; Сақтандыру шарты тараптарының құқықтары мен міндеттері; Сақтандыру шартын орындау. Сақтандыру шартын өзгерту және бұзу. Медициналық сақтандыруды құқықтық реттеу; Сақтандыру қызметін жүзеге асыруға мемлекеттік қадағалау; Сақтандыру операцияларына салық салу

Понятие и предмет страхового права. Нормы страхового права и страховые правоотношения. Становление страхового права в Республике Казахстан. Виды страхования. Субъекты страхового отношения. Участники страхового отношения. Сложные формы страхования. Понятие договора страхования и его содержание. Права и обязанности сторон договора страхования. Исполнение договора страхования. Изменение и расторжение договора страхования. Правовое регулирование медицинского страхования. Государственный надзор за осуществлением страховой деятельности. Налогообложение страховых операций.
«Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР еңбек құқығы», «ҚР отбасы құқығы»

«Теория государства и права», «Трудовое право РК»
Каз.яз.

Рус.яз.


Магистр юриспруденции Амантай А.А.

Магистр юриспруденции Ау Т.И.2

6

Правовое регулирование инвестиций в различных отраслях экономики

Жер қойнауы саласында инвестициялары құқықтық реттеу; жер қойнауын пайдалану саласында инвестицияларды мемлекеттік реттеу; жер қойнауы саласында арнайы мемлеттік басқару органдары жүйесі, бағалы қағаздар нарығында инвестицияларды құқықтық реттеу, банк саласында инвестицияларды құқықтық реттеу, азаматтық-құқықтық шарттар жүйесінде инвестициялық шарт, инвестициялық шарт түсінігі мен негіздері жер қойнауын пайдалану саласында.
Правовое регулирование инвестиций в сфере недропользования; государственное управление и государственное регулирование инвестиций в сфере недропользования; система органов специального государственного управления недрами; совершенствование правового регулирования инвестиций в сфере недропользования; особенности правового регулирования инвестиций на рынке ценных бумаг; вопросы развития рынка ценных бумаг и повышение инвестиционной активности населения в Республике Казахстан; правовое регулирование инвестиций в банковской сфере; инвестиционный договор в системе гражданско-правовых договоров; понятие и особенности инвестиционного договора на недропользование.

«ҚР азаматтық құқығы», «ҚР банк құқығы»

«Гражданское право РК», «Банковское право РК»
Каз.яз.

Рус.яз.


Магистр юриспруденции

Шошаева Л.С.

Магистр юриспруденции Ау Т.И.


2

7

Договорное право

Шарттың санаты, постсоветтік құқықтағы орны мен маңызы. Шарт санаты мәселесі барлық салалар үшін жалпы түсінік ретінде. Қазіргі заманғы азаматтық-құқықтық шарт. Шарт еркіндігі: шектелу жағдайы. ҚР-сы Азаматтық Кодксіндегі жаңа шарт түрлері: кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты және табиғи монополия субъектілерінің оны қолдануы; рента шарты; рента шартыны үштүрлілігі. Мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты. Энергиямен қамтамасыз ету жағдайындағы шарттық қатынастар мәселелері: энергиямен қамтамасыз ету ойынша қатынастарының спецификалық ерекшеліктері. Неке шарты. Шарттық қатынастардағы жауапкершілік мәселелері
Категория договора, ее место и значение в постсоветском праве. Проблема категории договора как общего понятия для всех отраслей. Современный гражданско-правовой договор. Свобода договора: пределы и условия ограничения. Новые типы договоров в Гражданском Кодексе РК: договор комплексной предпринимательской лицензии и ее применение субъектами естественных монополий. Договор ренты, три разновидности рентного договора. Договор доверительного управления. Проблемы договорных отношений в сфере энергоснабжения: специфические особенности отношений по энергоснабжению. Брачный договор. Проблема ответственности в договорных отношениях.


«Рим құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР азаматтық құқығы»

«Римское право», «Теория государства и права», «Гражданское право РК»Каз.яз.

Рус.яз.


Магистр юриспруденции Ахтышкан Е.А.

К.ю.н., профессор

Весельская Н.Р.


2

8

Право интеллектуальной собственности

Интеллектуалды меншік құқығының ұғымы, интеллектуалдық меншік құқығының объектілері, олардың жіктелуі. Интеллектуалды меншік құқығының субъектілері. Интеллектуалды меншік объектілеріне жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтары. Басқа тұлғалары құқық иеленушілерімен мүліктік құқықтарды беру. Авторлық құқық. Аралас құқық. Кәсіпорын меншігіндегі объектілеріне құқығы. Селекциялық жетістіктерге құқығы. Интегралды микросхема топологиясына құқығы. Азаматтық айналымдағы қатысушылардың тауар, қызмет, көмектеріне жекешелендіру қаржылары. Құқыққорғаушы құжаттар. Қорғаушы құжаттарды иеленушінің құқығын қорғау
Понятие права интеллектуальной собственности, объекты права интеллектуальной собственности, их классификация. Субъекты права интеллектуальной собственности. Имущественные и личные неимущественные права на объекты интеллектуальной собственности. Передача имущественных прав правообладателями другим лицам. Авторское право. Смежные права. Права на объекты промышленной собственности. Права на селекционные достижения. Права на топологии интегральных микросхем. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг. Правоохранительные документы. Защита прав обладателей охранного документа

«Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР азаматтық құқығы», «Юриспруденциядағы ақпарат жүйесі»

«Теория государства и права», «Гражданское право РК»
Каз.яз.

Рус.яз.


Магистр юриспруденции Шошаева Л.С.

Доцент Пономарева В.П.2

9

Предпринимательское право РК

Кәсіпкерлік құқықтың түсінігі, пәні және әдістері. Кәсіпкерлік құқық ғылымы. Кәсіпкерлік құқықтың субъектілері. Дара кәсіпкерлік: өзіндік және бірліскен кәсіпкерлік. Заңды тұлғалдардың кәсіпкерлігі. Кәсіпкерлік қызметті лицензиялау. Стандартизацияның құқықтың негіздері. Сертификацияның құқықтық негіздері. Моногамияны мемлекеттік реттеу. Жосықсыз бәсекенің түсінігі және формалары. Жосықсыз бәсеке үшін жауапкершілік. Шетел инвестицияларының түсінігі және түрлері. Сыртқы экономикалық мәмілелердің түрлері және түінігі
Понятие, предмет и метод предпринимательского права. Наука предпринимательского права. Субъекты предпринимательского права. Индивидуальное предпринимательство: личное и совместное предпринимательство. Предпринимательство юридических лиц. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовые основы стандартизации. Правовые основы сертификации. Государственное регулирование моногамий. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Ответственность за недобросовестную конкуренцию. Понятие и виды иностранных инвестиций. Понятие и виды внешнеэкономических сделок

«ҚР азаматтық құқығы», «ҚР банк құқығы»

«Гражданское право РК», «Банковское право РК»
Каз.яз.

Рус.яз


Магистр юриспруденции Амантай А.А.

К.ю.н., профессор Горячева Е.В.3

Зав.кафедрой ПРЭО

к.ю.н., профессор Весельская Н.Р.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет