Негізгі нормативтік актілерДата25.02.2016
өлшемі48 Kb.
ҰСЫНЫЛАТЫН НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР

Негізгі нормативтік актілер:

1. ҚР Азаматтық кодексі (жалпы бөлім).

2. ҚазССР-дегі шаруашылық қызмет еркіндігі және кәсіпкерлікті дамыту туралы ҚазССР-інің 1990 ж. 11-ші желтоқсандағы заңы.

3. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және қорғау туралы 1992 ж. маусымдағы заңы.

4. ҚР "Жеке кәсіпкерлік туралы" 1997 ж. 19 маусымдағы заңы.

5. "Шаруашылық серіктестіктер туралы" ҚР Президентінің з.к.б. Жарлығы 1995 ж. 2 мамыр.

6. "Мемлекеттік кәсіпорындар туралы" 1995 ж. 19 маусым.

7. "Өндірістік кооператив туралы" 1995 ж. 5 қазан.

8. "Тауар биржалары туралы" 1995 ж. 7 сәуір.

9. ҚР "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 ж. 22 сәуірдегі заңы.

10. ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" 1998 ж. 10 шілдедегі заңы.

11 . ҚР «Шаруа (фермерлік) қожалығы туралы» заңы 1998ж. 31наурыз

12."Лицензиялау туралы" ҚР Заңы. 17 сәуір 2000 ж.

13."Банкроттық туралы" ҚР заңы 21 қаңтар 1997 жыл.

14."Табиғи монополиялар туралы" ҚР заңы 1998 ж. 9 шілде. 15."Түтынушылардың күкықтарын қорғау туралы" ҚР заңы. 5 маусым 1991

Қосымша нормативтік актілер:

1. ҚР "Шетел инвестициясы туралы" 1994 ж. 24 желтоқсандағы заңы.

2. ҚР "Тікелей инвестицияны мемлекеттік қолдау туралы" 1997 ж. ақпандағы заңы.

3. ҚР "ҚР инвестициялық қорлары туралы" 1997 ж. заңы.

4. ҚР Президентінің "Бухгалтерлік есеп туралы" 1995 ж. 26-желтоқсандағы Занды күші бар Жарлығы.

5. "Занды түлғаларды мемлекетгік тіркеу туралы" 1995 ж. 17 сәуір.

6. ҚР "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 1997 ж. 5 наурыз заңы.

7. ҚР Тұтынушылардың қүқықтарын қорғау заңын соттардың қолдану практикасы туралы ҚР Жоғарғы сотының Пленумының Қаулысы. 1996 ж. 25 маусым.

3 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі, 2001 ж. 30 қаңтар

4 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі, 1997ж. 16 шілде (01.01.98 жылдан бастап іске қосылды).

6 «Шаруашылық серіктестік туралы» Заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы, 1995ж. 2 мамыр

7 «Шектеулі және қосымша жауапкершілікті серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 1998ж. 22 сәуір

9 10 «Ауыл шаруашылық серіктестік және олардың бірлестігі (ассоциация)» Қазақстан Республикасының Заңы. 2000ж. 25 желтоқсан

11 «Өндірістік кооператив туралы» Заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы, 1995ж. 5 қазан

12 «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 2001ж. 16 ақпан

14 «Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеуі туралы» Заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы, 1995ж, 17 сәуір

15 «Лицензиялау туралы» Заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы, 1995ж. 17 сәуір

17 «Жер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 2001ж. 24 қантар

18 «Қозғалмайтын мүліктің мемлекеттік тіркелу құқығы және онымен мәмі -лелер туралы» Заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы, 1995ж. 25 желтоқсан

19 «Бәсекелестік және монополистік қызметін шектеу» Қазақстан Республикасының Заңы. 2001ж. 19 қантар

20 «Сақтандыру қызметі» Қазақстан Республикасының Заңы, 2000ж. 18желтоқсан

21 «Шетелдік инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 1994ж. 27 желтоқсан

22 «Қаржы төлемдері мен аударылымы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 1998ж. 29 маусым

23 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы, 1995ж. 30 маусым

24 «Қазақстан Республикасының банктері және банктік қызмет туралы» Заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы, 1995ж. 31 тамыз
НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі арнайы өдебиеттер:

1. Амирханова И.В. К вопросу понятия предпринимательской сделки. // Вестник КазГУ. Серия юридическая №1(10). -Алматы, 1999.

2. Амирханова И.В. Некоторые вопросы заключения договоров в предпринимательской сфере. // Договор в гражданском праве: проблемы теории и практики. Материалы международной НПК. -Алматы, 2000.

3. Амирханова И.В. Проблемы правового определения имущественной основы совместной предпринимательской деятельности. // Региональное сотрудничество: противоречия сближение, новый экономический порядок: Материалы Международной научнойконференции 17-18 мая 2002 г.: В двух частях. 4.2 -Алматы: Университет "Туран", 2002. -404 с.

4. Басин Ю.Г., Фурсов В.Г. Основы бизнеса и предпринимательства в условиях рыночной экономики. -Алма-Ата, 1992.

Басин Ю.Г. Юридические лица по гражданскому кодексу Республики Казахстан: Понятие и общая характеристика. Алматы, 1996

5. Гражданское право. Учебник. Под ред. Сулеменова М.К., Басина Ю.Г. Том 1-2 - Алматы, 2000-2001.

6. Дойников И.В. Предпринимательское право (хозяйственное право). М., 1997

7. КашанинаТ.В. Предпринимательство : правовые основы. -М., 1994.

8. Климкин С.И. Правовые формы предпринимательства в Республике Казахстан. Алматы, 1997

9. Климкин С.И. Развитие законодательства Казахстана о предпринимательстве. Изд-во «Баспа», 1998

Кулагин М.И. Предпринимательство и право : опыт Запада. -М., 1992.

10. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. -М., 1997.

11. Предпринимательство и право: Сборник нормативных актов. Под ред. Худякова А.И. Алматы, 199

12. Романкова И.В. Вопросы понятия предпринимательской деятельности // Вестник КазГУ. Юридическая серия. - Алматы, 1993.

13.Романкова И.В. Правовые вопросы определения статуса предпринимателя в РК. // Модернизация : мировой опыт и современный Казахстан. -Алматы, 1995.

14.Романкова И.В. Соотношение предпринимательского права и гражданского права. Общая часть ГК РК. Сб. статей, комментариев. -Алматы, 1996.

15.Романкова И.В. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности граждан в РК. Алматы, 1997

16. Сулейменов М.К. и др. Право и предпринимательство в РК. Алматы, 1994

17. Төлеугалиев Г.И. Азаматтық құқық. Жалпы бөлім. А., 2001

18. Сулейменов М.К., Худяков А.И. Право и предпринимательство в Республике Казахстан. Алматы, 1994

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР

1.Алексеев С.С. Теория права. -Харковь, 1994

2. Баяхметова А. Конкурентоспособность финансово-промышленных групп на мировом рынке (опыт, проблемы, перспективы). Алматы, 1996.

3. Введение в бизнес /реферат кн. Джеймса А Стоунера и Эвдина Долана/. – Ижевск, 1991

4. Гражданское и торговое право капиталистических государств /под ред. Е.А.Васильева. – М.,1993.

5. Ильясова К.М. Правовое регулирование банкротства по законодательству РК. В кн.: Актульные вопросы коммерческого законодательства и практика его применения. Т. 2, -Алматы, 1996.

6. Кашанина Т.В. Корпоративное право. М., 1999

7. Лаптев В.В. Хозяйственное право – право предпринимательской деятельности./ Государство и право, 1993, № 1

8. Лунц Л. Учение о невозможности исполнения договорных обязательств в Английском праве. Ученные записки ВИЮН вып. 5 –М., 1947

9. Мартемьянова В.С. Хозяйственное право. Т. 1. Общие положения. Курс лекций. М., 1994

10. Ойгензихт В.А. Проблемы риска в гражданском праве. Часть 1 – Душанбе, 1972

11. Чанкин В.В. Торговое право: современные тенденции/ Государство и право, 1993, № 2

12. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1994

13. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений - Свердловск, 1972

14. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Учебное и практическое пособие. Алматы, 1996

15. Ахмадиева Г.Д. Правовое регулирование внешнеэкономических контрактов в РК. Алматы, 1996.

16. Горбунов А.Р. Офшорный бизнес и управление компаниями за рубежом. М., 1997

17. Практика офшорного бизнеса. Алматы, 199418. Бабагулов К., Есентугелов А. Концепция создания и функционирования свободных экономических зон в РК. Алматы. 1992

19. Международное торговое право: расчеты по контрактам. М., 1996
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет