Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2010 годинаДата13.07.2016
өлшемі212.1 Kb.
#196729
түріОтчет
ОТЧЕТ
на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2010 ГОДИНА

На основание чл. 6 от ЗБППМН към общините в Р България функционират Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Техните задачи и функции са регламентирани в чл. 10 на същия Закон.

Съгласно ЗБППМН, на основание чл. 7 , ал. 2, МКБППМН представя ежегодно отчет за своята дейност пред ЦКБППМН към МС, пред Кмета на Общината и пред Общинския съвет.

Подготовката на годишния отчет, неговата структура и параметри за 2010 г. са съобразени с Указание на ЦКБППМН, в писмо № 84/29.11.2010 г.
 1. Организационно състояние на МКБППМН

На основание чл. 4, ал.1, т.1, т.2, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал.1 , ал. 2 от ЗБППМН, със Заповед на Кмета на Общината, е определен съставът на МКБППМН за 2010 г.

Комисията се състои от 15 члена, които са представители на: общинска администрация, Общински съвет, Отдел „Образование и култура”, РИО, О”ЗД”, РИОКОЗ, БЧК, ОД „Полиция” – Първо РУ „Полиция”, ФСБ.

Председател на МКБППМН е зам.-Кмет „ХД”.

Комисията има щатен секретар, който е назначен по трудово правоотношение.

Работата на Комисията се подпомага от Оперативно бюро, чиято дейност е свързана с решаване на текущи и оперативни задачи.

През 2010 г. Комисията е провела три пленарни заседания с конкретен дневен ред и три заседания на Оперативното бюро. Заседанията на Комисията са открити и на тях присъстват освен членове, обществени възпитатели, психолози, представители на УКБППМН, на Първо РУП, журналисти.
 1. Конкретни мерки на МКБППМН, свързани със социална закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ.

Социалната, физическа и психическа закрила на децата е основна задача в работата на Комисията. Тя се изразява както по отношение на децата, пребиваващи на територията на Общината, така и по отношение на тези, които са настанени в специализирани институции.

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

През 2010 г. 5 деца и техните семейства бяха включени в програмата „Обществена трапезария”, на 18 деца бяха предоставени по предложение на Комисията, индивидуални хранителни пакети от БЧК, 4 деца бяха настанени в Приют за безнадзорни деца и сираци.

По предложение на Комисията по време на ваканциите децата – настанени във ВУИ, пребиваваха на територията на Общината. Те ползваха услугите на ДДЛРГ „Дъга” и на Приют за безнадзорни деца и сираци.

При получен сигнал от ДРС за условно осъдени непълнолетни на същите Комисията определя обществен възпитател, с който се осъществява индивидуална корекционно-възпитателна работа над детето.

В съответствие с Указание на ЦКБППМН от 2009 г. в Комисията съществува поименен регистър на деца – освободени от СПИ, ВУИ и ПД, с цел да се проследи тяхното по-нататъшно развитие – продължаване на обучение, неучещи, работещи и неработещи.

Категории неучещи и неработещи непълнолетни

Общ брой

Брой продължили образованието си

Брой на обхванати в обучение и програми за квалификация

Брой на професионално консултирани и ориентирани

Брой започнали работа

Неучащи и неработещи, напуснали СПИ

2007-2010 – няма настанени в СПИ

-

-

-

-

Неучещи и неработещи, напуснали ВУИ

-

3

-

3

-

Неучащи и неработещи от ПД

-

-

-

-

-

Условно осъдени

3

3

-

3

-

МКБППМН и директорите на ВУИ поддържат изключително добра комуникация и взаимодействие, отнасящи се до своевременна информираност,МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
грижи за децата, настанени в тях, издирване на родители и настойници при необходимост.

През 2010 г. МКБППМН не е правила предложения за предсрочно прекратяване престоя на деца във ВУИ.

През 2010 г. по предложение на МКБППМН до ДРС са настанени 2 момичета във ВУИ – с. Подем, които са възпитаници на ДДЛРГ „Дъга”.

В периода 2007 – 2010 г. МКБППМН не е правила предложения за настаняване на деца в СПИ. Поради изтичане на определения в закона престой едно дете е освободено от СПИ и настанено в ЦНСТ.

Общият брой на настанените в края на 2010 г. във ВУИ е 6 деца: 3 настанени във ВУИ – с. Подем, 2 настанени във ВУИ – с. Керека и 1 – настанено във ВУИ – гр. Ракитово.

На територията на Община град Добрич МКБППМН упражнява контролната си дейност по отношение на УКБППМН, Приют за безнадзорни деца и сираци, ДДЛРГ „Дъга”, ЦНСТ.

МКБППМН и Информационно-консултативния кабинет подпомагат родители, настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. Най-често използваната форма са индивидуалните и групови консултации. 34 е броят на децата с асоциално поведение, които имат настойници и попечители и са ползвали услугите на ИКК. 1. Възпитателни дела /чл. 11 от ЗБППМН/:

Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява чрез т. нар. възпитателни дела.

Възпитателните дела се разглеждат от състав, определен за всяко дело със Заповед на Председателя на МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен юрист, двама членове на МКБППМН и протоколчик.

През 2010 г. МКБППМН е образувала възпитателни дела и наложила възпитателни мерки по отношение на деца и родители както следва:

3.1.Брой възпитателни дела – 83

3.2.Брой правонарушители – 141. От тях: малолетни – 48, непълнолетни – 93.

3.3.Брой възпитателни мерки – 175.

чл.13, т.1 – 54 чл.13, т.2 – 4

чл.13, т.3 – 14 чл.13, т.4 – 50

чл.13,т.5 – 17 чл.13, т. 6 -0

чл.13, т. 7 – 3 чл.13, т.8 – 6

чл.13, т. 9 – 1 чл.13, т.10 – 18

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
чл.13, т.11 – 0 чл.13, т.12 – 6

чл.13, т.13 -2

3.4.Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна прокуратура – 44, Районни прокуратури – други – 2, Първо РУ „Полиция” – 27, УКБППМН – 10.

Не са допуснати нарушения при процедурите за образуване и разглеждане на възпитателни дела. През 2010 г. от ДРС са потвърдени 3 предложения на МКБППМН за настаняване във ВУИ.

Няма обжалвани решения по наложени възпитателни мерки пред ДРС. Това е показател за тяхното аргументирано и компетентно определяне.

Анализът на данните показва, че не всички определени в Закона възпитателни мерки оказват необходимия възпитателен ефект.

Нашето мнение, че най-работещи и полезни са следните възпитателни мерки: чл. 13, т.4 от ЗБППМН – „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи”; чл. 13, т. 5 – „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”; чл. 13, т. 10 – „Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото”; чл. 13, т. 1 – „Предупреждение”; чл. 13, т. 3 – „Участие в психологически консултации и програми”.

На основание чл. 15 от ЗБППМН, МКБППМН е наложила възпитателни мерки по отношение на родители или на лица, които ги заместват, когато същите не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си. През 2010 г. МКБППМН е наложила 5 възпитателни мерки по отношение на родители: 3 мерки – „Предупреждение” и 2 мерки „Налагане на парична глоба”. Последните на основание чл. 15, ал. 3, са заменени с „Обществено-полезен труд в полза на Общината”.

През 2010 г. МКБППМН не е прилагала в работата си чл. 25 от ЗБППМН.

Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби, физически и психически тормоз, скитничество и бягство, хулигански прояви, повреда на чуждо имущество, изнудване.


СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА ПО ЧЛ. 13 ОТ ЗБППМН

2008 – 2010 ГОДИНА


ПОКАЗАТЕЛИ

2008

2009

2010

Брой възпитателни дела

54

61

83

Брой правонарушители

- малолетни

- непълнолетни


110

43

6787

17

70141

48

93МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
Анализът и състоянието на детската престъпност през периода 2008 – 2010 г. ни дават основание да направим няколко извода:

 • По характер и начин на извършване противообществените прояви са идентични.

 • Увеличава се броят на малолетните правонарушители

 • Увеличава се броят на кражбите като противообществена проява, главно свързана с набавяне на пари за лично облагодетелстване.

 • Няма тежки противообществени прояви, в 90% от случаите асоциалното поведение се дължи на лекомислие, ниска възраст и липса на родителски контрол.

 • Ниският социален статус на семействата, трудовата неангажираност на част от родителите, отсъствието им от дома и страната, също са причина за формирането на девиантно поведение у децата.
 1. Контролна дейност на МКБППМН.

На територията на Община град Добрич няма СПИ, ВУИ, ПД, ДВНМН.

Поради тази причина контролната дейност на Комисията се осъществява по отношение на Приют за безнадзорни деца и сираци, УКБППМН, Клуб на обществения възпитател, Информационно-консултативен кабинет.

Всяка година членове на Комисията посещават ВУИ, в които има настанени деца от Общината. Констатациите са, че за децата се полагат необходимите битови, образователни, здравни и социални грижи, не са установени случаи на бягства от ВУИ. За всеки възникнал въпрос и проблем МКБППМН и ръководствата на ВУИ се информират и взаимно решават.

МКБППМН подпомага работата на УКБППМН при разработване на годишни планове, организиране на работни срещи с преподаватели и възпитатели, оказване на конкретна професионална помощ по отношение на деца с асоциално поведение, организиране на съвместни мероприятия.

Членове на Комисията, съвместно с ИДПС участват в организирани проверки за посещение на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове, след определения в Наредбата за опазване на обществения ред, вечерен час.

През 2010 година по сигнали на граждани до Общината, във връзка с нарушаване на обществения ред, Комисията се е самосезирала и осъществила поредица от проверки съвместно с Първо РУП и обществени възпитатели, в района на градски парк „Св. Георги”, централна градска част и районите около училищата.
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Членове на Комисията са включвани в мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца. През 2010 г. такива деца са установени при две проверки, но те не са жители на Общината и по надлежния ред се отпратени по местоживеене.
 1. Предложения пред местни и централни органи по проблемите на предотвратяване и противодействие на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и тяхната социална защита и развитие.
  1. Предложение до Кмета на Община град Добрич за:

 • определяне на обществени възпитатели и приложение на Наредба № 2 на ЦКБППМН за тяхното материално стимулиране за 2010 г.

 • участие на обществени възпитатели в квалификационен курс организиран от ЦКБППМН

 • финансово обезпечаване дейността на Общинския младежки съвет по наркотични вещества за организиране на обучителен лагер-семинар

  1. Предложения до Д „Социално подпомагане” – О „ЗД” за:

 • настаняване на деца в Приют за безнадзорни деца и сираци

 • настаняване на деца, освободени от ВУИ в Преходно жилище към ДДЛРГ „Дъга”

 • определяне на попечителство по отношение на деца, лишени от родителски грижи и контрол

 • подпомагане на деца и семейства с нисък социален статус

  1. Предложения до Отдел „Здравеопазване и социална политика” за:

 • включване на деца и родители в програмата „Обществена трапезария”

 • включване на безработни родители в ОП „Развитие на човешки ресурси” като социални асистенти

  1. Предложения да ЦКБППМН за:

 • организиране на квалификационни курсове за специалисти, работещи по противодействие на детската престъпност и защита на децата

 • разработване и разпространение на сборник с добри практики, реализирани в национален мащаб

 • организиране на регионални и областни съвещания с членове на МКБППМН, обществени възпитатели, специалисти, социални работници, ангажирани с „ деца в риск”
 1. Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми.


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
С Решение № 54-25/27.03.2007 г. Общинският съвет на град Добрич прие Общинска програма за превенция на насилието и агресията сред учениците на територията на Общината. Програмата се актуализира всяка година и през 2011 г. предстои да бъде разработена и приета нова Общинска стратегия за превенция на насилието и агресията.

По-значимите дейности и мероприятия в подкрепа на Общинската програма за насилие и агресия през 2010 г. бяха:

-анкетно проучване „Насилие и агресия в училище”- извършено в ОУ и СОУ, анкетирани над 350 ученика, анализът и резултатите предоставени на училищните ръководства и компетентните органи;

-„Детска полицейска академия” – реализирана в две ОУ и едно СОУ, обхванати над 600 деца в различни образователни модули;

-конкурс – изложба „Деца творят срещу насилието” – съпровождащо мероприятие на фестивала „Сарандев”;

-програмата „Работа на полицията в училищата”, реализирана от инспектори ДПС в пет училища.

МКБППМН, в сътрудничество със Сдружение „Ред и сигурност” реализира проектното предложение „Хоби – ваканция”. В него бяха включени деца с противообществени прояви и такива, които са възпитаници на социални институции. Идеята на проекта беше да се осмисли ваканционното време на децата с дейности – алтернативни на девиантно поведение – спортни занятия, творчески и художествени дейности.
Дейности по превенция на асоциално поведение на малолетните и непълнолетните


Година

Брой приложени програми за превенция и противодействие на детското асоциално поведение

Брой лица, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение на децата

Брой консултирани деца и семейства чрез МКБППМН

2008

2

2100

208

2009

4

3450

224

2010

4

3240

270


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
Реализираните програми по превенция на детското асоциално поведение бяха свързани с: превенция на насилието, превенция трафика на хора, превенция употребата и разпространението на наркотични вещества, подкрепа на училищни ръководства за задържане на подлежащите на обучение деца.

Информационните кампании бяха организирани самостоятелно и в сътрудничество със: Първо РУ „Полиция”, КАТ, РИОКОЗ, БЧК, Общински младежки център „З. Стоянов”. Те се проведоха по повод 15 септември, Световен ден за борба с наркотиците, Световен ден за борба с трафика на хора, Световен ден за борба с ХИВ/СПИН.

Консултациите с деца и семейства се осъществяват главно в Информацинно-консултативния кабинет, който е помощен орган на МКБППМН. Те са групови и индивидуални както с деца, така и с родители. Децата и родителите се консултират след наложена възпитателна мярка, по предложение на Инспектори ДПС, по предложение на училищни ръководства. За всеки конкретен случай се прилагат индивидуални психологически програми.

Членове на МКБППМН активно се включиха при разработване на програмата „Общината – приятел на детето”, чийто инициатор и координатор е УНИЦЕФ – България. В програмата са заложени дейности и мероприятия, които са свързани с подобряване благосъстоянието на децата от общината, в т. число и предлагане на алтернативи на девиантно поведение. МКБППМН взе активно участие при отбелязване Международния ден за закрила правата на детето.

С писмо № 95/09.09.2008 г. ЦКБППМН към МС определи задълженията на МКБППМН по Националната стратегия за борба с наркотиците /2009 – 2013 г./

МКБППМН, в сътрудничество с РИОКОЗ, ОМЦ „З. Стоянов”, БЧК и ПИЦ организира инициативи по посока превенция употребата и разпространението на наркотичните вещества сред подрастващите.Обучения на обучители /бр. обучени от МКБППМН специалисти/

Програми „Връстници обучават връстници”

Разпространение на информационни материали

Информационни кампании

Провеждане на проучвания

Идентифициране и рискови групи за употреба на наркотици от деца и семейства

Програми за превенция и подкрепа на деца в риск от употреба на наркотици

Обучение-2

Брой -18


2

Съвместно с РИОКОЗ450

брошури


2

Съвместно с ПИЦ, РИОКОЗ0

-


0

-


„Насочване към ПИЦ, ОЦПЗ, психолози

-

Инспектори ДПС като членове на МКБППМН – в рамките на програмата „Работа на полицията в училищата” използват филмов материал „За наркотиците” като образователно-информационно средство.

През 2010 г. МКБППМН не е образувала възпитателни дела спрямо непълнолетни деца за притежание на наркотични вещества. Този факт, обаче не е основание да считаме, че сред подрастващите няма случаи на употреба и притежание на наркотични вещества. Ето защо, усилията на Комисията са насочени главно в посока консултации, беседи, информационни кампании сред децата за намаляване риска от употреба на опиати, разясняване на наказателната отговорност в случаите на притежание и разпространение на наркотици, ролята и грижите на родителите за предпазване на децата им от рисково поведение.

Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.
В рамките на Програмата на МКБППМН за 2010 г. бяха реализирани темите, свързани с превенция на трафика на деца с цел сексуална и трудова експлоатация. С над 300 момичета от СОУ и ОУ бяха разгледани темите „Трафик на хора – 10 отговора” и „Преди да тръгнеш”. В тази връзка бяха разпространени информационни материали /300 броя/.


 1. Взаимодействие на МКБППМН с:

Цялостната дейност на Местната комисия е подчинена на основната и задача – организиране и координиране социално-превантивната дейност сред подрастващите, проследяване поведението и развитието на малолетни и непълнолетни, настанени в специализирани институции, оказване помощ и подкрепа на родителите при възпитанието и отглеждането на децата им.

Изпълнението на тази задача е възможно благодарение на координираните и съгласувани действия на комисията с др. органи и институции, които работят с деца и семейства.

Дейността на МКБППМН е най-тясно свързана с работата на Инспектори Детска педагогическа стая. Те са полицейски служители, които са членове наМЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
Комисията, внасят информация в нейни заседания, инициират мероприятия за изпълнение на Общинската стратегия за превенция за насилието и агресията сред децата. ИДПС насочват деца и родители към Информацинно- консултативния кабинет с цел включването им в консултативни програми, при необходимост определят „Полицейска закрила на дете”, поддържат връзка с децата, настанени във ВУИ, правят предложения пред МКБППМН за определяне на възпитателен надзор.

Комисията среща подкрепа и сътрудничество от ръководството на Първо РУ”Полиция” при организиране на съвместни акции, при изпълнение на мярката „Полагане на обществено-полезен труд в полза на обществото”, при реализиране на информационни кампании, при установяване на деца, родители и попечители.

В състава на МКБППМН има представители на отдел „Образование и култура” и Инспекторат по образованието. Те участват в разглеждане на възпитателни дела, присъстват на педагогически съвети и родителски срещи, на които се разглежда поведението на деца и родители. Комисията подпомага чрез своите членове училищните ръководства по прибиране и задържане на децата в училище.

През 2010 г. бяха организирани две работни срещи с председатели и членове на УКБППМН. По смисъла на ЗБППМН училищните комисии осъществяват т. нар. „ранна училищна превенция”. УКБППМН получават ежегодно информация за услугите и възможностите, които предоставя на деца и родители, на психолози и класни ръководители Информационно-консултативният кабинет. В работните срещи се акцентира върху работата на МКБППМН и УКБППМН по осмисляне свободното време на децата и тяхната позитивна социална изява. Добра тенденция е УКБППМН своевременно да информират МКБППМН и ИДПС за „проблемни” и „трудни” деца и да се набележат конкретни корекционно-възпитателни мерки. Членове на УКБППМН присъстват на възпитателни дела в качеството им на „доверени представители” и проследяват изпълнението и ефективността на наложените възпитателни мерки спрямо децата.

През 2010 г. МКБППМН е образувала и разгледала 10 възпитателни дела по отношение на деца, предложени от УКБППМН.

Много добро е сътрудничеството на МКБППМН с училищните ръководства, педагогическите съветници и училищните психолози. Някои от тях осъществяват дейност и като обществени възпитатели и консултант-психолози към МКБППМН.

МКБППМН работи ползотворно и в сътрудничество и с Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”. По този начин се разширява обществената и професионална основа, върху която се прилага ЗБППМН и ЗЗД. Сътрудничеството се изразява в: насочване към конкретна
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
специализирана институция; настаняване в специализирана институция; материална подкрепа на деца и родители, изготвяне на социални доклади и др.

МКБППМН прави предложения до О”ЗД” за настаняване на деца в Приют за безнадзорни деца и сираци, ЦНСТ и ДДЛРГ „Дъга”.

МКБППМН осъществява дейности по превенция на противообществените прояви съвместно с: РИОКОЗ, Общински младежки съвет по наркотични вещества, Общински младежки център „З. Стоянов”, БЧК, Отдел „Здравеопазване и социална политика”, Сдружение „Ред и сигурност”, ПИЦ, НПО и др.

МКБППМН работи ползотворно с правозащитните и правораздавателни органи – полиция, следствие, съд, прокуратура, Областна пробационна служба.

За популяризиране дейността на МКБППМН и нейните помощни органи определен принос имат и медиите, които информират и отразяват обективно извършеното.


 1. Обществени възпитателиГодина

Плануван брой обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет

Реално усвоени бройки обществени възпитатели за съответната година

Изразходвани средства по Наредба №2 на ЦКБППМН

2010

12

9

14 160. 00 лв

2011

12

12

31 104. 00 лв

Прогноза 2012

15

15

36 504. 00 лв

Правата, задълженията и отговорностите на обществените възпитатели са регламентирани в чл. 40 – 46 от ЗБППМН и в Статута на обществения възпитател.

През 2010 г. ЦКБППМН определи за Община град Добрич 12 обществени възпитатели и гарантира техните възнаграждения. Процедурата по подбор на обществени възпитатели е спазена и със Заповед на Кмета на Общината с тях бяха сключени граждански договори.

За обществени възпитатели бяха определени педагози, психолози, безработни учители, които притежават необходимото образование, психологически знания и умения, лични качества и обществен авторитет, желание да работят с „трудни” деца и техните семейства.

Трима от обществените възпитатели работят и като консултант – психолози към ИКК.

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
Контрол върху дейността на обществените възпитатели упражняват председателя и секретаря на МКБППМН.

Обществените възпитатели осъществяват възпитателен надзор над: деца с наложена възпитателна мярка по чл. 13, ал.1, т. 5 от ЗБППМН; деца, пребивавали във ВУИ и такива с условни и пробационни присъди; възпитаници на социални институции и ДДЛРГ „Дъга”; деца, водещи се на отчет от ИДПС; деца, предложени от УКБППМН; на основание чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН.

Дейността си обществените възпитатели отразяват в месечни отчети, които се представят на работни срещи със секретаря на Местната комисия и Инспектори ДПС. За всяко дете с обществен възпитател се изработва входяща и изходяща диагностика, провежда се интервю и се набелязват конкретните възпитателни мерки за очаквана положителна промяна в поведението на детето. Важен момент в работата на обществените възпитатели е и работата със семейството и приятелския кръг на детето, включването му в алтернативни форми на асоциално поведение, успешното му интегриране в нова социална среда, ако това е необходимо.

Водещи принципи в работата на обществените възпитатели са индивидуалният подход към децата, зачитане и уважение личността на детето, търпимост и толерантност, диалогичност и комуникативност.

През 2010 г. Общината осигури участието на четирима обществени възпитатели в квалификационен курс, организиран от ЦКБППМН. За своето активно участие те получиха сертификат.

Извън преките задължения обществените възпитатели участваха активно в изпълнението програмата на МКБППМН за 2010 – „Лятно училище за тийнейджъри”, проекта „Хоби-ваканция”, посещения на културни и спортни мероприятия, участие в благотворителни акции, участие в акции по хигиенизиране и др.

Клубът на обществения възпитател и МКБППМН и през 2010 г.утвърдиха добрата практика „Училище за родители”. То е своеобразна форма на консултиране, на срещи и разговори с родителите и оказване на помощ при възпитанието на децата.


 1. Изразходвани средства по Наредба 3 на ЦКБППМН за възнаграждения на членове на МКБППМН.

С Наредба №3/19.04.2005 г., ЦКБППМН регламентира възнагражденията на членовете на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Те могат да получават възнаграждения за участие в пленарни заседания, за изготвяне на доклад по чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗБППМН, за


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
разработване на Общински стратегии и програми по проблеми, свързани с детската престъпност, за участие в състав по възпитателни дела.

Съставът по възпитателни дела се определя със Заповед на Председателя на МКБППМН. В него се включват членове на Комисията, съобразно характера и спецификата на разглежданото деяние, професионалния им опит и компетентност. За 2010 г. МФ осигури средства по Наредба №3 за Община град Добрич в размер на 10 500 лв. Те се оказаха достатъчни за изпълнение ангажиментите на МКБППМН.
 1. Квалификационна дейност на МКБППМН.

Повишаването и усъвършенстването на личностния и професионален капацитет на работещите в системата по превенция на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните е задача на МКБППМН. Чрез нея се цели усъвършенстване и разнообразяване на методите и подходи на корекционно-възпитателна работа с децата, тяхната закрила, мултиплициране и разпространение на добри практики.

През 2010 г. секретарят и членове на МКБППМН участваха в следните по-важни квалификационни мероприятия: • Модулно обучение по програма „Общината приятел на детето” – организиран от УНИЦЕФ България

 • Участие в публичен дебат по въпросите на бедността и социалното изключване – организиран от МТСП

 • Участие в Седма годишна среща на българските местни власти – КК „Албена”

 • Квалификационен курс за обществени възпитатели – организиран от ЦКБППМН

 • Обучителен семинар с Общински младежки съвет по наркотични вещества

 • Обучителни семинари, организирани от Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето

 • Участие в семинарни обучения, организирани на местно ниво

 • Участие в Национална конференция, организирана от ЦКБППМН в гр. Хисар 1. Помощни органи на МКБППМН
  1. Детска педагогическа стая

  2. Информационно-консултативен кабинет

  3. Клуб на обществения възпитател


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
През 2010 г. МКБППМН при Община град Добрич изпълни своята Програма и реализира заложените в нея дейности и мероприятия. Комисията и нейните помощни органи се утвърдиха като важен възпитаващ фактор както за деца, така и за техните семейства. Наложи се добрата практика да се инициират иновационни форми за противодействие на детската престъпност, да се разширява сътрудничеството с НПО и да се повишава квалификацията на работещите в системата. Положителна е оценката за работата на Комисията и от ЦКБППМН към МС.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет