Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2015 гбет1/7
Дата18.07.2016
өлшемі0.66 Mb.
#206803
түріОтчет
  1   2   3   4   5   6   7


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т
за дейността на РИОСВ - Русе

през 2015 г.

Директор на РИОСВ-Русе:

инж. Лилия Атанасова
февруари 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:


 1. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
 1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2015 г. - слаби и силни страни, изводи

1.1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение спрямо 2014 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати

1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2014 г.

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2014 г.


 1. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо 2014 г., резултати.2.1. Въздух

2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол: • Оценка и управление на качество на атмосферния въздух; Големи горивни източници;

 • Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници;

 • Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини;

 • Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични съединения в разтворители;

 • Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители;

 • Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой;

 • Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови газове;

 • Контрол на вредни физични фактори – фактор „Шум”.

2.1.2 Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Резултати.
2.2. Води

2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за водите (ЗВ): • Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти;

 • Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения.

2.2.2 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с БД) и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект. Резултати.
2.3. Почви

   1. Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита;

   2. Оценка на състоянието на почвите, мониторинг.

   3. Рекултивации.

   4. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали.


2.4. Управление на отпадъците

2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на: • Битови отпадъци;

 • Строителни отпадъци;

 • Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми;

 • Производствени отпадъци;

 • Съоръжения за третиране на отпадъци;

 • Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци;

 • Контрол на търговци и брокери на отпадъци;

 • Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци.

2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали.
2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)

2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР и ЗГМО. Резултати

2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали
2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО)


   1. Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС

   2. Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати


2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

2.7.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени Комплексни разрешителни. Резултати

2.7.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали.

2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ

2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети
2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали

2.8.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от ЗООС. Резултати

2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на:


 • Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

 • Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)

 • Регламент №648/2004 относно детергентите

 • Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC)

 • Регламент (ЕО) №850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)

 • Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси


2.9. Комплексни проверки - Резултати.
3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи
4. Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи


 1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

 1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда

 2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и проблеми

 3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура

 4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и представители на обществеността.

 5. Анализ на дейностите по други текущи задачи
 1. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

І. Отчет за контролната дейност
1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2015 г. - слаби и силни страни, изводи


  1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение спрямо 2014 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати

През 2015 г. експертите от РИОСВ-Русе работиха по 8 програми: • Оценка, управление и опазване на водите на Република България;

 • Интегрирана система за управелние на отпадъците, опазване на земните недра и почвите;

 • Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух;

 • Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси;

 • Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпечаност;

 • Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол;

 • Оценка и управление на въздействието върху околната среда;

 • Администрация.

Общият брой на обектите, които подлежат на контрол e 2040, като за 2015 г. са планирани за проверка 612 обекта. Планираните проверки са 802. От тях 31 са по условия в издадени Комплексни разрешителни и 67 комплексни по компоненти и фактори на околната среда (24 екипни и 43 съвместни проверки).

През 2015 г. годишният план на РИОСВ – Русе е изпълнен на 100 %. При планирани 802 проверки на 612 обекта са извършени: 690 планови проверки на 623 обекта. Разминаването се дължи на факта, че част от общия брой проверки (802) попада в категорията комплексни проверки, за които е изготвен един констативен протокол от проверка по няколко компонента и фактори на околната среда. Планираните 67 комплексни проверки са изпълнени.

По-големият брой проверени планирани обекти е в резултат на установяването на повече от един нов/неизвестен оператор на територията на 3 площадки на бивши фирми: „Приста“ АД – град Русе, „Малки трактори“ АД - град Русе, „Добруджа“ АД – град Силистра.

Общият брой проверки през 2015 г. е 1 471, а през 2014 г. е бил 1 292.

Докато през 2014 г. извънредните проверки са били 516, от които 53 ДПК, 164 по сигнали и жалби, 83 по писма на МОСВ и други институции, 59 броя за последващ контрол и др., то през 2015 г. извънредните проверки са: 781, от които 97 ДПК, 175 по сигнали и жалби; 79 по заповед или писма на МОСВ; 53 по заповед на областни управители; 2 по инициатива на др. институции; 59 броя за последващ контрол; 42 броя са във връзка с кампанията „Чиста околна среда“, финансирана от ПУДООС и т.н.


Анализът на дейността на РИОСВ – Русе, изпълнените цели и постигнати резултати налагат констатациите за следните силни и слаби страни в работата на инспекцията:
Силни страни:

Една от основните цели пред екипа на Инспекцията е непрекъснато усъвършенстване на текущата работа. В тази посока през 2015 г. са изготвени: • писмени процедури и блок схеми за всеки един процес и дейност, които се извършват в РИОСВ-Русе;

 • инвентаризация на промишлените обекти, отделящи вредни емисии в атмосферния въздух в град Русе във връзка с постъпилите сигнали през същата година за разпространение на неприятни миризми;

 • инвентаризация на млекопреработвателни предприятия във връзка със зачестили сигнали за зауствания на непречистени отпадъчни води в сухи дерета;

 • актуализирана е Методиката за определяне на риска на промишлените обекти на територията на РИОСВ-Русе.

 • актуализирана е Инструкцията за приемане, регистриране, проверяване и отчитане на постъпилите сигнали в РИОСВ-Русе.

 • изготвени са писмени правила за провеждане на админостративнонаказателна процедура по чл. 69 от ЗООС.

Периодично се попълват тематични регистри, които също подпомагат работата на експертите.

 • налице е добра координация, взаимодействие и екипност между служителите в отделните звена на Инспекцията.

 • с прилагането на интегрирания подход при контролната дейност – извършване на екипни проверки по компоненти и фактори на околната среда се пести времеви, кадрови и финансов ресурс. Този подход облекчава работата и взаимоотношенията между контролния орган и оператора.

 • при организиране на текущата работа се спазва ротационният принцип за сформиране на екипите за проверки.

 • извършва се седмично и месечното планиране на контролната дейност, като с изготвянето на седмичен транспортен график се оптимизира работата и разходите за транспорт.

 • съществува добра взаимовръзка с обществеността за нередности и нарушения, свързани с околната среда. Сигналите се подават на постоянно действаща линия „горещ телефон”, денонощен дежурен телефон, електронна поща и чрез услугата „Активен БГ”.

 • при необходимост се определя списък на дежурни екипи от ръководители, експерти и осигурен транспорт, в извън работно време, почивни и празнични дни, разпределени по седмици. Наличието на дежурни екипи дава възможност за бърза и адекватна реакция при постъпил сигнал или възникнала аварийна ситуация или инцидент.

 • при планиране на дейността се отчитат жалбите и сигналите за конкретни обекти и дейности.

 • през 2015 г., в изпълнение на проект на РИОСВ-Русе с наименование „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна“ и резерват „Бели Лом“ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ е изработен специализиран софтуер за нуждите на контролната дейност. Софтуерът представлява Информационна система за Националната екологична мрежа на територията на РИОСВ - Русе /ИС за НЕМ-РИОСВ РУСЕ/. Същият осигурява възможност за създаване, съхраняване, анализ, обработка и визуализиране на геопространствени данни.

 • изградената също по горецитирания проект на РИОСВ-Русе по ОПОС 2007-2013 г., система за денонощно видеонаблюдение и охрана в ПР „Сребърна“ и непрекъснатата връзка с административните сгради в Русе и с. Сребърна, осигурява възможност за контрол и управление на събитията и процесите в резервата.

Слаби страни:

 • голям брой на нормативни актове по българското и европейското законодателство. Чести изменения и допълнения, което води до необходимостта от време за запознаване, прилагане и разясняване на операторите

 • с промените в Закона за устройство на територията се наложи да се процедират голям брой обекти, не влияещи върху околната среда (гаражи, пристройки, селскостопански постройки и др.), но изискващи становище от РИОСВ. Голям брой обекти, подлежащи на съгласувателен режим с БД и РЗИ.

 • периодичното изискване за изготвяне на много справки и отчети за кратък период от време.

 • невъзможност да се предвидят извънредните ангажименти на експертния състав, свързани с работата на други институции при изготвянето на годишния план, напр. Проверки /заседания/консултативни съвети по заповеди на областни управители; ДПК; по разпореждане на Прокуратура; по жалби и сигнали; участия в обучения и семинари, организирани от външни институции и др. под.

 • по компонент „Биологично разнообразие” не могат да се предвидят предварително подлежащите на регистрация пунктове за изкупуване на охлюви и др. под., т.к. всяка година броят им е различен и варира от 0 до 16.

 • затруднено е прилагането на процедурата по Закона за биологичното разнообразие по настаняване на екземпляри в безпомощно състояние в спасителни центрове, поради отдалечеността им и недостатъчни възможности за ползване на обществен транспорт.

 • софтуерни проблеми, които възникват периодично при поддържането на информационната система по компонент „води“.

 • не е в правомощията на МОСВ и съответните РИОСВ упражняването на контрол върху спазването на изискванията на чл. 65 от Закона за опазването на околната среда. В тази връзка липсва информация относно изразходването на постъпилите средства от наложените санкции по предназначение. Много често като основна причина за нерешаване на екологичните проблеми общините изтъкват липсата на средства.

 • въвеждането на ротационния принцип в направления с недостатъчен брой експерти е затруднен и невъзможен.

 • в някои случаи поставените срокове от ръководните ведомства за изготвяне на експертни становища от експертите в РИОСВ-Русе по постъпили документи, съгласно екологичното законодателство са твърде кратки.

 • естеството на някои дейности и обекти ограничава извършването на проверки целогодишно, напр. билкозаготвителни пунктове, защитени територии, речни корита и др. Те се проверяват през конкретен сезон, което води до струпване на голям брой проверки в някои периоди.


Таблица 1. Контролна дейност за 2015 г. – обобщена


Общ брой обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ, включени в регистъра на обектите

Брой планирани обекти за контрол през 2015 г., включени в таблица 2 „Списък на планираните обекти за контрол”

Брой проверени обекти през 2015 г.

% на изпълнение на плана за контролна дейност за 2015 г. (планирани/проверени обекти)

Общ брой извършени проверки (отчетени с месечните отчети)

Брой на експерти, извършили проверките

Планирани с плана за КД в таблица 2 "Списък на планираните обекти за контрол"

Извън плана (невключени в Таблица 2 „Списък на планираните обекти за контрол”)

2040

612

623*

416

100

1 471

21


* Разликата между проверените 623 обекта през 2015г., спрямо заложените в плана 612 се дължи на извършени проверки на три площадки на бивши дружества, на които са установени по-голям брой (11) наематели, извършващи производствена дейност.
1.1. Анализ на планираната контролна дейност – изпълнение, причини за неизпълнение, вкл. сравнение спрямо 2014 г.
През 2015 г. утвърденият план за контролната дейност на РИОСВ–Русе е изпълнен на 100 %. Планираните за проверка 612 обекта са проверени, като са извършени 690 планови проверки, от тях 31 по условия в издадени Комплексни разрешителни и 67 комплексни – по компоненти и фактори на околната среда. Общият брой извършени проверки за годината е 1 471, спрямо 1 292 през 2014 г.

Средносписъчният състав, осъществяващ контролните проверки e следният: 20-21 експерти (14 експерти от дирекция „Контрол на околната среда” и 7 от дирекция „Превантивна дейност”).Освен предвидените проверки, експертите извършват т.н. документални проверки на обектите, от контролираната територия, като напр.: проверки на доклади за СПИ и СНИ; доклади за ОРВ и ФПГ; ПУР; ЛОС; проверка и оценка на Годишни доклади по издадени КР и др. (в тази бройка не се отчита работата на експертите от превантивна дейност по съгласувателни и разрешителни режими).

Таблица 2. Изпълнение на плана за контролна дейност за 2015 г. по компоненти и фактори на околната среда
Компоненти/ фактори на ОС

Брой обекти, планирани за контрол през 2015 г. (съгласно съответните таблици по компоненти и фактори от плана за КД)

Брой проверени обекти през

2015 г. (от планираните)

Брой планирани проверки съгласно Таблица 3. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда

Брой извършени планови проверки

% на изпълнение на плана за КД за 2015г. спрямо проверени обекти

1.

КР

31

31

 31

 31

 100

2.

Разрешителни по чл. 104

9

9

9

9

100

3.

Въздух

102

102

102

102

100

4.

Води

146

146

146

146

 100

5.

Почви

70

70

70

70

100

6.

Отпадъци

222

222

222

222

100

7.

Химикали

60

60

60

60

100

8.

Шум

23

23

23

23

100

9.

Биологично разнообразие

9

9

9

9

100

10.

Защитени територии

15

15

15

15(1)

100

11.

Защитени зони

18

18

18

18

100

12.

ЗЛР

23

23

23

23

100

13.

ОВОС и ЕО

54

54

54

54

100

14.

Екологична отговорност

17

17

17

17

100

15

EMAS и екомаркировка на ЕС

0

0

0

0

0

16.

ГМО 3

3

3

100

17.

Комплексни проверки (на обекти без КР)

 67

67

67

67

100

(1) В Поддържан резерват „Сребърна” се извършва ежедневен обход и проверка на състоянието, което се отразява в Констативен протокол – 365 извършени планови проверки.

1.2. Анализ на извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2014 г.

Докато през 2014 г. извънредните проверки са били 516, от които 53 ДПК, 164 по сигнали и жалби, 83 по писма на МОСВ и други институции, 59 броя за последващ контрол и др., то през 2015 г. извънредните проверки са: 781, от които 97 ДПК, 175 по сигнали и жалби; 79 по заповед или писма на МОСВ; 53 по заповед на областни управители; 2 по инициатива на др. институции; 59 броя за последващ контрол; 42 броя са във връзка с кампанията „Чиста околна среда“, финансирана от ПУДООС и т.н. Спрямо прогнозния процент на извънредни проверки, предвиден в годишния план за 2015 г. – 40%, реалният процент на извършените извънредни проверки е 53% от общия брой проверки. Увеличението на броя на извънредните проверки се дължи на множеството постъпили сигнали за неприятни миризми в град Русе за периода септември – декември 2015 г. Голяма част от проверките са свързани с обходи в различни части на гр. Русе в районите на постъпилите сигнали от екипи експерти при извънредни дежурства.

По писма на МОСВ, прокуратурата и областните структури на МВР са извършени проверки основно на площадки за ОЧЦМ, разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО; речни корита и легла; общински пътни мрежи.

По заповед на областните управители на Русе, Разград и Силистра са проверени потенциално опасни обекти, както и техническото състояние на хидротехнически обекти и съоръжения. По постъпили сигнали и жалби от граждани и организации проверките са 175, в т.ч. 74 по компонент биологично разнообразие, от които 28 за намерени птици в безпомощно състояние. Не се наблюдава трайна тенденция за повторяемост на жалбите за един и същи обект. При подаваните сигнали през 2015 г. е наблюдавана повторяемост за определени обекти, срещу които са предприети административно–наказателни мерки, както и ПАМ.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет