ОҚУ Әдістемелік кешен “Информатика” пәні бойынша 050301 “Құқықтану” мамандығының студенттері үшін силлабу сбет14/29
Дата09.03.2016
өлшемі2.39 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Жоспар


  1. Графиктерді орналастыру принцптері.

  2. Word – та суретті даярлау.

  3. Суреттерді ерекшелеу.

  4. Суретті орналастыру.


Әдебиеттер

1.Жаңа ақпараттық технологиялар. Б.Бөрібаев, Е. Балапанов, Г. Мадьярова Р.

Дузбаева. Алматы 2001 ж “ Ғылым” ғылыми баспа орталығы.

2.Информатика М.Қ. Байжұманов Л.Қ. Жапсарбаева Алматы 2004 ж.

3.Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Информатика және

компьютерлік техника. Алматы,” Мектеп”, 2002, 453 б.


Word - басќа программалардан графиктерді кірістіруге, сондай-аќ µзініњ кескіндерін даярлауѓа м‰мкіндік береді. Ќ±жат ішіне сыртта даярланѓан графикті орналастыру ‰шін Кірістіру --- Сурет (Вставка ---Рисунок) командасын орындап, ішінде сол сурет орналасќан файлдыњ атын кµрсету керек. Графиктік т‰ріндегі (иллюстрация) суреттердіњ кµшірмесін алдымен алмастыру буферіне ауыстырып, соњынан барып оны курсор т±рѓан орынѓа буфер арќылы да кірістіруге болады.
Графиктерді орналастыру принциптері.

Word сырттан алынѓан графикті мєтін элементі ретінде орналастырады, яѓни оны басќа шамадаѓы мєтіндік символ ретінде ќарастырады. График бастапќы даярланѓан кездегі мµлшерімен мєтінге кірістіріледі. Егер график мµлшері мєтін жолаѓыныњ мµлшерінен асып кетсе, онда кескін сол мєтін жолаѓына сай масштабталады. Графикті кірістіру кезінде кескіндерді орналастыру ‰шін мєтін жолдары автоматты т‰рде ыѓыстырылады. Ќ±рамында график бар мєтінді жања жолѓа ќосу кезінде сурет мєтінмен бірге тµмен – жоѓары жєне оњѓа – солѓа орын ауыстыратын болады.

Графиктік элементті ерекшелеу ‰шін, оныњ кез келген н‰ктесінде тышќанды шертсе жеткілікті, сонда графиктік шекаралары бойымен кішкене квадраттар пайда болады. Мєтін ішіндегі ерекшеленген графикке басќа элементтер сияќты т‰рлі – т‰рлі µњдеу істерін ж‰ргізуге болады.

Графикті мєтін жолдарына ыњѓайлы т‰рде орналастыру ‰шін, оны кадр ішіне ауыстыру керек. Ол ‰шін алдымен графикті ерекшелейміз де Кірістіру Кадр (Вставка Кадр) командасын орындаймыз. Нєтижесінде ішінде ерекшеленген графигі бар кадр даярланады. Егер кадрда тек сурет ќана болса, онда кадр мµлшері сол сурет мµлшерімен аныќталады: сурет масштабын µзгерту арќылы кадр мµлшерін µзгерте аламыз.

Кадрды ыњѓайлы орналастыра отырып, суретті мєтін бетініњ кез келген жеріне жайѓастыруѓа болады. Алдын ала аныќталѓан келісім бойынша мєтін ішінде графиктіњ алѓашќы кµшірмесі т±рады. Ж±мыс істеу процесінде алѓашќы файл µзгергенмен, мєтін ішінде орналастырылѓан кескін µзгеріссіз саќталады.

Word – та суретті даярлау.

Ќарапайым графикалыќ элементтерді (т‰зу сызыќ, ќисыќ, сызыќ, дµњгелектер, іші боялѓан, боялмаѓан кµпб±рыштар, мєтінмен толтырылѓан тµртб±рыштар) Word ќ±рамындаѓы графикалыќ редактордыњ кµмегімен даярлауѓа болады. Салынѓан сурет элементтерімен ж±мыс істеу тек редактордыњ параќ беттерін белгілеуді ќарап шыѓу режимінде ѓана болады. Word программасы осы режимде сурет салуѓа талаптану кезінде автоматты т‰рде ауысуѓа тырысады.Суреттерді ерекшелеу.

Геометриялыќ элементті ерекшелеу ‰шін, ол элементті тышќанмен ерекшелеу керек. Осыдан кейін ерекшеленген элемент айналасында оныњ µошемдерін µзгертуге м‰мкіндік беретін кішкене сегіз тµртб±рышпен ќоршалѓан жаќтау (рамка) пайда болады.(19.3. сурет).

Суретті салу барысында олардыњ т‰стерінен бір мезгілде µзгерту ‰шін бірден бірнеше геометриялы± элементтерді ерекшелеу ќажет болуы ыќтимал. Ол ‰шін, тµменгі Сурет салу (Рисование) аспабтар таќтасындаѓы тілсызыќ бейнесі бар батырманы басып, ќажетті элементтерді ќамтитын тіктµртб±рыш салу керек. Элементтерді біртіндеп тањдап та алуѓа болады. Ол ‰шін бірінші ќажетті элементті тышќанмен шертіп, осыдан кейін Shift жібермей ±стап т±рып, келесі элементтердіњ де єрќайсысын тышќанмен шертіп отыру керек. Егер де тањдап алынѓандардыњ ішінен бір элементті алып тастау ќажет болса, Shift пернесін басып т±рып, осы элементті тышќанмен таѓы да бір рет шертсе болѓаны.

Элементтер тобын ±йымдастыру.

Жоѓарыда айтып µткеніміздей, кез келген сурет бір немесе бірнеше элементтерден т±рады. Осындай бірнеше элементтерді ќ±растырып, оларды бір б‰тін ретінде µњдейге болады.

Бірнеше элементтерден т±ратын топты ќ±ру ‰шін, алдымен оларды ерекшелеу керек, одан кейін сурет салу аспаптар таќтасындаѓы Топтастыру (Сгруппировать) батырмасын басу керек.(19.4. сурет).

Топты жіктеу.

Ќажетті бір элементтерді орындап болѓан соњ геометриялыќ элементтер тобын ќайтадан бµлек – бµлек элементтерге жіктеге болады. Ол ‰шін сол біріктірілген топты тањдап алып, Сурет салу аспаптар таќтасында Топты жіктеу (Разгруппировать) батырмасын басу керек.Геометриялыќ элементтердіњ орнын ауыстыру.

Геометриялыќ элементтердіњ орнын ауытыру ‰шін, алдымен оны ерекшелеп, содан кейін оны тышќанмен іліп алып, керекті орынѓа ауыстыру керек.Біріншіден бірнеше элементтерді де ауыстыруѓа болады. Ол ‰шін олардыњ бєрін де ерекшелеп, содан кейін біреуін тышќанмен ±стап т±рып орнын ауыстыру керек, сонда онымен бірге ќалѓандары да орын ауыстырады. Сондай –аќ бірнеше элементтіњ орнын ауыстыру ‰шін, олардыњ барлыѓын бір ірі топќа біріктіру тєсілін де пайдалануѓа болады.

Егер де геометриялыќ элементтерді тік (вертикаль) немесе кµлденењ (горизонталь) баѓытта жылжытќыњыз келсе, онда оларды орнын ауыстыру барысында Shift пернесін жібермей ±стап т±ру керек.

Геометриялыќ элементтердіњ кµшірмесін алу жєне оларды жою.

Геометриялыќ элементтердіњ кµшірмесін алу жєне оларды жою ‰шін, мєтін фрагменттерініњ кµшірмесін алуѓа жєне жоюѓа арналѓан Т‰зету (Правка - Edit) менюі командаларын пайдалануѓа болады. Элементтер тобын алдын ала ерекшелеген жµн.Геометриялыќ элементтердіњ алдынѓы не соњѓы планда орналасуы.

Егер графиктік элементтер бір – бірін жауып и±ратын болса (19.5.-сурет), ќай элементтіњ алдынѓы шепке, ал ќайсысыныњ артќы шепке орналасу керектігін аныќтап кµрсету м‰мкіндігі бар. Ь±л ‰шін ќажетті элементті ерекшелеп, Жоѓарыѓа орналастыру (Поместить наверх) немесе Кейін орналастыру (Поместить назад) батырмасын басу керек.Геометриялыќ элементтерді б±ру.

Wordпрграммасыныњ графиктік редакторыныњ кµмегімен кез келген элементті тік немесе кµлденењ осіне ќатысты 900 немесе 1800- ќа б±рып орналастыруѓа болады. (19.6.-сурет). Графиктік редактордыњ тµмендегідей батырмалары мынадай єрекеттерді орындайды:

-тањдап алынѓан элементті оныњ тік (вертикаль) осіне байланысты б±ру;

-тањдалѓан элементті оныњ кµлденењ осіне ќатысты б±ру; • тањдап алынѓан элементті саѓат тілі бойынша 900 – ќа б±ру.

Б±л м‰мкіндіктер симметриялы т‰рде салынѓан суреттерді салуѓа жарайды.

Лекция 16

Тақырып: WORD редакторында құжатты баспаға шығару.
Жоспар

  1. Баспа шығарарда алдын ала қарап шығу .

  2. Беттерді қиюластыру.

  3. Құжатты баспаға шығару.

  4. Баспаға шығарудың қосымша опциялары.


Әдебиеттер

1.Жаңа ақпараттық технологиялар. Б.Бөрібаев, Е. Балапанов, Г. Мадьярова Р.

Дузбаева. Алматы 2001 ж “ Ғылым” ғылыми баспа орталығы.

2.Информатика М.Қ. Байжұманов Л.Қ. Жапсарбаева Алматы 2004 ж.

3.Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Информатика және

компьютерлік техника. Алматы,” Мектеп”, 2002, 453 б.

Құжатты баспаға жіберу алдында оның қағаз бетінде қалай көрінетінін алдын ала қарап шығу керек. Бұл біраз уақытты және қағазды үнемдеуге мүмкіндік береді.

Word редакторында бірден құжаттың бірнеше дана көшірмесін баспаға шығаруға мүмкіндік бар, сондай-ақ, құжаттың тек кейбір беттерін ғана баспаға шығаруға болады.

Кез келген ќ±жатты Word экранында орналасќан “Файл -- Ќасиеттер” с±хбат терезесіндегі статистикалыќ мєліметтермен бірге басып алуѓа болады. Б±дан µзге де баспаѓа шыѓарудыњ толып жатќан ќосымша м‰мкіндіктерін ќарастырамыз.
Баспаѓа шыѓарарда ќ±жатты алдын ала ќарап шыѓу.

Баспаѓа шыѓаратын ќ±жатты ќарап шыѓу ‰шін келесі тµрт режимніњ кез келгенін пайдаланамыз, олар: єдеттегі(обычный), беттерді белгілеу (разметка страница ), ќ±ќжат ќ±рылымы(структура документа) жєне баспаѓа шыѓарарда алдын ала ќарап шыѓу (предварительный просмотр). Егерде ќ±жат ќ±рамында арнайы элементтер (кестелер, кадрлар, графиктік объектілер, т.с.с.)

Болса, онда тек беттерді белгілеу жене баспаѓа шыѓарарда алдын ала ќарап шыѓу сияќты екі режим ѓана баспаѓа шыѓарылатын ќ±жат жайлы алдын ала толыќ т‰сінік бере алады.

Кµрсетілген тµрт режимніњ єрќайсысыныњ µзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, бетті белгілеу режимі мєтінніњ немесе графиктіњ жеке элементтерініњ орнын µзгертуге жене Word –тыњ барлыќ аспаптарын пайдалануѓа м‰мкіндік береді. Ал алдын ала ќарап шыѓу режимі арнайы батырмалар орналасќан “ Алдын ала тексеру” таќтасыныњ арнайы ќ±ралдарын пайдалануды ±сынады.Бет белгілерін ќарап шыѓу режимі.

Бет белгілерін ќарап шыѓу режимі ќарап шыѓу режимі болып саналады, сондыќтан оны ќ±жатты оќу мен т‰зетуде жене баспаѓа шыѓарудан б±рын алдын ала ќарап шыѓуда пайдаланады.

Бетті белгілеп ќарап шыѓару режимінде ќ±жат баспадан шыѓарылѓаннан кейін ќандай к‰йде болса, дєл сондай к‰йде кµресіз.Сондыќтан б±л режимде таќырыптардыњ, кестелердіњ,суреттердіњ жене оларѓа т‰сінік беретін тµменгі шекте орналасатын сілтемелердіњ, сондай –аќ бет номерлерініњ ќаѓаз бетіне орналасуын баќылап отыру µте ќолайлы.

Беттерді белгілеу режимінде ќ±жатты ќарап шыѓу ‰шін мынадай єрекеттерді орындањдар:

-ќарап шыѓатын ќ±жатты экранѓа шыѓарыњыз жене ашыњыз;

-Т‰р – Бетті белгілеу (Вид – Разметка Страница ) командасын орындањыз немесе кµлденењ айналу сызѓышыныњ сол жаќ шетінде орналасќан бет белгілеуді ќарап шыѓу режимініњ батырмасын басыњыз.

-жеке бетер ќаѓазда ќалай кµрінетінін ќарап шыѓу ‰шін Т‰р – Масштаб (Вид -- Масштаб) командасын тањдањдар немесе аспаптар стандартты таќтасына орналасќан Масштаб батырмасын басыњдар, осы єрекеттердіњ нєтижесінде объектілердіњ ќ±жат бетінде орналасуы жайлы толыќ т‰сінік алуѓа болады.

Басќа бір ќарап шыѓу режиміне µту ‰шін, Т‰р (Вид) менюіне ішкі командаларын немесе кµлденењ айналу жолаѓыныњ сол жаќ шетінде орналастырылѓан, ќарап шыѓу режимдерініњ ауыстырып ќосќыш батырмаларын пайдаланыњыз.Ќ±жатты баспаѓа шыѓару.

Єдетте, ќ±жатпен ж±мыс істеуді аяќтаѓани соњ оны баспаѓа жібересіз, яѓни м±ндайда Word терезесіндегі аѓымдаѓы ќ±жатты шыѓаруды ж‰зеге асырасыз. Алайда, егер ќ±жаттыњ толыќ жµндегеніне сенімді болсањыз, онда Word терезесін ашпайаќ, тіпті Word-ты іске ќоспайаќ, басып шыѓара аламыз.

Аѓымдаѓы ќ±жатты баспаѓа шыѓару ‰шін келесі єрекеттерді орындањыз.

1.Ќажетті ќ±жатты экранѓа шыѓарыњыз.

2.Файл – Баспаѓа шыѓару командасын орындањыз немесе Ctrl + Shift + F12 пернелер комбинациясын басыњыз, сонда экранда “Баспа” с±ќпат терезесі пайда болады.

3.ОК батырмасын басыњыз.Баспаѓа шыѓарудыњ ќосымша опциялары.

Міне, сіздер Word редокторыныњ ќ±жатарды баспаѓа шыѓару м‰мкіндіктерініњ басты бµлігімен таныс болыњыздар. Енді ќ±жатты баспаѓа шыѓаруды басќаратын ќалѓан басќа да опцияларына кµњіл бµлейік. Б±л опциялар “ Параметірлер ” с±ќпат терезесініњ

Баспа” (Печать) ќосымшасында орналасќан (20.6-сурет). Б±л ќосымшаѓа экранѓа тікелей “Баспа” с±ќпат терезесінен (Параметрлер батырмасы) немесе

Файл – параметірлер командасын тањдау арќылы ќатынас ќ±руѓа болады.Лекция 17

Тақырыбы: Презентация даярлау құралы Microsoft PowerPoint
Жоспар

1.PowerPoint программасын іске қосы және презентация құрудың тәсілдерін таңдау;

2.Автомазмұн шебері көмегімен презентациялар құру;

3.Шаблондар көмегімен және бос презентация құру;

4.Слайдқа мәтін, суреттер, графикалық обьектілер енгізу.
Әдебиеттер

1.Жаңа ақпараттық технологиялар. Б.Бөрібаев, Е. Балапанов, Г. Мадьярова Р.

Дузбаева. Алматы 2001 ж “ Ғылым” ғылыми баспа орталығы.

2.Информатика М.Қ. Байжұманов Л.Қ. Жапсарбаева Алматы 2004 ж.

3.Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Информатика және

компьютерлік техника. Алматы,” Мектеп”, 2002, 453 б.


Microsoft PowerPoint – Microsoft Office-тің құрамындағыперзентациялық материалдар дайындауға арналған программа. Бұл программа кодоскоптарға және 35 мм-лік мөлдір қабыршақтарға (пленка) арналған слайдтар, қағазда үлестірілетін материалдар, компьютер экранында анимациялық көріністерді бейнелей алатын презентациялар дайындау мүмкіндігін береді. Microsoft PowerPoint программасында баяндама немесе мекеменің ашылу салтанаты т.с.с әртүрлі материалдарды оның дыбыстық және мультимедиалық мүмкіндіктерін пайдаланып жандандырып жіберуге болады.

PowerPoint программасын іске қосу.

-PowerPoint программасы тапсырмалар тақтасындағы іске қосу батырмасын шерткенде ашылатын бас менюдің Программалар, Microsoft PowerPoint қатарында тышқанды шерту арқылы іске қосылады.

-Менің компьютерім немесе Сілтеуіш программасының терезесінде С дискісінде сақталған Microsoft Officeбумасындағы Microsoft PowerPoint жарлығында тышқанды екі рет шерту арқылы да іске қосуға болады.

PowerPoint программасы іске қосылған мезетте презентация құрудың тәсілдерін таңдау және бұрын құрылған презентацияны оқу мүмкіндігін беретін сұхбат терезе ашылады. (1.1-сурет).

-Автомазмұн шебері (Мастер автосодержания) ауыстырғышы таңдалса, жаңа презентация, белгілі тақырыпқа сәйкес мәтін және безендіру элементтері енгізіліп сақталған презентациялар тізімінен қажеттісін таңдап, сатылы түрде сұрақтарға жауап бере отырып құрылады.

-Презентациялар шаблоны (Шаблон презентации) ауыстырғышы өз презентацияңызды бұрыннан безендіру элементтері сақталып қойылған шаблон түріне келтіріп дайындау мүмкіндігін береді.

-Бос презентация (Пустую презентацию) ауыстырғышы бұрын-құрылып, сақталып қойған презентацияны оқу мүмкіндігін береді.

-Презентацияны ашу ауыстырғышы бұрын-құрылып, сақталып қойған презентацияны оқу мүмкіндігін береді. Бұл ауыстырғыш қосылғаннан кейін, ашуға қажетті презентация сақталған орынды көрсетуді талап ететін сұхбат терезе ашылады.Автомазмұн шебері көмегімен презентация құру.

Автомазмұн шебері (Мастер автосодержения) көмегімен:

-Жалпы мәселелер бойынша баяндамалар; (Доклады по общим вопросам)

-Қызмет бабы бойынша баяндамалар; (Доклады по служебным вопросам)

-Мекеменің жұмыс істеуі жөнінде іс есеп қисаптар; (Сведения о функционировании предприятия)

-Сауда-саттық және маркетинг жөнінде іс есеп қисаптар; (деловые отчеты о продажах и маркетинге)

-Жеке хабарламалар (личные сообщения) сияқты тақырыптарды кеңінен ашуға арналған алдын ала дайындалып қойылған презентациялар ішінен таңдап, өз презентпциямызды құра аламыз. Microsoft Web- программасы іске қосылғаннан кейін пайда болған сұхбат терезеде Автомазмұн шебері өрісін таңдап, ОК батырмасын шертеміз. Осы кезде Автомазмұн шебері іске қосылады (1-2-сурет).

Автомазмұн шебері презентация құру үшін сатылы түрде мынадай сұрақтарға жауап береді талап етеді:

1-ші қадамда Презентация түрі, яғни оның жалпы тақырыптық бағытын таңдаймыз; Келесі қадамға өту үшін қажетті тақырыпты таңдаған соң, Ары қарай (Далее) батырмасын шертеміз.

2-ші қадамда Презентацияны көрсету тәсілдері, презентацияның баяндамашы өзі түсіндіретін болғандықтан тек иллюстративті слайдтардан құралатынын немесе ақпараттықкиоск түрінде дайындалып, көрермендер өз беттерінше қарауға арналатын опцияларының бірін таңдау қажет;

3-ші қадамда Презентацияны шығару материалының форматы, қағазға басылатынын, фотографиялық слайд немесе электрондық презентация болу керектігін көрсету қажет.

4-ші қадамда Қосымша мәліметтер: презентацияның тақырыбы және титулды слайдта жазылатын мәтіндерді теріп жазамыз.

Осы сұрақтардың бәріне жауап алғаннан кейін автомазмұн шебері презентацияны дайындайды. Тиісті мәліметтерді енгізгеннен кейін Дайын (Готово) батырмасын шертеміз.

Дайын болған презентациядағы мәтіндерді өз ыңғайымызға қарай өзгертіп, арнайы эффектілер қосып, көркемдеу элементтерін қолдана аламыз. Автомазмұн шеберін презентациямен жұмыс ісиеп отырған кезде қосу қажет болса, Файл-Құру (Файл-Создать) командасын орындап, ашылған сұхбат терезенің Презентациялар ішкі бетінде автомазмұн шебері шарт белгісінде тышқанды екі рет шерту жеткілікті.

Шаблондар көмегімен және бос презентация құру.

PowerPoint программасында презентация құру әрекетін автомазмұн шебері көмегімен басқа екі түрлі тәсіл арқылы орындауға болады. Оның бірі алдын-ала көркемдеу элементтерін пайдалана отырып құру болса, екіншісі ешқандай көркемдеу элементтері қарастырылмаған бос презентация құрып алып, одан кейін көркемдеу болып табылады. PowerPoint программасының бір ерекшелігі осы екі жағдайда да,құрылған презентацияны, алдын ала көркемдеу элементтері сақталынып қойылған басқа шаблон түрінде алмастыруға болады.

Презентацияны шаблондар көмегімен құру.

PowerPoint программасында көркемделіп, дайындалған презентациялар шаблондар түрінде сақталынып қойылған. Кез келген уақытта осы шаблондарды пайдаланып құруәрекетін PowerPoint программасы іске қосылған мезетте ашылған сұхбат терезеде Презентациялар шаблоны (Шаблоны презентаций) опциясын таңдау арқылы құру мүмкіндігі бар. Осы опция таңдалған кейін Жалпы (Общие), Презентациялар дизайндары (Дизайны презентаций), Презентациялар, Web-парақтар (Web-страницы) астарлы беттерінен тұратын, Презентацияны құру сұхбат терезесі ашылады

Осы сұхбат терезе Файл-құру командасын орындағаннан кейін де ашылады. Сұхбат терезенің оң жақ шетінде орналасқан үш батырма көмегімен презентациялар тізімін ірі шарт белгілер, ұсақ шарт белгілер және кесте түрінде көруге болады.

Презентацияның шаблонын тышқан көмегімен белгілеген кезде шығатын үлгіден қарап отырып, өзімізге ұнағанын таңдап ОК батырмасын шертеміз. Осы мезетте экранға Слайд құрусұхбат терезесі шығады Бұл сұхбат терезеде қажетті слайдтың түрін көрсетуіміз қажет. Экранда таңдалған шаблонға сәйкес бос презентация пайда болады. Осы презентацияға тиісті мәтіндерді енгізіп, арнайы эффектілер қосып, көркемдейміз.

Лекция 18

Тақырыбы: Microsoft PowerPoint програмасында слайдтарды безендіру және

диаграмма құру.
Жоспар

1. PowerPoint программасында слайд құру тәсілі. Бос презентация құру

2. Слайдтарды безендіру элементтері.

3.Диаграмма құру


Әдебиеттер

1.Жаңа ақпараттық технологиялар. Б.Бөрібаев, Е. Балапанов, Г. Мадьярова Р.

Дузбаева. Алматы 2001 ж “ Ғылым” ғылыми баспа орталығы.

2.Информатика М.Қ. Байжұманов Л.Қ. Жапсарбаева Алматы 2004 ж.

3.Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Информатика және

компьютерлік техника. Алматы,” Мектеп”, 2002, 453 б.Бос презентация құру

Бос презентация, яғни ешқандай көркемдеу элементтері қолданылмаған таза презентация құру әрекетін:

 • PowerPoint программасын іске қосу мезетінде экранда пайда болған сұхбат терезенің Презентация құру өрісіндегі Бос презентация (Пустую презентацию) опциясын таңдау арқылы;

 • Файл-Құру командасын орындағанда ашылған сұхбат терезенің Жалпы (Общие) астарлы бетінде Жаңа презентацияны (Новую презентацию) шарт белгісін таңдау арқылы;

 • Стандарттар саймандар тақтасындағы Құру (Создать) батырмасында тышқанды шерту арқылы орындауға болады.

 • Осы әрекеттердің бірі орындалған соң экранда Слайд құру сұхбат терезесі ашылады (1.4-сурет).

Презентация слайдтарын құрастыру, үйлестіру схемасын таңдау әрекетін Слайд құру сұхбат терезесінде жүзеге асыруға болады. PowerPoint программасында слайдтар белгіленуінің 24 түрлі варианты бар. Осы варианттар ішінен өзімізге қажеттісін таңдаған соң ОК батырмасын шертеміз.

Слайдқа мәтін, сурет, графикалық обьектілер енгізу.

Шаблон көмегімен немесе бос презентацияны құру командалары орындалған соң, Слайд құру сұхбат терезесі ашылады. Осы сұхбат терезеде слайдтағы мәтін, графикалық обьектілер, диаграммалардың орналасу схемасын таңдай аламыз. Қажетті схеманы таңдап, ОК батырмасын шерткен соң, экранда слайд пайда болады (1.5-сурет). Әрбір өрісте

әрекеттің орындалуына байланысты қандай элемент енгізілетіні көрсетіліп тұрады. Мысалы, слайдтың жоғарғы жағындағы өріс аймағында тыщқанды бір рет шертсек тақырып енгізіледі т.с.с. Бастапқы уақытта слайд схемасы дұрыс таңдалмай қалса, оны кейін өзгертуге болады.

Тышқанды бір рет шертіп, тақырыптыжне сол жақтағы өріске мәтінді енгізген соң, олардың қаріп түрін, түсін т.б. өзгертуге, яғни форматтауға болады. Форматталкатын мәтінді ерекшелеп, бегілеген соң, Формат-Қаріп (Формат-Шрифт) командасын орындағанда ашылған сұхбат терезеде немесе форматтау саймандартақтасындағы батырмаларкөмегімен тиісті әрекеттерді орындаймыз. Форматтау әрекеті өріс ішіндегі бүкіл мәтінге қатысты болуы үшін, өріс жақтауында тышқанды шертіп, оны ерекшеленген соң форматтаймыз.

Мәтін енгізу өрісінде оны таңбаланған тізім түрін жазған ыңғайлы. Әдетте таңба ретінде қара дөңгелектер немесе төртбұрыштар қолданылады. Осы стандартты таңбаларды өзгерту үшін, таңбаланған тізім жазылған өрісте тышқанды шертеміз де Формат-Таңба (Формат-Маркер) командасын орындаймыз. Таңбалар (Маркеры) сұхбат терезесі ашылады. Қаріптің Wingdings деген түрін ашсақ, бірнеше символдар тізімі шығады. Осы тізімнен кез-келгенін таңдап, ОК батырмасын шерту арқылы таңба ретінде қолдануға болады.

Таңбаланған тізімнің соңында Enter пернесін басатын болсақ, келесі жолға таңба қойылады. Бос таңбадан кейін осы пернені қайта бассақ бұл таңба өшіп қалады. Ал, тұтас тізімнің таңбасын алып тастау үшін, оны ерекшеленген соң Ctrl+A қос пернесін басамыз немесе саймандар тақтасындағы Таңбаланған тізім батырмасын шертеміз.

Сондай-ақ слайдқа кесте, диаграмма, суреттер енгізуге болады. Бұл обьектілерді енгізу әрекетін, слайдтың схемасын таңдаған кезде шығатын, өріс аймағында тышқанды екі рет шерту арқылы енгізу мүмкіндігі бар.

Енгізу-Сурет (Вставка-рисунок)-командасын орындап (1.6-сурет).

Картинкалар (Картинки) Microsoft Clip Gallery обьектілерін;

Файлдан (Из файла)-файл түрінде сақтаулы тұрған суреттерді.

Автофигуралар-әртүрлі автофигуралар.

Бірнеше тармақтан тұратын диаграмма (Организационная диаграмма), WordArt обьектілерін, сканерден көшірме (со сканера), Microsoft Word кестесін енгізуге болады.

Енгізу-Обьект (Вставка-Обьект) командасын орындап, ашылған сұхбат терезеде қажетті типін таңдау арқылы обьект енгізуге болады (1.7-сурет). Мысалы, слайдқа Microsoft Excel кітабының бір парағын орналастыруға болады т.с.с. Слайдқа Excel программасында құрылған дайын диаграмманы буферге көшіріп алып, енгізуге болады. Ол үшін Excel программасында қажетті диаграмманың ерекшелеп, Түзету-Көшіру (Правка-Копировать) командасын орындау арқылы, буферге аламыз.

PowerPoint программасына оралып, Түзету-Енгізу (Правка-Вставить) немесе жанама менюдегі Енгізу командасын орындаймыз.

Microsoft Office құрамындағы Microsoft Graph арнайы программасының көмегімен қарапайым диаграммаларды құру мүмкіндігі бар. Енгізу-Диаграмма (Вставка-Диаграмма) командасын орындаймыз немесе слайдқа диаграмма енгізу схемасы таңдалса, диаграмма өрісінде тышқанды екі рет шертеміз. Саймандар тақтасындағы диаграмма енгізу батырмасында тышқанды шертуге де болады. Осы мезетте экранда мәліметтер кестесі мен диаграмма пайда болады (1.8-сурет). Меню қатарындағы командалар мен саймандар тақтасында болған өзгерістерді бірден байқауға болады. Кестедегі мәліметтерді тұтас белгілеу үшін, қатарлар менбағаналардың тақырыптары қиылысқан сол жақ жоғарғы бұрышта тышқанды шертеміз. Del пернесін басу арқылы оларды өшіріп, өзімізге керекті мәліметтерді енгіземіз де, меню қатарынан Диаграмма-Диаграмманың типі (Диаграмма-Тип диаграммы) командасын орындап, диаграмманың типін таңдаймыз. Диаграмма-Параметрлер (Диаграмма-Параметры) командасын орындап,қажетті параметрлерді тағайындаймыз (түсініктеме, тақырып, жазбалар қосу т.с.с.) Диаграмманы слайдқа орналастыру үшін, слайдта тышқанды шертіп, Мәліметтер кестесі терезесін жабамыз.

Слайдтарды безендіру элементтері.

Әрбір адамның өз қалауы бойынша слайдтардың бір-біріне тәуелсіз мынадай элементтерін тағайындауға болады:

 • Слайд белгіленуі (Разметка слайда) Слайд белгіленуі ретінде слайдқа орналастыратын мәтін, сурет, диаграмма т.б. формасын айтуға болады.

 • Түрлі түстер схемасы (Цветовая схема). Түстердің кең мөлшерлі спектрінен кез-келген түсті таңдау мүмкіндігін береді.

 • Фон Слайдтағы түстер тек бір түсті ғана болуы міндетті емес. Палитрадағы ұқсас түстердің бірінен басқасына біртіндеп ауысуға болады. Сондай-ақ, бір түстің өзін вариациялық түрде қанықтыра отырып, түстің әр түрлі өрнектерін шығаруға болады.

Слайдтың осы элементтері, яғни слайд белгіленуі, түрлі түстер схемасы, фонды үйлесімді түрде өзгерте отырып, өз шаблонымызды құруға болады.

Лекция 19Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет