Пән бойынша орындалатын өзіндік жұмыс тапсырмаларыДата19.06.2016
өлшемі75.8 Kb.
#148003
Пән бойынша орындалатын өзіндік жұмыс

тапсырмалары

(үй тапсырмасының мәтіндер жинағы, әр тақырып бойынша өзін-өзі бақылаудың материалдары, ағымдағы жұмыс түрінің тапсырмасының орындалуы, рефераттар және басқада үй тапсырмалары мен әдебиеттер)«Микроэкономика» пәні бойынша реферат

ТАҚЫРЫПТАРЫ
Тақырып 1. Сұраныс пен ұсынысты талдаудың негіздері.

 1. Нарықтық және әміршіл-әкімшілдік экономика: салыстырмалы талдау.

 2. Тауарлар нарығындағы тепе-теңдік.

 3. Сатушы мен сатып алушы рентасы.

 4. Сұранысты эмпирикалық бағалау.

 5. Неоклассикалық экономикалық теорияның алғы шарты ретіндегі тиімді эко-

номикалық таңдаулар.

6. Трансформациялар қисығы арқылы қоғамның өндірістік мүмкіндіктеріне

талдау жасау.

7. Меншік құқығы туралы экономическая теория.

8. Сұраныс пен ұсыныс теориясын практикада пайдалану.

9. Нарықтық тепе-теңдікке мемлекеттің әсері.


Тақырып 2. Сұраныс және ұсыныс икемділігінің теориясы.

 1. Сұраныс және икемділік.

 2. Маркетингтік саясаттағы ұялы телефондар нарығының сұраныс икемділігі.

 3. Нарық шарттары өзгерісінің салдарын бағалау және болжау.

 4. Салық ауыртпалығын бөлісудегі икемділіктің рөлі.

 5. Сұраныс икемділігінің концепциясы және оның экономикалық шешмдерді

қабылдаудағы ролі.

 1. Нарық үрдістерін зерттеудегі сұраныстың бағалық икемділігі ролінің мәні.

 2. Қазіргі экономикадағы икемділікті практикалық қолдануы.


Тақырып 3. Тұтынушы талғамы теориясы.

 1. Жеке сұраныс және шекті пайдалылық.

 2. Тұтынушы талғамы теориясы: кардиналистік көзқарастары.

 3. Тұтынушы талғамы теориясы: ординалистік көзқарастары.

 4. Тауарлар мен қызметтер нарығындағы алмастыру және табыс эффектілері.

Гиффен тауарлары.

 1. Тұтынушы талғамы үлгісіндегі тұрлаусыздық.

 2. Тұтынуға және сақтауға шекті бейімділікті талдаудағы уақыт артықшылығы.

 3. Тұтынушылар талдауы есебіндегі тәуекл факторын есептеу.

 4. Бағаны қалыптастыру факторы ретіндегі тауар пайдалылығы.

 5. Тұтынушылар тепе-теңдігінің кардиналистік және ординалистік көзқарас-

тары: салыстырмалы талдау.

 1. Микроэкономикалық теориясындағы алмастыру және табыс эффектілер.

 2. Тұрлаусыздық шарттарындағы стандарттық үлгі.

 3. Тәуекелдік аймағында тұтынушының артықшылығы. Тәуекелдік дәрежесін

төмендету тәсілдері.

 1. Тәуекелдік активтеріне деген сұраныс. Әртараптандыру.

 2. Тәуекелдік активерінің инвестицияларына салықтың әсері.

 3. Қазақстан Республикасының тұтыну нарығы және басқа нарықтары.


Тақырып 4. Өндіріс теориясы.

 1. Өндіріс теориясы.

 2. Қысқа уақыт мерзіміндегі пайданы ең жоғарғы деңгейге жеткізу.

 3. Ұзақ уақыт мерзіміндегі пайданы ең жоғарғы деңгейге жеткізу.

 4. Ауқымнан берілу және пайданы ең жоғарғы деңгейге жеткізу.

 5. Қазақстандық фирмалардың баламалы мақсаттары.

 6. Өндіріс және шығындар теориясындағы екі жақтылық.

 7. Әр елдегі еңбек өнімділігі.

 8. Өндіріс теориясы және тұтыну теориясы: салыстырмалы талдау.


Тақырып 5. Өндіріс шығындары.

 1. Шығындарды ең төменгі деңгейге жеткізу өлшемдерін есептеу.

 2. Кәсіподақ және ең төменгі еңбек ақы.

 3. Қысқа уақыт мерзіміндегі өндіріс шығындары.

 4. Біріккен өндірістің экономикалық артықшылығы.

 5. Шығындардың серпінді өзгерісі - бұл үйрену қисығы.

 6. Бизнес шешімдерін бағалау үшін фирма шығындарының типологиясы және

мәні.
Тақырып 6. Жетілген бәсекелестік нарықтағы ұсыныс.

 1. Жетілген бәсеке нарығының үлгісі және ұзақ және қысқа мерзімдегі бәсе-

келес фирмалардың тепе-теңдік шарттары.

 1. Жетілген бәсеке нарығының үлгісі және таза монополия шартындағы пай-

даны ең жоғарғы деңгейге жеткізу.

 1. Ұзақ және қысқа мерзімдегі бәсекелес фирманың ұсынысы мен өндіріс шы-

ғындары.

 1. Фирманың экономикалық мақсаттары және олардың бизнес стратегиясын-

дағы бейнеленуі.

 1. Фирманың бағалық стратегиясы және бағалық саясаты: нарық құрылымы-

ның әсерін талдау.

 1. Мемлекеттің шаруашылық саласындағы бәсеке, оның экономикалық таби-

ғаты және ролі.

 1. Ұзақ және қысқа мерзімдегі бәсекелес фирманың тепе-теңдігі: салыстыр-

малы талдау.

 1. Жетілген бәсеке және монополия – қарама-қарсы нарық құрылымдары.

 2. Стратегиялық шешім қабылдау барысында фирманың бәсекелес ортасын

талдау.

 1. Жетілген бәсеке және жетілмеген бәсеке шарттарындағы тұтынушы ұғымы

мен өндіруші ұтымының концепциясы.
Тақырып 7. Монополия.

 1. Монополизациялаудан «таза ұтылыс» мәселесі.

 2. Табиғи монополия және оның қызметін реттеу (АҚШ, ресей және т.б. елдер

тәжірибесі).

 1. Монополияның экономикалық табиғаты мен түрлері. Қазақстан экономика-

сындағы монополиялар.

 1. Қазіргі экономикадағы табиғи монополиялар және оларды реттеу амалдары.

 2. Мемлекеттің монополияа қарсы саясаты. Монополияға қарсы саясаттың мақ-

саттары мен әдістері.
Тақырып 8. Монополиялық бәсекелестік.

 1. Монополияның экономикалық және әлеуметтік салдары.

 2. Бағалық дискриминация және оның түрлері. Бағалық дискриминация тео-

риясы мен практикасы.

 1. Қазақстан экономикасындағы нарық құрылымы.

 2. Монополиялық бәсеке үлгісі.


Тақырып 9. Олигополия.

 1. Олигополия жағдайындағы фирма іс-әрекеті.

 2. Сараланған тауарлары бар олигополиялық нарық.

 3. Сараланбаған тауарлары бар олигополиялық нарық.

 4. Курно олигополиясының үлгісі

 5. Штакельберг олигополиясының үлгісі.

 6. Бағалық бәсекелестік – Бертран үлгісі.

 7. Нэш тепе-теңдігінің концепциясы.

 8. Сұраныстың сынық сызық үлгісі (баға қатаңдығы).

 9. ОПЕК мұнай картелі. СИПЕК мыс картелі.

 10. Ойындар теориясы

 11. Олигополиялық баға белгілеу экономикалық теориясы.

 12. Олигополияның «сынық сызықты сұраныс үлгісің және т.б. үлгілері.


Тақырып 10. Өндіріс факторларының нарықтары.

 1. Бәсекелестік өндіріс факторлары нарығы.

 2. Монопсониялық үстемдігі бар өндіріс факторлары нарығы.

 3. Монополиялық үстемдігі бар өндіріс факторлары нарығы.

 4. Фирмалардың инвестициялық шешімдер қабылдау үдерісі.

 5. Инвестициялық шешімдер қабылдаудың критерилері.

 6. Ресурстарды тұралататын көп мерзімдік өндіріс шешімдері.

 7. Пайыз мөлшерлемесінің түрлері және оларды анықтау.

 8. Еңбек және еңбекақы экономикалық теориясы.

 9. Қазіргі еңбекақы дағдарысы.
 1. Әлеуметтік-экономикалық категория және басқару объектісі ретінде еңбек

ресурсы.

 1. Күрделі қаржы жұмсалым тиімділігін бағалау.

 2. Еңбек нарығындағы фирмалар.

 3. Мономсониялық ресурстар нарығы.

 4. Еңбек нарығы: микроэкономикалық талдау.

 5. Фирманың еңбек капиталы мен мемлекеттің әлеуметтік саясаты.

 6. Қазіргі экономиканың жұмыс істеу проблемалары және нарықтық жетіспеу-

шіліктер.

 1. Өндіріс факторлары нарығы: еңбек, жер, капитал.

 2. Қазақстандағы еңбек ұсынысы.


Тақырып 11. Нарықтық дәрменсіздік.

 1. Ұжымдық шешімдер қабылдау методикасы.

 2. Қоғамдық игіліктер ұсынысы.

 3. Қоғамдық тауарлар және тиімділік.

 4. Қоғамдық тауарлар және нарық дәрменсіздігі.

 5. Нарық дәрменсіздігінің себептері мен оны жою шаралары.

 6. Қоғамдық тауарларға жекешеліктік артықшылық беру.

 7. Қоғамдық игіліктер өндірісін қаржыландыру.

 8. Нарықтық экономиканың даму үдерістерін тежеу ететін және ынталанды-ратын сыртқы әсерлер.

 9. Экологиялық зияндары алдын-алу мен өтемақының экономикалық меха-низмдері.

 10. Әділеттік.

 11. Қоғамдық игіліктердің тұрпаты.

 12. Өндіріспен байланысты сыртқы әсерлер (белгілі бір фирманың деректері-мен).

 13. Өндіріс және тұтынумен байланысты оң және теріс сыртқы әсерлер.

 14. Интернет – сыртық әсерлер нарығының желісі ретінде.

 15. Монополияға байланысты сыртқы әсерлер.

16. Ассиметриялық ақпаратты тауарлар нарықтарының мәселелері. «Лимондар

нарығы».


17. Ассиметриялық ақпаратты нарықтарының жұмыс жүргізуінің тиімділігі.

18. Зиялылық меншіктің авторлық құқығы туралы заң.ОБСӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ

 1. Микроэкономика пәні және оның әдістемелік негіздері. Ауыспалы айналым үлгісі.

 2. Нарықтық тепе-теңдік үлгісі.

 3. Сұраныс пен ұсыныс икемділігі.

 4. Пайдалылық және тұтынушы қалауы. Тұтынушының іс-әрекеті.

 5. Тұтынушы тепе-теңдігі. Салыстырмалы статика.

 6. Өндіріс факторлары нарығындағы үй шаруашылықтары. Еңбек ұсынысы.

 7. Пайыз мөлшерлемесінің қазіргі уақытта бағалау.

 8. Өндіріс теориясы. Өндіріс факторлары және технология.

 9. Масштаб тиімділігі.

 10. Өндіріс шығындары.

 11. Жетілген бәсеке жағдайындағы фирма тепе-теңдігі.

 12. Монополиялық бәсекелес тепе-теңдігі.

 13. Өндіріс факторлары нарықтары және табыстарды функционалды бөлу.

 14. Өндіріс факторларына сұраныс. Ресурстың шекті табыстылығы.

 15. Жалпы тепе-теңдік және қоғамдық әл-ауқаттылық.

 16. Сыртқы әсерлер және қоғам игілігі.

 17. Нарық және ақпараттар толымсыздығы.

 18. Анықталмағандық жағдай және тәуекелдік жағдайды таңдау.


ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі:

 1. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: Дело, 2001

 2. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение Т.1-2., М.: Финансы и статистика, 1992

 3. Мухамедиев Б.М. Микроэкономика, Алматы: Қазақ университеті, 2001

 4. Гальперин В.М., Игнатьев С.М. Моргунов В.И. Микроэкономика Т. 1,2, С. – П.: Экономическая школа, 2002

 5. Мамыров Н.Қ., Есенғалиева Қ.С., Тілеужанова М.Ә. Микроэкономика, Алматы, «Экономикаң, Каз ЭУ, 2000 ж.

 6. Микроэкономика. Практикум. Задачи, тесты, ситуации. С. – П.: Литература плюс, 1994.


Қосымша:

 1. Есенғалиева Қ.С., Тілеужанова М.Ә., Тастандиева Н.Б. «Микроэкономика және макроэкономика терминдерінің түсіндірме сөздігің. Алматы, 2003

 2. Нуреев Р.М. Куре микроэкономики. М.: НОРМА, 2001

 3. Симкина Л., Корнейчук Б. Микроэкономика. С. – Питер, 2002

 4. Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М.: ЮНИТИ, 1997

 5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело

 6. Грязнова А.Г. Юданов А.Ю. Мирокэономика. Теория и российская практи-

ка – М.: ИТД. «КИО Русң, 1999
Каталог: archiv -> archiv srs
archiv -> Комплексообразование марганца с 4,7-дифенил- 1,10-фенантролином и ализариновым желтым ж ж
archiv srs -> «Мұнай және газ химиясы мен технологиясы» пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстары (СӨЖ) мен оқытушының қатысуымен студенттердің өзіндік жұмыстарын (ОҚСӨЖ) ұйымдастыру мен өткізуге арналған
archiv srs -> Ф 7-008-02 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
archiv srs -> Қазақстан республикасы және ғылым министрлігі
archiv srs -> Мұсаева Н. Р. Философия пәнінен студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік құрал Шымкент-2008
archiv srs -> Қазақстан республикасы және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет