ПӘН: Электроника, цифрлық құрылғылар және микропроцессорларДата12.06.2016
өлшемі0.75 Mb.
ПӘН: Электроника, цифрлық құрылғылар және микропроцессорлар.

 1. Бір айнымалы функцияның буільі. Функцияның белгісі. Логикалық операциялардың атауы. Логикалық элементтердің атауы. Екі айнымалы функцияның бульі. Логикалық операциялар аксиомалары.

 2. Конъюнктивті орын ауыстыру заңы. Дизъюнктивті орын ауыстыру заңы. Конъюнктивті үлестіру заңы. Дизъюнктивті үлестіру заңы. Конъюнктивті тарату заңы. Дизъюнктивті тарату заңы. Қайшылық заңы. Сіңіру заңы. Де-Морган заңы.

 3. Мінсіз дизъюнктивті нормаланған форма анықтамасы. Минтермдер. Шеннон теоремасы. Қысқартылған, тұйыққа тірелген және минимал дизъюнктивті нормаланған формалары. Мінсіз конъюнктивті нормаланған форма анықтамасы (СКНФ). Макстермдер. СКНФ теоремасы.

 4. Тікелей түрлендіру әдісімен бульдік функцияларды минимизациялау, Карно картасы, Вейч диаграммасы.

 5. Квайн және Квайн-Мак Класки әдісімен бульдік функцияларды минимизациялау.

 6. Диодты логикалық элементтер ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ. Принципиал электр сұлбалары ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ, жұмыс істеу принциптері, шартты графикалық белгілері, уақыттық диаграммалары.

 7. Принципиал электр сұлбалары ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ, жұмыс істеу принциптері, шартты графикалық белгілері, уақыттық диаграммалары.

 8. ТЛ, ТЛНС, ТЛРС және ТЛРКС транзисторлық логикасы. Жұмыс істеу принципі, шартты графикалық белгіленуі, жұмысының уақыттық диаграммалары.

 9. Интегралды инжекциялық логика. Жұмыс істеу принципі, шартты графикалық белгіленуі, жұмысының уақыттық диаграммалары.

 10. Қарапайым инверторлы ТТЛ. Күрделі инверторлы ТТЛ. Жұмыс істеу принципі, шартты графикалық белгіленуі, жұмысының уақыттық диаграммалары

 11. ТТЛШ, ашық коллекторлық шығысты және үш күйі бар ТТЛШ. Жұмыс істеу принципі, шартты графикалық белгіленуі, жұмысының уақыттық диаграммалары.

 12. Эмиттерлі-байланысқан логикасы логикалық элементі. Жұмыс істеу принципі, шартты графикалық белгіленуі, жұмысының уақыттық диаграммалары.

 13. n-МОП - транзисторлардағы логикалық элементтер. Жұмыс істеу принципі, шартты графикалық белгіленуі, жұмысының уақыттық диаграммалары.

 14. p-МОП- транзисторлардағы логикалық элементтер. Жұмыс істеу принципі, шартты графикалық белгіленуі, жұмысының уақыттық диаграммалары.

 15. МЕП- транзисторлардағы логикалық элементтер. Жұмыс істеу принципі, шартты графикалық белгіленуі, жұмысының уақыттық диаграммалары.

 16. Логикалық сұлбаны тұрғызу кезеңдері. Берілген логикалық элементтердің базисінде логикалық кұрылғыларды синтездеу. Нақты элемент базасында логикалық құрылғыларды тұрғызу негіздері. Логикалық функцияларды жүзеге асыруға арналған логикалық элементтер.

 17. Мультиплексорлар және демультиплексорлар. Мультиплексорлардағы комбинациялық схемаларды синтездеу.

 18. Дешифраторлар, дешифратор-демультиплексорлар және шифраторлар. Сызықтық дешифраторлар. Тікбұрышты немесе матрицалық дешифраторлар. Пирамидалық дешифраторлар.

 19. Сумматорлар. Бірразрядты сумматорлар. Көпразрядты арифметикалық сумматорлар. Тізбекті сумматорлар. Тізбекті тасымалдайтын (последовательный перенос) параллель сумматор. Параллель тасымалдайтын сумматорлар. Топпен тасымалдайтын (групповой перенос) сумматорлар. Жинаушы сумматорлар (Накапливающий сумматор)

 20. Екілік-ондық сумматорлар. Бір- және көпразрядты алгебралық сумматорлар. Үтір форматында ұсынылған сандар сумматорлары. Арифметикалық көбейткіштер.

 21. Тақтылықты салыстыру және бақылау құрылғылары. Бірразрядты компараторлар. Көпразрядты компараторлар.

 22. Екілік –ондық кодты екілік кодқа түрлендіру. Екілік кодты екілік-ондық кодқа түрлендіру. Грея коды мен екілік кодтың өзара түрленуі.

 23. Цифрлық құрылғылардың триггерлік элементтері. Триггерлердің классификациясы және олардың жалпы мінездемелері. Сұлбалық жүзеге асыру әдісі. Статикалық, импульсті-статикалық, динамикалық және квазистатикалық триггерлер.

 24. RS-, D-, T-, JK-триггерлердің функциялауы. Триггерлердің ақиқат кестесі. Триггерлердің кері ақиқат кестесі. Триггерлердің шартты графикалық бейнеленуі. Алгебралық және уақыттық диаграммалары. Триггерлердің өзара алмасымдылығы.

 25. Триггерге ақпаратты жазу әдісі. Триггерге ақпаратты жазуды басқару әдісі. Триггерлік құрылғыларды сипаттайтын талаптар және параметрлер.

 26. Статикалық триггерлер. L түріндегі басқаруды жазу триггерлері (жоғарғы деңгей, тиімді логика), (төменгі деңгей, теріс логика). RS-триггердің Карно картасы. Бірфазалы триггердің схемасы және оның шартты белгіленуі.

 27. Бірфазалы триггердің схемасы және оның шартты белгіленуі. Парафазалы триггердің схемасы және оның шартты белгіленуі. Парафазалы – триггердің схемасы және оның шартты белгіленуі. Карно картасы және JK-триггер схемасы. Санаушы Т-триггер схемасы.

 28. Тактіленуші триггерлер. ЖӘНЕ-ЕМЕС, ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ-ЕМЕС логикалық элементтерінде орындалған -триггерлердің Карно картасы, схемалары, шартты белгіленуі және жұмыс істеу диаграммасы. НЕМЕСЕ-ЕМЕС, ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде орындалған -триггерлердің схемалары, шартты белгіленуі және жұмыс істеу диаграммасы.

 29. Карно картасы, сұлбалары, бір фазалы және парафазалы триггерінің шартты белгіленуі және жұмыс істеу диаграммасы. Бірфазалы -триггерінің T-TTL-типті элементіндегі сұлбасы.

 30. Ақпаратты қабылдау және фиксациялау уақыт бойынша қиыстырылған, F түріндегі жазуды басқаратын триггерлер.

 31. . - триггердің, , -триггерлердің, - триггердің, , - триггерлердің, , –триггерлердің, – триггердің, триггер негізіндегі – триггердің, – триггердің схемасы, шартты белгіленуі және жұмыс істеу диаграммасы.

 32. Ақпаратты қабылдау және фиксациялау уақыт бойынша таралатын триггерлер. Master-Slave (M-S) екісатылы триггерлер. Оқшаулағыш инверторы бар M-S – триггерлер. Екі оқшаулағыш инверторы бар M-S – триггерлер.

 33. Тыйм салушы байланыстары бар M-S триггерлер. Оқшаулағыш транзисторлары бар M-S –триггерлер. түріндегі жазуды басқаратын тактіленетін D-триггерлер. түріндегі жазуды басқаратын триггерлер. , түріндегі жазуды басқаратын триггерлер. ,,  түріндегі жазуды басқаратын триггерлер

 34. Импульстік-статикалық триггерлер. , түрлі триггерлер. МОП- және КМОП-элементтеріндегі триггерлер. Статикалық триггерлер. Екі жақты бағытталған  кілттерін және екі инверторлар қолданылған КМОП-элементтерінде орындалған -триггердің схемасы, шартты белгіленуі және жұмыс істеу диаграммасы.

 35. КМОП-элементінде - триггерінің схемасы, шартты белгіленуі және жұмыс істеу диаграммасы. КМОП-элементінде вентильді және блоктаушы триггерлерді (ВБ) қолданумен - триггерінің схемасы, шартты белгіленуі және жұмыс істеу диаграммасы.

 36. Динамикалық триггерлер. -триггерінің схемасы, шартты белгіленуі және жұмыс істеу диаграммасы. Квазистатикалық триггерлер. -триггерінің схемасы, шартты белгіленуі және жұмыс істеу диаграммасы. МОП-транзисторлардағы n-типті екі фазалық квазистатикалық -триггерлер.

 37. КМОП-элементтегі екі фазалық -триггерлер. Үш фазалы квазистатикалық -триггерлер. КМОП-элементтегі үш фазалық квазистатикалық -триггерлер.

 38. Триггерлік құрылымдарды синтездеудің логикалық әдістері.

 39. Параллель регистрлер. Екітактілі және біртактілі әрекет ететін бірфазалы параллель регистрлер. Парафазалы параллель регистрлер. Жылжытушы (тізбекті) регистрлер және олардың классификациясы.

 40. Көптактілі әрекет ететін жылжытушы регистрлер. Біртактілі әрекет ететін жылжытушы регистрлер. түріндегі триггерлерге негізделген жылжытушы регистрлер. түріндегі триггерлерге негізделген жылжытушы регистрлер. F, Fi түріндегі триггерлерге негізделген жылжытушы регистрлер. Көптактілі триггерлерге негізделген жылжытушы регистрлер.

 41. Біртактілі әрекет ететін «созылыңқы»(протяженный) жылжытушы регистрлер. Көптактілі триггерлер негізіндегі біртактілі «созылыңқы» жылжытушы регистрлер.

 42. Санауыштардың классификациясы. Санауыш күйін ұсыну және кодтау әдісі. Санауыштың арнаулы міндеті. Санауыш кодын орналастыру әдісі. Триггерлік құрылғылар негізіндегі санауыштар.

 43. Тікелей байланысты параллель-тізбекті санауыштар. Тізбектей тасымалдайтын санауыш. Параллель тасымалдайтын санауыш.

 44. Параллель-тізбекті тасымалдайтын санауыш. F, Fi, -типті триггерларға негізделген санауыштар. Азайтушы санауыштар (Вычитающие счетчики). F фронты бойынша фиксациялау режимінде, фронты бойынша ақпаратты фиксациялайтын санауыштың жұмысы.

 45. Реверсивті санауыштар. Кәдімгі ретпен санайтын санауыштар. R-кірісті қолданатын, КСЧ 2n тең болатын санауыштар. Кездейсоқ ретпен санайтын санауыштар. Мәжбүрлеп санататын санауыштар. Коды бастапқыда орнатылатын санауыштар. Адрестік санауыштар. Санауыштарды синтездеудің логикалық әдістері. Вентильдері жоқ санауыштар..

 46. Сақиналы жылжытушы регистрлер негізіндегі санауыштар.Кодтары әрдайым өлшенетін санауыштар. Айқаспалы байланысты регистрларға негізделген санауыштар.

 47. Қосарланған схемалардағы жылжытушы санауыштар. Полиноминалды санауыштар. Регистр-сумматор схемасы бойынша құрастырылған санауыштар. Арнайы сақиналық схемаларға негізделген жылжытушы санауыштар.

 48. Көптұрақты схемалар (многостабильные). Бірфазалы көптұрақты триггерлер (МТ). Көпфазалы көптұрақты триггерлер. Көпорнықты қайта санаушы схемалар.

 49. Master-Slave (M-S) әдісімен салынған қайта есептелген көп тұрақты схемалар.

 50. Жадтың жалпы мінездемесі. Жад функциясы. Жадтың негізгі параметрлері.

 51. Жадтың кіріс және шығыс сигналдары. Жадтың уақыттық мінездемесі. Жад қорына қол жеткізу әдісі. Жадтың негізгі құрылымдары. Жад құрылымын түсіну. 2D құрылымды жад. 3D құрылымды жад. 2DM құрылымды жад.

 52. Кэш-жады. Кэш-жадының жалпы мінездемесі. Толық ассоциациялық кэш. Тікелей орналастырушы кэш-жады. Жиынды-ассоциативті кэш. Тұрақты жад. Тұрақты жадтың жалпы мінездемесі. Тұрақты сақтаушы құрылғылардың микросхемалары. Бағдарламаланатын тұрақты сақтаушы құрылғылардың микросхемалары. . МНОП-транзисторындағы РПЗУ-ЭС микросхемалары.

 53. Флэш-жады. Флэш-жадының жалпы мінездемесі. Файловой флэш-жадының микросхемасы. Флэш-жадының дамудағы негізгі бағыттары. Strata Flash типті жад.

 54. Статикалық сақтау құрылғылары. Статикалық сақтау құрылғыларының жалпы мінездемелері. Статикалық жад модулі. Динамикалық жад. Динамикалық сақтау элементін құру принципі. Динамикалық сақтау құрылғысының схемасы. Динамикалық сақтау құрылғылары. FPM. EDORAM. BEDORAM. MDRAM. SDRAM. RDRAM. DRDRAM. CDRAM. Динамикалық жадты регенерациялау. Динамикалық жад модулі.

 55. Арифметика-логикалық құрылғылар (АЛҚ) классификациясы. АЛҚ жалпыланған құрылымы. Операциялық құрылғыларды сипаттау тілі. Басқару құрылғысы.

 56. Схемалық логикалы басқару автоматтары. Схемалық логикалы басқару автоматтарының синтездеу құрылымы. Бағдарламалық логикалық микробағдарламалық автоматтарды синтездеу. Басқарудың орталық құрылғысы.

 57. Екілік сандарды кеміту алгоритмі. Қосу операциясын орындауға арналған арифметика-логикалық құрылғының функционалдық схемасы. Қосудың микро бағдарламасы. Операциялық блок модулінің принципиал схемасы. Басқару блок модулін жобалау.

 58. Екілік сандарды азайту алгоритмі. Азайту операциясын орындауға арналған арифметико-логикалық құрылғының функционалдық схемасы. Азайтудың микро бағдарламасы. Операциялық блок модулінің принципиал схемасы. Басқару блок модулін жобалау.

 59. Екілік сандарды қосу және азайту алгоритмі. Қосу және азайту операцияларын орындауға арналған арифметико-логикалық құрылғының функционалдық схемасы. Екілік сандарды қосу және азайту микро бағдарламалары Операциялық блок модулінің принципиал схемасы. Басқару блок модулін жобалау.

 60. Екілік сандарды көбейту алгоритмі. Көбейту операциясын орындауға арналған арифметико-логикалық құрылғының функционалдық схемасы. Бүтін сандарды көбейтудің микро бағдарламасы. Бүтін сандарды көбейтуге арналған операциялық блок модулі. Басқару блок модулі. Операциялық блок модулінің принципиал схемасы.

 61. Бүтін сандарды бөлу алгоритмі. Бөлудің микро бағдарламасына арналған арифметико-логикалық құрылғының функционалдық схемасы. Бөлудің микро бағдарламасына арналған операциялық блок модулінің принципиал схемасы. Операциялық блокты басқарудың екінші деңгейінің схемасы. Бөлу операциясына арналған Мили автоматының принципиал.

 62. Микропроцессор. Ақпаратты цифрлық өңдеу. Есептеуді аппараттық жүзеге асыру. Есептеуді бағдараламалық жүзеге асыру. Процессордың құрылымдық және функционалдық ұйымдастыру.

 63. Процессор архитектурасы. Тоқтату. Компьютер жадының көп деңгейлі ұйымдастыру. Кэш-жады. Жадтың беттік ұйымы. Жадтың жіктелуі.

 64. Микропроцессорлар архитектурасының классификациясы. Микропроцессорларда көп деңгейлі жад ұйымы.

 65. Процессордың контекстінің ауыстырып-қосуының үдеуі Процессордың функциялық мүмкіндігінің аумақтауы. Микропроцессор архитектурасының стандартизациясы.

 66. Мультитредті микропроцессорлар. Мультитредті архитектура негізі. Тредтерді анықтау.

 67. Бағдарламаның деректер ағымын талдау жолымен анықталатын мультитредті процессорлар. Мультитредті модельдерді параллельдеудің өзгешелігі.

 68. Микропроцессор архитектурасының дамуы. Бір кристалды вектор-конвейерлі процессорлар.

 69. Бір кристалды мультипроцессорлық жүйенің құрылысына өту себептері. Бір кристалды мультипроцессорлық жүйенің құрылысына жету.

 70. Универсал микропроцессорлар. х86 архитектуралы микропроцессорлар. Alpha архитектуралы микропроцессорлар. SPARC архитектуралы микропроцессорлар. MAJC архитектуралы микропроцессорлар.

 71. CISC-архитектуралы бір кристалды микроконтроллерлер. Бір кристалды микроконтроллерлердің функционалдық мүмкіндіктері және архитектурасы. Командалар жүйесі. Бір кристалды микроконтроллерлердің мүмкіндігінің аумағы. 83C51FA бір кристалды микроконтроллерлердің қолданылуы.

 72. 16 –разрядты MCS 196/296 бір кристалды микроконтроллерлерінің функционалдық мүмкіндіктері және архитектурасы.

 73. RISC-архитектуралы бір кристалды микроконтроллерлерінің архитектурасы. Microchip компаниясының PIC-контроллері: 12 және 14-разрядты PIC12С509, PIC12675, rfPIC12С509, rfPIC12С675, PIC16x5хх, PIC16x6хх, PIC16x7хх, PIC16x8хх, PIC16x9хх; 16-разрядты PIC17C4х, PIC17C5х, PIC17С6х, PIC18Сxхх.

 74. Бір кристалды микроконтроллерлер AVR.

 75. ARM компаниясының бір кристалды микроконтроллерлері.

 76. ST7 француз компаниясының STMicroelectronics бір кристалды микроконтроллерлері.

 77. РА архитектуралы микропроцессорлар. Power және PowerPC архитектуралы микропроцессорлар. MIPS (Silicon Graphics) компаниясының микропроцессорлары.

 78. Сигналдарды өңдеу микропроцессорлары. Texas Instruments компаниясының сигналдық микропроцессорлары.

 79. Analog Devices компаниясының сигналдық микропроцессорлары. Motorola компаниясының сигналдық микропроцессорлары.

 80. Коммуникациялық процессорлар. Микропроцессор МРС8260. Intel компаниясының желілік микропроцессорлары.

 81. Медиялық микропроцессорлар. MicroUnity компаниясының Mediaprocessor микропроцессоры. Philips компаниясының TriMedia микропроцессоры.

 82. Chromatic Research компаниясының Mpact Media Engine микропроцессоры. Микропроцессор NV1 компании Nvidia. Cyrix компаниясының MediaGX микропроцессоры.

 83. Inmos фирмасының транспьютерлерінің құрылымы және архитектурасы. Т-9000 құрылымдық және архитектуралық негіздері. "Квант" сериясының микропроцессорлары.

 84. Нейропроцессорлар. Нейрожелілік есептеулерді ұйымдастыру негіздері. Нейрондық желілер теориясының негізгі түсініктемелері.

 85. Нейрожеліні функционалдау ұйымы. Нейрочипы.

 86. Интерфейс туралы жалпы негіздеме. Интерфейс классификациясы. Жүйелік интерфейстер.

 87. Интерфейсті микросхемалар. Тактілік импульсті Буферлік регистрлер және екі бағытты шиналық құрастырушылар. Жүйелік шинаның контроллері. Шина арбитрі.

 88. Бағдарламаланатын интерфейстік контроллерлер. Жалпы негіздемесі. Жадқа тікелей кіретін контроллер.

 89. Бағдарламаланатын таймер. Бағдарламаланатын параллель интерфейс. Бағдарламаланатын тізбектелген интерфейс.

ПӘН: электр байланыс теориясы және ақпаратты тарату жүйесі:

 1. Сигналдар кеңістігі. Евклид, Гильберт және Хеммингтің функционалды кеңстіктері. Сигналдардың қуаты және энергиясы. Сигналдар корреляциясы функциялары.

 2. Сигналдардың спектрлік ұсынылуы. Сигналдарды гармоникалық функциялар бойынша жіктелуі. Фурье және Лапластың үздіксіз түрлендірілулері.

 3. Спектрлар жайындағы теорема. Котельников қатары. Санаулар теоремасы. Фурье түрлендіруінің негізгі қасиеттері. Кейбір сигналдардың спектрлері.

 4. Кездейсоқ процестер және функциялар. Спектрлік тығыздық функциясы. Кездейсоқ функцияларды түрлендіру. Кездейсоқ сигналдардың және кедергілердің модельдері.

 5. Аналитикалық сигнал. Аналитикалық сигналдың спектрлік тығыздығы. Сигналдың лездік фазасы және лездік жиілігі.

 6. Қысқа жолақты сигналдар. Гильберт түрлендіруінің қасиеттерінің және есептеудің мәні.

 7. Біркелкі дискретизациялау. Көп ауытқу критериясы бойынша дискретизациялау. Адаптивті дискретизациялау. Сигналдарды кванттау. Мәліметтердің децимациясы және интерполяциясы.

 8. Фурье түрлендіруі. Лаплас түрлендіруі. Сигналдарды Z – түрлендіру. Дискреттік свертка (конволюция).

 9. Сызықтық жүйелер. Жүйенің импульстік сипаттамасы. Жүйенің импульстік жауап қайтаруы. Сандық жүйелердің өткізу функциялары (Передаточные функции)

 10. Сызықтық жүйелердің құрылымдық схемалары. Рекурсивті жүйелер. Сигналдарды рекурсивті емес фильтрациялау.

 11. Дискретті сигнал спектрі. Жылдам Фурье түрлендіруінің алгоритмі. Сызықтық стационар сандық фильтрлерді зерттеудің уақыттық және спектрлік әдістері.

 12. Стационар сызықты сандық фильтрлер теориясында Z-түрлендіруді қолдану. Сандық фильтрлерді реализациялау негіздері.

 13. Вейвлет-түрлендіруінің (ВП) негздері. Терезелік Фурье түрлендіруі. Жиілікті-уақыттық терезелік түрлендіру. ВП принциптері. Вейвлеттік спектр.

 14. Үздіксіз ВП. ВП масштабы түсінігі. Түрлендіру процедурасы. Кері түрлендіру. Дискретті ВП. Вейвлет-анализдің жиілікті-уақыттық локализациясы.

 15. Сызықты және параметрлік тізбектерде тербелі ті түрлендіру. Бұрыштық модуляциялардың және амплитудалық сигналдарды қалыптастыру және детектирлеу.

 16. Бір үндестік, көп үндестік, баласты, бірсызықты амплитудалық модуляция, полярлы модуляция.

 17. Жиілікті модуляция, фазалық модуляция, квадраттық модуляция (амплитудно-фазовая), сызықты жиілікті модуляция, сигналды-кодтық модуляция.

 18. Кедергіге қалыпты қарсы тұратын амплитудалық және бұрыштық модуляциялар.

 19. Дискретті хабарламалармен модельденген сигналдарды құру және детектрлеу.

 20. Квадратты амплитудалық манипуляция, екілік, квадратты, жоғары әдіс..

 21. Дифференциал фазалық манипуляция, жиілікті манипуляция, минимал жиілікті қозғалыстағы манипуляция.

 22. минимал жиілікті қозғалыстағы Гаустық манипуляция, orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM), coded orthogonal frequency-division multiplexing (COFDM), треллис-модуляция.

 23. Кездейсоқ үрдіс модуляциясы кезіндегі модульденген сигнал спектрлік тығыздығы және корреляция функцисы.

 24. Импульстік таратушымен модуляция және детектрлеу: АИМ, ЧИМ, ФИМ, ШИМ, ДМ, СДМ.

 25. frequency hopping spread spectrum (FHSS), direct sequence spread spectrum (DSSS) спектрді кеңейту әдісі. Спектрді тікелей кеңейтетін жүйелер.

 26. Байланыс каналдарының сызықты және сызықты емес моделдері. Детерминерленген сызықты каналдарда детерминерленген сигналдарды түрлендіру.

 27. Тар жолақты сызықты стационарлы каналдарда тар жолақты сигналдарды түрлендіру.

 28. Детерминерленген сызықты және сызықты емес каналдардағы кез келген сигналдарды түрлендіру. Сигналдардың кез келген байланыс каналдарынан өтуі.

 29. Үздіксіз байланыс каналдарының модельдері. Дискретті байланыс каналдарының модельдері.

 30. Үздіксіз хабарламаларды қабылдаудың кедергіге қалыпты қарсы тұру белгісі. Сигналдың жеке параметрлерін оңтайлы бағалау. Үздіксіз сигналдардың қолайлы демодуляциясы.

 31. Әлсіз бөгеттерде үздіксіз хабарларды беру жүйесінің кедергіге қарсы туруы. Кедергіге қарсы тұру шегі. Ауытқыма қателіктері.

 32. Үздіксіз сигналдардың қолайлы сызықты фильтрациясы. Колмогорова-Винера фильтрі. Үздіксіз хабардың қолайлы сызықты фильтрациясы. Кальман фильтрі.

 33. Импульсті кодтық модуляцияның кедергіге қарсы тұруы. Дискретті хабарларды қабылдау ережесі және өлшем сапасы.

 34. Импульсті кедергілі және спектрі бойынша шоғырланған арналарда дискретті хабарларды қабылдау. Толқынның оптикалық диапазонында дискретті хабарларды қабылдауда кедергіге қарсы тұруы. Дискретті хабарларды таратуда кедергіге қарсы тұру жүйесін салыстыру.

 35. Дискретті хабарларды таратуда үздіксіз байланыс каналдарының әлеуетті мүмкіндіктері. Үздіксіз байланыс каналдарына арналған кодтау теоремалары. Көптеген қолданушылармен бірге арналардың әлеуетті мүмкіндіктері. Байланыс арналары мен көздерін кодтау.

 36. Қатені түзету мен көрсетудің негізгі принциптері. Кодты түзету мүмкіндігі және кодтық арақашықтық. Кодтық арлыққа арналған шек. Варшамов - Гильберт, Плоткина шегі.

 37. Кодты түзету классификациясы. Сызықты блоктық код. Туғызушы және тексеруші матрица. Хемминг коды. Циклдық кодтар: Хемминг, Боуза - Чоудхури-Хоквингема (БЧХ), Файра, Рида - Соломон.

 38. Түзетуші кодтарды декодтау әдісі. Жұмсақ және қатты декодтау. Алгебралық және мажоритарлық декодтау. Жұмсақ және қатты шешімдерді декодтау сапасын салыстыру.

 39. Оралған кодты декодтау. Возенкрафт және Фано алгоритмі. Модуляция және шектеулі жолақ арналарында кодтау. Торлы (треллис) кодтау.

 40. Витерби декодтау алгоритмі. Циклдық кодтарды декодтау. Дискретті хабарларды тарату аппаратураларына арналған кодты таңдау әдісі.

 41. Кері байланыс жүйесінің мінездемесі және олардың ерекшеліктері. Шешуші кері байланыс жүйелерінің түрлері: жұмыс сигналын күту жүйесі, үздіксіз тарату жүйелері, адрестік қайта сұрау жүйесі. Ақпаратты жоғалту және қондырудан қорғау алгоритмі.

 42. Хабар таратудың нақтылығын жоғарылату.

 43. Деректі сығуға арналған тиімді кодтауды қолдану. Шығынсыз сығу алгоритмі: RLE, LZW (Лемпелла-Зива-Уэлча), Хаффман. Хаффман алгоритмін қолдану ерекшелігі. Аудиосигналдарды сығу.

 44. Адаптивті дифференциал ИКМ (АДИКМ), жолақты-бөлінген АДИКМ. CELP- кодтау. 1,2,3 деңгейіндегі MPEG сығу алгоритмі. Бейнелеуді сығу. JPEG сығу алгоритмі.

 45. Бейнені сығуғу үшін вейвлет- түрленуін қолдану. Видеобейнені кодтау әдісі.

 46. Тиімділікті талдау және байланыс жүйесін оңтайландыру. Жүйелік талдаудың принциптері. Ақпаратты тарату жүйесінің тиімділік көрсеткіші және мінездемесі.

 47. Сигналды және кедергіге қарсы тұру кодын таңдау. Артықтықты қысқарту. Деректерді сығу. Байланыс жүйелерінің оңтайландыру.

 48. Ақпаратты тарату және көпканалды байланыс принциптері. Сигналды бөлу теориясының негіздері. Сигналдарды жиіліктік, уақыттық және фазалық бөлу. Сигналдардың түрі бойынша бөлінуі.

 49. Шу тәрізді сигналдарды беру жүйесі. Сигналдарды комбинациялық бөлу. Көп каналды байланыс жүйесінің өткізгіштік мүмкіндігі.

 50. Байланыс жүйелерін құру принциптері. Ақпаратты тарату желісі және олардың элементтері. Байланыс желілерінде коммутациялау әдістері.

 51. Абоненттік желі және телефон апараттары. Цифрлық абоненттік сымдар. Жоғары жылдамдықты желі технологиялары.

 52. Коммутациялық жазықты тұрғызу. Ізденіс түрлері. Жартылай қол жетімді қосылу.

 53. Станцияларды басқару типтері. Орталықтандырылған басқару жүйелері. Басқарудың иерархиялық жүйелері.

 54. Коммутациялық жазық. Электромеханикалық декадалық-адымдар және координаталық коммутацилық жазық. Микроэлектрондық және оптикалық элементтер базасындағы коммутациялық жазық.

 55. Коммутациялық жүйе құрылымы және құралымның қағидасының принциптері. Координатты АТС.

 56. Басқару құрылғылары және абоненттік комплекттер. Координатты станциялардың абоненттік жинағы. Электрондық станциялар сымының аналогтық жиыны.

 57. Басқару құрылғысының құрылымы және алгоритмдік қамтамасыздандыруы. Координатты жүйелер станцияларындағы басқару құрылғылары.

 58. Коммутациялық құрылғылар жүйелері. Координаталық жүйелер станцияларының құрылғылары. Бағыттау кодының анализаторы. Кодтық қабалдап-таратқыш.

 59. Сканерлеу алгоритмі. Команда беру алгоритмі. Шақырылған абонент номерін қабылдау алгоритмі. Декодтау, номерді талдау және бағытты таңдау. Аралық жолдарды іздеу алгоритмі. Сигналдық ақпаратты қабылдау және беру алгоритмі.

 60. Станция аралық сигнализациялар. Координатты АТС сызықтық сигнализация. Цифрлық жүйелердегі сымдық дабылдар жүйесі. Екі белгіленген арна бойынша сигналды жіберу.

 61. Телефондық байланыс желісін құрудың жалпы принциптері. Қалалық желілер.

 62. Ауылдық желілер. Қала аралық желілер.

 63. Желі параметрлерін нормалау.

 64. ОКС желісін құру принциптері. Желі компонентттері және дабыл беру жүйесі. Зоналық, қалалық және ауылдық телефон желілері.

 65. Ортақ қолданыстағы телекоммуникация желісіндегі маршрутизация. Желілердің бір-бірімен әрекеттесуі.

 66. Санды байланыс желілерін синхронизациялаудың стандарттары және нормалары. Синхронизация мәселелерін шешудегі стандартты тәсілдері. Синхронизация мәселелерінің жалпы шешімі. Хрондаушы көздердің сипаттамалары.

 67. Маршрутизация жүйесіне кіретін объектілер. Маршрутизацияның кейбір типтері. Маршрутизация алгоритмдерінің ерекшеліктері.

 68. Бірінші ретті желілер. Сызықты кабельдік желілер. Сандық каналдар және желілер.

 69. Мультисервисті желілер. IP желілер. NGN: құрастыру және ұйымдастыру прициптері.

 70. MPLS технологиялар және протоколдар.

 71. Сандық сигналдарды тарату технологияларының негіздері (PDH технологиясы). Байланыс каналдарының ерекшеліктері. Байланыс каналының сыйымдылығы. Стандартты телефондық канал.

 72. Мәліметтер ағынын мультиплексорлеу әдістері. Жиіліктік мультиплексірлеу. Уақыттық мультиплексірлеу. Екілік мәліметтер ағынын уақыттық мультиплексірлеу. Толқындық мултиплексірлеу. ИКМ жүйелерде сандық мәліметтерді кодтау. Сандық тізбекті қалыптастырудың сандық әдістері.

 73. Екілік кодтау әдісі және квантталудың қателері. Стандартты жүйелердің ИКМ параметрлері. СЕРТ системасы. Фрейм және мультифрейм форматтары. PDH технологиясы және цифрлық иерархиялары.. PDH –.плезиохронды цифрлық иерархия схемалары. PDH жүйелерінің жалпы ерекшеліктері. PDH иерархиясының бірінші деңгейіндегі фрейм және мультифрейм құрылымы.

 74. PDH иерархиясының екінші деңгейлі ЕС фреймінің құрылымы. PDH иерархиясының үшінші және төртінші деңгейлі ЕС фреймінің құрылымы. PDH жүйесінің топологиясы және функцияналды модулі. PDH жүйесінің өнеркәсіптік мінездемесі.

 75. Синхронды цифрлық иерархияны құру принциптері. Синхронды цифрлық иерархияны құру ерекшеліктері. Виртуал контейнерлер және синхронды иерархияның басқа элементтері.

 76. PDH желісімен SDH виртуал контейнерлерін тасу. Е3 фреймінің көмегімен VC-12 тасу. Е4 фреймінің көмегімен VC-n тасу. Транспорттық желілердің функционалдық архитектурасына кіріспе.

 77. Желілік транспорттық моделдерді құру принциптері. SDH жүйесінің желілік транспорттық моделдері. Функционалдық архитектураның негізгі түсініктері және элементтері. Функционалдық элементтермен орындалатын логикалық функциялар. SDH физикалық интерфейсінің функциясы. Регенераторлы секцияның аяқталу функциясы. Мультиплексорлы секцияның аяқталу функциясы.

 78. Модельді ұғымның және логикалық функциялар қызметінің жиыны. Транспорттық модель негізіндегі мониторинг мүмкіндігі. Нақты SDH желілерінің функционалды желілері. Мультиплексорлар. Терминалды мультиплексор. Енгізу/шығару мультиплексоры. Концентраторлар. Регенераторлар және күшейткіштер. Коммутаторлар. SDH коммутаторларының типтері.

 79. Коммутатормен орындалатын функциялар. Кросс-коммутациялау әдістері және SDH желілердің әрекеттесуі. Реалды SDH желілердің базалық топологиялары.

 80. "Нүкте-нүкте" топологиясы. "тізбекті сызықтық тізбек" топологиясы. Концентратор функциясын реализациялайтын "жұлдыз" топологиясы. "Сақина" топологиясы. "Ұяшықты желі" топологиясы.

 81. Реалды SDH желілерінің архитектурасы. Радиалды-сақиналы архитектура. "Сақина- сақина" типті архитектура. Ұзаққа созылған желілер үшін сызықты архитектура.

 82. SNCP типті желі асты желілердің байланыстарын қорғау схемасы. 4-талшықты сақина үшін каналдар ресурстары бөлінген MS SPRing қорғау схемасы.

 83. Қорғау бар кезінде SDH желілері архитектурасы элементтерінің әрекеттесуі. Сақиналардың әрекеттесуі кезінде қолданылатын негізгі терминдер мен анықтамалар. Қорғау схемаларын қолдану кезінде сақиналардың әрекеттесу негіздері.

 84. MS SPRing қорғау схемаларын қолданушы сақиналардың әрекеттесуі. Қорғау схемаларын қолданудың жалпы қорытындысы мен мүмкіндіктері. синхронды мультиплексорлардың мінездемесі және жуйелік жүзеге асырылуы.

 85. SDH цифрлық желілерінің синхронизациясы. SDH желі синхронизациясының ерекшелігі. SDH желі синхронизациясының көзі. Синхрондау желі құрылысының мысалдары. SDH сақиналық желісін синхрондау мысалы.

 86. Желіні басқарудың төртдеңгейлі моделі. TMN телекоммуникациясымен басқару желісі. TMN концепциясы және жалпы басқару схемасы. TMN архитектурасы. Функционал блоктар және олардың компоненттері. Архитектураның ақпараттық аспектісі. TMN архитектурасының жалпы аспектісі.

 87. Конфигурацияларды басқару. Протоколдар және жүйе ішілік әрекеттесулер. Қолданыстағы протоколдарды шолу. Жүйе ішілік әрекеттесулер. Әрекеттесу интерфейстері. Q-интерфейс. F-интерфейс. SDH желіні басқару әдістері. Элемент-менеджер.

 88. Синхронизацияны басқару. Кросс-қосылуларды конфигурациялау. Авариялық хабарламаларды және жұмыстық сипаттамаларды мониторингтеу. Желілік менеджер.

 89. Желідегі мәліметтер ағынының маршрутизациясын басқару. Жүйе қауіпсіздігін басқару. Әкімшілік басқару. DCC каналы негізінде желіні басқару. Басқару интерфейсінің спецификациясы.

 90. Интерфейс басқа мінездемелерінің ерекшеліктері. G.703 интерфейсін жүзеге асыру. Пайдаланушының аппаратурасына G.703 интерфейсімен желіне қосу.


Сымсыз байланыс пәні бойынша 1. Азаматтық және профессионалды диапазондағы индивидуалды қозғалмалы радиобайланыс, сымсыз телефон.

 2. Транкингтік байланыс жүйелері. Децентрленіп және бөлініп басқарылатын транкингтік радиобайланыс желілері, сандық транкингтік жүйелер.

 3. Транкингтік байланыс жүйелері. Децентрленіп және бөлініп басқарылатын транкингтік радиобайланыс желілері, сандық транкингтік жүелер.

 4. Макросоталы және микросоталы жүйелер туралы түсінік.

 5. Желі станцияларының түрлері: центрлік, базалық, абоненттік, оладың қызметі және комплектация ерекшеліктері.

 6. БС жүйелері үшін бөлінген жиілік диапазоны. Жиілік пландары. Территориялық жоспарлау және кластер туралы түсінік.

 7. Қозғалыстағы байланысты коммутациялау орталықтары. Басқару және қызмет көрсету орталықтары. Абоненттің ортақ қолдану теллекоммуникациялық желілеріне қосылуы..

 8. Жұмыс істеу ерекшеліктері: абоненттің аутентификациясы, қозғалыс кезінде абонентті базалық станциялардың бір біріне беруі, абоненттің құпиялығын және байланыс құпиялығын қамтамассыз ету.

 9. Жылжымалы радиобайланысты ұялы желілермен көрсетілетін қызметтер түрлері.

 10. Персоналды жүйелер мен желілердің құрылымы ерекшеліктері. Қызметтерді ұйымдастыру.

 11. БС оптикалық жүйелері. Спектрлері кеңейтілген жүйелер. Мобильді персоналды компьютерлер. Сымсыз локалды желілер. БС жүйелерінің келешегі.

 12. Көпстанциялық қол жеткізу әдістері. Жиіліктік және уақыт бойынша бөлінген көпстанциялық қол жеткізу әдісіндегі (МДЧР және МДВР) каналдарды бөлу принциптері, олардың ерекшеліктері және қолданыс салалары.

 13. МДВР кезіндегі БС және АС үшін кадрлар құру. Каналдардың кодтық бөліну принципі.

 14. Кеңжолақты сигналдарды қолдану, МД әдістерін эффективтілігі бойынша салыстыру

 15. Оптикалық және радиобайланыс. Лазерлік және инфрақызыл БС жүйелері. Екіөлшемді оптикалық сигнал, оның ақпараттық құрылымы.

 16. Жарық өрістерін оптикалық жүйелер элементтерімен (линза, айна, призма) түрлендіру. Оптикалық және радиобайланыс ерекшеліктері.

 17. Оптикалық және радиобайланыстағы сигналдарды өңдеу және қалыптастыру құрылғылары.

 18. БС жүйелерін құрастырудың техникалық концепциялары. Абоненттік станция, базалық станция аралығында және базалық станциялар арасында байланыс линиясын ұйымдастыру.

 19. Қала жағдайында сигналдың таралу ерекшеліктері. Сигналдың жылдам және ақырын тына қалуы. Қабылданатын сигнал қуатының медианды мәнін есептеу.

 20. Таралу ортасының ерекшеліктерін ескеру. Сигнал қуатының медианды мәнінің статикалық таралуы. Сенімді қабылдау зонасының радиусын анықтау.

 21. Трассса қашықтығына байланысты медианды қуатты анықтау үшін қолданатын эмпирикалық формула.

 22. Көпсәулелі таралумен шартталған тына қалатын (замирание) радиосигналдардың модельдері.

 23. Сигналдарды жою әдістері. Сигналдарды жою тармақтарын және сигналдық жолдар тармақтарын ұйымдастыру әдістері. Кеңістіктік, бұрыштық, поляризациялық, жиіліктік, уақыттық.

 24. Тасымалданып қойған қабылдаудыа комбинациялау және коммутациялау әдістері.

 25. Тасымалдаушы/шу, тасымалдаушы/кедергі сипаттамаларын жақсарту. Кедергіге төзімділік сипаттамасын жақсарту.

 26. Спектрлері кеңейтілетін жүйелер. Кеңейтілген спектрлі жүйелердің негізгі концепциялары.

 27. Кездейсоқ деп есептелінетін реттілік негізінде спектрлерә тікелей кеңейтілетін жүйелер.

 28. Жұмыстық жиіліктері ақырын нмесе жылдам өзгертілетін жүйелер. Спектрлері кеңейтілетін жүйелерді синхронизациялау.

 29. Сымсыз локалды желілер. Семейство стандартов для широкополосного доступа НІРЕR және ІЕЕЕ802.11 кеңжолақты қол жеткізу үшін стандарттар тобы.

 30. Инфрақызыл диапазонда тарату әдістері, жиілікті секіртпе әдісі, жабылатын каналдар әдісі. Локалды желіге қосылу.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Лаврентьев Б.Ф. Аналоговая и цифровая электроника: Учебное пособие. — Йошкар-Ола: МарГТУ , 2000. — 155 с.

2. Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие. -М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с.

3. Букреев И., Горячев В., Мансуров Б. Микроэлектронные схемы цифровых устройств.- М.: Техносфера, 2009. -712 с.

4. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004.- 464 с.

5. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12_е изд. Том 1: Пер. с нем. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 832 с.

6. Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра: Пер. с англ./Под ред. В.И.Журавлева. М.: Радио и связь, 2000. -520 с.

7. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практические применение. Пер. с англ. М.: Издательский дом «вильямс», 2003.- 1104 с.

8. Фролов О.В. Антенны и фидерные тракты для радиорелейных линий связи. – М.: Радио и связь, 2001. -416 с.

9. Тихвинский В.О., Терентьев С.В., Юрчук А.Б. Сети мобильной связи LTE: технологии и архитектура. – М.: Эко-Трендз, 2010. – 284 с.10. Теория электрической связи: Учебник для вузов. Под ред. Д.Д. Кловского. М.: Радио и связь, 1999. -432 с.

11. Биккенин Р.Р. Теория электрической связи: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 336 с.
Каталог: downloads -> magistratura
magistratura -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2011 жылғы «17» маусымдағы №261 бұйрығымен бекітілген
magistratura -> 6M072900 «Құрылыс» мамандығына «Ғимараттар мен имараттарды есептеу және жобалау» мамандандыруына түсуге емтихан сұрақтары
magistratura -> Вопросы приёма на магистратуру по специальности 6М060300 «Механика» Теоретическая механика
magistratura -> Қорғалған магистрлік диссертациялардың тақырыптары Педагогика және психология
magistratura -> 1. Объектіні сумен жабдықтаудың жалпы сұлбасы Құм ұстағыш, олардың қолданылуы және типтері
magistratura -> БАҒдарламасы қазақ әдебиеті кафедрасы Астана-2013
magistratura -> БАҒдарламасы қазақ әдебиеті кафедрасы Астана-2013
magistratura -> 6M073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»
magistratura -> «6D020500 – филология» (Қазақ тілтануы) мамандығы бойынша докторантурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы Астана, 2014 Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес «6М020500 – Филология»
magistratura -> БАҒдарламасы астана 2015 Мазмұны Кіріспе 3


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет