Програма курсу " антропологія " напряму підготовки 0301. Психологія для спеціальності 030102. ПсихологіяДата30.06.2016
өлшемі152.5 Kb.
#168935
түріПрограма

Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський національний університет

Біолого-екологічний факультет

Кафедра фізіології рослин та екології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан біолого-екологічного факультету ___________ проф.. Пахомов О.Є. "_____"____________2009 р.
Робоча навчальна програма

курсу "антропологія"
напряму підготовки 0301. Психологія

для спеціальності 6.030102. Психологіяфакультету психології


Навчальний рік

Форма навчання

Курс

Семестр

Підсумковий контроль

К-ть кредитів ЄСПК

Загальний обсяг (год)

Всього аудит. годин

у тому числі (годин)

Самост. робота (год.)

Види інд. завдань поточного контролю

Екзамен(сем.)

Залік (сем)

Курсові роботи (проекти)

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

семестр

форма

тиждень

2007-2008

Денна

1

1

1

-

-

2

81

36

18

18

-

45

1

КНР

12

2007-2008

Заочна

1

1

1

-

-6

3

3Вечірня
Дніпропетровськ – 2008

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму 0301. Психологія.


Робоча програма складена к. б. н., доцентом Огінової І.О.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізіології рослин та екології протокол № 13 від 5.05.2008р.
Завідувач кафедри фізіології рослин та екології

________________________ Лихолат Ю.В.

"____"__________________ 200 р.

Схвалено методичною радою біолого-екологічного факультету протокол № 27 від 15.05.2008р.


Голова _______________________ Федоненко О.В.


 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета викладання дисципліни

Метою викладання курсу "Антропологія" є ознайомлення студентів із основними процесами філетичного розвитку гомінід, які протягом тривалої адаптивної еволюції призвели до суттєвих модифікацій будови тіла і мозку, психологічного відображення та соціальної поведінки приматів на шляху до сучасної людини.

1.2. Завдання викладання дисципліни

Завданням вивчення дисципліни є створення наукового підґрунтя для розуміння особливостей протікання психічних процесів сучасної людини на основі системного аналізу її походження та еволюційного розвитку.

Внаслідок вивчення дисципліни фахівці повинні 1. знати загальні особливості еволюційного розвитку гомінід, причини і наслідки не тільки їх морфологічних перетворень, але й визначати соціальну зумовленість психічного відображення людини та її формування протягом антропогенезу;

 2. вміти вільно користуватися поняттями, що розкривають сутність антропогенезу; використовувати набуті знання з дисципліни для пояснення причин основних психічних процесів сучасних людей, в тому числі й функціональних розладнань та патологій.


2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

змістовного модуля, теми

Назва і короткий зміст змістовного модуля, теми

Кількість аудит. год.

Модуль 1. Змістовний модуль 1. Тема 1.

Змістовний модуль 1. Еволюційні перетворення гомінід в антропогенезі

Тема 1. Докази тваринного походження людини. Періодизація кайнозойської ери. Загальні еволюційні закономірності еволюції тварин: багатоклітинність, диференціація, скелет (зовнішній і внутрішній), формування нервової системи та її еволюція у двох різних напрямках (жорсткі безумовні рефлекси та інстинкти комах і гнучка нервова система ссавців, заснована на умовних рефлексах та навчанні), розвиток соціальності.

Рекапітуляції, рудименти, атавізми, подібність геному людиноподібних мавп і людей. Систематичне положення людини.1

Модуль 1. Змістовний модуль 1.

Тема 2.

Змістовний модуль 1. Еволюційні перетворення гомінід в антропогенезі

Тема 2. Етапи еволюції приматів


Перший етап: геолого-кліматичні умови наприкінці мезозойської ери, виділення трикодонтів та трибугорчастих ссавців, відокремлення комахоїдних тварин, особливості перебудови їхнього головного мозку, виділення ряду Примати наприкінці крейдяного періоду.

Особливості приматів, що сформувалися внаслідок життя на деревах. Нові властивості інтеграції та особливості аналізаторних систем.

Другий етап: еоценові примати, адапіди, лемуроїди, тарзіоїди. Морфологічні та поведінкові особливості.

Третій етап: геолого-кліматичні умови між еоценом і олігоценом, справжні мавпи, парапітеки, пропліопітеки. Геолого-кліматичні умови міоцену, формування пліопітеків, дендропітеків, проконсулів, дріопітеків. Морфологічні та поведінкові особливості цих приматів.

Виокремлення людської гілки.


1

Модуль 1. Змістовний модуль 1. Тема 3.

Змістовний модуль 1. Еволюційні перетворення гомінід в антропогенезі

Тема 3. Порівняльна характеристика людини і понгід

Співвідношення верхніх та нижніх кінцівок, S - подібна форма хребта, поперековий вигин, форма грудної клітки, кількість ребер, форма тазу, особливості будови стопи та кисті, специфічні риси черепу, морфологічні особливості головного мозку, наявність другої сигнальної системи і абстрактного мислення, особливості соціалізації тощо.

Порівняльний аналіз особливостей поведінки приматів та людини.

Соціальний устрій угруповань приматів і людського суспільства.1

Модуль 1. Змістовний модуль 1. Тема 4.

Змістовний модуль 1. Еволюційні перетворення гомінід в антропогенезі.

Тема 4. Австралопітеки


Геолого-кліматичні умови пізнього міоцену - нижнього плейстоцену. Формування нових адаптивних комплексів до таких умов.

Масивні та класичні австралопітеки. особливості морфології, живлення, будови головного мозку, психічного відображення.

Прямоходіння.

Соціальна організація. Спосіб життя.

Олдувайська культура Homo habilis. Особливості морфології, будови мозку та психічного відображення хабілісів. Класифікація знарядь та особливості їхнього виготовлення людиною вмілою.


1

Модуль 1. Змістовний модуль 1. Тема 5.

Змістовний модуль 1. Еволюційні перетворення гомінід в антропогенезі

Тема 5. Архантропи.

Геолого-кліматичні умови. Напрямки еволюції тварин і гомінід у цей час.

Представники архантропів: пітекантроп, синантроп, атлантроп, гейдельбергська та давньовенгерська людина тощо.

Морфологія. Специфічні ознаки перебудови головного мозку. Формування нових кіркових полів аналізу, що зумовили особливості психічного відображення архантропів.

Культури архантропів "шель" та "ашель", їх часові діапазони та характерні риси. Різноманітність знарядь пітекантропів і специфіка їх виготовлення.

Нервово-психічні процеси, пов’язані з трудовою діяльністю. Наявність анатомічних структур, пов’язаних з мовою. Спосіб життя архантропів.

Архантропи на теренах України.


1

Модуль 1.

Змістовний модуль 1. Тема 6.


Змістовний модуль 1. Еволюційні перетворення гомінід в антропогенезі

Тема 6. Палеоантропи


Геолого-кліматичні умови за часів палеоантропів.

Морфологія неандертальців і особливості їх пристосування до комплексу умов різних середовищ існування. Еволюційна доля європейських неандертальців.

Культура неандертальців - мустьє.

Спільні риси трудової діяльності палеоантропів із різних регіонів Землі.

Зміни у структурі головного мозку пал еоантропів у зв’язку з трудовою діяльністю.

Соціальна організація палеоантропів.

Поява абстрактного мислення і поховань. Формування магії та її соціально-психологічна зумовленість.

Особливості мовлення неандертальців.

Поява інституту суспільної пам’яті (вчителі), системи табу, моралі, законів тощо.

Палеоантропи на теренах України2

Модуль 1. Змістовний модуль 1. Тема 7.

Змістовний модуль 1. Еволюційні перетворення гомінід в антропогенезі

Тема 7. Кроманьйонці


Геолого-кліматичні умови верхнього палеоліту - пізнього плейстоцену - раннього голоцену.

Морфологія та особливості будови головного мозку кроманьйонців.

Культура і знаряддя кроманьйонців. Нервово-психічні процеси, пов’язані з трудовою діяльністю.

Мезоліт. Неоліт.

Скотарство. Землеробство. Ремесла. Міста.

Кроманьйонці на теренах України1

Модуль ЇЇ.

Змістовний модуль 2. Тема 1.
Змістовний модуль 2. Фактори гомінізації.

Тема 1. Біологічні фактори гомінізації.

Складові частини процесу гомінізації: морфогенез, психогенез, соціогенез. Моделі гомінізації.

Мутації внаслідок інверсії геомагнітного поля Землі, короткочасного зростання фона іонізуючої радіації, психічного стресу тощо.

Ізоляція, інбридинг, гомозиготизація. Гетерозис внаслідок змішання. Дієта, поступовий перехід до живлення м’ясом. Зміна стратегії розмноження. Неотенія.

Біологічні передумови виникнення свідомості: анатомічні зміни у будові головного мозку, прогресивний розвиток асоціативних зон неокортексу, вдосконалення асиметрії півкуль великого мозку, зростання резервних можливостей мозку за рахунок збільшення філогенетично нових полів та областей, пов’язаних з вищими психічними функціями людини; зростання числа дендритів та їхнього галуження; збільшення числа синапсів та їхньої різноманітності; зростання кількості нейронів з одночасним зменшенням щільності їхнього розташування; більша вертикальна упорядкованість нової кори тощо.

Роль адекватного сенсорного навантаження у формуванні свідомості. Виникнення резерву нервових елементів і його значення для формуванні гнучкого типу нервової системи.2

Модуль ЇЇ. Змістовний модуль 2. Тема 2.

Змістовний модуль 2. Фактори гомінізації

Тема 2. Соціальні фактори гомінізації.

Біологічні передумови соціалізації: зростання пристосувальної активності, накопичення індивідуального досвіду, розвиток стадного спілкування і способів передачі інформації. Формування компромісу між людиною та суспільством, його особливості. Трудова теорія та її основні положення. Нові функції психіки та їхня роль у трудовій діяльності. Проявлення вищої психічної діяльності у трудових процесах завдяки таким їх особливостям як умовно-рефлекторний характер трудової діяльності, багатоетапність, зворотна аферентація та системність. Соціалізація (входження людини у суспільство) і соціогенез (формування суспільних відношень). Формування мовлення. Особливості невербальної та вербальної мовної систем, психологічні та соціальні наслідки їх становлення і використання.2

Модуль ЇЇ. Змістовний модуль 2. Тема 3.


Змістовний модуль 2. Фактори гомінізації

Тема 3. Центри сапієнтації

Гіпотези поліцентризму, вузького моноцент-ризму, широкого моноцентризму, діцентризму тощо. Заселення Америки та Австралії. Типологічна та популяційна концепції рас. Расові ознаки. Відсутність "чистих" рас. Особливості расогенезу. Мозаїчна еволюція людства.2

Модуль ЇЇ. Змістовний модуль 2. Тема 4.

Змістовний модуль 2. Фактори гомінізації.

Тема 4. Еволюційні процеси у популяціях сучасного людства

Мутаційний процес: особливості, наслідки. Інбридинг і гомозиготизація популяцій. Змішання та його наслідки: гетерозис. Ізоляція: географічна, соціальна (політичні кордони, культурна, мовна, етнічна своєрідність, психологічні відмінності тощо). Природний добір, його форми (стабілізуючий, статевий, дизруптивний) та особливості дії у популяціях сучасного людства. Адаптаційні процеси на різних рівнях організації людини та особливості їхнього проявлення у різних регіонах Землі. Загальні та специфічні адаптації. Пристосування до життя у тропіках, в арктичних і високогір'ї2

Модуль ЇЇ. Змістовний модуль 3. Тема 1.

Змістовний модуль 3. Формування і розвиток етносів.

Тема 1. Етнографічні процеси в антропогенезі

Методи етнічного дослідження: включене дослідження, тривале проживання у певному соціальному середовищі, методи неформалізованого інтерв'ю, використання щоденникових записів, відео матеріалів, особистих документів.

Модуси формування і становлення етносів: міграції, розселення, автохтонного розвитку. етнічної безперервності. Форми етнічного об'єднання: етнічна фузія, етнічна консолідація, етнічна асиміляція, етнічна конвергенція, етнічна інтеграція, етнічна фіксація. Форми етнічного розділення: етнічна парціація, етнічна сегрегація.

Етнопсихологія: національний характер, традиції, національні почуття та настрої, інтереси та орієнтації.1

Модуль ЇЇ. Змістовний модуль 3. Тема 2.

Змістовний модуль 3. Формування і розвиток етносів. Тема 2. Особливості формування українського етносу

Формування українського народу. Історичні корені українців та їх морфологія. Географічні та історичні умови, які зумовили міграційні процеси українців. Історичні процеси, що лежать в основі становлення української нації.

Специфіка етнографії українців. Українська обрядовість. Теологічні уявлення давніх слов'ян. Специфіка синтезу православної релігії та первісних вірувань у слов'ян. Особливості національного одягу українців. Роль української народної пісні в становленні нації. Специфіка українських народних танців. .Етнографічні особливості різних регіонів України. .Обряди українського народу, пов'язані із працею. Українські народні промисли. Мовна специфіка різних регіонів України. Особливості української архітектури. Національні особливості організації побуту українців. Становлення української національної культури.

Міграційно-етнографічні процеси на теренах сучасної України.1


2.2. Теми практичних (семінарських) занять

модуля, змістовного модуля, теми

Назва практичного (семінарського) заняття і короткий його зміст

Кількість аудит. год.

Модуль Ї. Змістовний модуль 1. Тема 1.

Заняття № 1. Докази тваринного походження людини.

 1. Загальні особливості еволюції тварин

 2. Рудименти та атавізми

 3. Перший етап еволюції приматів

 4. Другий етап еволюції приматів

 5. Третій етап еволюції приматів

 6. Порівняльний аналіз людини і понгід

 7. Виокремлення людської гілки

2

Модуль 1. Змістовний модуль 1. Тема 2.

Заняття 2. Австралопітеки та архантропи

 1. Геолого-кліматичні умови радіації гоміноїдів

 2. Морфологія австралопітеків

 3. Особливості будови головного мозку і психічного відображення австралопітеків

 4. Спосіб життя австралопітеків

 5. Олдувайська культура і Homo habilis

 6. Геолого-кліматичні умови за часів архантропів

 7. Морфологія архантропів

 8. Особливості будови головного мозку і психічного відображення архантропів

 9. Спосіб життя архантропів

10.Культури архантропів шель і ашель.

2

Модуль 1. Змістовний модуль 1. Тема 3.

Заняття 3. Палеоантропи та неоантропи.

 1. Геолого-кліматичні умови за часів палеоантропів

 2. Морфологічні особливості палеоантропів

 3. Будова мозку та особливості психічного відображення палеоантропів

 4. Спосіб життя палеоантропів.

 5. Виникнення магії як адаптація

 6. Особливості трудової діяльності палеоантропів. Культура мустьє.

 7. Геолого-кліматичні умови за часів кроманьйонців

 8. Морфологія неоантропів

 9. Розвиток мозку та психіки неоантропів

10.Особливості життя і трудової діяльності кроманьйонців.

2

Модуль 2.

Змістовний модуль 2. Тема 1.Заняття 4. Біологічні фактори гомінізації.

 1. Складові частини процесу гомінізації.

 2. Мутації

 3. Ізоляція, інбридинг, гетерозис.

 4. Зміна дієти

 5. Зміна стратегії розмноження

 6. Неотенія

 7. Біологічні передумови виникнення свідомості

 8. Виникнення резерву нервових елементів і його значення для формуванні гнучкого типу нервової системи.

2


Модуль 2. Змістовний модуль 2. Тема 2.

Заняття 5. Соціальні фактори гомінізації.

 1. .Біологічні передумови соціалізації.

 2. Трудова теорія та її основні положення.

 3. Нові функції психіки та їхнє значення для

 4. трудової діяльності.

 5. Соціалізація і соціогенез

 6. Розвиток комунікативних систем в еволюції

 7. Формування людської мови і мовлення.

2


Модуль 2. Змістовний модуль 2. Тема 3.

Заняття 6. Центри походження людини

 1. Гіпотези поліцентризму

 2. Гіпотеза вузького моноцентризму

 3. Гіпотеза широкого моноцентризму

 4. Гіпотеза діцентризму.

 5. Заселення Америки та Австралії.

 6. Типологічна та популяційна концепції рас.

 7. Расові ознаки.

 8. Особливості расогенезу.

 9. Мозаїчна еволюція людства.

2


Модуль 2. Змістовний модуль 2. Тема 4.

Заняття 7. Еволюційні процеси у популяціях сучасного людства

 1. Мутаційний процес: особливості, наслідки.

 2. Ізоляція, інбридинг, змішання та їхні наслідки

 3. Природний добір, його форми та особливості

 4. дії у популяціях сучасного людства.

 5. Адаптаційні процеси у популяціях сучасного

 6. людства

 7. Пристосування людей до проживання у різних регіонах. Землі

2


Модуль 2. Змістовний модуль 3. Тема 1.

Заняття 7. Модуси етногенезу

 1. Методи етнічного дослідження.

 2. Модуси міграції

 3. Модус розселення

 4. Модус автохтонного розвитку

 5. Модус етнічної безперервності.

 6. Національний характер і традиції

 7. Національні почуття та настрої

 8. Національні інтереси та орієнтації.

2

Модуль 2. Змістовний модуль 3.

Тема 2.


Заняття 8. Процеси етнічного об'єднання та роз'єднання
 1. Етнічна фузія


 2. Етнічна консолідація

 3. Етнічна асиміляція

 4. Етнічна конвергенція

 5. Етнічна інтеграція

 6. Етнічна фіксація.

 7. Етнічна парціація

 8. Етнічна сегрегація.

2

Модуль 2. Змістовний модуль 3. Тема 3

Заняття 9. Особливості формування

українського етносу

 1. Формування українського народу.

 2. Географічні та історичні умови, які зумовили міграційні процеси українців.

 3. Специфіка етнографії українців.

 4. Українська обрядовість.

 5. Теологічні уявлення давніх слов'ян.

 6. Етнографічні особливості різних регіонів України.

 7. Українські народні промисли.

 8. Мовна специфіка різних регіонів України.

 9. Становлення української національної культури.

11.Міграційно-етнографічні процеси на теренах

сучасної України.2

2.3. Теми лабораторних занять

Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені2.4. Перелік питань для самостійного вивчення та розподіл часу

самостійної роботи

Денна форма навчання

Модуль 1 – 158 тестових завдань

Модуль ІІ – 138 тестових завдань

Розрахунок часу самостійної роботи
Вид роботи

Кількість годин

1

Опрацювання програмного матеріалу, що не викладається на лекціях

15

2

Підготовка до практичних (семінарських), лабораторних занять

25

3

Розв’язання тестових завдань


5
Всього

45

2.5. Тематичний план дисципліниНазва змістовних модулів

Кількість годин


Всього

у тому числі

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7
Модуль 1

29

8

6

-

15
Змістовний модуль 1. Еволюційні перетворення гомінід

29

8

6

-

15
Модуль 2

52

10

12

-

30Змістовний модуль 2. Фактори гомінізації


41

8

8

-

25
Змістовний модуль 3. Формування і розвиток етносів

11

2

4

-

5
У с ь о г о

81

18

18

-

45МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції із застосуванням графічних схем і таблиць, робота з Інтернет, складання та розв'язування ситуаційних завдань тощо.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Поточне тестування, опитування, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання, контрольні роботи, підсумковий письмовий тест, екзаменМЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Опорні конспекти лекцій, інтерактивний комлект навчально-методичного забезпечення дисципліни, ілюстративний матеріфал, текстові та електронні варіанти тестів для поточного та підсумковго тестування, контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу. 1. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

3.1. Навчальна та довідкова література

 1. Рогинский Я.Я., Левин М. Г. Антропология. – М: В. школа. – 1999

 2. Огінова І. О. Основні шляхи антропогенезу. – Дн-ськ: Вид. ДНУ. – 2001

 3. Огінова І.О. Біосоціальний аналіз особливостей антропогенезу. – Дн-ськ: вид-во ДНУ. – 2004.

 4. Хомутов А.Н. Антропология. – Р.-на-Д.: Феникс. – 2007.

 5. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. – М.: МГУ. – 1991

3.2. Інструктивна

 1. Алексеева Т.Т. Адаптивные процессы в популяциях человечества. – М.: Наука. – 1996

 1. Рычков Ю.Г. Антропология и генетика изолированных популяций. - М.: Наука. – 1999

 1. Хасанова Р.Ю. Антропология. Учебное пособие. – М.: КноРус. – 2004.

3.3. Методична

 1. Алексеев В.П. Антропология. Практикум. – М.: Наука. – 2004

 2. Поршнев Б.Ф. Учебное пособие по антропологии. Практикум – М.: Мысль. – 2003

6. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

модуль 1 (поточне тестування)

Модуль 2 (поточне тестування + КНР)

Підсумковий контроль

Сума

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль ІІ

Змістовний модуль ІІІ

20

20

20

40

100

Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А)

75-89 балів - добре (ВС)

60-74 бали - задовільно (ДЕ)1-59 балів - незадовільно (FX).
Структура рейтингової системи оцінювання дисципліни

Дніпропетровський національний університет

Кафедра фізіології рослин та екології

Дисципліна "Антропологія"

Академічні групи ДС-07-1, ДС-07-2, ДС-07-3

Навчальний рік 2007/2008 Семестр І

Елементи контролю за І модулем

Термін: 1-6 тижні

 • поточне опитування на практичних заняттях (максимальна оцінка – 10 балів);

 • контрольна тестова робота №1 (максимальна оцінка 10 балів)

Елементи контролю за ІІ модулем

Термін: 7-12 тижні

 • поточне опитування на практичних заняттях (максимальна оцінка – 10 балів

 • Контрольна тестова робота №2 (максимальна оцінка 10 балів)

 • КНР (максимальна оцінка – 20 балів)

Перескладання І модуля: 7 тиждень

Перескладання ІІ модуля: 12 тиждень

Примітка: екзамен об’єднує в собі зміст усіх діагностик за окремими модулями.
Викладач – екзаменатор _____________________ доц.. І.О. Огінова
Викладач, який проводить практичні (семінарські) та лабораторні заняття ___________________________________ доц.. І.О. Огінова
Затверджено на засіданні кафедри. протокол від ___________ №______
Завідувач кафедри _________________________ проф.. Ю.В. Лихолат


Каталог: ukr -> nmmateriali -> documents
ukr -> Закон україни про альтернативні види палива { Назва Закону в редакції Закону n 1391-vi ( 1391-17 )
ukr -> Cпециализация пограничных станций железных дорог Украины на пограничных переходах с железными дорогами третьих стран
ukr -> Религиозные конфликты или религиозные войны в Речи Посполитой второй половины XVI – середины XVII вв. ? Как нам об этом говорить в наших университетских курсах
ukr -> О роли протестантских и католических текстов в формировании конфессионального облика Киевской и Московской православных учительных традиций XVII – начала XVIII вв
ukr -> Брестские церковные соборы в октябре 1596 р.: подготовка, состав учасников, лидеры
ukr -> Вторжение шведской армии на Гетманщину в 1708 г и Иван Мазепа
ukr -> Статья ук рб название статьи Состав преступления Ответственность (санкция)
documents -> Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості підручник для студентів вищих навчальних закладів напряму «Психологія»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет