Құрамы 1 г жақпа май кұрамында мыналар бар: Эсер етуші зат: 0,25 мг флуоцинолон ацетонидіДата09.07.2016
өлшемі156.41 Kb.
түріҚұрамы

Дэрілік затты қолдану жөнінде түгынушыларға арналған нусқаулық (андатпа-қосымша бет)

410 К


ФЛУЦИНАР

Дарілік затты колданудың алдында аңдатпа-цосымиш беттің мазмұнымен танъгсып шагу керек.

Аңып-кеңес немесе хрсымша акрарат ңаэкет балганда дәрігерге немесе фармацевтке жүгіну керек.

Саудалық атау Флуцинар

Халықарялық п ат епттел мегеп атауы

Fluocinolone acetonideДәрілік нысаны

Сыртқа крлдануға ареалған 0,025% жақпа май Құрамы

1 г жақпа май кұрамында мыналар бар:

Эсер етуші зат: 0,25 мг флуоцинолон ацетониді

Қосащы заттар: пропиленгликоль, лимон қышқылы, сусыз ланолин, ақ вазелин. Сшаттамасы

Ак немесе ақ дерлік, мөлдір майлы масса. Қолдапу корсетілімдері

Жақпа май тұріндегі флуцинар глююшртикостероидтармен емдеуте сезімтал және тұрақгы қышымамен немесе асқьш кератозбен өтетін терінің жедел және ауыр, инфекцняланбаған, құрғақ қабыну ауруларын емдеу ұпгін қолданылады. Флуцинар себореялық дерматит-те, атопиялық дерматитге, уртикарлық тешреткіде, жанаспалы ашіергиялық экземада, полиморфтық эритемада, кызыл жегіде, аскьшған псориазда, жайпақ теміреткіде көрсетіледі.

Қолдапу тасілі мен мвлшерлері

Жақпа майдың аздаған мелшерін терінің закымданған учаскелеріне тэулік іпгіңце 1-2 ретген жиілетпей жағады. Жакда майды күнде ауыстырылуы тиіс жабық танғышты қопдануға жол берілетін псориазды қоспағанда оккпюзивтік тацғыш астында қолданбау керек. Емдеуді үзЫссіз 2-3 аптадан астам қолданбау қажет. Бет терісіне 1 аптадан астам жақнау керек. БІр аптаның ішшде жақпа майды 15 г-нан (1 сықпадан) асырмай қолдану керек. 2 жастан үлкен балаларда аса сақтықпен тек қажеттілік болғанда ғана куніне 1 рет терінщ көлемі шағын бетіне жағады. Бет терісіне колданбау керек.Жанама әсерлері

Мьшалар: безеу, стероидтардан кейінгі пурпура, эпидермис өсуінщ жашпылуы, тері асты клетчаткасының атрофиясы, терінщ вздэғауы, гипертрихоз немесе шаштың түсуі, терінің пигментсіздепуі немесе питентациясы, терішц атрофиясы жэпе терінің созыпуы, ұсақ қан тамырларьгаьщ тұракты кеңеюі (телеангиэктазия), периоральді дерматит, фурункулез, қайталама инфекция пайда болуы мүмкін. Кейде есекжем немесе макуло-папупездік бөртпе не­месе бар өзгерістердің асқынуы мүмкін. Окклюзивтік танғыппъщ астындағы дәрілік препарат жоғары сіңірілуін ескерер бопсақ, ісінулермен, артерияпық гипертензиямен, қарсыластыктыц төмендеуімен көрініс береді. Қабақ терісіне жергілікті қолданғаннан кешн кейде глаукома не­месе катаракта өршуі мұмкіп.

Атапған жанама әсерлердің немесе кауіптенуді туғызатын баска да симптомдардың кандай да бірі бастапғанда кезек күттірместен дәрігерге қаралу керек.

Қарсы көрсетілімдері

Флупинарды бактериялык, вирустық және грибоктық тері инфекцияларында, әдеттегі және қызғылт безеулерде, ауыздың айналасындағы тері кабынуында (периоральдьщ дерматитте), алдын алу егулерінен кейін, сондай-ақ Флуоцинолон ацетонидше немесе басқа ютококортикос­героидтар мен негіз компоненттерше расталған жоғары сезімталдыкта қолданбау керек. 2 жасқа дейшгі балаларға қолданбау керек,Басқа дэрһгік заттармеи өзара әрекеттестігі

Глюшкортикостероидгарды жергілікті қолданғанда өзара эрекеттестік жағдайлары белгісіз,


Алайда, эсіресе терінің ауқымды бетіне созылмалы түрде қолданған кезде тиісті қарсы
ценелердің пайда болуы түріндегі барабар иммунологиялық жауаптың болмауын ескере оты-
рып, емделугшлерге шешекке қарсы жэне баска да тектегі иммуннзациялауды жұргізуге бол-
майтынын есте сақгау керек. Флуцинар иммунсуп дэрілік затгардың эсерін күшейтуі

және иммункөтермелегші дәрілік заттардың әсерін элсіретуі мумкін.Айрықща щсқаулар

Жакца майды қолданған жерде инфекция болтан жағдайда дэрігер бактерияға қарсы ем тағайындауы мумкін. Егер инфекция симптомдары өтпесе, инфекпияны емдеу кезеңінде флуцинар жакпа майы препаратын қолдануды тоқгата тұру керек. Дэрігердің нұсқауынсыз бет терісіне қопданбау керек. Бгер дәрігер жақпа майды бет терісіпе тағайындаса, жоғары сщрілгіштігін және жанама әсерлердің өршу ыктималдығын назарға ала отырьш, дәріліх препаратгы қопдануга қатысты нусқауларды қатаң сақтану керек. Сонынеп бірге препаратты жабық бұрыппы және ашық б^рышты глаукомасы бар адамдарға, сондай-ақ катарактасы бар адамдарға ауру симптомдарының кұшею ыктималдығын ескере отырып, қабаққа немесе қабах аимағындағы теріге абайлап колдану керек.

Әсіресе егде жастағы адамдарда тері асты клетчаткасының атрофиясының жай-күйі болғанда абайлап қоддану керек. Жақпа майды үзіліссіз 2 аптадан артық жағуға болмайды. Денеггің ауқымды бетіне ұзак колданғанда жанама эсерлер жиілігі мен ісінулердін, артериялык гипертензияның қандағы глюкоза децгейі көтерілуінің, организм қарсыластығы төмендеушщ өршу ыктимапдығы артады.

Дәрілік препаратты жүктілікте жэне баяа емізгенде ңолдану

Дәрілік препаратты жукті әйелдерге жэне бала емізетін аналарға қабылдау ұсынылмайды.Көлік щрапдарын басңару мен қозгалатын механизмдерді ңсшту қабілетіне эсері

Дәрілік препарат психомоторльщ белсенділікті, көлік кұралдарын басқару мен қозғалатын ме-

ханизмдерді камту кабілетін шектемейді.

Артық мөлшерлеу

Терінщ ауқымды бетіне ^ақ қолданғанда көрішс беруі және ісінулердщ, артериялык гипертензияның өршуімен, карсыпастыктың төмендеуімен байкдлуы мумкін. Дәрілік препа­ратты тоқгатканнан кейін симптомдары өтеді,Шығарылу нысаны

Алюминий сыкпаларда жақпа май 15 г-нан. Әр сықпа қолдану жөніндегі нұсқаулықпен бірге картон корапка салынған.Сақтау шарттары

25°С-дан аспайтын температурада және балалар қол жеткізе алмаитын жерде сактау қажет. Жарамдылық мерзімі S жыл.

Жақпа майды қолдану алдында орамында көрсетшген жарамдылық мерзімін тексеру керек және дәрілік зат жарамдылық мерзімі өткеннен кейіп қопданылмауға тиіс.

Дәргханадан босатылу шарттары Рецепт бойышпа.

ӨпдірушІ

Telfa А.Қ. фармзауыты 58-500 Jelenia G6ra, ul. W. Pola 2 1, Польша DiukpolИнструкция по применению лекарственного средства для потребителей (аннотация - вкладыш)
ФЛУЦИНАР

Следует ознакомиться с содержанием аннотации - вкладыша перед применением лекарственного средства

Следует обратиться к врачу или фармацевту, когда необходимы консультация или дополнитель­ная информация.

Торговое название

Флуцинар


Международное непатентованное название

Fluocinolone acetonideЛекарственная форма

Мазь 0,025% для наружного примененияСостав

В 1 г мази содержится:Действующее вещество: фпуоцинолона ацетонид 0,25 ж

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, лимонная кислота, ланолин безводный, вазелин белый.

Описание

Белая или почти белая, просвечивающая жирная масса. Показания к применению

Флуцинар в форме мази применяется для непродолжительного лечения острых и тяжелых, не инфицированных, сухих воспалительных заболеваний кожи, которые чувствительны к лечению гпюкогартикостероидами и протекают с упорным зудом или с гиперкератозом. Флуцинар показан при: себорейном дерматите, атоническом дерматите, уртикарном лишае, контактной аллергической экземе, полиморфной эритеме, красной волчанке, запущенном псориазе, плоском лишае. Способ применения и дозы

Небольшое количество мази нанести на пораженные участки кожи, не чаще чем 1-2 раза в течение суток. Не следует применять мазь под окклюзионной повязкой, за исключением псориаза, где до­пускается применение закрытой повязки, которую следует менять каждый день. Не следует проводить лечение без перерыва более 2-3 недель. Не наносить на кожу лица дольше ( недели. В течение одной недели можно использовать не более чем 15г мази (1 тубу). У детей старше 2 лет применять с особой осторожностью только в случае необходимости, 1 раз в день, на небольшой поверхности кожи. Не применять на коже лица.Побочные действия

Могут возникнуть: угри, постстероидная пурпура, угнетение роста эпидермиса, атрофия подкож­ной клетчатки, сухость кожи, гипертрихоз или облысение, депигментация или пигментация кожи, атрофия и растяжения кожи, стойкого расширения мелких кровеносных сосудов (телеангиэктазии), периоральный дерматит, фурункулез, вторичная инфекция. Иногда может наступить крапивница или макуло-папупезная сыпь либо обострение существующих изменений. После применения под окклюзионной повязкой, учитывая повышенное всасывание, может вызывать сильное системное действие, проявляющееся развитием отеков, гипертензии, снижением сопротивляемости. После местного применения на кожу век, иногда может развиться глаукома или катаракта. После наступления какого-либо из перечисленных побочных действий или других симптомов, вы­зывающих опасения, необходимо безотлагательно обратиться к врачуПротивопоказания

Не следует применять мазь Флуцинар при бактериальных, вирусных и грибковых инфекциях кожи, при обычных и розовых угрях, при воспалении кожи вокруг рта (периоральном дерматите), после профилактических прививок, а также в случае подтвержденной повышенной чувствительности к флуоцинолон ацетониду или другим іюкокортикостероидам и компонентам основы. Не приме­нять у детей до 2 лет.Лекарств енны е взаимодействия

Не известны случаи взаимодействий при местном применении глюнокортикостероидов. Однако следует помнить, что нельзя проводить вакцинацию пациентов от оспы и другого рода иммунизацию, особенно при хроническом применении на обширной поверхности кожи, учитывая возможность отсутствия адекватного иммунологического ответа в виде появления соответствую­щих антител.

Флуцинар может усиливать действие иммуносупрессивных лекарственных средств и ослаблять действие иммуностимулирующих лекарственных средств.

Особые указания

В случае инфицирования в месте применения мази, врач может назначить дополнительное антибак­териальное или противогрибковое лечение. Если симптомы инфекции не проходят, рекомендуется прервать применение препарата Флуцинар мазь на период лечения инфекции. Не применять на кожу лица без указаний врача. Если врач назначает мазь на кожу лица, следует строго придержи­ваться его рекомендаций, касающихся применения лекарственного препарата, принимая во внима­ние повышенное всасывание и вероятность развития побочных действий. Также очень осторожно следует применять на веки или на кожу в области век у лиц с закрытоугольной и открытоугольной глаукомой, а также у лиц с катарактой, учитывая возможность усиления симптомов заболевания, Осторожно применять при уже имеющихся состояниях атрофии подкожной клетчатки, особенно у лиц преклонного возраста.

Не следует применять мазь без перерыва дольше 2 недель. При продолжительном применении на обширной поверхности тела увеличивается частота наступления побочных действий и возмож­ность развития отеков, артериальной гипертензии, повышения уровня глюкозы в крови, снижения сопротивляемости организма.

Применение лекарственного препарата во время беременности и кормления грудью Не рекомендуется принимать лекарственный препарат беременным и кормящим матерям.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию движу­щихся механизмов

Лекарственный препарат не ограничивает психомоторную активность, способность к управлению гранспортаыми средствами и обслуживанию движущихся механизмов.Передозировка

Может наступить, при продолжительном применении на обширной поверхности кожи и проявлять­ся развитием отеков, артериальной гипертензии, снижением сопротивляемости. Симптомы прохо­дят после отмены лекарственного препарата. Форма выпуска

По 15 г мази в алюминиевых тубах, в картонной коробке с инструкцией по применению. Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С, в недоступном для детей месте.Срок годности

5 лет.


Перед применением мази необходимо проверить срок годности на упаковке и не применять препарат по истечении данного срока.

Условия отпуска из аптек По рецепту

Производитель

Фармзавод Jelfa А.0.58-500 Jelenia Gora ul. W. Pola 21, Польша оытоіКаталог: repository
repository -> Бағдарламасын «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
repository -> Web-қолданба қҰрудағы visual studio. Net ортасының ерекшеліктері
repository -> Желідегі файлдарды іздеуге арналған үлестірілген жүйені қҰРУ
repository -> Қазақ тілі, 3-сынып Дыбыс пен әріп санында айырмашылығы бар сөзді көрсетіңіз
repository -> Бағдарламасын «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
repository -> «алаш» партиясы бағдарламасының жобасы (Нұсқалардың салыстырма кестесі) «алаш» партиясының программасының жобасы
repository -> Алаш автономиясының мемлекеттілік негіздері қаленова Т. С., т.ғ. к
repository -> Закон «О защите интеллектуальной собственности Республики Казахстан»
repository -> А Б. Кенжебаевтың өмірі мен шығармашылығы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет