Құрастырушы: доцент Айгужинова Д. ЗДата19.07.2016
өлшемі303.95 Kb.

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы кафедрасы

5В050900 «Қаржы» мамандығының студенттеріне

«Ақша, несие, банктер»

пәннің оқұына арналғанӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор


___________ Н.Э. Пфейфер
20__ж. «___»____________Құрастырушы: доцент Айгужинова Д.З. _______________

«Ақша, несие, банктер» пәні бойынша

5В050900 «Қаржы» мамандығының студенттеріне

пәннің оқұына арналғанәдістемелік нұсқаулар
Кафедраның отырысында ұсынылды

20___ ж «____»________,№____Хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________ Н.С. Кафтункина 20__ж. «____» ________
Қаржы – экономика факультетінің ОӘК мақұлданды

20_ ж «____»_________,№_____Хаттама


ОӘК төрағасы _________А.Б. Темиргалиева 20___ж. «_____»___________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ____________ Е.Н. Жуманкулова 20___ж. «_____»_______
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттама
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
«Ақша, несие, банктер» курсы - теориялық курс. Ол болашақ қаржыгерлер мен банкирлерді кең профильді маман ретінде дайындауға негіз береді. Бұл курс экономикалық теория, макро- және микродеңгейдегі экономика, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит, менеджмент және сол сияқты басқа оқу пәндерімен қосылып ақша-несие қатынастарының, банктік қызмет теориясының және оны ұйымдастыру негіздерінің мәні туралы білімді қалыптастырып, олардың маңызы мен экономикадағы қолдану механизмін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

«Ақша, несие, банктер» оқу пәні келесі мақсаттарды көзделеді: • студенттерде ақша, несие және банктердің теориялық аспектілері, ақша және несие жүйесін, халықаралық несие - есептік және валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығының қалыптастыру негіздерінің толық білім жүйесін қалыптастыру;

 • ақшаның, ақша айналымының, банктік және биржалық қызметтің маңызын беретін түсіндірме - терминологиялық аппаратты ұсыну;

 • барлық түсініктердің өзара байланысын, олардың ішкі логикасын ашу.

«Ақша, несие, банктер» пәнінің міндеттері болып табылады:

 • ақша теориясы бойынша студенттерге қажетті теориялық білімнің минимумын ұсыну;

 • оларда, экономиканың ақша-несие саласындағы болашақ қызметі үшін тәжіріибелік дағды қалыптастыру.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білу керек:

- банктік операцияларын өткізу барысында заңдылықты;

- ақша, несиенің және бактердің теориялык негіздерін, практикалық қолданыды;

- Қазақстанда ақша жүйесінің даму мәселесі мен болашағын;

- Қазақстанның экономикалық жағдайында шетелдің оң тәжірибелерін қолдану.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер қолдана білу керек:

- ақша қарым-қатынастардың түрлері мен қалыптарын ажырату;

- несиелік механизмын қолдану;

- практикада несиелендіру, ақша жоспарлау, уйымдастыру саласында теориялық білімді колдану.

«Ақша, несие, банктер» оқу пәні «Экономикалык теория», «Микроэкономика», «Экономикалық ілімдер тарихы» сияқты жалпы кәсіптік пәндерден кейін оқылатын іргелі экономикалық пән болып табылады. «Банк ісі», «Валюталық операциялар», «Бағалы қағаздар нарығы жөне биржалық іс», «Банк қызметіндегі маркетинг және менеджмент негіздері» сияқты арнайы пәндерді меңгеруге негіз болады.
2.2 Дәріс сабақтарының мазмұны
І бөлім Ақша, нссие, банктер туралы негізгі түсініктер

1 Тақырып Ақшаның мәні және оның атқаратын қызметтері 1. Ақша түсінігі және оның пайда болуының қажеттілігі.

 2. Ақша айналыс құралы ретінде.

 3. Ақшаның дүниежүзілік қызметі.

Тақырыптың мақсаты - ақшанын мәні мен қызметтерін қарастыру

Тақырыптың міндеттері:

 1. Ақша түсінігін және оның пайда болуының қажеттілігін қарастыру

 2. Ақша айналыс құралы ретінде.

 3. Ақшаның дүниежүзілік қызметін зерттеу.

Сұрақтардың мазмұны:

1 Ақша түсінігі және оның пайда болуының қажеттілігі. Ақшаның пайда болу табиғаты бойынша рационалистік және эволюционистік теориялары. Ақшаның тауарлы табиғаты. Таурдың қарама-қайшылықтары және құн формаларының дамуы. Құнның салыстырмалы және эквивалентік формасы – құнның екі қарамақарсы жақтары. Эквиваленттік құн формасының ерекшелікиері. Ақша жалпылама құн эквиваленті ретінде. Ақша тауарының спецификасы. Ақшаның тарихи, қоғамдық және экономикалық категория ретіндегі жаратылысы туралы.

Ақшаның қызметтері және олардың ерешелектері. Ақша-құн өлшемі құралы ретінде және баға масштабы. Құн заңы және оның орындалуы.

2 Ақша айналыс құралы ретінде. Ақша айналысы заңы. Шаруашылық айналымының ақшаға деген қажеттілігін бағалау. Ақша айналысының тұрақтылығының негізі. Ақшаның төлем құралы ретіндегі қызметі. Төлем айналымы және оны ұйымдастурыдың негізгі заңдылықтары. Ақшаның қор жинау немесе қазына жасау ретіндегі қызметі. Қоғамда қор және қазына жасаудың негізгі формалары және оллардың перспективалары.

3 Ақшаның дүниежүзілік қызметі. Ақшаның дүниежүзілік қызметіндегі формаларының дамуы. Дүниежүзілік ақшаның құн өлшемі, айналыс құралы, төлем құралы, қор жинау құралы ретіндегі қызметтері. Ұлттық валюталарды және Халықаралық есеп бірліктерін дүниежүзілік ақша қызыметінде қолдану. Алтынның қазіргі кездегі рөлі.

Әдебиет:


    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    3. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    4. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

    5. Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 2007;


2 Тақырып Ақша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесі

1 Ақша айналымы және ақша айналысы туралы түсінік.

2 Ақша жүйесі, оның элементтері мен негізгі типтері.

3 Инфляция.Тақырыптың мақсаты - ақша айналымын, ақша айналысын және ақша жүйесінің теориялық негіздерің қарастыру

Тақырыптың міндеттері:

1 Ақша айналымның және ақша айналысының туралы түсінігің зерттеу.

2 Ақша жүйесі, оның элементтері мен негізгі типтерін қарастыру.

3 Инфляция.Сұрақтардың мазмұны:

Ақша айналымы және ақша айналысы туралы түсінік. Қызмет көрсетуші ақша формалары: толық құнды, толық құнсыз – қағаз және несие ақшалары. Қолма – қол және қолма – қол ақшасыз ақша айналысы. Ақшаның және төлем құралдарының турлері..

Ақша айналысының эволюциясы. Металл ақша айналысы. Несиелік айналыс құралдары. Қағаз ақша айналысы. Электронды төлем құралдары. Ақша базасы, ақша массасы, ақаша агрегаттары. Ақша айналысы заңы.

Ақша жүйесі, оның элементтері мен негізгі типтері.

Инфляция. Инфляцияның себептері. Инфляцияның түрлері. Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық салдарлары және мемлекет трапына оған қарсы күрдес әдістері.

Әдебиет:


    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    3. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    4. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

5 .Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 2007;

3 Тақырып Ақша реформалары және валютаны тұрақтандыру әдістері

Ақша реформаларыТақырыптың мақсаты - Ақша реформалары түрлерін және кезеңдерін қарастыру

Тақырыптың міндеттері:

1 КСРО – дағы 1922 – 1924 жылдардағы ақша реформасы және оның кезеңдері.

2 КСРО – дағы 1947 жылғы және оның экономканы дамытудағы маңызы.

3 1961 жылғы КСРО – дағы баға масштабының өзгеруі.

4 ҚР 1993 жылғы ақша реформасы және оның қажеттілігі мен жүргізілу ерекшеліктері.

Сұрақтардың мазмұны:

Ақша дағдарыстары. Ақша реформаларының тарихи маңыз-мағынасы.

КСРО – дағы 1922 – 1924 жылдардағы ақша реформасы және оның кезеңдері. КСРО – дағы 1947 жылғы және оның экономканы дамытудағы маңызы. 1961 жылғы КСРО – дағы баға масштабының өзгеруі. ҚР 1993 жылғы ақша реформасы және оның қажеттілігі мен жүргізілу ерекшеліктері.

Әдебиет:


    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    3. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    4. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

    5. Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 2007;


ІІ бөлім. Несие және несие жүйесі

2.1 Тақырып Қарыз капиталы, пайыз және несие

1 Несие қатыныстарының пайда болуы және дамуы.

2 Қарыз капиталы және қарыз қорлары

3 Қарыз пайызының экономикалық мәні.

4 Несиенің қызметтері мен түрлері.

Тақырыптың мақсаты - Қарыз капиталы, өсімақы және несие маңызын, түрлерін және қызметтерін қарастыру

Тақырыптың міндеттері:

1 Несие қатыныстарының пайда болуын және дамуын қарастыру.

2 Қарыз капиталы және қарыз қорларын қарастыру

3 Қарыз пайызының экономикалық мәнін ашу.

4 Несиенің қызметтерін мен түрлерін қарастыру .

Сұрақтардың мазмұны:

Несие қатыныстарының пайда болуы және дамуы. Тауар өндірісі және қоғамдық ұдайы өндіріс – несие қатыстарының дамуының негізі. Несиенің қажет ететін негізгі және айналмалы қорлардың айналым заңдылықтары. Қарыз капиталын құру көздері. Біздің елімізде қарыз құру көздері. Біздің елімізде қарыз қорын құрудағы ерекшелекте. Экономикалық категория ретіндегі несиенің мәні мен оның сипаттамасы.

Қарыз капиталы және қарыз қорлары арасындағы айырмашылықтар мен ерекшелектер. Қарыз капиталының және несие ресурстарының нарығы.

Қарыз пайызының экономикалық мәні. Тауарлы өндіріс және несие қатынастары – қарыз пайызының дамуының негізі. Қарыз пайызы бойынша қарым қатынастарындағы субъектілер. Пайыз нормасын анықтайтын факторлар. Пайыз мөлшермелері, түрлері және олардың ерекшелектері. Пайыз төлеу көздерінің қарыз алушылар мен қарыз берушілер арасындағы қарым қатнастаргға байланыстылығы.

Несиенің қызметтері. Несиенің қайта болу қызыметі. Уақытша бос ақша қаражаттарын қайта болу механизмі. Нағыз ақашаларды несиелік ақшалар және операциялармен алмастыру әрі айналыс шығындарын үнемдеу қызметі. Қарыз капиталын орталықтандыру және шоғырландыру жылдамтауға қатысу қызметі.

Несие формалары. Банк несиесі – ең кең дамыған несие формасы. Банк несиенің түрлері, олардың біздің еліміздегі және шет елдердегі даму ерекшелектері. Коммерциялық несиенің мәні. Оның банк несие мен байланысы. Тұтыну несиесі, Оның түрлері және әр елдердегі даму ерекшелектері. Мемлекеттік несие. Халықаралық несие.Әдебиет:

    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

    3. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    4. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    5. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

6 .Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 2007;
2.2 Тақырып Несие жүйесі. Несиелік мекемелердің түрлері

1 Несие және банк жүйесі.

2 Несие мекемелерінің түрлері

Тақырыптың мақсаты - Несие және банк жүйесі туралы ұғым, олардың қызмет ету шарттарын қарастыру. Несие мекемелерінің түрлерін зерттеу

Тақырыптың міндеттері:

1 Несие және банк жүйесі туралы ұғым, олардың қызмет ету шарттарын қарастыру.

2 Несие мекемелерінің түрлерін, қызмет көрсету ерекшелектерін білу.

Сұрақтардың мазмұны:

Несие жүйесі туралы ұғым, оның қызмет ету шарттары. Несие жүйесінің құрылымы және оның негізгі элементтері.

Несие мекемлерінің түрлері: банктік және банктік емес несие-қаржы институттары.

Банк мекемелерінің түрлері. Эмиссиялық және олардың түрлері мен құқықтық формалары. Эмиссиялық емес банктер және олардың түрлері мен құқықтық формалары. Эмиссиялық емес банктер: әмбебап және операциялрдың кейбір түрлеріне маманданған банктер.

Маманданған несие - қаржы институттары (квазинбанктер) және олардың типтері мен қызмет көрсету ерекшелектері. Факторингтік, лизингтік, брокерлік, қаржылық компаниялар, ломбардтар, клирингтік палаталар және т. б. Оларды ұйымдастырылу және қызымет ету ерекшелектері. Басқа елдердегі арнайы несие - қаржы мекемелерінің түрлері. Банк жүйесі экономиканың дербес саласы ретінде, оның құрамдас элементтері, қызметтері, әрі экономикадағы рөлі. Банк жүйесінің типтері. Екі денгейлі банк жүйесі. Екі денгейлі банк жүйесінің қызымет ету механизмі мен құрылымы. Жоғары және екінші деңгейдегі банктердің қызмет етуін ұймдастурыдағы өзіндік ерекшеліктері. Қазақстандағы екі деңгейлі банк жүйесінің қалыптасу және даму ерекшеліктері. Шетелдердегі банк жүйелерінің қызмет ету ерекшеліктері.

Әдебиет:


    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

    3. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    4. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    5. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

6 .Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 2007;
2.3 Тақырып Банктік емес несиелік мекемелердің мәні және түрлері
1 Маманданған несиелік-қаржылық институттар, олардың типтері мен қызмет ету спецификасы

2Экономикасы дамыған елдердегі арнайы несиелік-қаржылық мекемелердің түрлері.

Тақырыптың мақсаты - банктік емес несиелік мекемелердің туралы ұғым, олардың қызмет ету шарттарын қарастыру. Банктік емес несиелік мекемелердің түрлерін зерттеу

Тақырыптың міндеттері:

1 Банктік емес несиелік мекемелердің туралы ұғым, олардың қызмет ету шарттарын қарастыру.

2 Несие мекемелерінің түрлерін, қызмет көрсету ерекшелектерін білу.

Сұрақтардың мазмұны:

Маманданған несиелік-қаржылық институттар, олардың типтері мен қызмет ету спецификасы. Зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, факторингтік, лизингтік, пошталық-жинақтау компаниялары, ломбардтар, клирингтік палаталар және т.б. Олардың ұйымдастырылу және қызмет ету ерекшеліктері. Экономикасы дамыған елдердегі арнайы несиелік-қаржылық мекемелердің түрлері.

Маманданған несиелік-қаржылық институттар, олардың типтері мен қызмет ету спецификасы. Зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, факторингтік, лизингтік, пошталық-жинақтау компаниялары, ломбардтар, клирингтік палаталар және т.б. Олардың ұйымдастырылу және қызмет ету ерекшеліктері. Экономикасы дамыған елдердегі арнайы несиелік-қаржылық мекемелердің түрлері.

Әдебиет:


    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

    3. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    4. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    5. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

6 .Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 2007;
ІІІ бөлім. Банктер және банк жүйесі

3.1 тақырып Мемлекеттің Орталық банкі, оның құрылуы және дамуы

1 Орталық эмиссиялық банктердің пайда болуы, түрлері және мемлекет экономикасындағы рөлі.

2 Ұлттық банк – Қазақстан Республикасының орталық банкі.

3 Ұлттық банктің капиталы, резервтері және табысы. Ұлттық банктің басқару органдарын құру тәртібі.Тақырыптың мақсаты - Мемлекеттің Орталық банкі, оның қалыптасуын және дамуын қарастыру.

Тақырыптың міндеттері:

1 Орталық эмиссиялық банктердің пайда болуын, түрлерін және мемлекет экономикасындағы рөлін қарастыру

2 Қазақстан Республикасы Орталық банкісі - Ұлттық банк. құрылымын, заңды статусын, негізгі мақасаттарын және міндеттерін білу.

3 Ұлттық банктің капиталын, резервтерін және табысын білу. Ұлттық банктің басқару органдарын құру тәртібін қарастыру.Сұрақтардың мазмұны:

Орталық эмиссиялық банктердің пайда болуы, түрлері және мемлекет экономикасындағы рөлі. Оларды ұйымдастыру формалары, оның қызметтері. Орталық банктің Ұлттық банк – Қазақстан Республикасының орталық банкі.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Қазақстан Республикасы 1995 ж. 30 наурыздағы заңы.

Қазақстан Республикасы Орталық банкісі - Ұлттық банк. ҚР Президентіне ғана есеп беру құқығы.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкісінің құрылымы, заңды статусы.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкісінің негізгі мақасаттары және міндеттері. ҚР-нда баға тұрақтылығын қамтамасыз ету. Мемелекеттік ақша-несие саясатын жасау және оны жүргізу. Валюталық реттеу және валюталық бақылауды жүзеге асыру. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге көмектесу.

Ұлттық банктің капиталы, резервтері және табысы. Ұлттық банктің басқару органдарын құру тәртібі. Ұлттық банктің жоғары басқару органдарын құру ерекшеліктері.

Әдебиет:


    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

    3. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    4. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    5. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

    6. Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 2007;

    7. Қазақстан Республикасының Ұлттық банк туралы : Қазақстан Республикасының Заңы – 30 наурыз 1995 жыл

    8. www.nationalbank.kz

    9. www.afn.kz


3.2 тақырып Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің атқаратын қызметтері мен жүргізетін операциялары

1 Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызметтері мен операциялары

2 Ұлттық банктің ақша-несие саясаты.

Тақырыптың мақсаты - Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызметтері мен операциялары

Тақырыптың міндеттері:

1 Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызметтері мен операцияларын білу

2 Ұлттық банктің ақша-несие саясатын зерттеу.

Сұрақтардың мазмұны:

Ақша-несие саясатының типтері: рестрикциялық, экспансиялық, дефляциялық және селективтік.

Ұлттық банктің ақша-несие саясаты. Ақша айналымын басқару. Ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесін істегі бекіту. Ақша-несие саясатының операцияларын түрлері. Минималды резервтік талаптардың нормативтерін бекіту. Бағалы қағаздарды сатып алу және сату. Ақша-несие саясатының негізгі операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемелерін бекіту. Сыйақы мөлшерлемелерін бекіту. Банктердің қарыз алуларының жалпы көлемін реттеу. Валюталық интервенцияларды жүргізу. Депозиттік саясат.

Ұлттық банк - «банктердің банкісі». Ұлттық банк – Үкіметтің бас банкирі, қаржылық кеңесшісі және агенті ретінде.

Ұлттық банктің бақылаушылық және қадағалаушылық функциялары.

Әдебиет:


    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

    3. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    4. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    5. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

    6. Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 2007;

    7. Қазақстан Республикасының Ұлттық банк туралы : Қазақстан Республикасының Заңы – 30 наурыз 1995 жыл

    8. www.nationalbank.kz

    9. www.afn.kz


3.3 тақырып Коммерциялық банктер, атқаратын қызметтері және олардың қызметін ұйымдастыру

1 Коммерциялық банктердің құқықтық негіздері.

2 «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктердің қызметі туралы» 1995 ж. 31 тамыздағы ҚР заңы.

3 Банктердің негізгі қызметтері.Тақырыптың мақсаты - Коммерциялық банктердің қызымет етуін ұйымдастыру негіздері

Тақырыптың міндеттері:

1 Коммерциялық банктердің құқықтық негіздерін білу.

2 «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктердің қызметі туралы» 1995 ж. 31 тамыздағы ҚР заңың қарастыру.

3 Банктердің негізгі қызметтерін зерттеу.

4 Банктің іс-әрікетін қалыптастыру, қайта ұйымдастыру және оны тоқтау тәртібін қарастыру.

5 Банктік лицензия түсінігін білу.

6 Банктердің банкротқа ұшырау барысындағы қолданалатын іс – қимылдарын зерттеу

Сұрақтардың мазмұны:

Коммерциялық банктердің құқықтық негіздері. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктердің қызметі туралы» 1995 ж. 31 тамыздағы ҚР заңы. Банктердің негізгі қызметтері. Банктің іс-әрікетін қалыптастыру, қайта ұйымдастыру және оны тоқтау тәртібі. Банктік лицензия түсінігі. Банктердің банкротқа ұшырау барысындағы қолданалатын іс – қимылдары.Әдебиет:

    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

    3. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    4. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    5. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

    6. Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 2007;

    7. Қазақстан Республикасының Ұлттық банк туралы : Қазақстан Республикасының Заңы – 30 наурыз 1995 жыл

    8. Қазақстан Республикасындағы банктер және банктiк қызметтер туралы: Қазақстан Республикасының Заңы – 31 тамыз 1995 жыл

    9. www.afn.kz

    10. www.nationalbank.kz

    11. www.kase.kz

3.4 тақырып Коммерциялық банктердің активті, пассивті және комиссиондық делдалдык операциялары

1 Банктердің актив және пассив операцияларының сипаттамасы.

2 Банктің пайдасы.Тақырыптың мақсаты – Банктердің актив және пассив опреациялары

Тақырыптың міндеттері:

Пассив операцияларын қарастыру.

Банктердің актив операцияларын қарастыру.

Банктің пайдасын. қалыптастыру көздерін, құру әдістері мен оның құрылымын, әсер етуші факторларын зерттеу.Сұрақтардың мазмұны:

Банктердің актив және пассив операцияларының сипаттамасы. Пассив операциялары. Банктердің өз қаражатын құру әдістері. Банктердің өз қаражатының және тартылған қаражатының құрылымы. Депозит деген ұғым және оның түрлері.

Банктердің актив операциялары. Несиелік операциялар. «Несиелік желі» түсінігі, қозғалмайтын мүліктерді кеңілдеп берілетін ссудалар. Вексельдер және басқа бағалы қағаздармен операцияларымен. Инвестициялық, факторингтік, лизингтік, консорциялдық операциялар. Банктердің комиссиялық-делдалдық және сенім (траст) операциялары. Банктер интерактивті бизнесте.

Банктің пайдасы. Банк пайдасын қалыптастыру көздері. Оны құру әдістері мен оның құрылымы. Коммерциялық банктердің табыстары мен шығыстары деңгейіне әсер етуші факторлар. Банктердің өтімділігі және оны анықтайтын факторлар.Әдебиет:

    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    1. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

    2. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    3. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    4. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

    5. Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 2007;

    6. Қазақстан Республикасының Ұлттық банк туралы : Қазақстан Республикасының Заңы – 30 наурыз 1995 жыл

    7. Қазақстан Республикасындағы банктер және банктiк қызметтер туралы: Қазақстан Республикасының Заңы – 31 тамыз 1995 жыл

    8. www.afn.kz

    9. www.nationalbank.kz

    10. www.kase.kz


IV бөлім. Бағалы қағаздар нарығының қатысушылары, құрылымы мен құралдары

4.1 тақырып
Бағалы кағаздар нарығы

Бағалы қағаздар нарығы.

Бағалы қағаздар нарығының құралдары, құрылымы және қатысушылары.

Тақырыптың мақсаты – Бағалы қағаздар және олардың түрлерін қарастыру. Қазақстанда бағалы қағаздар нарығының қалыпитасуын зерттеу.

Тақырыптың міндеттері:

Бағалы қағаздар және олардың түрлерін қарастастыру: акциялар, облигациялар, мемлекеттік қазыналық міндеттемелері, жинақ сертификаттары, вексель. Бағалы қағаздар эмиссиясының тәртібін білу. Бағалы қағаздарды шығару және айналысқа түсіру тәртібін зерртеу.

Қазақстанда бағалы қағаздар нарығының қалыпитасуын қарастыру. 2003 жылдың шілдесіндегі «ҚР-дағы Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңың қарастыру.

Сұрақтардың мазмұны:

Бағалы қағаздар және олардың түрлері: акциялар, облигациялар, мемлекеттік қазыналық міндеттемелері, жинақ сертификаттары, вексель. Бағалы қағаздар эмиссиясының тәртібі. Бағалы қағаздарды шығару және айналысқа түсіру тәртібі.

Қазақстанда бағалы қағаздар нарығының қалыпитасуы. 2003 жылдың шілдесіндегі «ҚР-дағы Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы.

Әдебиет:


    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

    3. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    4. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    5. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

    6. Бағалы қағаздар нарығы туралы: Қазақстан Респуб ликасының заңы // Егемен Қазақстан. – 16 шiлде 2003 жыл

    7. Қаржы рыногымен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы: Қазақстан Республикасының заңы // Егемен Қазақстан. – 19 шiлде 2003жыл

    8. www.kase.kz


4.2 тақырып Қор биржалары

Қор биржасының пайда болуы мен дамуы.

Қазақстан Республикасындағы қор биржаларының қызметі мен мақсаты.

Тақырыптың мақсаты – Қор биржасының пайда болуы мен дамуын зерттеу Қазақстан Республикасындағы қор биржаларының қызметі мен мақсатын зерттеу.

Тақырыптың міндеттері:

Қор биржасының пайда болуы мен дамуын қарастыру. Дамыған нарықты елдердегі қор биржаларын басқару мен ұйымдастыру негіздерін білу.

Қазақстан Республикасындағы қор биржаларының қызметі мен мақсаттарымен танысу. Қор биржасы мүшелерінің міндеттері мен құқықтарын зерттеу. Қор биржасының табысы. Пайданы құру мен бөлу процесінің ерекшеліктері. Биржалық мәмілелер.

Бағалы қағаздар нарығына қатысушылар. Оның кәсіби мамандары: брокерлер мен дилерлердің қызметі. Бағалы қағаздар нарығының институоналды инвесторлары.Сұрақтардың мазмұны:

Қор биржасының пайда болуы мен дамуы. Дамыған нарықты елдердегі қор биржаларын басқару мен ұйымдастыру.

Қазақстан Республикасындағы қор биржаларының қызметі мен мақсаты. Қор биржасы мүшелерінің міндеттері мен құқықтары. Қор биржасының табысы. Пайданы құру мен бөлу процесінің ерекшеліктері. Биржалық мәмілелер.

Бағалы қағаздар нарығына қатысушылар. Оның кәсіби мамандары: брокерлер мен дилерлердің қызметі. Бағалы қағаздар нарығының институоналды инвесторлары.Әдебиет:

    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

    3. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    4. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    5. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

    6. Бағалы қағаздар нарығы туралы: Қазақстан Респуб ликасының заңы // Егемен Қазақстан. – 16 шiлде 2003 жыл

    7. Қаржы рыногымен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы: Қазақстан Республикасының заңы // Егемен Қазақстан. – 19 шiлде 2003жыл

    8. www.kase.kzV бөлім. Халықаралық валюталық-несиелік қатынастар

5.1 тақырып Валюта жүйесі және валюталық катынастар


1 Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігі

2 Валюта курсы туралы түсінік.

3 Валюта саясаты және банктің валюта-қаржы портфелін басқару.

Тақырыптың мақсаты – Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігін зерттеу

Тақырыптың міндеттері:

1 Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігін зерттеу

2 Валюта курсы туралы түсінігін білу.

3 Валюта саясаты және банктің валюта-қаржы портфелін басқару жолдарын зерттеу.

4 2005 жылдың 13 көкегіндегі Қазақстан Республикасының «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Заңын зерттеу.

Сұрақтардың мазмұны:

Валюта жүйесін ұйымдастыру формалары: ұлттық, аймақтық, дүниежүзілік. Валюта жүйесінің элементтері.

Дүниежүзілік валюта жүйесінің көздері: 1867ж. Париж конференциясы, 1922ж. Генуя, 1944ж. Бреттон-Вудс, 1976ж. Ямайка конференциялары.

Төлем балансы және оның құрылымы. Есеп айырысу балансы және оның төлем балансынан айырмашылығы. Төлем балансына әсер етуші факторлар: инфляция, халықаралық саудадағы өзгерістер.

Валюта курсы туралы түсінік. Шетел валютасымен несиелеу мен есеп айырысу, оларды ұйымдастырудың ерекшеліктері. Валютамен халықаралық есеп айырысуды жүргізудің тәртібі.

Валюта саясаты және банктің валюта-қаржы портфелін басқару.

2005 жылдың 13 көкегіндегі Қазақстан Республикасының «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Заңы.

Әдебиет:


    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

    3. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    4. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    5. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

    6. Бағалы қағаздар нарығы туралы: Қазақстан Респуб ликасының заңы // Егемен Қазақстан. – 16 шiлде 2003 жыл

    7. Қаржы рыногымен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы: Қазақстан Республикасының заңы // Егемен Қазақстан. – 19 шiлде 2003жыл

    8. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары Оку құралы/ - Алматы: Экономика, 2005. — 328 б.;

    9. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Красавина Л.Н. жетекшілігімен оқу құралы. - М. Финансы и статистика, 2007;


5.2 тақырып
Халықаралық валюталық-несиелік институттар

1 Халықаралық валюталық-несиелік институттарТақырыптың мақсаты – Халықаралық валюталық-несиелік институттарын қарастыру

Тақырыптың міндеттері:

1 Халықаралық валюталық-несиелік институттарын қарастыру: міндеті мен мақсаты және оның құрылымдық ұйымдастыралуы мен басқарылуы.Сұрақтардың мазмұны:

Халықаралық валюта қоры (ХВК – МФВ) және оның халықаралық қатынастарда алатын орны мен қызметі.

Әлемдік банк тобы, оның құрылымдық бөліктері: халықаралық қаржы корпорациясы (ХҚК – МФК), халықаралық даму ассоциациясы (ХДА – МАР),

Инвестициялардың кепілдігі жөніндегі көп жақты агенттік (КЖКА – МАГИ), халықаралық қайта құру және даму банкі (ХҚҚДБ – МБРРР).

Әлемдік банктің (ХҚҚДБ) міндеті мен мақсаты және оның құрылымдық ұйымдастыралуы мен басқарылуы.

Европалық қайта құру және даму банкінің (ЕҚҚДБ – ЕБРР) мақсаты мен қызметі.

Азиялық даму банкі (АзДБ – АзБР), оның міндеті мен қызметтері.

Халықаралық қаржы-несие институттарымен Қазақстан Республикасының қарым-қатынастарының қалыптасуы.Әдебиет:

    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

    3. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    4. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    5. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

    6. Бағалы қағаздар нарығы туралы: Қазақстан Респуб ликасының заңы // Егемен Қазақстан. – 16 шiлде 2003 жыл

    7. Қаржы рыногымен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы: Қазақстан Республикасының заңы // Егемен Қазақстан. – 19 шiлде 2003жыл

    8. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары Оку құралы/ - Алматы: Экономика, 2005. — 328 б.;

    9. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Красавина Л.Н. жетекшілігімен оқу құралы. - М. Финансы и статистика, 2007;


Әдебиет

Негізгі әдебиеттер:

    1. Ақша, несие, банктер. Оқулық Г.С.Сейткасымовтың басшылығымен. Алматы, Экономика, 2009;

    2. Сейітқасымов Ғ. Қазақстанның банк жүйесі: Экономика, 2008. – 186 б.

    3. Сейткасимов Г.С. Банк ici: Экономика, 2009. – 640 бет

    4. Қаржы, ақша айналысы және несие:оқу құралы/ Р. Смайлова, Ә. Мәдiханова, Ж. Сатыбалдиева.-Алматы:Экономика,2008.- 416 б.

    5. Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л.Петерсон., Дэвид У.Блэкуэлл. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПБ,. Питер, 2007;

6 .Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 2007;
Қосымша әдебиеттер:

1 Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары Оку құралы/ - Алматы: Экономика, 2005. — 328 б.;

2 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Красавина Л.Н. жетекшілігімен оқу құралы. - М. Финансы и статистика, 2007;

3 Абдильманова Ш.Р. Банковский маркетинг на рынке услуг населения, Алматы, Жібек-Жолы, 2005ж.

4 Афонина С. Электронные деньги. Оқу қүралы. - СПБ., Пи­тер, 2006;

5 Банковские системы развитых стран. Щербакова Г.Н. же- текшілігімен. - М. Экзамен, 2005;

6 Балабанов И.Т., Гончарук О.В., Савинская Н.А. - Деньги и финансовые институты. - Оқу күралы. - СПБ., Питер, 2005;

7 Қазақстан Республикасының Ұлттық банк туралы : Қазақстан Республикасының Заңы – 30 наурыз 1995 жыл

8 Қазақстан Республикасындағы банктер және банктiк қызметтер туралы: Қазақстан Республикасының Заңы – 31 тамыз 1995 жыл

9 Акционерлiк қоғамдар туралы: Қазақстан Республикасының Заңы – 16 мамыр 2003 жыл

10 Лицензиялау туралы: Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен Қазақстан. – 13 наурыз. – 2001. – №53

11 Қаржылық лизинг туралы: Қазақстан Республикасының Заңы. – Астана. – 5 шiлде 2001 жыл

12 Төлемдер мен ақша аударымдары туралы: Қазақстан Республикасының заңы. – Астана. – 29 маусым 1998 жыл

13 Бағалы қағаздар нарығы туралы: Қазақстан Респуб ликасының заңы // Егемен Қазақстан. – 16 шiлде 2003 жыл

14 Қаржы рыногымен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы: Қазақстан Республикасының заңы // Егемен Қазақстан. – 19 шiлде 2003жылБасылымдар:

      1. ҚР Ұлттық Банкінің хабаршысы - арнайы басьшым

      2. ҚР Ұлттық Банкінің статистикалық бюллетені - орыс және агылшын тілдеріндегі арнайы басылым

      3. Банки Казахстана - ҚР Банктер Ассоциациясының журналы

      4. Кезендік басылымдар «Деловая неделя», «Панорама», «Деловой Казахстан» және т.б.

Интернет-көздері:

 1. www.afn.kz

 2. www.nationalbank.kz

 3. www.kase.kz

 4. www.kkb.kz

 5. www.centercredit.kz

 6. www.kdif.kz

 7. www.halikbank.kz

 8. www.zakon.kz

 9. www.stat.kz

 10. www.karazhat.kz

 11. www.minfin.kz

 12. www.kpmg.com

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет