Решением Правления №95 от 28. 02. 2013 года банктік қарыз шарты / договор банковского займабет1/5
Дата17.07.2016
өлшемі375.5 Kb.
түріРешение
  1   2   3   4   5

Басқарманың

28.02.2013 жылғы № 95шешімімен

бекітілген
Утвержден

Решением Правления

95 от 28.02. 2013 года

БАНКТІК ҚАРЫЗ ШАРТЫ / ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ЗАЙМА


(Бірлесіп қарызалушы есебімен (болған жағдайда) ипотекалық несиелеу бойынша жеке тұлғаларға арналған үлгі нысан /

типовая форма для физических лиц по ипотечному кредитованию с учетом Созаемщика (при наличии)


______________қ. «___» ________ ____ ж.

№ __

г. ______________ «____» ________ ____ г

Бұдан кейін «Банк» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы атынан _____________­­­­­­­­­­­­­______ негізінде іс-әрекет ететін _________________________________________, бір жақтан, және бұдан кейін «Қарызалушы» деп аталатын _____________________________

_________________________________________, (аты-жөні, жеке тұлғасын куәландыратын

құжат №, ЖСН)

екінші жақтан, және бұдан кейін «Бірлесіп қарызалушы» деп аталатын ­­­­­________________

_________________________________________,

(қожалық етуші субъектінің атауы)

атынан _______________ негізінде іс-әрекет ететін __________________________________,(аты-жөні, лауазымы)

(бірлесіп қарызалушы ЗТ болған жағдайда толтырылады),

_________________________________________,(аты-жөні, жеке тұлғасын куәландыратын

құжат №, ЖСН),

(бірлесіп қарызалушы ЖТ болған жағдайда толтырылады),

_________________________________________,(аты-жөні, жеке тұлғасын куәландыратын құжат №, ЖСН, ЖК тіркеу туралы куәлік №)

(бірлесіп қарызалушы ЖК болған жағдайда толтырылады)

(керек емесін алып тастаңыз)

үшінші жақтан, (несие мәмілесіне қатысушылардың құрамына енгізілген жағдайда қолданылады), бұдан кейін бірігіп «Тараптар» деп аталып, төмендегі мәселелер жөнінде осы Банктік қарыз шартын (бұдан кейін – Шарт) жасасты:

Қарызалушы мен Бірлесіп қарызалушы Шарттың мәтіні бойынша «Қарызалушы» деп аталатын бір тарап болғандықтан, Қарызалушының барлық құқықтары мен міндеттемелері Қарызалушыға және Бірлесіп қарызалушыға тең мөлшерде тиесілі болып табылады, Қарызалушы мен Бірлесіп қарызалушы Шарттың талаптарын және осы Шарт бойынша міндеттемелерді ортақ атқарады (Бірлесіп қарызалушы болған жағдайда көрсетіледі).


Акционерное общество «Банк ЦентрКредит», далее именуемый “Банк”, от имени которого действует ______________________________ на основании ________________________, с одной стороны, и ______________________________ _________________________________________,

(Ф.И.О., № документа, удостоверяющего личность, ИИН),

_________________________________________,

далее именуемый/-ая “Заемщик”, и

________________________________________,(наименование хозяйствующего субъекта)

далее именуемый(ое) “Созаемщик” , от имени которого действует________________________ _________________________________________,(Ф.И.О., должность)

на основании _____________________________ ___________________________________,(заполняется в случае если созаемщик ЮЛ)

_________________________________________, (Ф.И.О., № документа, удостоверяющего личность, ИИН),(заполняется в случае если созаемщик ФЛ),

_________________________________________, (Ф.И.О., № документа, удостоверяющего личность, ИИН, свидетельство о регистрации ИП №(заполняется в случае если созаемщик ИП),

далее именуемый «Созаемщик» (не нужное удалить), с другой стороны, (применяется в случае включения в состав участников кредитной сделки), совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор банковского займа (далее – Договор) о нижеизложенном:

принимая во внимание то, что Заемщик и Созаемщик совместно представляют одну сторону, по тексту Договора, именуемую «Заемщик», все права и обязанности Заемщика относятся к Заемщику и Созаемщику в равной степени, Заемщик и Созаемщик выполняют условия Договора и несут обязанности по настоящему Договору солидарно (указывается при наличии Созаемщика).

1. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Қарыз төмендегі мақсатта беріледі: ____________________________________.

(тұрғын үй салу немесе оны сатып алу және (немесе) жөндеу)
1.1. Заем предоставляется на следующие цели: ______________________________________ (строительства жилья либо его покупки и (или) ремонта).
1.2. Банк осы Шарттың талаптарына сәйкес қамтамасыз етіледі, мерзімді, ақылы болады, қайтарылады және мақсатына сай пайдаланылады деген талаптармен Қарызалушыға __________(сомасын санмен және жазумен, валютасын көрсетіңіз) сомасында қарыз береді.
1.2 Банк предоставляет Заемщику заем в сумме________ (сумма цифрами и прописью, валюта) на условиях его обеспеченности, срочности, платности, возвратности, и целевого использования в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3. Қарыз қарыз сомасы берілген сәттен бастап ________________ (_________) күнтізбелік ай мерзіміне беріледі.

1.4. Қарызалушының Банкте ашылған №___ (деректемелерін көрсетіңіз) банктік есепшотына (бұдан әрі мәтін бойынша – Банктік есепшот) ақшаны аударған сәттен бастап Қарыз берілген деп есептеледі. Бұл кезде Бірлесіп қарызалушы ақшаның аталмыш Банктік есепшотқа аударылуына қарсы болмайды (бұл сөйлем Бірлесіп қарызалушы болған жағдайда көрсетіледі).


1.3. Заем предоставляется на срок ___________ (__________) календарных месяцев с момента предоставления суммы займа.

1.4. Заем считается предоставленным с момента зачисления денег на банковский счет Заемщика №________________________________________ (указать реквизиты) открытый в Банке (далее – Банковский счет). При этом, Созаемщик не возражает против зачисления денег на данный Банковский счет (данное предложение указывается при наличии Созаемщика).


1.5. Қарызды пайдаланғаны үшін Қарызалушы Банкке қарыз бойынша мерзімді борыш сомасының жылдық _______ (_________________) (осы Шарттың форматымен компьютерде санмен және жазумен басылады) пайызы есебінен бекітілген сыйақы төлейді, бұл кезде сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі __________ (осы Шарттың және көрсетілген сыйақының форматымен компьютерде санмен және жазумен басылады) құрайды. Сыйақы сомасы бір жыл 365 күн есебінен қарыз қаражатын пайдаланған күнтiзбелiк күндердің нақты саны бойынша есептеледі, Сыйақының тиімді мөлшерлемесін есептеген кезде осы Шарттың 1.9.-тармағында көрсетілген комиссиялар қосылған.
1.5. За пользование займом Заемщик уплачивает Банку фиксированное вознаграждение из расчета 10% (десять) (набирается цифрами и прописью на компьютере, в едином с данным Договором формате) процентов годовых от суммы срочного долга по займу, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения составляет____ (набирается цифрами и прописью на компьютере, в едином с данным Договором формате и формате указанного вознаграждения). Сумма вознаграждения исчисляется исходя из расчета 365 дней в году по фактическому числу календарных дней использования заемных средств. При расчёте эффективной ставки вознаграждения включены комиссии, указанные в пункте 1.9. настоящего Договора.
1.6. Қарызды өтеуді және сыйақыны төлеуді Қарызалушы қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз тәсілмен жүргізеді. Қарызды өтеу және сыйақыны төлеу үшін Қарызалушы өтеудің келесі тәсілін таңдап алды ______________________________ (көрсетіңіз: дифференциалдық/ аннуитеттік/негізгі борышты тепе-тең үлестермен өтеу арқылы/немесе Тараптардың келісімі бойынша белгіленген тәсіл).

Қарызды өтеу және есептелген сыйақыны төлеу келесі кезекте жүзеге асырылады:

1) комиссия сомасы;

2) сыйақы сомасы;

3) негізгі борыш сомасы.

1.6. Погашение займа и уплата начисленного вознаграждения производится Заемщиком наличным либо безналичным способом. Для погашения займа и уплаты вознаграждения Заемщиком был выбран следующий метод погашения________________________(указать дифференцированный/ аннуитетный/ с погашением основного долга равными долями/либо способом, по соглашению Сторон). Погашение займа и начисленного вознаграждения производится в следующей очередности:

1) сумма комиссий,

2) сумма вознаграждения,

3) сумма основного долга.


1.7. Қарызалушы қарызды қайтару және/немесе сыйақыны және/немесе осы Шартта көзделген басқа да төлемдерді төлеу бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, Қарызалушы мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін Банкке қарызды өтеу бойынша ай сайынғы Төлем жасау кестесіне (бұдан кейін «Төлем жасау кестесі») (1-қосымша) сәйкес төленбеген төлемдер сомасының 0,2% мөлшерінде, бірақ банктік қарыз шартының қолданыста болатын әр жылы үшін берілген қарыз сомасының он пайызынан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.
1.7. При нарушении обязательств Заемщиком по возврату займа и/или уплате вознаграждения и/или комиссии и иных, предусмотренных настоящим Договором платежей, Заемщик выплачивает Банку пеню в размере 0,2% от суммы невыплаченных платежей по Графику ежемесячных платежей по погашению займа (далее «График платежей») (Приложение №1), за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного займа за каждый год действия Договора.
1.8. Осы Шартты жасаған күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн өткеннен кейін, бірақ қарыз алған күннен бастап алты ай өткенге дейін мерзімінен бұрын толық/ ішінара өтеген кезде Қарызалушы мерзімінен бұрын өтелген соманың 1% (бір пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.
1.8. При досрочном полном/частичном погашении после истечения 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, но до истечения шести месяцев с даты получения займа, Заемщик уплачивает неустойку в размере 1% (один) процент от суммы досрочно погашенного займа.
Осы Шартты жасаған күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде мерзімінен бұрын ішінара өтеген кезде Қарызалушы мерзімінен бұрын өтелген соманың 1% (бір пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

При досрочном частичном погашении в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора, Заемщик уплачивает неустойку в размере 1% (один) процент от суммы досрочно погашенного займа.


1.9. Несие беру және қызмет көрсетуге байланысты көрсетілетін қызмет үшін алынатын комиссиялардың тізбесі* / Перечень комиссий за услуги, связанных с получением и обслуживанием кредита*

Комиссия мөлшері / Размер комиссий
өтінімді қарастыру үшін ҚҚС салынбайды/

за рассмотрение заявки НДС не облагается

қарызды ұйымдастыру үшін ҚҚС салынбайды /

за организацию займа НДС не облагается

*қаржыландыру түріне қарай қажетті комиссиялар қосылсын
*включать необходимые комиссии в зависимости от вида финансирования
Осы Шарт жасалған күнге дейін төленген комиссиялар төлем жасау дәйегі бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің есебіне қосылған, қалғаны – Банктің Шартқа қол қоятын күні қолданыста болатын ең жоғары тарифтеріне сәйкес алынады. Бұл кезде комиссиялар Банктің сәйкес операцияны жүргізетін күні қолданыста болатын және Қарызалушы үшін белгіленген тарифтеріне сәйкес алынады.
Комиссии, оплаченные до даты заключения настоящего Договора, включены в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по факту оплаты, остальные – в соответствии с максимальными тарифами Банка, действующими на дату подписания Договора. При этом комиссии взимаются в соответствии с тарифами Банка, действующими на дату совершения соответствующей операции и установленными для Заемщика.
1.10.Қарызалушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Төлем жасау кестесінде (1-қосымша) қарастырылған сомада және мерзімдерде, қарыз валютасымен Банктік есепшотқа ақшаны салу арқылы __________________ (көрсетіңіз: ай сайын, тоқсан сайын, мерзім соңында бір уақытта немесе басқа) қарызды өтейді және сыйақыны төлейді. Бұл кезде Қарызалушы осы есепшотта Төлем жасау кестесіне сәйкес төлемді өтеу үшін жеткілікті болатын сомадағы ақшаның болуын қамтамасыз етуге міндетті.
1.10. Погашение займа и уплата вознаграждения производится Заемщиком путем внесения денег на Банковский счет, _______________(указать: ежемесячно, ежеквартально, в конце срока единовременно, или иное) в валюте займа, в сумме и в сроки, предусмотренные Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом, Заемщик обязан обеспечить на данном счете наличие денег в сумме, достаточной для погашения платежа в соответствии с Графиком платежей.
1.11. Қарыз бойынша сыйақыны есептеу Банктік есепшотқа қарыз сомасы аударылған сәттен бастап мерзімді қарыз сомасына жүргізіледі. Барлық қарыз сомасы толық өтелгеннен кейін сыйақы есептеу аяқталады.
1.11. Начисление вознаграждения по займу производится на сумму срочного займа с момента перечисления суммы займа на Банковский счет. Начисление вознаграждения заканчивается после полного погашения всей суммы займа.
1.12. Несиелеудің барлық кезеңі үшін төленуге тиісті жалпы сыйақы сомасы, шарттың талаптарына сәйкес есептелген несие мен сыйақының жиынтық сомасы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Төлем жасау кестесінде көрсетілген.
1.12. Общая сумма вознаграждения, подлежащего выплате за весь период кредитования, суммарное значение кредита и вознаграждения, рассчитанные в соответствии с условиями Договора, указаны в Графике платежей.
1.13. Қарызалушының осы Шарт бойынша міндеттемелерінің қамсыздандыруы – _____________________________________,

(түрін, нарықтық құнын, мекенжайын, кепіл шартының нөмірі мен жасалған күнін, кепілдік түрін көрсетіңіз)

сондай-ақ Қолданыстағы заңнамаға сәйкес өндіріп алу қолдануға болатын басқа да мүлік.


1.13. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору является: ______________________ (приобретаемая квартира покупателем в ЖК Шыгыс по группам 1А, 1Б, 1В), (указать вид, рыночную стоимость, адрес, номер и дата заключения договора залога, вид гарантии), а также иное имущество, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с Действующим законодательством.
1.14. Қарызалушы осы Шарт және/немесе Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, Банк Қарызалушының Банктен, сонымен қатар кез келген басқа Банктерден, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан ашылған банктік есепшоттарынан акцептсіз есептен шығару және/немесе тікелей дебеттеу арқылы қарыз сомасын, есептелген сыйақыны, айыппұл түріндегі тұрақсыздық айыбын, сондай-ақ Банкке төленуге тиісті басқа да төлемдерді осы Шартта және Қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіппен, Қарызалушының Банкте ашылған кез келген банктік есепшотынан банктік есепшотқа ақша аудару арқылы мерзімінен бұрын өндіріп алуға, сондай-ақ сотсыз тәртіппен және/немесе сот тәртібімен іске асыру арқылы кепілге берілген мүліктің құнынан қанағат алуға және/немесе қамсыздандыру міндеттемелерін үшінші тұлғалардың орындауын талап етуге және/немесе үшінші тұлғалар қолданған және/немесе Қолданыстағы заңнамада тыйым салынбайтын басқа тәсілдермен өндіріп алуға қосылуға құқылы.
1.14. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по настоящему Договору, Банк вправе досрочно взыскать сумму займа, начисленное вознаграждение, неустойку, а также иные, причитающиеся Банку платежи путем безакцептного списания и/или прямого дебетования денег с банковских счетов Заемщика, открытых как в Банке, так и в любых иных банках, организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Действующим законодательством, путем перевода денег с любых банковских счетов Заемщика открытых в Банке на банковский счет, а также получить удовлетворение из стоимости залогового имущества путем внесудебной реализации и/или в судебном порядке и/или требовать исполнения обеспечительных обязательств третьими лицами, и/или присоединиться к взысканию, осуществляемому третьими лицами, и/или иными способами, не запрещенными Действующим законодательством.
1.15. Осы Шарт оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Қарызалушы осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады. Қарызалушы осы Шарттың барлық талаптарды орындамау салдары мен талаптары туралы өзіне белгілі екенін растайды. Қарызалушы осы Шартты жасағанға дейін операция жүргізудің жалпы талаптары туралы ережемен танысқанын растайды.
1.15. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору. Заемщик подтверждает, что все условия и последствия не выполнения условий настоящего Договора ему известны. Заемщик подтверждает, что до заключения Договора был ознакомлен с правилами об общих условиях проведения операций.
1.16. Қарызалушының осы Шарт бойынша міндеттемелерін үшінші тұлғаның орындауына рұқсат беріледі.
1.16. Допускается исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору третьим лицом.
1.17. Несие бюросының деректер қорына Банктің Қарызалушы, жасалатын мәміле туралы мәліметтерді, осы Шарт бойынша Қарызалушы мен Банктің өз міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты беруіне, несие бюроларынан несие есептерін шығарып беруге, сонымен қатар несие бюросы және несие тарихын қалыптастыру туралы заңнамаға сәйкес ұсынылуы қажет болуы мүмкін тараптардың өз міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты және басқа да мәліметтерді беруге Қарызалушының жазбаша келісімі болған жағдайда ғана Банк қарыз береді.
1.17. Банк предоставляет заем при наличии письменного согласия Заемщика на предоставление Банком в базу данных кредитных бюро сведений о Заемщике, заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Заемщиком и Банком своих обязательств по настоящему Договору, выдачу кредитных отчетов из кредитных бюро, а также информации, связанной с исполнением Сторонами своих обязательств и иных сведений, предоставление которых может понадобиться в соответствии с законодательством о кредитных бюро и формировании кредитных историй.
1.18. Осы Шартқа Қарызалушыға арналған жадынама тіркелген (2-қосымша).
1.18. К настоящему Договору прилагается Памятка для заемщика (Приложение №2).
Каталог: upload -> iblock -> b14
iblock -> Тест по географии для государственной аттестации общего среднего образования учащихся
iblock -> Бекітемін Ұто директоры Қ. C.Әбдиев 2014ж
iblock -> Л. Н. Гумилев атындағы
iblock -> Решением Президиума Общероссийской общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта России»
iblock -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
iblock -> 007: Координаты «Скайфолл» Режиссер: Сэм Мендес в ролях: Дэниэл Крэйг, Хавьер Бардем, Джуди Денч, Райф Файнс, Бен Уишоу Премьера: 26 октября dvd/Blu-Ray: февраль «Куда мы едем?»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет