Решением Правления тоо «ҚазМұнайГаз Өнімдері»Дата03.07.2016
өлшемі295.14 Kb.
#174279
түріРешение


Үлгілік нысан

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС

Басқармасының

20___ жылғы «_____» ____________

_____ шешімімен бекітілген


Типовая форма

утверждена

решением Правления

ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»

_____от «_____» __________20___ года
Талон жүйесі бойынша мұнай өнімдерін

сатып алу-сату туралы

__________Шарт


«__» __________ 20__ ж.

Договор № ______________

купли-продажи нефтепродуктов по талонной системе
«__» ___________ 20__ г.

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан, бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын, 201_ жылғы «___» _________________ № ____ _______ негізінде әрекет ететін, ___________________, бір тараптан және ____________________атынан, бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын, _________________________негізінде әрекет ететін, _______________________, келесі тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп аталып, төмендегі туралы талон жүйесі бойынша мұнай өнімдерін сатып алу-сату шартын (бұдан әрі – Шарт) жасасты:
Осы Шартта пайдаланылатын терминдер:
Жанар-жағар май құю станциясы/автогаз құю станциясы (бұдан әрі - ЖМҚС/АГҚС) – бұл жабдықтармен жарақтандырылған, мұнай өнімдерінің сақталуын және бөлшек саудада өткізуді қамтамасыз ететін/сұйытылған мұнай газын сақтау және бөлшек сауда арқылы өткізуге арналған, Талонның иесі Талонды ұсыну арқылы белгіленген тәртіпте Тауарды алуға құқылы болатын технологиялық кешендер;

«Талон» – Сатушымен бекітілген, оған тиесілі, Сатып алушыға тапсырылатын, қатаң есептеме бақылау құжаты, cәйкестендіру сипаттамаларына ие болатын: сериясы, нөмірі, су белгісі, белгілі бір қолдану мерзімі болатын, осы мерзім ішінде Сатып алушы Тауарды қабылдауға міндеттенеді, оны көрсеткен кезде Сатушы Сатып алушыға аталған талонда көрсетілген Тауардың көлемі мен түрін жанар-жағар май құю станцияларында беруге міндеттенеді;

«Тауар» – Талонның жарамдылық мерзімі ішінде белгіленген тәртіпте жанар-жағар май құю станцияларында Талонның иесіне тапсыруға жататын белгілі бір атаудағы мұнай өнімдері. Тауардың өлшем бірлігі – литр;

Мұнай өнімдері – бензин, дизель отыны*, қысқы дизель отыны**, сұйытылған мұнай газы;

* - сүзгілеудің орташа температурасы нормаланбайды.

** - сүзгілеудің шекті температурасы 20ºС төмен емес, өткізу мерзімі 15 желтоқсаннан 31 наурызға дейін.

«Талонды иеленуші» – осы Шарт аясында ЖМҚС/АГҚС -ға Талонды ұсынатын сатып алушы немесе өзге тұлға;

«Талонның номиналы» – Тауардың көлемі және түрі;

«Талонның жарамдылық мерзімі» – Сатып алушы Талонды иеленушінің ЖМҚС/АГҚС -дан Тауарды қабылдауды қамтамасыз етуге міндетті болатын мерзім, ол Талонның келесі жағында көрсетіледі және алдағы мерзімге ұзартуға жатпайды.


  1. Шарттың мәні

1.1. Сатушы Сатып алушыға Талондарды осы Шартта белгіленген көлемінде, сұрыпталымы мен номиналында тапсыруға, сондай-ақ, Талонды иеленушінің ЖМҚС/АГҚС -да осы Шартпен белгіленген тәртіпте тиісті Талонды ұсынған кезінде Талонды иеленушіге Талонның тиісті номиналы, белгіленген түрі, көлемінде Тауарды тапсыруға міндеттенеді.

1.2. Сатып алушы Шарттың аясында Талондарды Талонның жарамдылық мерзімі ішінде қабылдауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ осы Шартпен көзделген тәртіпте Тауардың құнын төлеуге міндеттенеді.

1.3. Сатып алушының Тауарға меншік құқығы осы Шарттың талаптарына сәйкес Талондарды алған кезінен бастап туындайды.

1.4. Талондарды тапсырған кезінен бастап ЖМҚС/АГҚС -да Тауарды тапсырған кезіне дейін Талонның жарамдылық мерзімі ішінде ЖМҚС/АГҚС -да Тауардың болуын қамтамасыз етуге міндетті.
2. Талондар мен Тауарды қабылдап

алу және тапсыру
2.1. Сатушының Талондарды тапсыруы және оны Сатып алушының қабылдауы алдын-ала төлемге шотты тапсырған кезінен бастап 3 (үш) банк күнінен кешіктірмей, Сатып алушы 100 % алдын-ала төлемді жүзеге асырғаннан кейін, Шарттың Тараптарымен (уәкілетті өкілдерімен) келісілген көлемі мен номиналында, Сатушының орналасқан орнында жүзеге асырылады.

2.2. Талондар Сатып алушыға немесе оның уәкілетті өкіліне, соңғысының Талондарды алуға тиісті үлгіде ресімделген сенімхатты ұсынған уақытта, сондай-ақ, өкілдің жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын ұсынған уақытта тапсырылады.

2.3. Сатып алушы немесе оның уәкілетті өкілі осы Шарттың талаптарына сәйкес Талондарды қабылдау кезінде тиісті шығыс жүкқұжатына қол қойғаннан кейін Сатушы Талондарды тапсыру бойынша өз міндеттемелерін орындаған деп саналады және Сатып алушы Сатушыдан қандай-да бір ақауларды жоюды және/немесе осымен байланысты Талондарды ауыстыруды талап етуге құқығы жоқ.

2.4. Талон бланкісінде екі Тараптың да тиісті мөрлерінің түпнұсқалары және Талонның жарамдылық мерзімі Талонның келесі жағында көрсетілген жағдайда, жарамды болып саналады және ЖМҚС/АГҚС -ға қызмет көрсетуге қабылданады (жеке тұлғалар үшін - қолдары).

2.5. Сатушыдан Сатып алушыға осы Шартта белгіленген тәртіпте талондардың кездейсоқ бүліну, жоғалу, бұзылу қаупі тиісті шығыс жүкқұжаттары бойынша Талондарды қабылдап алған кезінен бастап ауысады. Сонымен қатар, сериясын, нөмірін, штрих кодын, су белгісін анықтау мүмкін болмайтын, яғни сәйкестендіруге жатпайтын Талон, ЖМҚС/АГҚС -ға қызмет көрсетуге қабылданбайды және қолма-қол ақшаға ауыстыруға және/немесе алмастыруға жатпайды.

2.6. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Сатушыдан Сатып алушыға оларды тапсырғаннан кейін талондарды жоғалтқан (ұрлану, жоғалу, бүліну және т.б.) жағдайда, ЖМҚС/АГҚС -да осындай Талондар арқылы үшінші тұлғалармен жасалған барлық операциялар Сатып алушымен жасалған деп саналады, осымен байланысты туындауы мүмкін барлық шығындар мен зияндарды Сатып алушы дербес өткереді және Сатушыдан ақша қаражаттарын қайтаруды және/немесе Тауарды тапсыруды талап етуге құқығы жоқ.

Сатып алушы Сатушыға жоғалтқан Талондарды қалпына келтіру туралы жазбаша өтінішпен жүгінуге құқылы. Сатушы Сатып алушының өтінішін Талондардың келесі жағында көрсетілген Талондардың жарамдылық мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн өткеннен соң ғана қарастыруға қабылдайды.

Сатушы жоғалған (ұрланған, бүлінген және т.б.) Талондарды егер ол Талондар бойынша Сатушының ЖМҚС/АГҚС -ында Тауарды беру жүзеге асырылмаған жағдайда ғана қалпына келтіреді. Қалпына келтіруге жататын бланкілер құны Талонның бір бланкісіне 7 (жеті) теңге есебінен белгіленеді.

Қалпына келтірілген Талондарды Сатып алушыға беру оларды беру кезінде «Бағаларына мемлекеттік реттеу белгіленген бөлшек саудада өткізілетін мұнай өнімдеріне шекті бағаны айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 2 наурыздағы № 287 қаулысына сәйкес белгіленген Тауардың бағасы бойынша жүргізіледі.

Сатып алушыға мұнай өнімдері бағаларына мемлекеттік реттеу белгіленбеген Талондарын қалпына келтіру Талондарды беру кезіндегі бағалар бойынша жүргізіледі.

2.7. Сатып алушы белгіленген тәртіпте алынған Талондарды бір Талон бланкісіне 7 (жеті) теңге есебімен, Талондар бланкілерін қайтарудың ресми жазбаша өтінішінен кейін, сондай-ақ айырбастауға жататын бланкілер құнын төлеп, басқа номиналды Талондарға айырбастауға құқылы. Сондай-ақ, жаңа Талондардың көлемі мен номиналы айырбас жасау күні Сатып алушының Сатушы шотындағы сомасына байланысты анықталады.

2.8. Талондар Сатушының Қазақстан Республика-сының бүкіл аумағындағы ЖМҚС/АГҚС -ларында жарамды.

2.9. Талонды иеленушіге Тауардың белгілі бір түрі мен көлемін тапсыру көлік құралына құю арқылы бір уақытта толық көлемде ЖМҚС/АГҚС -ға ұсынылатын Талон номиналына сәйкес жүзеге асырылады.

2.10. Сатушы Тауарды Талонның жарамдылығы мерзімінде ғана босатады. Талонның келесі жағында көрсетілген оның шектеулі жарамдылық мерзімі болады.

2.11. Сатып алушының (Талонды иеленушінің) Тауарды Талондарда белгіленген мерзімде таңдап алмауы (қабылдамауы) Сатушыға осы Шартты орындаудан бас тарту құқығын береді.

Егер Тауар таңдап алынбаса (қабылданбаса), ал тиісінше талондардың жарамдылық мерзімі өтіп кетсе немесе өтіп бара жатса (осы тармақтың үшінші бөлігін ескере отырып), Сатушы Сатып алушының шотына таңдап алынбаған Тауар бойынша қаражатты қайтаруды жүргізуге немесе бір Талон бланкісіне 7 (жеті) теңге есебінен бланк құнын төлегеннен кейін Тараптардың келісімі бойынша осындай Тауардың құнына қайта есептеуді жүргізуге құқылы.

Сонымен қатар, Сатып алушының шотына таңдап алынбаған Тауар бойынша қаражатты қайтаруды немесе таңдап алынбаған Тауардың құнына қайта есептеу жүргізуді Сатушы Сатып алушының талондардың жарамдылық мерзімі өткенге дейін 30 күнтізбелік күннен бұрын емес, бірақ талондардың жарамдылық мерзімі өткеннен кейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей жолданған жазбаша өтініші бойынша жүзеге асырады..


  1. Тауардың бағасы

3.1. Тауардың бағасын Сатушы меншік құқығын тапсырған күніне белгілейді және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген барлық салықтар мен алымдар енеді.

  1. Есеп айырысу тәртібі

4.1. Сатып алушы осы Шарттың 4.3.-тармағында белгіленген тәртіпте осы Шарт бойынша Тауар құнына төлем жасауды алдын-ала төлемді жасау үшін Сатушының тиісті шотын ұсынған кезінен бастап 3 (үш) банк күнінен кешіктірмей, Сатып алушымен өтінім білдірілген мұнай өнімдерінің тең көлеміне 100 % (жүз пайыз) мөлшерінде жүргізеді.

4.2. Алдын-ала төлемге шот шотты ұсынған күніне Сатушымен белгіленген мұнай өнімдерінің бағаларына сәйкес ұсынылады.

Бағаларына мемлекеттік реттеу белгіленген мұнай өнімдеріне бағалар меншік құқығын беру күнінде өзгерген жағдайда, Сатушы Тауарға меншік құқығын тапсырған кезіне белгіленген баға бойынша талондарды тапсыруды жүзеге асырады.

4.3. Осы Шарттың шеңберінде жүзеге асырылатын барлық есеп айырысу Сатып алушымен ұлттық валюта - теңгемен, Сатушының банктік шотына ақшаны аудару арқылы (қолма-қол ақшасыз төлемдер) немесе егер шарттың жалпы сомасы 1000 айлық есептік көрсеткіштен аспаған жағдайда, Сатушының кассасына қолма-қол ақша қаражатын енгізу арқылы жүзеге асырылады.

4.4. Төлем жасау күні Сатушының банктік шотына немесе Сатушының кассасына ақшаның нақты түскен күні саналады.

4.5. Осы Шарттың 4.1-тармағына сәйкес Тауар құнын төлеуді мерзімінен қалдырған жағдайда, Тауардың тиісті көлеміне төлем жасау бойынша Сатып алушының міндеттемелері орындалмаған деп саналады және Тауар бағасының өзгеруі тәуекелін Сатып алушы өткереді.

Бұл жағдайда Сатушы тиісті есеп айырысуды жүргізуге және Сатып алушыға бағалық өзгерістерді есепке ала отырып жаңа шотты ұсынуға құқылы.
  1. Тауардың сапасы

5.1.Тауардың сапасы аталған Тауар түріне әзірленген 013/2011 КО ТР «Автомобиль мен әуе бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыш үшін отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы» Кеден Одағының техникалық регламентіне (Кеден Одағы Комиссиясының 2011 жылғы 18 қазандағы №826 шешімімен бекітілген), стандарттарға (МемСТ және ТЕ және т.б.) сәйкес келуі тиіс және дайындаушы зауыттың/жеткізушінің техникалық сапа паспортымен, сәйкестік декларациясымен немесе 013/2011 КО ТР қарастырылған жағдайда, сәйкестік сертификатымен расталады.

5.2. Тауардың сапасы бойынша талаптар осы Шарттың шеңберінде ЖМҚС/АГҚС -да осындай Тауарды алғандығын растайтын, сондай-ақ Тауардың белгіленген сапаға сәйкессіздігін растайтын құжаттардың (чектер, шығыс жүкқұжаты, тәуелсіз аккредиттелген зертхананың ресми қорытындысы және т.б.) түпнұсқаларын ұсынған жағдайда, ЖМҚС/АГҚС -да осындай Тауарды алған кезінен 14 (он төрт) күнтізбелік күннің ішінде қарастыруға қабылданады. Тауардың сапасы бойынша талаптар екі Тараптың да өкілдерінің қатысуымен, тәуелсіз аккредиттелген сынақтау зертханасы өткізген ЖМҚС/АГҚС -дағы сыйымдылықтан Тауардың осындай түрін алған кезінен бастап 2 (екі) күнтізбелік күннің ішінде таңдап алынған Тауардың сынамасының қорытындысы бойынша қарастырылады.

5.3. Аккредиттелген зертхананың Тауардың сапасына қатысты талдау жүргізу бойынша шығындарын, жұмсалған қаражатын төлеу Сатып алушыға жүктеледі.


6. Тараптардың міндеттері
6.1. Сатушының міндеттері:

6.1.1. Сатып алушының уәкілетті өкіліне Талондарды осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімде Талондарды алуға Сатып алушы берген тиісті сенімхаты негізінде тапсыруға;

6.1.2. Тиісті Талоның жарамдылық мерзімі ішінде Сатып алушының төлем жасау бойынша өз міндеттемелерін уақытылы және тиісті деңгейде орындағаны жағдайда, ЖМҚС/АГҚС -да Сатып алушыға Талонды иеленуші ұсынған Талонның номиналына сәйкесетін тиісті сапасында, көлемі мен түрінде Тауарды тапсыруға;

6.1.3. Сатып алушы алдында берешек туындаған жағдайда ақша қаражатын қайтаруды Шарттың № 1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жүргізу қажет.

6.2. Сатып алушының міндеттері:

6.2.1. осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімде Тауардың құнын төлеуді жүргізуге.

6.2.2. Сатушыдан Талондарды осы Шартпен белгіленген тәртіпте және мерзімде қабылдауға;

6.2.3. Талондардың жоғалуы немесе механикалық бұзылуына жол бермеу мақсатында, осы Шарттың шеңберінде Сатушыдан алынған Талондардың сақталуын қамтамасыз етуге.

6.2.4. Тиісті Талонның жарамдылық мерзімі ішінде осы Шартпен белгіленген тәртіпте ЖМҚС/АГҚС -да Талонды көрсету арқылы осындай Талонның номиналына сәйкес Тауарды алуды қамтамасыз етуге (Тауардың белгілі түрі мен көлемін алу үшін барлық қажетті әрекеттерді жүргізуге).

6.2.5.Өрт қауіпсіздігі ережесін және Сатушының ЖМҚС/АГҚС -ында белгіленген өзге ережелерді сақтауға.

6.3. Тараптардың міндеттері:

6.3.1. Бірін-бірі өздерінің заңды және/немесе почталық мекенжайының, телефон нөмірлерінің, сондай-ақ, өздерінің банктік және өзге де деректемелерінің өзгергендігі туралы шұғыл хабарлауға міндетті.


7. Дүлей күш мән-жайлары
7.1. Осы Шарт бойынша Тараптар өзінің міндеттемелерін орындамау егер дүлей жағдайлары салдарынан яғни төтенше және осы шарттармен болжанбаған жағдайларымен (өрт, жер сілкінісі, су тасқыны және басқа да табиғи апаттық жағдайлар, індет, әскери жағдайлар, дайындаушы-зауыттың жөндеу жұмыстарына (авария) тоқтатылуы, осы Шарт бойынша Тараптармен өзінің міндеттемелерін орындауға бөгет болатын мемлекеттік органдармен актілердің шығарылуы) және т.б. болған екенін дәлелдесе, Тараптар міндеттемелерді орындау жауапкершілігінен босатылады

7.2. Дүлей күш мән-жайлары туындаған жағдайда, Тараптар шұғыл түрде бір-біріне хабарлайды.

7.3. Форс-мажор мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап оларды растау үшін уәкілетті мемлекеттік органның немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының құжатын ұсынуға міндетті.

7.4. Дүлей күш мән-жайлары 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық созылатын болса, кез-келген Тарап осы Шартты міндетті түрде өзара есеп айырысу жүргізумен, Шартты болжанған бұзылатын күніне дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын бастамашылық жасайтын Тарап келесі Тарапты жазбаша ескерту арқылы осы Шартты бұзуға құқылы.


8. Тараптардың жауапкершілігі және

дауларды шешу тәртібі
8.1. Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Шарттың талаптарына сәйкес осы Шарт бойынша жауапкершілікте болады.

8.2. Сатып алушы:

Шарт бойынша алынған Талондардың жоғалғаны;

осы Шарттың талаптарына сәйкес Талондардың тиісті көлемін алу үшін Сатып алушы өкілінің келмеуі немесе уақытылы келмеуі;

ЖМҚС/АГҚС -да Шарттың талаптарымен белгіленген мерзімде Тауарды қабылдамауы нәтижесінде туындауы мүмкін салдарға толық жеке жауапкершілікте болады;

8.3. Сатып алушы осы Шарттың талаптарымен белгіленген тәртіпте ЖМҚС/АГҚС -да Тауардың белгілі бір көлемі мен түрін алуға байланысты Талон иелерінің барлық әрекеттеріне жауапкершілікте болады.

8.4. Дайындаушы зауыттардан мұнай өнімдерін тиеп-жөнелтудегі тоқталыстарға, сондай-ақ, уәкілетті органдардың тиеп-жөнелтуде артықшылықты бағыттарын белгілеуге байланысты Сатушының ЖМҚС/АГҚС-те мұнай өнімдері болмаған жағдайда, Сатушы аталған мән-жайлар жойылған кезге дейін талондарды беруді тоқтата тұру құқығын өзіне қалдырады.

8.5. Сатушы тікелей бақылау жасай алмайтын, кейіннен қызмет көрсетуді уақытша тоқтатуға әкеп соғатын, сондай-ақ, егін егу және жинау жұмыстары кезеңінде Тауарды жеткізудегі тоқталыстарға, техникалық құралдардың жұмысындағы ақауларға, бағдарламалық қамтамасыз ету, энергиямен жабдықтаудың жаңылыстарына Сатушы жауапкершілікте болмайды.

8.6. Барлық туындауы мүмкін келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешеді. Тараптармен келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сотта шешіледі.
9. Шартты бұзу тәртібі
9.1. Осы Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Шартқа сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

9.2. Кез-келген Тарап келесі Тарапты Шартты тоқтатудың болжанған күніне дейін 5 (бес) күн бұрын міндетті түрде жазбаша ескертумен, келесі жағдайларда осы Шарттан мерзімінен бұрын бас тарта алады:

Талондардың келесі жағында белгіленген мерзімде Тауарды Сатып алушы таңдап алмаған жағдайда;

осы Шартпен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған басқа да негіздемелер бойынша.

9.3. Шартты мерзімінен бұрын тоқтатқан немесе Сатып алушы осы Шарттың қолданылу мерзімі шеңберінде Талондарды қайтарған жағдайда, Сатып алушы Сатушының бір Талон бланкісіне 7 (жеті) теңге есебінде кеткен шығындарын, сондай-ақ Шартты бұзу күніне Шартты бұзумен байланысты өзге де нақты шығындарды өтеуі тиіс.

9.4. Шартты мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда, Тараптар өзара толық есеп айырысуды жүргізуге міндеттенеді.


10. Шарттың қолданылу мерзімі
10.1. Осы Шарт оған екі Тарап қол қойған кезінен бастап күшіне енеді және 20__ жылғы «___» желтоқсанға дейін қолданылады.

10.2. Если за 30 календарных дней до момента истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не потребует его расторжения, действие Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год на тех же условиях.


11. Ескертулер мен хабарламалар
11.1. Шартты орындауға немесе оған байланысты Шарттың бір Тарапының келесі Тарапына жолданатын барлық хабарламалар, ескертулер, ұсыныс-хаттар мен өзге де құжаттар жазбаша нысанда жасалуы тиіс және өз қолымен жеткізілуі тиіс немесе Шарттың 14-тарауында көрсетілген мекенжайларға курьермен, хабарламасын алумен тапсырысты хатпен, экспресс-почтамен, электронды почтамен немесе алдағы уақытта түпнұсқасын жөнелтумен факс арқылы алған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күннің ішінде жөнелтілуі мүмкін.

11.2. Барлық ескертулер, хабарламалар, ұсыныстар мен өзге құжаттар Тараптардың бірінің алған құжатында көрсетілген мерзімде тиісті деңгейде алғаннан кейін олардың қайсысы кешірек түседі, соған байланысты күшіне енеді.

11.3. Сатушы Шарттың 14-тарауында көрсетілген Сатып алушының электронды мекенжайына және ұялы телефонына SMS-хабарлама/хат жөнелте алады.

11.4. Тараптар бір-біріне Шарт бойынша хат-хабар алмасу үшін өзге мекенжайларды (мекенжайды) хабарлай алады.


12. Құпиялылық
12.1. Тараптар осы Шарттың мәтіні, сондай-ақ, Тараптармен Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындау барысында бір-біріне тапсырылған барлық ақпарат көлемін келесі Тараптың құпия ақпараты (заңнамамен рұқсат етілетін шегінде – коммерциялық құпия) деп санауға келісті.

12.2. Әрбір Тарап келесі Тараптың жазбаша келісімінсіз Шартты орындау барысында алынған оның құпия ақпаратын үшінші тұлғаларға ешқандай тәсілдермен болсын жарияламау туралы өзіне міндеттеме қабылдайды.

12.3. Әрбір Тарап келесі Тарапқа Шарттың талаптарын бұза отырып оның құпия ақпаратын жариялаумен келтірілген барлық шығындарды толық көлемде орнын толтыруға міндеттенеді.

12.4. Құпиялылық талаптары осы Шарттың қолданылуы аяқталған күннен бастап үш жыл бойы күшінде қалады.


13. Қорытынды ережелер
13.1. Осы Шартқа қол қойғаннан кейін Тараптар арасындағы барлық алдыңғы келіссөздер мен хат жазысу заңды күшін жояды.

13.2. Осы Шарттың барлық қосымшалары, Шартқа қосымша келісімдер оның ажырамас бөліктері болып табылады.

13.3. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар егер олар жазбаша нысанда жасалса, екі Тараптың уәкілетті өкілдерімен қол қойылса және мөрлерімен бекітілсе ғана жарамды деп саналады.

13.4. Тараптардың бірде-бірі осы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін келесі Тараптың алдын-ала жазбаша келісімін алмай үшінші Тарапқа бере алмайды.

13.5. Шарт Тараптары қайта ұйымдастырылғаны жағдайында, ол бойынша  құқықтар мен міндеттер құқық мұрагеріне өтеді. Сонымен қатар, келесі тарапты ескерткен жағдайда, қайта ұйымдастырылу аяқталғаннан кейін құқық мұрагерімен Шарттың Қосымша келісіміне қол қойылады.

13.6. Шартпен қарастырылмаған барлық қалған жағдайларда, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада, әрбір Тарап үшін бір данада жасалған.


Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚазМұнайГаз Өнімдері», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________, действующего на основании ___________________ от «___» _____________ 201_ года № ____, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор купли-продажи нефтепродуктов по талонной системе (далее – Договор) о нижеследующем:
Термины, используемые в настоящем Договоре:
Автозаправочная станция/ автогазозаправочная станция (далее - АЗС/АГЗС) - это технологические комплексы, оснащенные оборудованием, обеспечивающие хранение и розничную реализацию нефтепродуктов /предназначенные для хранения и розничной реализации сжиженного нефтяного газа, на которых на которых владелец Талона вправе получить Товар в установленном порядке, посредством предъявления Талона;

«Талон» утвержденный Продавцом контрольный документ строгой отчетности, принадлежащий Продавцу, передаваемый Покупателю, обладающий идентификационными характеристиками: серией, номером, водяным знаком, имеющий определенный срок действия, в течение которого Покупатель обязан

обеспечить принятие Товара, при предъявлении которого Продавец обязуется передать Покупателю Товар на автозаправочной станции в количестве и наименования, указанных на Талоне;«Товар» – нефтепродукты определенного наименования, подлежащие передаче Владельцу Талона в установленном порядке на автозаправочной станции в течение срока действия Талона. Единица измерения Товара - литр;

«Нефтепродукты» - бензин, дизельное топливо*, дизельное топливо зимнее**, сжиженный нефтяной газ;

* - средняя температура фильтруемости не нормируется;

** - предельная температура фильтруемости не ниже -20ºС. , период реализации с 15 декабря по 31 марта.

«Владелец Талона» – покупатель или иное лицо, предъявившее Талон на АЗС/АГЗС в рамках настоящего Договора;

«Номинал Талона» – количество и вид Товара;

«Срок действия Талона» – срок, в течение которого Покупатель обязан обеспечить принятие Товара на АЗС/АГЗС Владельцем Талона, который указывается на обратной стороне Талона и не подлежит дальнейшему продлению.
1.Предмет Договора
1.1.Продавец обязуется передать Покупателю Талоны в количестве, ассортименте и номиналом, определенными условиями настоящего Договора, а также передать Владельцу Талона Товар определенного наименования, в количестве, соответствующем номиналу Талона, при предоставлении последним на АЗС/АГЗС соответствующего Талона в установленном настоящим Договором порядке.

1.2.Покупатель в рамках Договора обязуется принять Талон, обеспечить принятие Товара в течение срока действия Талона, а также произвести оплату стоимости Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.3. Право собственности на Товар возникает у Покупателя с момента получения Талонов в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.4. С момента передачи Талонов до момента передачи Товара на АЗС/АГЗС, в течение срока действия Талонов, Продавец обязан обеспечить наличие Товара на АЗС/АГЗС.


2.Прием и передача Талонов и Товара
2.1. Передача Талонов Продавцом и их приемка Покупателем осуществляются в месте нахождения Продавца, в количестве и номиналом, согласованными Сторонами Договора (уполномоченными представителями), после осуществления Покупателем 100 % предоплаты не позднее 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на предоплату.

2.2. Талоны передаются непосредственно Покупателю либо его уполномоченному представителю при предъявлении последним надлежащим образом оформленной доверенности на получение Талонов, а также при предъявлении представителем оригинала документа, удостоверяющего его личность.

2.3. После подписания Покупателем или его уполномоченным представителем соответствующей расходной накладной при приеме Талонов, согласно условиям настоящего Договора, Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче Талонов, и Покупатель не вправе требовать от Продавца устранения каких-либо дефектов и/или связанной с этим замены Талонов.

2.4. Талон считается действительным и принимается к обслуживанию на АЗС/АГЗС только при наличии на бланке Талона оригиналов соответствующих печатей обеих Сторон и указания на срок действия Талона на обратной стороне Талона (для физических лиц - подписи).

2.5. Риски случайной гибели, порчи, утраты (риски за сохранность) Талонов переходят от Продавца к Покупателю с момента приема Талонов по соответствующей расходной накладной, в порядке, определенном настоящим Договором. При этом Талон, не подлежащий идентификации, по которому не предоставляется возможным установить серию, номер, штрих-код, водяной знак, не принимается к обслуживанию на АЗС/АГЗС и не подлежит замене и/или обмену на наличные деньги.

2.6. В случае утраты (хищения, утери, порчи и т.п.) Талонов после их передачи от Продавца к Покупателю, в соответствии с условиями настоящего Договора, все операции посредством таких Талонов, совершенные третьими лицами на АЗС/АГЗС, будут считаться совершенными Покупателем, все расходы и убытки, которые могут возникнуть в связи с этим, Покупатель несет самостоятельно и не вправе требовать от Продавца возврата денежных средств и/или передачи Товара.

Покупатель вправе письменно обратиться к Продавцу с просьбой о восстановлении утраченных им Талонов. Обращение Покупателя принимается Продавцом к рассмотрению не ранее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня истечения срока действия Талонов, указанного на оборотной стороне Талонов.

Продавец восстанавливает утерянные (украденные, испорченные и т.п.) Талоны только в том случае, если по данным Талонам не была осуществлена передача Товара на АЗС/АГЗС Продавца. Стоимость бланков, подлежащих восстановлению, определятся  из расчета 7 (семь) тенге за один бланк Талона.

Выдача восстановленных Талонов Покупателю производится по цене на Товар, установленной на момент выдачи в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2012 года № 287 «Об утверждении правил определения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен».

Выдача восстановленных Талонов Покупателю на нефтепродукты, на которые не установлено государственное регулирование цен, осуществляется по действующим ценам Продавца, на момент выдачи Талонов.

2.7. Покупатель вправе обменять полученные в установленном порядке Талоны на Талоны другого номинала после официального письменного обращения, возврата бланков Талонов, а также оплаты стоимости бланков, подлежащих обмену, из расчета 7 (семь) тенге за один бланк Талона. При этом количество и номинал новых Талонов определяется исходя из суммы, которой Покупатель располагает на счете Продавца на день обмена.

2.8. Талоны действуют на АЗС/АГЗС Продавца по всей территории Республики Казахстан.

2.9. Передача определенного вида и количества Товара Владельцу Талона осуществляется в соответствии с номиналом предъявленного на АЗС/АГЗС Талона, единовременно, в полном объеме, путем заправки транспортного средства.

2.10. Товар отпускается Продавцом только в течение срока действия Талона. Талон имеет ограниченный срок действия, указанный на обратной стороне Талона.

2.11. Невыборка (непринятие) Покупателем (Владельцем Талона) Товара в установленный на Талонах срок дает Продавцу право отказаться от исполнения настоящего Договора.

В случае если Товар не выбран (не принят), а срок действия соответствующих талонов истек или истекает (с учетом части третьей настоящего пункта), Продавец вправе произвести возврат средств на счет Покупателя за невыбранный Товар либо по согласованию Сторон произвести перерасчет стоимости такого Товара после уплаты стоимости бланков из расчета 7 (семь) тенге за один бланк Талона.

При этом возврат средств на счет Покупателя за невыбранный Товар либо перерасчет стоимости невыбранного Товара осуществляется Продавцом по письменному обращению Покупателя, направленному Продавцу в срок не ранее 30 календарных дней до истечения срока действия талонов, но не позднее 30 календарных дней после истечения срока действия талонов.
3.Цена Товара
3.1. Цена Товара  устанавливается Продавцом на день передачи права собственности и включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан

4. Порядок расчетов
4.1. Оплата стоимости Товара по настоящему Договору производится Покупателем в размере 100 % (сто процентов) пропорционально объему нефтепродуктов, заявленных Покупателем, в порядке, определенном в п. 4.3. настоящего Договора, не позднее 3 (трех) банковских дней с момента выставления Продавцом соответствующего счета на предоплату.

4.2. Счет на предоплату выставляется в соответствии с ценами на нефтепродукты, установленными Продавцом на день выставления счета.

В случае изменения цен на нефтепродукты, на которые установлено государственное регулирование, на дату передачи права собственности, Продавец осуществляет передачу талонов по цене, установленной на момент передачи права собственности на Товар.

4.3. Все расчеты, осуществляемые в рамках настоящего Договора, производятся Покупателем в национальной валюте – тенге, путем перечисления денег на банковский счет Продавца (безналичного платежа) либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца в случае, если общая сумма Договора не превышает 1000 месячных расчетных показателей.

4.4. Днем оплаты считается день фактического поступления денег на банковский счет Продавца либо в кассу Продавца.

4.5. В случае просрочки оплаты стоимости Товара согласно п. 4.1. настоящего Договора, обязательства Покупателя по оплате соответствующего количества Товара считаются неисполненными, и риск изменения цены Товара несет Покупатель.

В этом случае Продавец вправе произвести соответствующий перерасчет и выставить Покупателю новый счёт с учётом ценовых изменений.
5. Качество Товара
5.1. Качество Товара должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 826), стандартам (ГОСТам, ТУ и др.), разработанным на данный вид Товара, и подтверждаться паспортом качества завода – изготовителя/поставщика, декларацией соответствия либо в случаях, предусмотренных ТР ТС 013/2011, - сертификатом соответствия.

5.2. Претензии по качеству Товара принимаются к рассмотрению в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения такого Товара на АЗС/АГЗС, при условии предоставления оригиналов документов, подтверждающих получение такого Товара на АЗС/АГЗС в рамках настоящего Договора, а также несоответствие Товара установленному качеству (чеки, расходная накладная, официальное заключение независимой аккредитованной лаборатории и др.). Претензии по качеству Товара рассматриваются только по результатам проводимых независимой аккредитованной лабораторией испытаний проб Товара, отобранных в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения такого Товара с емкости на АЗС/АГЗС, в присутствии представителей обеих Сторон.

5.3. Расходы, затраты по проведению анализа аккредитованной лабораторией по качеству Товара возлагаются на Покупателя.
6.Обязанности Сторон
6.1. Обязанности Продавца:

6.1.1. Передать Талоны уполномоченному представителю Покупателя в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре, на основании соответствующей доверенности Покупателя на получение Талонов.

6.1.2. В течение срока действия соответствующего Талона при условии своевременного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и виде, соответствующим номиналу Талона, предъявленного Владельцем Талона на АЗС/АГЗС;

6.1.3. В случае возникновения задолженности перед Покупателем произвести возврат денежных средств по форме согласно Приложения №1 к Договору.

6.2. Обязанности Покупателя:

6.2.1. Производить оплату стоимости Товара в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре.

6.2.2. Принять Талоны от Продавца в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.

6.2.3. Обеспечить сохранность Талонов, полученных от Продавца в рамках настоящего Договора, с целью недопущения их утраты или механического повреждения.

6.2.4. В течение срока действия соответствующего Талона обеспечить получение Товара (произвести все необходимые действия для получения определенного вида и количества Товара) в соответствии с номиналом такого Талона, путем его предъявления на АЗС/АГЗС в порядке, определенном настоящим Договором.

6.2.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и иные правила, установленные на АЗС/АГЗС Продавца.

6.3. Обязанности Сторон:

6.3.1. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга об изменениях своих юридических и/или почтовых адресов, номеров телефонов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.


7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему договору, если они докажут, что неисполнение обязательств было вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами (пожаром, землетрясением, селем и прочими природными стихийными явлениями, эпидемиями, военными действиями, остановкой завода-изготовителя на ремонт (аварией), изданием государственными органами актов, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору), и т.п.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно уведомляют о них друг друга.

7.3. Сторона, ссылающаяся на форс - мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ уполномоченного государственного органа либо Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

7.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор путем письменного уведомления другой стороны за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора, с обязательным проведением взаиморасчетов.


8. Ответственность Сторон и порядок

разрешения споров
8.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.

8.2. Покупатель самостоятельно несет полную ответственность за последствия, которые могут возникнуть в результате:

утраты полученных по Договору Талонов;

неявки или несвоевременной явки представителя Покупателя для получения соответствующего количества Талонов, в соответствии с условиями Договора;

непринятие Товара на АЗС/АГЗС в установленный условиями Договора срок.

8.3. Покупатель несет ответственность за все действия Владельца Талонов в связи с получением им определенного количества и вида Товара на АЗС/АГЗС в порядке, определенном условиями Договора.

8.4. В случае отсутствия нефтепродуктов на АЗС/АГЗС Продавца вызванных перебоями отгрузок нефтепродуктов от заводов-изготовителей, а также установлений уполномоченными органами приоритетных направлений отгрузок Продавец оставляет за собой право приостановить передачу талонов до момента устранения указанных обстоятельств.

8.5. Продавец не несет ответственности за отказы в работе технических средств, сбои программного обеспечения, систем энергоснабжения, над которыми Продавец не имеет прямого контроля, но которые могут повлечь за собой временную приостановку обслуживания, а также за перебои в поставках Товара в период посевных и уборочных работ.

8.6. Все разногласия, которые могут возникнуть, Стороны решают путем переговоров. В случае не достижения соглашения Сторонами споры решаются в суде в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
9. Порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Договором.

9.2. Любая из Сторон имеет право досрочно отказаться от настоящего Договора с обязательным письменным уведомлением другой Стороны за 5 (пять) дней до предполагаемой даты прекращения Договора:

в случае невыборки Покупателем Товара в срок, установленной на обратной стороне Талонов

по другим основаниям, предусмотренным и действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

9.3. В случае досрочного прекращения Договора или возврата Покупателем Талонов в рамках срока действия настоящего Договора Покупатель обязан возместить затраты, понесенные Продавцом, из расчета 7 (семь) тенге за один бланк Талона, а также иные фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день расторжения.

9.4. В случае досрочного прекращения Договора Стороны обязуются произвести полный взаиморасчет.


10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до « » декабря 20__г.

10.2. Если за 30 календарных дней до момента истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не потребует его расторжения, действие Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год на тех же условиях.


11. Уведомления и сообщения
11.1. Все извещения, уведомления, письма-предложения и иные документы, направляемые в соответствии с исполнением Договора или в связи с ним одной из Сторон Договора другой Стороне, должны быть выполнены в письменной форме и предоставлены нарочным либо отправлены по адресам, указанным в разделе 14 Договора, курьером, заказным письмом с уведомлением, экспресс-почтой, электронной почтой или факсом с последующим предоставлением оригинала в течение 20 (двадцати) календарных дней.

11.2. Все извещения, уведомления, предложения и иные документы вступают в силу после надлежащего получения их одной из Сторон или в срок, указанный в них, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11.3. Продавец также может производить рассылки SMS-сообщений/писем на электронный адрес и мобильный телефон Покупателя указанные в разделе 14 Договора.

11.4. Стороны могут сообщить друг другу и иные адреса (адрес) для обмена корреспонденцией по Договору.


12. Конфиденциальность
12.1. Стороны согласились считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной Сторонами друг другу в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной информацией (в пределах, допускаемых законодательством - коммерческой тайной) другой Стороны.

12.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны ее конфиденциальную информацию, к которой был получен доступ в ходе исполнения Договора.

12.3. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение условий Договора.

12.4. Условия конфиденциальности остаются в силе в течение трех лет со дня окончания срока действия настоящего Договора.


13. Заключительные положения
13.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему между Сторонами теряют юридическую силу.

13.2. Все приложения к настоящему Договору, дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и заверены печатями.

13.4. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без получения предварительного письменного согласия другой Стороны.

13.5. В случае реорганизации Сторон Договора, права и обязанности по нему переходят к их правопреемникам. При этом при условии уведомления другой стороны после завершения реорганизации с правопреемником подписывается Дополнительное соглашение к Договору.

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, по одному для каждой из сторон.14. Тараптардың мекенжайлары және банктік деректемелері

14. Адреса и банковские реквизиты сторон.
САТУШЫ/ПРОДАВЕЦ Сатып алушы/Покупатель
Моб. тел______________ Моб. тел______________

Ұялы тел______________ Ұялы тел______________


Адрес электронной почты: _____@azskmg.kz Адрес электронной почты:_______

Электрондық пошта: _____@azskmg.kz Электрондық пошта:______

20___ жылғы «__» ____________ шартына № 1 қосымша

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС

__________________ филиалының директоры

________________________ (Т.А.Ә.)


Приложение № 1

к договору ___ от _________20__ г

Директору филиала

____________________

«ҚазМұнайГаз Өнімдері»

ФИО __________________

20 ___ жылғы «___» ___________________ № _________ шарты бойынша Сіздің берешегіңіз туындаған жағдайда, Шарттың 14 тарауында көрсетілген банк деректемелеріне ақша қаражатын қайтаруды жүргізуге келісімімді беремін.

Настоящим Выражаю согласие, что в случае возникновения Вашей задолженности по договору №______________ от ________ произвести возврат денежных средств на банковские реквизиты, указанные в разделе 14 Договора.

Қолы/МөріПодпись/Печать

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет