Семинар по литература, въз основа на който се формира предварителна оценка. Тази оценка влиза в общата оценка по литература, формираща се от семинара и изпита в съотношение 1: 2Дата16.06.2016
өлшемі64.5 Kb.
#139449
түріСеминар

Код. Наименование на учебната дисциплина

20. Литература на Германия след 1945 г.

Титуляри на курса:

Доц. д-р Светлана АрнаудоваХарактер на дисциплината

задължителенОбразователно-квалификационна степен

бакалавърГодина

четвърта


Семестър

седми


Кредити

4


Часове

30+30


Характер на обучението

редовно


лекции и семинари

Цели на курса

Курсът има за цел да изгради системни и задълбочени познания на студентите за дадената епоха от развитието на немската литература и за нейните най-ярки представители. Цел на семинара е да изгради аналитично-интерпретативни умения във връзка с особеностите на различните произведения, жанрове и естетически школи и направления.Методи на оценяване

Писмен изпит и оценка от семинар.Език на обучението

Немски езикПредварителни изисквания

Предпоставка за допускане до изпит е посещението на задължително-избираемия семинар по литература, въз основа на който се формира предварителна оценка. Тази оценка влиза в общата оценка по литература, формираща се от семинара и изпита в съотношение 1:2.Съдържание на дисциплината

Лекционният курс обхваща както обособилите се в културната история течения и школи с техните характерни философски възгледи, естетически платформи и жанрови предпочитания, така и нововъведенията след Втората световна война. Семестърът е посветен на най-новата история на литературата, влючваща следвоенния период, литературата на двете германски държави и литературата на обединена Германия след 1989 година. Внимание се обръща и на т.нар. „мигрантска литература”, която се разглежда като неразделна част от съвременната немскоезична литература. С полагането на този изпит приключва преподаването и изучаването на историята на немската литература. Вниманието е насочено и към конкретното творчество на отделни писатели, които определят облика на дадената епоха, литературно течение или жанр.В диахронното запознаване с историята на немскоезичната литература лекциите и семинарите поставят акценти върху синхронните разрези, които онагледяват всяка нова “смяна на парадигмата” и по този начин позволяват разглеждането и вписването на националните литературните феномени в контекста на по-общи транснационални развития и процеси.Препоръчана литература

1. Barner, Wilfreid (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. Beck, 2006, II.erweiterte Auflage.

2.Deutsche Dichter. Leben und Werk deutschsprachiger Autoren vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Philipp Reclam Stuttgart, 1993.

3.Deutsche Literatur in Schlaglichtern: Hrsg. Von Bernd Balzer und Volker Mertens. Mannheim; Wien, 1990.

4. Die deutschsprachige Literatur in der Bundesrepublik Deutschland. Judicum Verlag München 1988.

5. Durzak, Manfred. Der dt. Roman der Gegenwart, Stuttgart 1979.

6. Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. Verlag C.H. Beck, München, 1994.

7. Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart. Die Literatur der BRD.

8. Korte, H.: Geschichte der deutschen Lyrik seit 1945. Stuttgart 1995.

9. Neuhaus, Volker: Günter Grass. Verlag Metzler, Stuttgart 1993.

10. Sowinski, Bernhard: Heinrich Böll. Verlag Metzler, Stuttgart, 1993.

11. Schnell, R. (Hrsg.): Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart/Weimar 2000.

11.Wiese, Benno v.: Deutsche Dichter der Gegenwart, Berlin 1973.

Допълнителна литература в началото на семестъра.Код. Наименование на учебната дисциплина

Литература на немската Класика и Романтизъм

Титуляр на курса:

Доц. д-р Светлана АрнаудоваХарактер на дисциплината

задължителенОбразователно-квалификационна степен

бакалавърГодина

Втора

Семестър

четвърти

Кредити

5


Часове

45+30


Характер на обучението

редовно


Лекции и семинар

Цели на курса

Курсът има за цел да изгради системни и задълбочени познания на студентите за дадената епоха от развитието на немската литература и за нейните най-ярки представители. Цел на семинара е да изгради аналитично-интерпретативни умения на студентите във връзка с особеностите на различните жанрове и естетически школи и направления.Методи на оценяване

Писмен изпит и оценка от семинарЕзик на обучението

Немски езикПредварителни изисквания:

Предпоставка за допускане до изпит е посещението на задължително-избираемия семинар по литература, въз основа на който се формира предварителна оценка. Тази оценка влиза в общата оценка по литература, формираща се от семинара и изпита в съотношение 1:2.Съдържание на дисциплината

Дисциплината “ Литература на немската Класика и Романтизъм” проследява в хронологичен план съществените етапи в развоя на немскоезичната литература от немската класика до края на романтизма. Особено внимание се отделя на естетическата концепция на немската класика с най-представителните произведения на Гьоте и Шилер от този период. Лекцията запознава студентите с основни философски течения и естетически школи на ранния и късния немски романтизъм и с паралелното съществуване на разнородни теоретично-естетически и литературни явления. Специален акцент се поставя върху интерпретацията на Гьотевия „Фауст” и на творби от Новалис, Айхендорф, Хьолдерлин и Клайст. Обръща се внимание на влиянието, което оказват върху развитието на литературата и националната идея освободителните войни срещу Наполеон.

На семинарите студентите получават задълбочени познания върху отделните течения, запознават се и с основни автори и произведения. Имат текуща оценка и разработват самостоятелни домашни работи и реферати.

Препоръчана литература:

1. Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler 1992

2. Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Lahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 1 – 12. München.

3. Interpretationen. Kleists Dramen. Philipp Reclam: Stuttgart, 2001.

4. Kindlers Literturlexikon. Kindler Verlag, 1992.

5. Metzler Autorenlexikon. Metzler Verlag: Stuttgart, 1997.

6. Schmitz-Emans, Monika : Einführung in die Literatur der Romantik. WBG 2009.

7.Spieß, Otto: Die dramatische Handlung in Goethes „Clavigo“, „Egmont“ und „Iphigenie“. Ein Beitrag zur Technik des Dramas. Walluf 1973.

8.Werner, Hans-Georg: Goethes „Iphigenie“ und die Antinomien eines idealen Humanitätskonzepts. In: Text und Dichtung. Analyse und Interpretation. Zur Methodologie literaturwissenschaftlicher Untersuchungen. Berlin/Weimar 1984. S. 128-164.

Допълнителна литература в началото на семестъра.Код. Наименование на учебната дисциплина

7. Немскоезична литература на Средновековието, Барока и Просвещението

Титуляр на курса:

Доц. д-р Светлана АрнаудоваХарактер на дисциплината

задължителенОбразователно-квалификационна степен

бакалавърГодина

Втора

Семестър

трети

Кредити

4


Часове

30 + 30


Характер на обучението

редовно


Лекции и семинар по литература

Цели на курса

Курсът има за цел да изгради системни и задълбочени познания на студентите за дадената епоха от развитието на немската литература и за нейните най-ярки представители. Цел на семинара е да изгради аналитично-интерпретативни умения във връзка с особеностите на различните произведения, жанрове и естетически школи и направления.Методи на оценяване

Изпит и предварителна оценка от семинара по литератураЕзик на обучението

Немски езикПредварителни изисквания:

Предпоставка за допускане до изпит е посещението на задължително-избираемия семинар по литература, въз основа на който се формира предварителна оценка. Тази оценка влиза в общата оценка по литература, формираща се от семинара и изпита в съотношение 1:2.Съдържание на дисциплината

Дисциплината “ Немскоезична литература на Средновековието, Барока и Просвещението” проследява в хронологичен план съществените етапи в развоя на немскоезичната литература от началото до наши дни. Дава се превес на по-новата литература, т.е. литературата от епохата на Просвещението в Германия до съвременността е обект на по-подробно историческо разглеждане.

В началото на преподаването на дисциплината (трети семестър от обучението по специалността Немска филология) се разглеждат първите писмени документи, най-старата литература, литературата на Барока и литературата от периода на Просвещението в Германия. В края на семестъра се разглежда и течението „Бурни устреми”. Проследяват се историческите предпоставки, философските школи и течения и политическите параметри, обуславящи възникването и развитието на Просвещението в Европа и Германия. Специално внимание се отделя на промените в естетическата парадигма на отделните жанрове, които се демонстрират с разглеждането на представителни произведения от тази епоха. В края на третия семестър студентите полагат изпит върху разглежданите параметри на литературната история за дадената епоха. В семинарните занятия се разглеждат автори и теми от обсъждания период. Студентите имат текуща оценка и разработват самостоятелни теми.

Препоръчана литература:

1. Baasner, Rainer: Einführung in die Literatur der Aufklärung. WBG: Darmstadt 2006.

2. Buck, Theo: Goethes Erneuerung des Dramas „Götz von Berlichingen“ in heutiger Sicht. In: Johann Wolfgang von Goethe. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. München 1982. S. 33-42.

3. Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler 1992

4. Durzak, Manfred: Das bürgerliche Trauerspiel als Spiegel der bürgerlichen Gesellschaft. In: Aufklärung und Romantik. 1700-1830. Berlin. 1983.

5. Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Lahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 1 – 12. München.

6. Interpretationen. Lessings Dramen. Philipp Reclam: Stuttgart, 1999

7. Kindlers Literаturlexikon. Kindler Verlag 1992.

8. Metzler Autorenlexikon. Metzler Verlag: Stuttgart, 1997.

9 Schulz, Georg-Michael: Goethes „Stella“. Wirrnisse der Liebe und Gottes Gerechtigkeit. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift 60 (1979) S. 416-479.10. Spieß, Otto: Die dramatische Handlung in Goethes „Clavigo“, „Egmont“ und „Iphigenie“. Ein Beitrag zur Technik des Dramas. Walluf 1973.

Допълнителна литература в началото на семестъра.
Каталог: lehrstuhl


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет