Серия 5 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаментіДата27.02.2016
өлшемі245.32 Kb.
#28530


line 21
серия 5

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті
Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті

line 19
Көлік

Транспорт


БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері

Основные показатели работы

транспорта ЗКО

2015 жылдың қаңтар-қарашасы

Январь-ноябрь 2015 года


«Қазақстан Республикасының “Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)” сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с “Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)” данный материал не подлежит
размножению (копированию), при использовании
статистической информации в своих публикациях (изданиях)
обязательна ссылка на Департамент статистики
Западно-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Мазмұны

Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер 4

Методологические пояснения 5

Аңдатпа 5

Аннотация 6

1.Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности 7


2. Меншік нысаны бойынша көлік жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по формам собственности 10


3. Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы автомобильного транспорта 12


4. Өзен көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы речного транспорта 13


5. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы воздушного транспорта 14
Әдіснамалық түсініктемелер


Бюллетенде 1-көлік айлық нысаны бойынша есеп берген, негізгі қызмет түрі – көлік (ЭҚЖС-ның коды – 49-51) болып табылатын кәсіпорындардың жұмысы келтірілген. Одан басқа, көлік жұмысының негізгі көрсеткіштеріне (жүк тасымалдау, жүк айналымы, жолаушы тасымалдау, жолаушы айналымы) автомо-бильдік коммерциялық тасымалдаумен айналасатын көліктік емес кәсіпорындар және кәсіпкерлер жұмысы көлемінің бағалауы кіреді.

Тасымалданған жүктер – көлікпен тасы-малданған жүктердің саны тоннамен.

Көліктің жүк айналымы – жүктерді тасымалдау бойынша көлік жұмыстарының көлемі тонна-кило-метрмен көрсетіледі. Әрбір партияның (жөнелтімнің) салмағының тасылған жүктің тасу ара қашықтығына көбейтіндісінің қосындысы ретінде анықталады.

Тасымалданған жолаушылар – белгілі бір уақыт кезеңінде тасымалданған жолаушылар саны.

Көліктің жолаушылар айналымы – көліктің жолаушыларды тасымалдау бойынша жұмыс көлемі. Өлшем бірлігі ретінде жолаушы-шақырым-мен көрсетіледі.

Жүк және жолаушылар тасымалынан түскен табыстың өсу қарқыны салыстырмалы бағада көрсетілген.


Методологические пояснения


В бюллетене приведены статистические данные о работе предприятий с основным видом деятельности – «транспорт» (код ОКЭД 49-51), отчитавшихся по месячной форме 1-транспорт. Кроме того, в основные показатели работы транспорта (перевезено грузов, грузооборот, перевезено пассажиров, пассажирооборот) включена оценка объемов работы нетранспортных предприятий и предпринимателей, занимающихся автомобильными коммерческими перевозками.

Перевезено грузов – количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом.

Грузооборот транспорта– объем работы транспорта по перевозкам грузов, выражается в тонно-километрах. Определяется как сумма произведений веса каждой партии (отправки) перевозимого груза на расстояние ее перевозки.

Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных за определенный период времени.

Пассажирооборот транспорта – объем

работы транспорта по перевозке пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр.

Темпы роста от грузовых и пассажирских перевозок, приведены в сопоставимых ценах.

Аңдатпа


2015 жылдың қаңтар-қарашасында облыс
көлігімен 35,9 млн.тонна жүк тасымалданды, осы кезеңде жүк айналымы 2493,6 млн. тонна-шақырымды құрады.

2015 жылды қаңтар-қарашасында облыс көлігімен 402,1 млн. жолаушы тасымалданды, бұл 2014 жылғы тиісті кезеңнен 2%-ға көп, жолаушылар айналымы 7129,9 млн. ж/км құрады (2014 жылдың қаңтар- қарашасымен салыстырғанда 4,4%-ға өсті).

Толығырақ деректер бюллетенде келтірілген.

Аннотация


В январе-ноябре 2015 года транспортом области перевезено 35,9 млн. тонн грузов, грузооборот за этот период составил 2493,6 млн. тонно-километров.

В январе-ноябре 2015 года транспортом области перевезено 402,1 млн. пассажиров, что больше аналогичного периода 2014 года на 2%, пассажирооборот составил 7129,9 млн. пассажиро-километров (увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2014 года на 4,4%).

Более подробные данные приведены в бюллетене.

1.Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности

Тасымалданған жүк,

мың тоннаЖүк айналымы, мың ткм
есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


Перевезено грузов, тыс.тонн

Грузооборот, тыс. ткм

отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


Барлығы

35 932,78

98,9

2 493 613,39

100,2

Всего

оның ішінде:

в том числе:

Автомобиль көлігі 1)

35 898,57

99,0

2 484 280,69

99,8

Автомобильный транспорт1)

Әуе көлігі

0,11

51,2

171,70

48,4

Воздушный транспорт

Өзен көлігі

34,10

35,4

9 161,00

17 есе

Речной транспорт


Жалғасы Продолжение
Тасымалданған жолаушылар, мың адам

Жолаушылар айналымы, мың жкм
есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


Перевезено пассажиров, тыс. человек

Пассажирооборот,
тыс. пкм

отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


отчетный период

в % к

соответст-вующему периоду 2014г

Барлығы

402 140,17

102,0

7 129 874,6

104,4

Всего

оның ішінде:

в том числе:

Автомобиль 2)

401 859,07

102,0

6 755 824,3

106,1

Автомобильный 2)

автобустармен тасымалдау 2)

319 667,47

104,6

5 530 171,8

108,0

перевозка автобусами2)

такси қызметі 2)

82 191,60

93,2

1 225 652,5

98,5

услуги такси 2)

Әуе көлігі

263,10

84,0

373 942,0

80,7

Воздушный транспорт

Өзен көлігі

18,00

64,0

108,3

12,4

Речной транспорт

1) Мұнда және бұдан әрі коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын кәсіпкерлер тасымалы көлемін бағалау есебімен.

Здесь и далее с учетом оценки объемов перевозок предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.

2). Мұнда және бұдан әрі коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын көліктік емес кәсіпорындар мен кәсіпкерлердің тасымалы көлемін бағалау есебімен.

Здесь и далее с учетом оценки объемов перевозок нетранспортных предприятий и предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.

Соңы ОкончаниеТасымалдаудан кәсіпорын табысы,


мың теңге


оның ішінде
барлық қатынастардағы жүк, багаж,
жүк-багаж тасмалдаудан

барлық қатынастардағы жолаушылар тасмалдаудан

Доходы предприятий от перевозок,
тыс.тенге

в том числе

от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщениях

от перевозки пассажиров во всех сообщениях

Барлығы

11 107 094,1

3 526 344,0

7 580 750,1

Всего

оның ішінде:


в том числе:

Автомобиль

6 962 915,5

3 486 830,0

3 476 085,5

Автомобильный

автобустармен тасымалдау

3 451 111,5

-

3 451 111,5

перевозка автобусами

такси қызметі

24 974,0

-

24 974,0

услуги такси

жүк автомобильдері

3 486 830,0

3 486 830,0

-

грузовые автомобили

Өзен көлігі

19 457,6

18 378,0

1 079,6

Речной транспорт

Әуе көлігі

4 124 721,0

21 136,0

4 103 585,0

Воздушный транспорт2. Меншік нысаны бойынша көлік жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по формам собственности

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

Жүк
айналымы


мың т/км**

Тасымалданған жолаушы мың адам*Жолаушы
айналымы,


мың жкм*

Перевезено

грузов**,

тыс. тонн


Грузооборот**

тыс. ткм


Перевезено

пассажиров*,

тыс. человек


Пассажирооборот*,
тыс. пкм

Барлығы*

35 932,78

2 493 613,39

402 140,17

7 129 874,6

Всего*

Жеке меншік)*

35 918,65

2 467 493,89

402 140,17

7 129 874,6

Частная собственность*

Азаматтар меншігі*

35 156,53

2 322 493,29

357 465,97

5 453 279,2

Собственность граждан*

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің меншігі

762,12

145 000,60

44 674,20

1 676 595,4

Собственность негосударственных юридических лиц и их объединений

Мемлекет және шетел қатысуынсыз қәсіпорындар меншілігі

707,33

133 383,10

44 437,80

1 661 080,5

Собственность предприятий без государственного и иностранного участия

Мемлекеттің қатысуымен кәсіпорындар меншігі (шетел қатысуынсыз)

6,01

1 224,80

236,40

15 514,9

Собственность предприятий с

участием государства (без иностранного участия)Бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншілігі

48,78

10 392,70

-

-

Собственность совместных предприятий с иностранным участием

Шетелдік меншік

14,13

26 119,50

-

-

Иностранная собственность

Жалғасы ПродолжениеТасымалдаудан түскен кәсіпорын табысы,


мың теңге

оның ішінде
барлық қатынастардағы жүк, багаж, жүк-багаж тасмалдаудан

барлық қатынастардағы жолаушылар тасмалдаудан

Доходы предприятий от перевозок,
тыс. тенге

оның ішінде

от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщениях

от перевозки пассажиров во всех сообщениях

Барлығы*

11 107 094,1

3 526 344,0

7 580 750,1

Всего*

Жеке меншік)*

10 760 827,1

3 180 077,0

7 580 750,1

Частная собственность*

Азаматтар меншігі*

3 109,0

3 109,0

-

Собственность граждан*

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің меншігі

10 757 718,1

3 176 968,0

7 580 750,1

Собственность негосударственных юридических лиц и их

объединенийМемлекет және шетел қатысуынсыз қәсіпорындар меншілігі

8 927 199,6

2 176 282,3

6 750 917,3

Собственность предприятий без государственного и

иностранного участияМемлекеттің қатысуымен кәсіпорындар меншігі (шетел қатысуынсыз)

1 595 514,6

765 681,8

829 832,8

Собственность предприятий с

участием государства (без иностранного участия)Бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншілігі

235 003,9

235 003,9

-

Собственность совместных предприятий с иностранным участием

Шетелдік меншік

346 267,0

346 267,0

-

Иностранная собственность

3. Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы автомобильного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

өткен ай

жыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

387 085,2

408 040,3

3 486 830,0

85,9

105,1

94,9

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

322 832,3

323 532,7

3 476 085,5

100,1

97,8

99,3

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

3 289,79

3 959,42

35 898,57

99,0

85,0

83,1

Перевезено грузов - всего, тыс. тонн**

Тасымалданған жолаушы-лар, мың адам*

37 225,30

38 131,29

401 859,07

102,0

101,8

97,6

Перевезено пассажиров, тыс. человек*

автобуспен*

29 982,90

30 371,39

319 667,47

104,6

104,0

98,7

автобусами*

таксимен*

7 242,40

7 759,90

82 191,60

93,2

93,6

93,3

такси*

Жүк айналымы, мың ткм**

286 427,02

330 379,95

2 484 280,69

99,8

94,3

86,8

Грузооборот, тыс. ткм**

Жолаушы айналымы,
мың жкм**

667 391,1

675 543,9

6 755 852,3

106,1

115,4

98,8

Пассажирооборот,

тыс. пкм*автобуспен*

560 668,7

554 802,0

5 529 999,8

108,0

121,5

101,1

автобусами*

таксимен*

106 722,4

120 741,9

1 225 652,5

98,5

91,3

88,4

такси*

4. Өзен көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы речного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

өткен ай

жыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

282,0

304,0

18 378,0

-

-

-

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

-

26,0

1 079,6

-

-

-

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

0,56

0,60

34,10

35,4

151,4

93,3

Перевезено грузов - всего, тыс. тонн**

Тасымалданған
жолаушылар, мың адам

-

0,40

18,00

64,0

-

-

Перевезено пассажиров, тыс. человек

Жүк айналымы, мың ткм**

0,20

0,20

9 161,00

17 есе

100,0

100,0

Грузооборот, тыс. ткм**

Жолаушы айналымы,
мың жкм

-

2,6

108,3

12,4

-

-

Пассажирооборот,

тыс. пкм


5. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы воздушного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

жыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

-

-

21 136,0

-

-

-

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымалдау-дан түскен табыс, мың теңге

-

-

4 103 585,0

61,2

-

-

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк, багаж,
жүк-багаж, тонна

-

-

113,00

51,2

-

-

Перевезено грузов,
всего, тонн

Тасымалданған
жолаушылар, мың адам

-

-

263,10

84,0

-

-

Перевезено пассажиров, тыс. человек

Жүк айналымы, мың ткм

-

-

171,70

48,4

-

-

Грузооборот, тыс. ткм

Жолаушы айналымы,
мың жкм

-

-

373 942,0

80,7

-

-

Пассажирооборот,

тыс. пкм

Шығ./Исх. № 16-08/ - .14.12.2015ж

Жауапты шығарушы: Департамент басшысы

Ответственный за выпуск: руководитель департамента

Қызмет көрсету және өзара сауда статистикасы басқармасы

Управление статистики услуг и взаимной торговли Хамзин А. ______________

тел. (7112) 50-74-01 тел. (7112) 51-05-02
Каталог: publicacii -> publicacii%202015 -> bulleten
bulleten -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Серия 5 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Серия 18 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет