Серия 5 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаментіДата27.02.2016
өлшемі245.54 Kb.
#27732


line 21
серия 5

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті
Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті

line 19
Көлік

Транспорт


БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері

Основные показатели работы

транспорта ЗКО

2015 жылдың қаңтар-қазаны

Январь-октябрь 2015 года


«Қазақстан Республикасының “Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)” сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с “Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)” данный материал не подлежит
размножению (копированию), при использовании
статистической информации в своих публикациях (изданиях)
обязательна ссылка на Департамент статистики
Западно-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Мазмұны

Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер 4

Методологические пояснения 5

Аңдатпа 5

Аннотация 6

1.Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности 7


2. Меншік нысаны бойынша көлік жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по формам собственности 10


3. Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы автомобильного транспорта 12


4. Өзен көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы речного транспорта 13


5. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы воздушного транспорта 14
Әдіснамалық түсініктемелер


Бюллетенде 1-көлік айлық нысаны бойынша есеп берген, негізгі қызмет түрі – көлік (ЭҚЖС-ның коды – 49-51) болып табылатын кәсіпорындардың жұмысы келтірілген. Одан басқа, көлік жұмысының негізгі көрсеткіштеріне (жүк тасымалдау, жүк айналымы, жолаушы тасымалдау, жолаушы айналымы) автомо-бильдік коммерциялық тасымалдаумен айналасатын көліктік емес кәсіпорындар және кәсіпкерлер жұмысы көлемінің бағалауы кіреді.

Тасымалданған жүктер – көлікпен тасы-малданған жүктердің саны тоннамен.

Көліктің жүк айналымы – жүктерді тасымалдау бойынша көлік жұмыстарының көлемі тонна-кило-метрмен көрсетіледі. Әрбір партияның (жөнелтімнің) салмағының тасылған жүктің тасу ара қашықтығына көбейтіндісінің қосындысы ретінде анықталады.

Тасымалданған жолаушылар – белгілі бір уақыт кезеңінде тасымалданған жолаушылар саны.

Көліктің жолаушылар айналымы – көліктің жолаушыларды тасымалдау бойынша жұмыс көлемі. Өлшем бірлігі ретінде жолаушы-шақырым-мен көрсетіледі.

Жүк және жолаушылар тасымалынан түскен табыстың өсу қарқыны салыстырмалы бағада көрсетілген.


Методологические пояснения


В бюллетене приведены статистические данные о работе предприятий с основным видом деятельности – «транспорт» (код ОКЭД 49-51), отчитавшихся по месячной форме 1-транспорт. Кроме того, в основные показатели работы транспорта (перевезено грузов, грузооборот, перевезено пассажиров, пассажирооборот) включена оценка объемов работы нетранспортных предприятий и предпринимателей, занимающихся автомобильными коммерческими перевозками.

Перевезено грузов – количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом.

Грузооборот транспорта– объем работы транспорта по перевозкам грузов, выражается в тонно-километрах. Определяется как сумма произведений веса каждой партии (отправки) перевозимого груза на расстояние ее перевозки.

Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных за определенный период времени.

Пассажирооборот транспорта – объем

работы транспорта по перевозке пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр.

Темпы роста от грузовых и пассажирских перевозок, приведены в сопоставимых ценах.

Аңдатпа


2015 жылдың қаңтар-қазанында облыс
көлігімен 32,6 млн.тонна жүк тасымалданды, осы кезеңде жүк айналымы 2207,2 млн. тонна-шақырымды құрады.

2015 жылғы қаңтар-қазанында облыс көлігімен 364,9 млн. жолаушы тасымалданды, бұл 2014 жылғы тиісті кезеңнен 2,1%-ға көп, жолаушылар айналымы 6462,5 млн. ж/км құрады (2014 жылдың қаңтар- қазанымен салыстырғанда 4,3%-ға өсті).

Толығырақ деректер бюллетенде келтірілген.

Аннотация


В январе-октябре 2015 года транспортом области перевезено 32,6 млн. тонн грузов, грузооборот за этот период составил 2207,2 млн. тонно-километров.

В январе-октябре 2015 года транспортом области перевезено 364,9 млн. пассажиров, что больше аналогичного периода 2014 года на 2,1%, пассажирооборот составил 6462,5 млн. пассажиро-километров (увеличился по сравнению с январем-октябрем 2014 года на 4,3%).

Более подробные данные приведены в бюллетене.

1.Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности

Тасымалданған жүк,

мың тоннаЖүк айналымы, мың ткм
есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


Перевезено грузов, тыс.тонн

Грузооборот, тыс. ткм

отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


Барлығы

32 642,43

100,5

2 207 176,17

101,0

Всего

оның ішінде:

в том числе:

Автомобиль көлігі 1)

32 608,80

100,7

2 197 843,67

100,6

Автомобильный транспорт1)

Әуе көлігі

0,10

53,0

171,70

49,7

Воздушный транспорт

Өзен көлігі

33,53

34,9

9 160,80

17 есе

Речной транспорт


Жалғасы Продолжение
Тасымалданған жолаушылар, мың адам

Жолаушылар айналымы, мың жкм
есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


Перевезено пассажиров, тыс. человек

Пассажирооборот,
тыс. пкм

отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


отчетный период

в % к

соответст-вующему периоду 2014г

Барлығы

364 914,86

102,1

6 462 483,5

104,3

Всего

оның ішінде:

в том числе:

Автомобиль 2)

364 633,76

102,1

6 088 433,2

105,

Автомобильный 2)

автобустармен тасымалдау 2)

289 684,66

102,1

4 969 503,1

106,7

перевозка автобусами2)

такси қызметі 2)

74 949,10

104,6

1 118 930,1

99,3

услуги такси 2)

Әуе көлігі

263,10

95,1

373 942,0

91,5

Воздушный транспорт

Өзен көлігі

18,0

64,0

108,3

12,4

Речной транспорт

1) Мұнда және бұдан әрі коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын кәсіпкерлер тасымалы көлемін бағалау есебімен.

Здесь и далее с учетом оценки объемов перевозок предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.

2). Мұнда және бұдан әрі коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын көліктік емес кәсіпорындар мен кәсіпкерлердің тасымалы көлемін бағалау есебімен.

Здесь и далее с учетом оценки объемов перевозок нетранспортных предприятий и предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.
Соңы ОкончаниеТасымалдаудан кәсіпорын табысы,


мың теңге


оның ішінде
барлық қатынастардағы жүк, багаж,
жүк-багаж тасмалдаудан

барлық қатынастардағы жолаушылар тасмалдаудан

Доходы предприятий от перевозок,
тыс.тенге

в том числе

от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщениях

от перевозки пассажиров во всех сообщениях

Барлығы

10 396 894,6

3 138 976,8

7 257 917,8

Всего

оның ішінде:


в том числе:

Автомобиль

6 252 998,0

3 099 744,8

3 153 253,2

Автомобильный

автобустармен тасымалдау

3 130 896,2

-

3 130 896,2

перевозка автобусами

такси қызметі

22 357,0

-

22 357,0

услуги такси

жүк автомобильдері

3 099 744,8

3 099 744,8

-

грузовые автомобили

Өзен көлігі

19 175,6

18 096,0

1 079,6

Речной транспорт

Әуе көлігі

4 124 721,0

21 136,0

4 103 585,0

Воздушный транспорт2. Меншік нысаны бойынша көлік жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по формам собственности

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

Жүк
айналымы


мың т/км**

Тасымалданған жолаушы мың адам*Жолаушы
айналымы,


мың жкм*

Перевезено

грузов**,

тыс. тонн


Грузооборот**

тыс. ткм


Перевезено

пассажиров*,

тыс. человек


Пассажирооборот*,
тыс. пкм

Барлығы*

32 642,43

2 207 176,17

364 914,86

6 462 483,5

Всего*

Жеке меншік)*

32 630,62

2 185 770,67

364 914,86

6 462 483,5

Частная собственность*

Азаматтар меншігі*

31 931,16

2 055 740,27

324 270,16

4 906 942,9

Собственность граждан*

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің меншігі

699,46

130 030,40

40 644,70

1 555 540,6

Собственность негосударственных юридических лиц и их объединений

Мемлекет және шетел қатысуынсыз қәсіпорындар меншілігі

649,76

119 682,10

40 429,80

1 541 433,7

Собственность предприятий без государственного и иностранного участия

Мемлекеттің қатысуымен кәсіпорындар меншігі (шетел қатысуынсыз)

5,46

1 107,80

214,90

14 106,9

Собственность предприятий с

участием государства (без иностранного участия)Бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншілігі

44,24

9 240,50

-

-

Собственность совместных предприятий с иностранным участием

Шетелдік меншік

11,81

21 405,50

-

-

Иностранная собственность

Жалғасы ПродолжениеТасымалдаудан түскен кәсіпорын табысы,


мың теңге

оның ішінде
барлық қатынастардағы жүк, багаж, жүк-багаж тасмалдаудан

барлық қатынастардағы жолаушылар тасмалдаудан

Доходы предприятий от перевозок,
тыс. тенге

оның ішінде

от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщениях

от перевозки пассажиров во всех сообщениях

Барлығы*

10 396 894,6

3 138 976,8

7 257 917,8

Всего*

Жеке меншік)*

10 125 792,6

2 864 874,8

7 257 917,8

Частная собственность*

Азаматтар меншігі*

2 827,0

2 827,0

-

Собственность граждан*

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің меншігі

10 119 965,6

2 862 047,8

7 257 917,8

Собственность негосударственных юридических лиц и их

объединенийМемлекет және шетел қатысуынсыз қәсіпорындар меншілігі

8 469 574,1

1 967 617,3

6 501 956,8

Собственность предприятий без государственного и

иностранного участияМемлекеттің қатысуымен кәсіпорындар меншігі (шетел қатысуынсыз)

1 449 743,3

693 782,3

755 961,0

Собственность предприятий с

участием государства (без иностранного участия)Бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншілігі

200 648,2

200 648,2

-

Собственность совместных предприятий с иностранным участием

Шетелдік меншік

274 102,0

274 102,0

-

Иностранная собственность

3. Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы автомобильного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

өткен ай

жыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

408 040,3

327 561,0

3 099 744,8

84,0

90,2

124,6

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

323 532,7

320 266,4

3 153 253,2

100,4

99,5

101,0

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

3 959,42

3 788,29

32 608,80

100,7

104,5

104,5

Перевезено грузов - всего, тыс. тонн**

Тасымалданған жолаушы-лар, мың адам*

38 131,29

37 388,08

364 633,76

102,1

103,1

102,0

Перевезено пассажиров, тыс. человек*

автобуспен*

30 371,39

30 143,48

289 684,66

104,6

102,9

100,8

автобусами*

таксимен*

7 759,90

7 244,60

74 949,10

93,2

103,7

107,1

такси*

Жүк айналымы, мың ткм**

330 379,95

276 968,43

2 197 843,67

100,6

113,2

119,3

Грузооборот, тыс. ткм**

Жолаушы айналымы,
мың жкм**

675 543,9

670 292,5

6 088 433,2

105,2

111,1

100,8

Пассажирооборот,

тыс. пкм*автобуспен*

554 802,0

537 768,1

4 969 503,1

106,7

106,7

112,3

автобусами*

таксимен*

120 741,9

132 524,4

1 118 930,1

99,3

105,8

91,1

такси*

4. Өзен көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы речного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

өткен ай

жыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

304,0

660,0

18 096,0

-

-

-

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

26,0

67,2

1 079,6

-

-

-

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

0,60

1,32

33,53

34,9

7,3

45,5

Перевезено грузов - всего, тыс. тонн**

Тасымалданған
жолаушылар, мың адам

0,40

1,10

18,00

64,0

27,8

36,4

Перевезено пассажиров, тыс. человек

Жүк айналымы, мың ткм**

0,20

0,20

9 160,80

17 есе

2,5

100,0

Грузооборот, тыс. ткм**

Жолаушы айналымы,
мың жкм

2,6

6,7

108,3

12,4

6,0

38,8

Пассажирооборот,

тыс. пкм


5. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы воздушного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

жыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

-

-

21 136,0

-

-

-

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымалдау-дан түскен табыс, мың теңге

-

-

4 103 585,0

69,4

-

-

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк, багаж,
жүк-багаж, тонна

-

-

113,00

53,0

-

-

Перевезено грузов,
всего, тонн

Тасымалданған
жолаушылар, мың адам

-

-

263,10

95,1

-

-

Перевезено пассажиров, тыс. человек

Жүк айналымы, мың ткм

-

-

171,70

49,7

-

-

Грузооборот, тыс. ткм

Жолаушы айналымы,
мың жкм

-

-

373 942,0

91,5

-

-

Пассажирооборот,

тыс. пкм

Шығ./Исх. № 16-08/449 -.12.11.2015ж

Жауапты шығарушы: Департамент басшысы

Ответственный за выпуск: руководитель департамента

Қызмет көрсету және өзара сауда статистикасы басқармасы

Управление статистики услуг и взаимной торговли Хамзин А. ______________

тел. (7112) 50-74-01 тел. (7112) 51-05-02
Каталог: publicacii -> publicacii%202015 -> bulleten
bulleten -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Серия 5 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Серия 18 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет