Сынып Пән: «Физика» Тілі: қазақ Аптасына саған саны: Барлығы: 68 сағатДата25.04.2023
өлшемі442.27 Kb.
#472746
КТЖ Физика 9 сынып9 сынып
Пән: «Физика»
Тілі: қазақ
Аптасына саған саны: 2
Барлығы: 68 сағат

Ұзақ мерзімді жоспар бґлімі

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары

Сағат саны

Күні

1 тоқсан
9.1А Кинематика негіздері
10 сағат

Механикалық қозғалыс

9.2.1.1 Материялық нүкте, санақ жүйесі, механикалық қозғалыстың салыстырмалылығы ұғымдарының мағынасын түсіндіру, жылдамдықтарды қосу және орын ауыстыру теоремаларын қолдану

1
Векторлар және оларға амалдар қолдану.
Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары

9.2.1.2 векторларды қосу, азайту, векторды скалярға кґбейту;
9.2.1.3 вектордың координаталар осіне проекциясын анықтау, векторды құраушыларға жіктеу

1
Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс, үдеу

9.2.1.4 уақыттан тәуелділік графиктерінен орын ауыстыруды, жылдамдықты, үдеуді анықтау;

1
Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру

9.2.1.5 түзу сызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және үдеу формулаларын есептер шығаруда қолдану;
9.2.1.6 түзу сызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі координата мен орын ауыстыру теңдеулерін есептер шығаруда қолдану

2
№ 1-зертханалық жұмыс. "Теңүдемелі қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау"

9.2.1.7 теңүдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін эксперименттік жолмен анықтау;
9.1.3.2 эксперименттің нәтижесіне әсер ететін факторларды талдау және экспери-ментті жүргізуді жақсарту жолдарын ұсыну;
9.2.1.8 теңүдемелі қозғалыс кезiндегi орын ауыстырудың және жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графиктерін тұрғызу және оларды түсіндіру

1
Дененiң еркiн түсуi, еркiн түсу үдеуi

9.2.1.9 еркін түсуді сипаттау үшін теңайнымалы қозғалыстың кинематикалық теңдеулерін қолдану

1
№ 2-зертханалық жұмыс. "Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу"

9.2.1.10 теңайнымалы және бірқалыпты қозғалыстың кинематикалық теңдеулерін қолдана отырып, горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын сипаттау;
9.2.1.11 горизонталь лақтырылған дененің қозғалыс жылдамдығын анықтау ;
9.2.1.12 горизонталь лақтырылған дененің қозғалыс траекториясын сызу

1
Қисықсызықты қозғалыс; материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы
Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар

9.2.1.13 дененің шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысын сызықтық және бұрыштық шамалар арқылы сипаттау;
9.2.1.14 сызықтық және бұрыштық жылдамдықты байланыстыратын ґрнекті есептер шығаруда қолдану

1
Центрге тартқыш үдеу

9.2.1.15 центрге тартқыш үдеу формуласын есептер шығаруда қолдану

1
9.1В Астрономия негіздері
5 сағат

Жұлдызды аспан

9.7.2.1 абсолюттік және кґрінерлік жұлдыздық шамаларды ажырату;
9.7.2.2 жұлдыздырдың жарқырауына әсер ететін факторларды атау

1
Аспан сферасы, аспан координаталарының жүйесі

9.7.2.3 аспан сферасының негізгі элементтерін атау;
9.7.2.4 жұлдызды аспанның жылжымалы картасынан жұлдыздардың аспан координатасын анықтау

1
Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан шырақтарының кґрінерлік қозғалысы, жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт

9.7.2.5 әртүрлі ендіктегі жұлдыздардың шарықтау айырмашылығын түсіндіру;
9.7.2.6 жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақытты сәйкестендіру

1
Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың қозғалыс заңдары

9.7.2.7 Кеплер заңдарының негізінде аспан денелерінің қозғалысын түсіндіру

1
Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты параллакс әдісімен анықтау

9.7.2.8 Күн жүйесіндегі денелердің ара қашықтығын немесе ґлшемдерін анықтау үшін параллакс әдісін қолдануды түсіндіру

115
9.2А Динамика негіздері
15 сағат

Ньютонның бiрiншi заңы, инерциялық санақ жүйелерi

9.2.2.1 инерция, инерттілік және инерциялық санақ жүйесі ұғымдарының мағынасын түсіндіру;
9.2.2.2 Ньютонның бірінші заңын тұжырымдау және оны есептер шығаруда қолдану

2
Механикадағы күштер

9.2.2.3 ауырлық күші, серпімділік күші, және үйкеліс күші табиғатын түсіндіру

2
Ньютонның екiншi заңы, масса

9.2.2.2 Ньютонның екінші заңын тұжырымдау және оны есептер шығаруда қолдану

2
Ньютонның үшінші заңы

9.2.2.5 Ньютонның үшінші заңын тұжырымдау және оны есептер шығаруда қолдану

2
Бүкiләлемдiк тартылыс заңы

9.2.2.6 Бүкіләлемдік тартылыс заңын тұжырымдау және оны есептер шығаруда қолдану

2
Дененің салмағы, салмақсыздық

9.2.2.10 үдеумен қозғалған дененің салмағын анықтау;
9.2.2.11 салмақсыздық күйді түсіндіру

2
Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы.
Жердің жасанды серіктерінің қозғалысы

9.2.2.9 бірінші ғарыштық жылдамдықтың формуласын есептер шығаруда қолдану; 
9.2.2.7 ғарыш аппараттардың орбиталарын салыстыру;
9.2.2.8 тартылыс ґрісіндегі дененің қозғалысын сипаттайтын шамаларды анықтау

315
9.3А Сақталу заңдары
6 сағат

Дене импульсі және күш импульсі

9.2.3.1 дене импульсі мен күш импульсін ажырату

1
Импульстің сақталу заңы.
Реактивтi қозғалыс

9.2.3.2 импульстің сақталу заңын тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану;
9.2.3.3 табиғаттағы және техникадағы реактивті қозғалысқа мысалдар келтіру;
9.2.3.4 Байқоңыр ғарыш айлағының аймақтық және халықаралық маңыздылығына баға беру

2
Механикалық жұмыс және энергия

9.2.3.5 механикалық жұмысты аналитикалық және графиктік тәсілдермен анықтау;
9.2.3.6 жұмыс пен энергияның байланысын түсіндіру

1
Энергияның сақталу және айналу заңы

9.2.3.7 энергияның сақталу заңын тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану

2
9.3В Тербелістер және толқындар
13 сағат

Тербелмелі қозғалыс

9.2.5.1 еркін және еріксіз тербелістерге мысалдар келтіру;
9.2.5.2 эксперименттік әдіспен амплитуда, период, жиілікті анықтау;
9.2.5.3 формулаларды қолданып, период, жиілік, циклдік жиілікті анықтау

2
Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі.
Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі

9.2.5.4 тербелмелі процесте энергияның сақталу заңын сипаттау;
9.2.5.5 гармониялық тербелістердің графиктері бойынша координатаның, жылдамдықтың және үдеудің теңдеулерін жаза білу

2
Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері

9.2.5.6 әртүрлі тербелмелі жүйедегі тербелістің пайда болу себептерін түсіндіру;
9.2.5.7 маятниктер тербелісі периодының әртүрлі параметрлерге тәуелділігін зерттеу

1
№ 3-зертханалық жұмыс. "Математикалық маятниктің кґмегімен еркін түсу үдеуін анықтау"

9.2.5.8 математикалық маятник периодының формуласынан еркін түсу үдеуін анықтау;
9.2.5.9 период квадратының маятник ұзындығына тәуелділік графигін тұрғызу және талдау;
9.1.3.1 алған нәтижені түсіндіру және қорытынды жасау

1
Еркін және еріксіз тербелістер, резонанс

9.2.5.10 еріксіз тербеліс амплитудасының мәжбүрлеуші күштің жиілігіне тәуелділігін график бойынша сипаттау;
9.2.5.11 резонанс құбылысын сипаттау

1
Еркін электромагнитік тербелістер

9.4.4.1 тербелмелі контурдағы еркін электромагниттік тербелістерді сапалық түрде сипаттау

1
Толқындық қозғалыс

9.2.5.12 толқын жылдамдығы, жиілігі және толқын ұзындығы формулаларын есеп шығаруда қолдану; 
9.2.5.13 кґлденең және бойлық толқындарды салыстыру

1
№4-зертханалық жұмыс. "Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау"

9.2.5.14 су бетіндегі толқындардың таралу жылдамдығын эксперимент түрінде анықтау

1
Дыбыс, дыбыстың сипаттамалары, акустикалық резонанс, жаңғырық

9.2.5.15 дыбыстың пайда болу және таралу шарттарын атау;
9.2.5.16 дыбыс сипаттамаларын дыбыс толқындарының жиілігі және амплитудасымен сәйкестендіру;
9.2.5.17 резонанстың пайда болу шарттарын атау және оның қолданылуына мысалдар келтіру;
9.2.5.18 жаңғырықтың пайда болу табиғатын және оны қолдану әдістерін сипаттау;
9.2.5.19 табиғатта және техникада ультрадыбыс пен инфрадыбыстықолдануға мысалдар келтіру

2
Электромагниттік толқындар
Электромагниттік толқындар шкаласы

9.4.4.2 механикалық толқындар мен электромагниттік толқындардың ұқсастығы мен айырмашылығын салыстыру;
9.4.4.3 электромагниттік толқындар шкаласын сипаттау және әртүрлі диапазондағы толқындардың қолданылуына мысалдар келтіру;
9.4.4.4- шыны призма арқылы ґткен жарықтың дисперсиясына сапалы сипаттама беру

1ТЖБ

119
9.4А Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар
7 сағат

Жылулық сәуле шығару

9.6.1.1 жылулық сәуле шығару энергиясының температураға тәуелділігін сипаттау

1
Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы

9.6.1.2 Планк формуласын есептер шығаруда қолдану

1
Фотоэффект құбылысы

9.6.1.3 фотоэффект құбылысын сипаттау және фотоэффект құбылысының техникада пайдаланылуына мысалдар келтіру;
9.6.1.4 фотоэффект үшін Эйнштейн формуласын есептер шығаруда қолдану;

2
Рентген сәулелері

9.6.1.5 рентген сәулесін электромагниттік сәулелердің басқа түрлерімен салыстыру;
9.6.1.6 рентген сәулесін қолдануға мысалдар келтіру

1
Радиоактивтілік.
Радиоактивті сәулеленудің табиғаты

9.6.2.1 α, β және γ - сәулеленудің табиғаты мен қасиеттерін түсіндіру

1
Резерфорд тәжірибесі, атомның құрамы

9.6.1.7 α -бґлшегінің шашырауы бойынша Резерфорд тәжірибесін сипаттау

1
9.4В Атом ядросы
6 сағат

Ядролық өзара әрекеттесу, ядролық күштер.
Массалар ақауы, атом ядросының байланыс энергиясы

9.6.1.8 ядролық күштердің қасиеттерін сипаттау; 
9.6.1.9 атом ядросының масса ақауын анықтау; 
9.6.1.10 атом ядросының байланыс энергиясы формуласын есептер шығаруда қолдану

2
Ядролық реакциялар.
Радиоактивті ыдырау заңы

9.6.1.11 ядролық реакцияның теңдеуін шешуде зарядтық және массалық сандардың сақталу заңын қолдану; 
9.6.2.2 радиоактивті ыдыраудың ықтималдық сипатын түсіндіру;
9.6.2.3 радиоактивті ыдырау заңын есеп шығаруда қолдану

1
Ауыр ядролардың бґлінуі, тізбекті ядролық реакция.
Ядролық реакторлар

9.6.2.4 тізбекті ядролық реакциялардың ґту шарттарын сипаттау;
9.6.2.5 ядролық реактордың жұмыс істеу принципін сипаттау

1
Термоядролық реакциялар.
Радиоизотоптар, радиациядан қорғану

9.6.2.6 ядролық ыдырау мен ядролық синтезді салыстыру;
9.6.2.7 радиактивті изотоптарды қолданудың мысалдарын келтіру;
9.6.2.8 радиациядан қорғану әдістерін сипаттау

1
Элементар бґлшектер

9. 6.3. элементар бґлшектерді жіктеу

1
9.4С Әлемнің қазіргі физикалық бейнесі
2 сағат

Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы

9.8.1.1 адамның дүниетанымдық кґзқарасының қалыптасуына физика және астрономияның дамуының ықпалын түсіндіру;

1
Экологиялық мәдениет

9.8.1.3 жаңа технологиялардың қоршаған ортаға ықпалының артықшылығы мен қауіптілігін бағалау;

1
ТЖБ

1
4 тоқсан бойынша барлығы

15
Жыл бойынша барлығы

64

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет