Сүлде чадазы маадырлыг чорукче сөс ыдыктыг дагдыныкчы иоаннданДата10.07.2016
өлшемі100 Kb.
#189051
СүЛДЕ ЧАДАЗЫ
Маадырлыг чорукче сөс

ЫДЫКТЫГ ДАГДЫНЫКЧЫ ИОАННДАН,

Синай дагларыныё шажынчы суртаалчылары

бо чогаадыгны бижиир кылдыр көдүрген христиан Раиф хүрээзиниң ыдыктыг дагдыныкчызы Иоаннга чорутканнар.
БИРГИ СөС
БАЧЫТТЫГ АМЫДЫРАЛДАН ОЙТАЛААРЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА
1.Чаагай, кайгамчык чаагай болгаш шупту чаагай бистиң Бурганывыстың, Хаанывыстың чаяап кааны угаан-сарыылдыг, бот-тускай эрге-чагыргага төлептиг, хүндүлүг амытаннары Ооң ылаптыг өңнүктери болур, өскелери алыс шын кулдар, үшкүлерни хереглел чок кулдар, чамдыктары Оон шуут өске, а сөөлгүлери, сөөлүнде барып, шыдал чок чөгенчиг-даа болза, Аңаа удурланырлар. О ыдыктыг ада, бистиң, угаан чокпайларның, бодап турарывыс-биле алырга, Ооң өңнүктери дээрге-ле ылаптыг угаанныг мага-бот чок амытаннар, Ону долгандыр Ооң тура-соруун чалгааравайн, бичии-даа кошкавайн күүседип турар алыс шын кулдары, хереглел чок кулдар дээрге сугга суктурарын эрткен-даа болза, аңаа хамаарыштыр четтирген сагыгларны күүсетпээннер болур. Бурганга хамаарыштыр шуут өскелер азы Ооң дайызыннары дээрге Аңаа бүзүревээннер азы бүзүрелди каржызы-биле хажытканнар (еретиктер), Бурганның удурланыкчылары дээрге Ооң кыйгырыгларын тооп, дыңнап хүлээп албааннар болур. Ындыглар Бурганның күзел-соруун күүседип турарларга дыка удурланыр.

2. үстүнде чугаалаттынган байдал бүрүзү оларны шын тодарадыр сөстерни негээр, ынчалза-даа бистерге, чүве билбес улуска, бо таварылгада ол бүгүнү хөй бижиири ажыктыг эвес. Ынчангаш чаагай хүндүткел-биле бистерни көдүрүп, боттарының бүзүрелин биске бүзүреткен Бурганның алыс шын кулдарының дужаалдарын күүседиринче далажыылыңар, дадагалзал чок дыңнаңгыры-биле төлеп чок холдарывысты сунаалы, оларның угаанындан сөстүң даяңгыыжын хүлээп ап, дүне көстүр чүүлдер өттүрүп, томаанныг мерген угаанны чедип ап, оларның дески, арыг чүректеринге, саазынга ышкаш, оон-даа экиди чугаалаарга, сүлдениң калбак дажынга (скрижали) дег, Бурганның сөстернин, азы өскээр чугаалаарга, Бурганның үрезиннерин бижиил. Мынчаар эгелээл:

3. Хостуг тура-сорук-биле шупту шаңнаттырганнарга Бурган дээрге шупту бүзүрелдиг болгаш бүзүрел чок, шын чүдүлгелиг болгаш шын эвес чүдүлгелиг, чаагай хүндүткелдиг болгаш чаагай хүндүткел чок, хандыкшыл чок болгаш хандыкшылдыг, шажынчы болгаш шажынчы эвес, мерген угаанныг болгаш бөдүүн, кадык болгаш кадык эвес, аныяк болгаш кырган кижилерниң чуртталгазы болгаш камгалалы болур. Олар шупту кандыг-даа шилилге чокка, чырыктың саарылгазын, хүннүң херелдерин, агаар-бойдустуң өскерлиишкиннерин бир дең ажыглап турарлар. Бурганда кижилерниң арнын көрүп хүлээр чорук чок.

4. Хүндүткел чок кижи дээрге кара туразы-биле Бурган амыдыралындан ырай берген, кезээ мөңгеде бар бодунуң Чаяакчызының дугайын шуут чок кылдыр бодаар, угаан-сарыылдыг, өлүмнүг чаяалга болур. Бурганга бүзүрелди каржы хажыдыышкыннар-биле (ерес) холбай бодаар, Бурганның хоойлузун бодунуң каржы угаанынга тудар кижи хоойлу хажыдыкчызы деп санадыр. Ыдыктыг /шке хажыт чок бүзүревишаан, кижиге кайы-хире болдунар хире шаа-биле угаан-бодалы, ажыл-херектери, сөзү-биле Христосту өттүнер кижини христианин дээр. Бодунуң күжү-биле үргүлчү эки чүүлдер кылыр, бачыт кылбазын кызыдар кижи Бурганга ынак кижи болур. Хай-бачыт, күткүл четкизи, чугаа-соот аразынга бүгү күжү-биле ол бүгүден хостуг мөзү-шынар өттүнүп, ол дээш хүннээр кижини Туттунар кижи дээр. Шажынчы дээрге аарыыр-аржыыр, кырыыр мага-боттуг-даа болза, мага-бот чок байдал, амыдырал өттүнер кижи болур. Шажынчы дээрге бүгү-ле үелерде, каяа-даа, кандыг-даа ажыл-херектерге, чүгле Бурганның сөзүнден, чагыгларындан туттунар кижи. Шажынчы дээрге бодунуң минниишкиннерин кошкаг чок кадагалаар, иштики бойдузун албадап тудар кижи. Шажынчы дээрге мага-боду арыглаттынган, аксы арыг, угааны чырык кижи. Шажынчы дээрге сагыш-сеткили-биле муңгарап аарза-даа, уйгу-дужунде-даа, анаа одуг-даа тургаш, өлүм дугайында үргүлчү бодап, сактып чоруур кижи. Бачыттыг амыдыралдан ойталаары дээрге боттуг амыдыралда макталдыг, үнелиг эт-септи көөр хөөн чок болуру, боттуг амыдыралдан бедик чаагай чүүлдерни чедип алыры-биле оон ойталаары.

5. Амыдыралда бүгү чүвени кааптары дээрге-ле, кандыг-даа дадагалзал чокка, ону келир үеги Иисустуң Хаан-Төрези дээш, азы боттарының бачыттарының эмин эрттир хөй болганы-биле, чок болза Бурганга ынаа-биле ону кылыр. Бир эвес олар үстүнде айыттынган чүүлдерниң чаңгызын-даа кичээнгейге албаан болза, бачыттыг амыдыралдан ыраары угаан чок чорук болур. Ынчалза-даа бистиң чаагай, эки, маадырлыг чоруктуг эге Салыкчызы ук агымның төнчүзү кандыг болурун манаар.

6. Бачыдының аар-берге аагындан адырлып аары-биле бачыттыг амыдыралдан ойталаан кижи хөөр хааржактарының кырында олуруп алгаш, чылыг, изиг карактарының чажын төп, чүрээниң ыыт чок ыглаашкынын соксатпайн олурган кижини өттүнер, чүгле кажан каржы чоруктуң аар дажын чүректен ап каапкан база бистиң угаанывысты, Лазарьны ышкаш, бачыттыг чоруктуң доңундан чежип каапкан, Бодунуң чалчалары ангелдерге «Хандыкшылдардан ону чежип кааптыңар, боду кыштаар кылдыр кааптыңар»-деп, дужаал берген Иисусту көрүп кааш, хандыкшыл чок кайгамчык чаагай байдалга кээр. Бир эвес ындыг эвес болза, бачыттыг амыдыралдан ойталаарының ажыы чок.

7. Кажан бис фараондан дезип, Египеттен үнерин күзей бергенивисте, Моисей ышкаш, Бурганче бисти эдертир үдекчини хереглей бээр бис, ол ажыл-херек, көрүүшкүннер аразынга бисти дээш, хай-бачыт далайын бистиң кеже бээривис дээш, Амаликтиң хандыкшылын ажып тиилээривис дээш, холдарын Бурганче көдүрүп, мөргүүр ужурлуг. Ынчангаш кандыг-даа орук айтыкчызы херек чок деп, чүгле боттарынга идегээннер чазыпканнар, чүге дээрге Египеттен үнгеннер Моисей деп дагдыныкчылыг, Содомдан дескеннер ангел үдекчилиг чорааннар. Египеттен үнгеннер эмчи дузазы-биле сагыш-сеткил хандыкшылын эмнээр кижилерге дөмейлежир, өскелери мага-боттуң арыг эвес чоруун уштурун күзээннерге дөмейлежир, чүге дээрге олар дузалакчы Ангелди, азы ангелге дең эрни негеп турганнар, чүге дээрге балыгның чыдып баксырааны-биле биске дыка шевер эмчи херек.

8. Боттарының мага-боду-биле дээрже үнер деп оралдашканнарга дыка улуг албадал, үргүлчүлелдиг муңгарал херек, эң ылаңгыя бачыттыг амыдыралдан ойталаанының эгезинде амданныг чүүлдерге ынак бистиң мөзү-шынарывыс болгаш минниишкин чок чүрээвис ылап шын ыглаашкын-биле арыг, Бурганга ынак чорукту чедип ап шыдавас. Чүге дээрге карак-кызыл күш-ажыл, улуг чажыт муңгарал ук маадырлыг чорукка эргежок чугула, ылаңгыя өөрүшкүже чүткүл чок бистиң угаанывыс, каржыланган амданныг чүүлдерге ынак ыт дег, хоозун, куруг чүүлдер, ханы хорадавас чорук, кызымак чорук дамчыштыр оваарымчалыг, мерген, сарыылдыг болу бербес. Ындыг-даа болза, чаагай сеткилдиг, шыдамык болуулуңар; шыдал чок чоруувусту, сагыш-сеткиливистиң күш чогун дадагалзал чок бүзүреливис-биле, оң талакы холувус-биле дег, Христоска бачыдывыс билингеш, бир эвес томаанныг мерген чорукче үргүлчү бодувусту кудуладыр болзувусса, Ооң дузазын төлептиивистен ажыр ыяап алыр бис.

9. Чиик болгаш эң кадыг берге, чаагай маадырлыг чорукче кирипкен кижилер Сүлдениң оду оларже кирип кээрин күзеп турарлар болза, изиг от өттүр эртер дээш келгенин билип алыр ужурлуглар. Ооң соонда кижи бүрүзү бодун күткүлге таварыштырып, ажыг ханды-биле холуттунган шажынчы хлебти чиир, карак чажы-биле долдунган аякты ижер, судче киирбес дайынчы байдалга турар. Шуптузу эвес-даа болза, сугга суктурган кижи амылыг артар, дараазындаалар дугайын ыыттавас мен.

10. Ук маадырлыг чорукка келгеннер шупту чүүлдерден ойталаар, хөөн чокталыр, шупту чүүлдерже каттырар, хая көрнүр, ындыг байдалга хамаарыштыр быжыг үндезинни тургузар. Чаагай үндезин каржы эвес чорук, пост сагыыры болгаш мерген угаан деп үш тургузуглуг азы үш чагылыг болур. Христоска чаа келгеннер ол үш чаагай чоруктардан эгелээр, мага-боду хирленмээн, тотпас хырынныг эвес, ханмас чазый-чилби эвес, мегелевес, кажарлавас, кажан-даа каржы чүүлдерлиг турбаан чүдүкчүлерден үлегер алыр ужурлуглар, ол бүгү чоорту назы-хар аайы-биле кээр.

11. Кажан демисежип эгелээн кижи эгезинде-ле кошкай берип, удавас тиилеттирериниң ылап демдектерин көргүзе бээр болза,аас-кежик чок болгаш көөр хөөн чок чорукка төлептиг болур. Кадыг быжыг эгелээшкинде кандыг-даа дадагалзаашкын чокка ажык улуг, бир эвес бис демисел үезинде кошкап, баксырай бээр болзувусса, мурнунда эрес, күжениишкинниг турган сагыш-сеткиливис мурнундагы быжыг чүткүлүн сактып келгеш, катап күш кирип кээп болур, шак ынчаар дыка хөй чүдүкчүлер кадыг бергени эрткен.

12. Кажан сагыш-сеткил, боду бодун кара сагыштыы-биле садып тура, кайгамчык күзенчиг чылыгны ол чок кылып аар, ынчан кандыг чылдагаан-биле ооң ону чидиргенин кызымаа-биле истеп илередип, ол чылдагаанче бүгү кызыл күжүн үндүрер, ынчанмас болза мурнуку чылыгны катап эгидери берге, чүгле ооң үне бергени эжиктерни дамчыштыр дедир киирер апаар.

13. Бачыттыг амыдыралдан чүгле коргуушкун чылдагааны-биле ойталап турар кижи салып каан саңга дөмей, баштай аажок чаагай чытталар, ооң соонда ыш бооп төнүп каар. Бачыттыг амыдыралдан төлевир хевирлиг кылдыр ойталап турар кижи дээрбе дажынга дөмей, үргүлчү чаңгыс угже долганыр, бачыттыг амыдыралдан Бурганга ынак болгаш чорупкан кижи эң эгезинде отка чединер, ол кандыг-бир чүүлче шилчээш, удаваанда улуг өрт апаар.

14. Чамдык улус тудугга даш кырынга тууйбу салыр, өскелери черге чагы тургузар, үшкүлери оруктуң бир кезиин эрткеш, хол-будун, сиирлерин чылдып алгаш, улам дүрген кылашташканнар. Бо тывызык сөстүң чүү деп турарын угаан-сарыылдыг кижи билип-ле каар боор.

15. Бистерге, чер кырында үези эвээш амытаннарга, өлүр хүнүвүсте шуут куруг чеде бербези-биле база аштап өлүп калбазы-биле Бурганның болгаш Хаанның кыйгырганы кижилер дег, кызымакайы-биле орукче үнүптер бис. Дайынчыларның Хаанның күзелин күүседири дег, Дээрги Бурганның күзелин күүседиилиңер, чүге дээрге ол атты эдилеп кирипкеш, албан-хүлээлге дээш шыңгыы харыысалгалыг апаар бис. Араатаннардан коргарывыс дег, оода ынчаар-даа болза, Бургандан коргуп көрээл, чүге дээрге Бургандан кортпас болгаш, оор кылыр дээш чоруп орган кижилерни мен көрген мен, ыт ээрерин дыңнааш, олар дедир чедип келгеннер, Бургандан коргар чоруктуң шыдаваан чүүлүн араатандан коргар чорук шыдапкан. Эш-өөрүвүстү хүндүлеп, ынакшыырывыс дег, оода ынчаар-даа болза, Бурганга ынак болуп көрээл, чүге дээрге Бурганны хорадаткаш, ол дээш бичии-даа сагыш човаваан кижилерни мен хөй катап көрген мен, а кандыг-бир хензиг чүүл ужун өөрүн хомудадыпкаш, шупту уран аргаларны ажыглааш, хөй-ле аргаларны бодап тып, өске эш-өөрүн, төрелдерин дамчыштыр янзы-бүрү кылдыр буруузун миннип, хомудааннарже белек-селек чорудуп, оларның мурнуку ынакшылын катап чедип алыр дээш, чүнү-даа канчап турганнар.

16. Бачыттыг амыдыралдан ойталаанының эгезинде, кандыг-даа дадагалзал чокка, чаагай чүүлдерни улуг бергедээшкиннер, албадал, муңгарал-биле күүседип турган бис, ынчалза-даа чедиишкиннерлиг апаргаш, ол чүүлдерге хамаарыштыр муңгарал эскербес апаар бис, эскерзивиссе-даа, дыка эвээшти, кажан мага-бот угаан-медерели тиилеттиргенде, ук чаагай чүүлдерни өөрүшкү, хүннүүргел, Бурганның чалбыыжы-биле кылыр апаар бис.

17. Бурганның чагыгларын эң эгезинден тура, улуг өөрүшкү, кызымаккай чорук-биле күүседип турар кижилер кайы-хире мактал-хавыялыгыл, шажын өөредиинге дыка үр бооп турар база чаагай херектерге хамаарыштыр маадырлыг чоруктарны улуг бергедээшкиннер-биле күүседип турар кижилер ол хире кээргелге төлептиг.

18. Янзы-бүрү байдалдарга хамааржыр бачыттыг амыдыралдан ойталаашкыннарны көөр хөөн чок болуп, ону бактаваалы, дезипкен кижилерни көрген мен, олар хаан-биле билбейн ужуражы бергеш, боттарының күзелинге удур ооң изи-биле чорупканнар, ооң-биле кады бажыңче киргеш, кады чемненип оруп алганнар. Душ бооп черже барып ушкан үрезин дыка бай дужут, кайгамчык тараа эккелгенин көрген мен, аңаа удур-даа чүүлдер тургулаан. Эмчиге эмнедир дээш эвес, бодунуң кандыг-бир өске хереглели-биле келген кижини көрген мен, эмчиниң эптиг-ээлдек хүлээп алыышкынынга хаара туттуруп, бүргеткен ол кижи багай бодалдарындан адырлып, кара сеткилден адырлы берген. Шак ынчаар кижиниң күзели-биле эвес, ала-чайгаар болган чүүл кижиниң тура-соруу-биле болган чүүлдерден быжыг-даа боор.

19. Кым-даа бодунуң бачыттарының хөйүн, аарын көргүспес, бодун шажынчы чуртталгага төлеп чок деп чугаалавас, амданныг чүүлдерге ынаа дээш, бодун базынмас, бодунуң бачыттарынга хамаарыштыр буруузун билинген хевирлиг кажар чүве чугаалавас ужурлуг, чүге дээрге ирик чүүлдер хөй черлерге бак чүвени арыглаар эки күштүг эмнээшкин херек, а кадык кижилер эмчиге чыдып албас.

20. Бир эвес черге кандыг-бир хаан силерни кыйгырып, бодунуң мурнунга силерни албан-хүлээлге кылыр кылдыр салыр деп күзей берзе, бис буруувус миннип ойталавайн, аяарлавайн, шупту чүвени каапкаш, олче аажок далажыр ийик бис. Бодувуска кичээнгейге алыр ужурлуг бис, хааннарның Хааны, дээргилерниң Дээргизи, бурганнарның Бурганы дээрде албан-дужаалче бисти чалап турда, сеткил-сагыжывыстың өөде чогу, чалгаавыс-биле ойталавас ужурлуг бис, Ооң улуг судунга харыы чок келбес ужурлуг бис. Ажыл-агыйга хол-будун бектеткен кижи кээп болур, ындыг-даа болза ол дыка эп чок, чүге дээрге үргүлчү буттарында демир кинчилиг кижилер кээр, олар хөй катап дайып ужарлар, оон оюлганнар ажылдап алырлар. Кадай чок, чүгле ажыл-херектер-биле харылзаалыг кижи чүгле ийи холунда кинчилиг кижиге дөмей, ынчангаш ол кажан-даа күзей-дир, шажынчы чуртталгаже шилчип кээп болур, кадайлыг кижи дээрге холу-даа, буду-даа кинчилиг кижи-дир.

21. Бачыттыг амыдыралда эки эвес чурттап турар чамдык кижилер менден мындыг айтырыгны салгылаар-дыр: «Бо бажыттыг амыдыралдың ажыл-агыйын кылып, кадайларывыс-биле чурттап тура, шажын амыдыралын өттүнүп болур ирги бис бе?». Мен оларга мынчаар харыылаан мен: «Эки чүвени кайы хирени кылып шыдаар силер, кылыңар, кымны-даа аттынмаңар, кымдан чүнү-даа оорлаваңар, кымны-даа мегелевеңер, кымның-даа мурнунга мактанмаңар, кандыг-даа кижиге хөөр хөөн чок болбаңар, христиан хүрээге хуралыңар кагбаңар, чединмес кижилерге дузалаңар, кымны-даа көгүтпеңер, өске кижи орун-дөжээнге дегбеңер, бодуңарның кадайыңарга ынак бооп, өскерилбеңер. Бир эвес ол бүгүнү сагыыр болзуңарза, Дээрниң Хаан-Төрезинден ырак эвес болур силер.

22. Чаагай маадырлыг чоруувусту кылыр дээш, коргуушкун болгаш өөрүшкү-биле кириптээли; дайызыннардан кортпаалы, олар боттары көзүлбес-даа болза, бистиң арыннарывыстан сеткиливисти көрүп турарлар, кажан корга бергенивисти эскерип каар болза, ол кара сагыштыг дайызыннарывыс биске удур калчаалыы-биле чепсегленип эгелээр, чүге дээрге бистиң корга бергенивисти эскерип кааннары ол. Ынчангаш оларга удур чаагай сеткил-биле чепсегленип аал, чаныш-сыныш чок демиселчи-биле кым-даа дайылдажып дидинмес.

23. Дээрги Бурган Бодунуң онзагай тывыңгыры-биле чаа келген кижилерге, олар дедир бачыттыг амыдыралче ээлбес кылдыр, сагыш-сеткил демиселин чиигеткен. Ынчангаш, Бурганның шупту кулдары, ону Бурганның биске ынакшылының бирги демдээ деп билип, Бурган Боду бисти кыйгырган болгай, Дээрги Бурганывыс дээш үргүлчү өөрүп чоруулуңар. Билир болгай бис, Бурган үргүлчү өске аргаларны база ажыглаар, чаныш-сыныш чок сеткилдерни Ол көрүп кааш, оларның бажынга оваадай кедирери-биле эң эгезинде-ле оларже сагыш-сеткил демиселин чорудуптар. Бачыттыг амыдыралда чурттап турар кижилерден Дээрги Бурган эптиг эвес чүүлдерни, азы өскээр чугаалаарга, сагыш-сеткил демиселиниң эптииниң дугайын чажырыпкан, бир эвес олар ону билир болза, бачыттыг амыдыралдан кым-даа ойталавайн баар.

24. Христоска аныяк шааңның күш-ажылын кызып тургаш эккеп бер, улуг назының хандыкшыл чок байлакшылынга өөрүп-амыра; аныяк назыда чыгдынган чүүлдер улуг назыда оожургадыр болгаш чемгерер. Аныяктар! Хүнүүргел-биле ажылдаалыңар, сергек угаан-биле чурттаалыңар, чүге дээрге өлүмнүң кажан кээри билдинмес. Бистиң дайызыннарывыс каржы, чашпаа, кара сагыштыг, өде-чара, холдарында от тудуп алган, Бурганның христиан хүрээзин ол-ла оду-биле өрттедир күзеп турарлар, ол дайызыннар аажок күштүг, кажан-даа удувас, мага-бот чок, көзүлбес. Аныяктардан кым-даа хоралыг дайызын аза-четкерлерни дыңнавас ужурлуг, ылаңгыя кажан олар мынчаар сүмелеп, угаадып турда; «Харык чок, аарыг болу бербези-биле бодуңнуң мага-бодуң хилинчектеве». Амгы бо шагда бодунуң мага-бодун өлүрер шиитпир хүлээп алыр кижи белен тывылбас-ла боор, чамдыктар бодун хөй амданныг аъш-чем чииринден хоруур; аза-четкерлерниң ол таварылгада кылыксаар чүүлдери мындыг чүүлдерден тургустунган болур, бистиң маадырлыг чорук кылыр эге базымнарывысты кошкак, өөрүшкү чок болдурары, төнчүзүн эгези дег кылып каары.

25. Шын-на сеткили-биле Христоска ажылдаар күзээннер хамыктың мурнунда карак-кызыл болур ужурлуг, ыдыктыг адаларның дузазы-биле азы бодунуң угаан-сарыылы-биле бодунга эки черни, амыдырап-чурттаарының овур-хевирин шилип аар: амданныг чүүлдерге хандыкшыыр чылдагаан-биле ындыг ниити чуртталганың ажыын шупту кижилер билип шыдавас. Ажынып-хорадаар чоруктуң чылдагааны-биле шупту кижилер чажыт кадагалап шыдавас; ооң мөзү-шынарынга кандыг орук чүүлдежип турарын кижи бүрүзү эки бодаар ужурлуг.

26. Шажын амыдыралы үш кол байдалга болгаш маадырлыг чоруктуң овур-хевиринге туттунар: бир болза чааскаан аңгыланып чоруп азы куйга оруп бээриниң маадырлыг чоруунга, бир болза ийи, хөй, чаңгыс кижи-биле шуут ыыт чок чоруп бээринге, бир болза, адак соонда, ниити чуртталгага шыдамык чурттарынга. …………………………………………………………(Притча 4, 27), хаан оруу-биле чор. Ук овур-хевирлерниң отумаа хөй кижиге таарымчалыг; - ол-ла Екклесиаст чугаалаан: муңгаралга алзыптар болза, удуурунга ынак апарза, азы чалгаа апаар болза, сагыш-сеткил бергедээшкининге таварышса, чаңгыс кижээ дыка берге (Еккл. 4, 10), чүге дээрге ону деткиптер кижи чок. «Мээң адым-биле ийи азы үш кижи чыглы бээр болза, Мен оларның аразында мен» - деп, Дээрги Бурган чугаалаан. (Матф. 18, 20)27. Шынчы, мерген угаанныг шажынчы кымыл? Кым Бурганга өшпес, изиг ынакшылын кадагалап арттырып ап шыдааныл, харын-даа чуртталгазының төнчүзүнге чедир хүн бүрү отка от, изигге изиг, кызымак чорукка кызымак чорук, күзелге күзел немеп, уламылап-ла чорааныл, ол.
Бирги чада. Ону баскан кижи дедир ээлбе.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет