Суды беру мен ағынды суды бұру қызметінің № шартыДата09.06.2016
өлшемі213.35 Kb.
Суды беру мен ағынды суды бұру қызметінің

____ ШАРТЫ


Екібастұз қ. 20__ жыл «___» ___________
Екібастұз қаласының тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Горводоканал» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, әрі қарай «Қызмет көрсетуші» директор О.В. Кузнецова, атынан бір жақтан және әрі қарай «Тұтынушы» деп аталатын, қызметті пайдаланатын _________________________________ атынан екінші жақтан, аталған жақтар бірлесіп, төмендегілер туралы осы Шартты жасады:


  1. ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР  1. Шартта келесі негізгі ұғымдар қолданылады:

1.1.Қызмет көрсетуші – суды беру және қалалық канализацияға ағынды суды бұру қызметін жүзеге асыратын ұйым;

1.2.Тұтынушы – «Қызмет көрсетуші» беретін техникалық шарттар (ТШ) (жеке тұрған үйлер үшін) және шарт негізінде суды беру және ағынды суды бұру қызметін пайдаланатын жеке тұлға;

1.3.Есептегіш құрал – Мемстандарт тізіліміне сәйкес қолдануға рұқсат берілген суды коммерциялық түрде есепке алуға арналған техникалық құрылғы;

1.4.Тексеру – есептеу құралдарының қалпын тексеру, олардың техникалық талаптарға сай келуін анықтау және растау мақсатында Мемлекеттік метрологиялық қызмет немесе басқа да аккредиттелген заңды тұлғалар орындайтын операциялар жиынтығы;

1.5.Сумен қамтамасыз ету және суды бұруды коммерциялық есепке алу схемасын тексеру – есептеу құралдарының қалпын тексеру және қосылу схемасын анықтау мақсатында «Тұтынушының» қатысуымен «Қызмет көрсетуші» өкілі орындайтын операциялар жиынтығы;

1.6.Есеп айырысу мерзімі – бірінші күннің сағат 00-00-ден бастап соңғы күннің сағат 24-00-ге дейінгі бір күнтізбелік айға тең келетін, қызмет үшін Тұтынушы есеп айырысатын, Шартта көрсетілген мерзім;

1.7.Техникалық шарттар (ТШ) – су құбырлар және канализациялық желілерге (жеке тұрған үйлер үшін) қосылу үшін талаптар тізбесін орындауды нұсқайтын «Тұтынушы» қол қойған су құбырлар мен канализациялық желілерді пайдаланатын ұйымның беретін құжаты;

1.8.Акт-рұқсатнама – су құбырлар және канализациялық желілерді пайдаланатын, оның су құбырлар және канализациялық желілеріне (жеке тұрған үйлер үшін) қосылуға рұқсат беретін ұйымның беретін құжаты;

1.9.Пайдалану жауапкершілігін шектеу актісі – иелік ету белгілері бойынша (жеке тұрған үйлер үшін) иелері арасындағы су құбырлы және канализациялық желінің элементтерін бөлу сызығы көрсетілген уәкілетті жақтар қол қойған құжат;

1.10 Құбырдың толық өткізгіштік қабілеті – 1,0 d (d – құбырдың ішкі диаметрі) тең толғанда және тәулігіне 24 сағат әрекеті кезінде секундына екі метр судың жылдамдығында құбыр бойынша су шығыны.

1.11.Өздігінен ағатын коллектордың толық өткізгіштік қабілеті – 1,0 d (d – құбырдың ішкі диаметрі) тең толғанда және тәулігіне 24 сағат әрекеті кезінде секундына екі метр судың жылдамдығында құбыр бойынша бұрылатын ағынды судың шығыны.

1.12.Көрсеткіштерді алу«Қызмет көрсетуші» өкілі келіп тексерген уақытта есептеу құралдарының нақты көрсеткіштерін жазып алу.

1.13. Тұтыну көлемі – уәкілетті орган белгілеген суды пайдаланудың нормаланған көлемі.
2. ШАРТТЫҢ МӘНІ
2.1.Шарт талаптарына сәйкес «Қызмет көрсетуші» «Тұтынушыға» суды беру және қалалық канализацияға ағынды суды ағызу қызметін көрсетуге (бұдан әрі қызмет көрсету), ал Тұтынушы уақытымен есептеу құралдарының көрсеткіштерін беріп отыруға, көрсетілген қызметке төлем төлеуге міндеттенеді. Қызмет көрсету тәртібі – тәулік бойы.

3. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҚҰНЫ МЕН ТӘРТІБІ.
3.1.Есеп айырысу уақыты болып күнтізбелік ай есептеледі.

3.2.Осы Шартта ҚР қолданыстағы заңнамасы белгілеген тариф бойынша қызмет көрсетіледі.

3.3. «Тұтынушы» есеп айырысатын уақытта айдың 25 дейін көрсетілген қызмет көлеміне байланысты ай сайын төлем төлейді.
4.СУДЫ БЕРУ МЕН ТҰТЫНУ ҚЫЗМЕТІН ЕСЕПКЕ АЛУ
4.1.Берілген су көлемі төмендегідей анықталады:

- қолданыстағы заңнама белгілеген тіркеуден өткен және нормативтік актілердің талаптарына сәйкес орнатылған жеке есептегіш құралдардың көрсеткіштері арқылы;

- жеке есептегіш құралдардың болмауы кезінде – суды пайдалану нормалары бойынша;

ДОГОВОР № _______

на предоставление услуг по водоснабжению и отведению сточных вод
г.Экибастуз «____»__________20_ год

Государственное коммунальное предприятие «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза, в лице директора О.В.Кузнецовой, именуемое в дальнейшем «Услугодатель» с одной стороны и пользователь услугами ______________________________________________ именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1. В договоре используются следующие основные понятия:

1.1. Услугодатель – организация, осуществляющая предоставление услуг по подаче воды и отведению сточных вод в городскую канализацию;

1.2. Потребитель – физическое лицо, пользующееся на основе договора услугами водоснабжения и водоотведения, на основании выдаваемых «Услугодателем» технических условий (ТУ) (для индивидуальных домов);

1.3. Прибор учета – техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета воды, разрешенное к применению согласно реестру Госстандарта;

1.4. Поверка - совокупность операций, выполняемых Государственной метрологической службой или другими аккредитованными юридическими лицами с целью обследования состояния приборов учета, определения и подтверждения их соответствия техническим требованиям;

1.5. Проверка схемы коммерческого учета водоснабжения и водоотведения – совокупность операций, выполняемых представителем «Услугодателя» в присутствии «Потребителя» с целью определения состояния приборов учета и схемы подключения;

1.6. Расчетный период- период, определенный в Договоре как период времени, равный одному календарному месяцу с 00-00 часов первого дня до 24-00 последнего дня, за который производится расчет «Потребителем » за услугу;

1.7.Технические условия (ТУ) – документ, выдаваемый организацией, эксплуатирующей водопроводную и канализационную сеть, подписанный «Потребителем», предписывающий выполнить перечень требований для подключения к ее водопроводным, канализационным сетям (для индивидуальных домов);

1.8. Акт-допуск – документ, выдаваемый организацией, эксплуатирующей водопроводную и канализационную сеть, дающий право подключения к ее водопроводным, канализационным сетям (для индивидуальных домов);

1.9. Акт разграничения эксплуатационной ответственности - документ, подписанный уполномоченными сторонами, в котором указывается линия раздела элементов водопроводной и канализационной сети между владельцами по признаку собственности (для индивидуальных домов);

1.10. Полная пропускная способность водопровода – расход воды по трубопроводу при наполнении равном 1,0 d (d – внутренний диаметр трубопровода), и скорости движения воды два метра в секунду при действии его 24 часа в сутки.

1.11. Полная пропускная способность самотечного трубопровода – расход сточной воды, отводимой по трубопроводу при наполнении равном 1,0 d (d – внутренний диаметр трубопровода), и скорости движения воды два метра в секунду при действии его 24 часа в сутки.

1.12. Съемка показаний – фиксирование фактических показаний прибора учета на момент посещения представителем «Услугодателя».

1.13. Величина потребления – нормируемый объем потребления воды, установленный уполномоченным органом.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями договора «Услугодатель» обязуется оказать «Потребителю» услуги по подаче воды и отведению сточных вод (далее - услуги), а «Потребитель» обязуется своевременно передавать показания приборов учета и оплачивать предоставленные услуги. Режим предоставления услуг – круглосуточный.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Расчетным периодом является календарный месяц.

3.2. Предоставление услуг по настоящему договору производится по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством РК.

3.3. Оплата производится «Потребителем» ежемесячно за фактически предоставленное количество услуг в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным.
4. УЧЕТ ОТПУСКА И ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ


    1. Количество отпущенной воды определяется:

- жеке есептегіш құралдарын жартылай орнатқан кезде және жалпы үйдің есептегіш құралдарының болмауы кезінде - жеке есептегіш құралдарының көрсеткіштері бойынша және суды пайдалану нормалары бойынша;

- жеке есептегіш құралдарын жартылай орнатқан кезде және жалпы үйдің есептегіш құралының болуы кезінде – есептегіш құралдары барлар – жеке есептегіш құралдарының көрсеткіштері бойынша, есептегіш құралдары жоқтар – нақты тұратын адамдар санына сәйкес мәліметтерді үлестіре отырып жалпы үйдің есептегіш құралдарының көрсеткіштері бойынша;

Жеке дара және жалпы үйдің есептегіш құралдары 100% болған кезде жалпы үйдің есептегіш құралдары көрсеткіштерінің және жеке дара есептегіш құралдарының жиынтық көрсеткіштері арасындағы айырмашылықты нақты тұратын адамдар санына сәйкес кондоминимум нысанының меншік иелері төлейді.

4.2. «Қызмет көрсетушінің» рұқсаты бойынша кезекті тексеру, жөндеу немесе ауыстыруға байланысты есептеу құралдарының уақытша болмауы кезінде сумен қамтамасыз ету қызметінің көлемі есептегіш құралдарының көрсеткіштеріне сәйкес өткен үш айда орташа шығын бойынша анықталады. Көрсетілген мерзім аяқталған соң есептегіш құралдары болмаған уақытта сумен қамтамасыз етудің көрсетілген қызмет көлемі суды пайдалану нормасы бойынша анықталады.

4.3.Пәтерлерде, жеке үйлерде орнатылған есептегіш құралдарының сақталуын қамтамасыз ету «Тұтынушыға» жүктеледі. «Тұтынушының» кінәсімен пәтерде немесе жеке үйде орналасқан есептегіш құралдардың көрсеткіштерін 2 есеп айырысу мерзімі бойы алуға мүмкіндік болмаса, егер бұл кезде «Тұтынушы» жұмсалған судың көлемін өзі бермесе, онда сол елді мекеннің халқының суды пайдалану нормалары бойынша есептеу арқылы төленеді.

4.4.«Тұтынушыға» соңғы тексеруден анықталған күнге дейін, бірақ екі айдан көп емес, құбырдың толық өткізгіштік қабілеті есебінен басқару торабына дейін, оның тәулігіне 24 сағат бойы мына формула бойынша суды қолданғаны үшін қайта есептеу жүргізіледі:(П х d2құб) / 4 х 3600сек х 2м/сек х 24сағ x n

мұнда П – сан П=3,14….dқұб – құбыр диаметрі (м)

n – күндер саны;

төмендегі жағдайларда:

4.4.1.Есептегіш құралдарын өздігінен шешкен кезде немесе ауыстырған кезде;

4.4.2.Тұтынушыда есептегіш құралдарының көрсеткіштерін бұрмалайтын құрылғыларды анықтаған кезде;

4.4.3.Есептегіш құралда, су өлшеуіш торапта (бекіткіш арматурада), өрт гидранттарында пломбының үзілуі кезінде;

4.4.4. Қосылу жерінде есептегіш жок немесе ақаулығы бар «Тұтынушының» суды пайдалану нысандарында судың ағуын анықтаған кезде. Судың ағуының басталған күнін анықтау мүмкін болмаса – соңғы тексергеннен бастап рұқсат беру кезіне дейін;

4.4.5. «Қызмет көрсетушінің» сумен қамтамасыз ету жүйесіне өздігінен қосылу кезінде;

4.4.6. «Қызмет көрсетушімен» келіспей сумен қамтамасыз ету желілері мен есептегіш құралдарын жеке үйлерде қайта жабдықтау кезінде;

4.4.7. «Қызмет көрсетуші» өкілін есептегіш құралы орнатылған құбырдың толық өткізгіштік қабілеті бойынша есептегіш құралдарын тексеруге, соңғы тексергеннен бастап рұқсат беруге дейін жіберілмеген кезде;

4.4.8. «Тұтынушының» сумен қамтамасыз ету жүйесіне қосылған құбырлар арқылы суару фактісін анықтаған кезде, қосылу жерінде есептегіш құралының болмауы немесе оның ақаулығы кезінде –

сыртқа ағызатын құбырдың толық өткізгіштік қабілеті бойынша, соңғы тексеруден бастап, бірақ бір айдан артық емес;

4.4.9.Қосылу жерінде есептегіш құралының болмауы немесе оның ақаулығы кезінде, үнемі судың сыртқа ағуын анықтаған кезде – мұндай құбырдың толық өткізгіштік қабілеті бойынша, соңғы тексеруден бастап, бірақ бір айдан артық емес уақытта;

4.4.10. «Қызмет көрсетушінің» есептегіш құралының ақаулығы туралы хабарламаған жағдайда – есептегіш құралы орнатылған құбырдың толық өткізгіштік қабілеті бойынша, есептегіш құралын соңғы тексеруден бастап ақаулықты анықтаған кезге дейін, бірақ екі айдан артық емес.

4.5. Қызметті пайдалану кезінде «Тұтынушы» жіберген қателіктер «Қызмет көрсетуші» мен «Тұтынушы» өкілдерінің екі жақты актісімен екі данада жасалады, біреуі «Тұтынушыға» беріледі. «Тұтынушы» қол қоюдан бас тартқан уақытта, бірақ «Қызмет көрсетуші» комиссиясы немесе құрамында үш адамнан кем емес «Қызмет көрсетуші» комиссиясының ресімдеуі кезінде акт жарамды деп есептеледі.

4.6. Қызмет көрсетушінің суды бұру жүйесіне қосылған тұтынушының ағынды су көлемі берілген судың көлеміне тең болып қабылданады.

4.7. Септикке, шұңқырға ағызылатын және кейін Қызмет көрсетушінің суды бұру жүйесіне төгілетін ағынды су көлемі пайдаланылған су көлеміне тең келеді.

4.8. Тұтынушының ағынды суды бұруы ҚР Үкіметінің 2009ж.28.05. №788 қаулысымен бекітілген «Елді мекеннің суды бұру жүйесіне ағынды суды қабылдау ережесіне» және ҚР Агенттігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы агенттігінің 2010ж.29.12. №606 және 2011ж.21.01. №19 бұйрығымен бекітілген « Елді мекендердің суды бұру

жүйесіне төгілетін өндірістік ағынды суларда зиянды заттардың жол берілетін шоғырын есептеу және олардың артуы кезінде қосымша тазартқаны үшін төлем есебінің әдістемесіне» сәйкес мына формула бойынша орындалған есептеулерге сәйкес жүргізіледі:

- по показаниям индивидуальных приборов учета, прошедших установленную действующим законодательством регистрацию и установленных в соответствии с требованиями нормативных актов;

- при отсутствии индивидуальных и общедомового приборов учета - по нормам водопотребления;

- при частичной установке индивидуальных приборов учета и отсутствии общедомового прибора учета - по показаниям индивидуальных приборов учета и по нормам водопотребления;

- при частичной установке индивидуальных приборов учета и наличии общедомового прибора учета – имеющим приборы учета – по показаниям индивидуальных приборов учета, не имеющим приборы учета – по показаниям общедомового прибора учета с распределением данных в соответствии с количеством фактически проживающих людей;

При 100% наличии индивидуальных приборов и общедомового прибора учета разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарными показаниями индивидуальных приборов учета подлежит оплате собственниками объекта кондоминимума в соответствии с количеством фактически проживающих людей

4.2. В случае временного отсутствия приборов учета в связи с их очередной поверкой, ремонтом или заменой по разрешению «Услугодателя», объем предоставленных услуг водоснабжения определяется по среднему расходу за три предыдущих месяца согласно показаниям приборов учета на период отсутствия приборов, но не более одного месяца. По истечению указанного срока, при отсутствии приборов учета объем предоставленных услуг определяется по нормам водопотребления.

4..3. Обеспечение сохранности приборов учета, установленных в квартирах и индивидуальных домах, возлагается на «Потребителя». При невозможности снятия показаний приборов учета воды, находящихся в квартире или индивидуальном доме в течение 2-х расчетных периодов по вине «Потребителя», если при этом «Потребитель» сам не передаст сведения о количестве израсходованной им воды, начисление оплаты производится расчетным путем по нормам водопотребления для данного населенного пункта.

4.4. «Потребителю» производится перерасчет предоставленных услуг с момента проведения последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев, из расчета полной пропускной способности трубопровода до узла управления при скорости движения воды в нем 2м/сек. и при действии его в течение 24 часов в сутки по формуле:

(П х d2тр ) / 4 х 3600сек х 2м/сек х 24ч х n

где, П – число П=3,14….dтр – диаметр трубы (м);

n – количество дней;

в следующих случаях :

4.4.1. Самовольном снятии приборов учета или замены существующих,

4.4.2. Обнаружении у потребителя приспособлений, искажающих показания приборов учета

4.4.3. Срыве пломб на приборе учета или водомерного узла (запорной арматуры), пожарных гидрантов;

4.4.4. Обнаружении утечек на объектах водопользования «Потребителя», в которых отсутствует прибор учета на вводе или его неисправности за фактическое время по день ликвидации. Если день начала утечки установить невозможно – с момента последней проверки до момента предоставления допуска;

4.4.5. Самовольном присоединении к системам водоснабжения «Услугодателя»;

4.4.6. Переоборудовании в индивидуальных домах без согласования с «Услугодателем» сетей, сооружений системы водоснабжения и приборов учета;

4.4.7. Не допуске потребителем (его представителями) представителя«Услугодателя» к поверке приборов учета- по полной пропускной способности трубы, на которой установлен прибор учета, с момента последней проверки до момента предоставления допуска;

4.4.8. Обнаружении факта полива посредством трубопроводов, присоединенных к системе водоснабжения «Потребителя», при отсутствии прибора учета на вводе или его неисправности – по полной пропускной способности такого трубопровода с момента последней проверки, но не более одного месяца;

4.4.9. Обнаружении факта постоянного протекания воды на излив, при отсутствии прибора учета на вводе или его неисправности – по полной пропускной способности подводящей трубы излива с момента последней проверки, но не более одного месяца;

4.4.10. Не уведомлении «Услугодателя» о неисправности прибора учета – по полной пропускной способности трубы, на которой установлен прибор учета, с момента последней проверки прибора учета до момента обнаружения неисправности, но не более 2-х месяцев.

4.5. Нарушения, допущенные «Потребителем» при пользовании услугами, оформляются двухсторонним актом представителей «Услугодателя» и «Потребителя» в двух экземплярах, один из которых вручается «Потребителю». Акт считается действительным и при отказе «Потребителя» от подписи, но при условии оформления его комиссией «Услугодателя» в составе не менее трех человек.

4.6. Объем сточных вод Потребителя, присоединенных к системе водоотведения Услугодателя принимается равным объему отпущенной воды.

4.7. Объем сточных вод Потребителя, стоки которых отводятся в выгреб (септик) и в дальнейшем вывозятся и сливаются в систему в одоотведения Услугодателя,

мұнда: D- күндер саны, П – ЗЗЖШ асатын лас заттары бар ағынды суды төккені үшін төлем, тeнгe;V- қалалық суды бұру жүйесіне төгілген ағынды су көлемі (шартқа сәйкес немесе есептеу бойынша)м3;

T - 1 мЗ ағынды суды бұру қызметі үшін тариф, тeнгe;

Cфl,Сф2-сынаманы алу кезінде анықталған ластайтын заттар шоғыры;

Сдквв1,Cдквв2 – суды бұру жүйесіне төгуге рұқсат берілген зиянды заттың шекті шоғыры мг/л;
5. ЖАҚТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
5.1. «Тұтынушы» құқылы:

5.1.1.Шарт талаптарына сәйкес және оның денсаулығына қауіпсіз сапа белгілеген қызметті алуға;

5.1.2.Сот тәртібімен немесе уәкілетті органға заңға қайшы келетін «Қызмет көрсетушінің» әрекеттері мен әрекетсіздіктерін шағымдауға; «Тұтынушының» бастамасымен шартты бұзу немесе тоқтату сумен қамтамасыз етудің тоқтауына алып келеді.

5.2. «Тұтынушы» міндетті:

5.2.1.Көрсетілген қызметке уақытымен және толық көлемде төлеуге;

5.2.2. Сумен қамтамасыз ету жүйесі, канализация және есептегіш құралдар жұмыстарындағы ақаулықтар туралы «Қызмет көрсетушіге» дереу хабарлауға;

5.2.3. «Қызмет көрсетушінің» өкілдерін желілердің, құрал-жабдықтардың техникалық жағдайын бақылау үшін есептегіш құралдарға жіберуді қамтамасыз етуге;

5.2.4.Реттелетін коммуналдық қызметтердің есептегіш құралдарын алуға;

5.2.5.Есептеу құралдарының көрсеткіштерін алуға және оны ағымдағы айдың 25 ерте емес және соңғы күнінен кеш емес аралықта «Қызмет көрсетушіге» беруге;

5.2.6.Тұрғын жайды бөлу (жалға беру) кезінде «Тұтынушы» «Қызмет көрсетушінің» әрекеті туралы хабарлап, қарызды төлеу міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етеді және салыстырады.

5.2.7.Ішкі кварталдық желілерді, инженерлік құрал-жабдықтарды және құрылғыларды қайта жарақтау қажеттілігі кезінде «Тұтынушы» «Қызмет көрсетушіге» хабарлап, тиісті рұқсат алуы керек.

5.2.8.Есептеу құралының ақаулығы туралы «Қызмет көрсетушіге» жедел түрде хабарлау.

5.3. «Қызмет көрсетуші» құқылы:

5.3.1. Уақытымен және толық көлемде көрсетілген қызмет үшін төлем қабылдауға;

5.3.2. Қызметті тұтыну және төлеуді жүзеге асыруға.

5.3.3.Қызмет көрсетуді мына жағдайларда тоқтатуға:

а) апаттық жағдайда немесе адам өмірі мен қауіпсіздігіне қауіп төнген уақытта;

б) жоспарлау-жөндеу жұмыстарын және құбырларды дезинфекциялау қажеттілігі кезінде.

5.3.4.Қызмет көрсетуді мына жағдайларда шектеу:

а) «Қызмет көрсетуші» желісіне өздігінен қосылу кезінде;

ә) осы шартта көрсетілмеген «Тұтынушының» қосымша нысандарын қосу;

б) есеп айырысудан кейінгі екі ай бойы қызмет төлемінің болмауы кезінде;

в) «Қызмет көрсетуші» өкілдерін бірнеше рет есептеу құралдарына жолатпаған жағдайда;

г) «Тұтынушының» желісінде судың ағуы және оны тоқтату кезінде.

5.3.5. 5.3.4. б), в) тармақтарында көрсетілген жағдайларда «Тұтынушы» қызмет көрсетуді тоқтатуға дейін 1 айдан кем емес бұрын хабарлайды. Басқа жағдайларда – «Қызмет көрсетуші» «Тұтынушыға» алдын ала хабарлаусыз қызмет көрсетуді тоқтатуға құқығы бар.

5.3.6.Қызмет көрсетуді қалпына келтіру мына жағдайларда жүргізіледі:

- осы Шарттың 5.3.4. а), б) тармақтарында көрсетілген жағдайларда бұзушылықтарды жойып, жұмыстарды аяқтаған соң;

- осы Шарттың 5.3.4. в) тармағында көрсетілген жағдайда «Тұтынушы» қарызды және өшіру мен қосу қызметін толығымен төлеген соң қосылады.

5.4. «Қызмет көрсетуші» міндетті:

5.4.1.Шарт талаптарына сәйкес Тұтынушыны қызмет көрсетумен уақытында және үздіксіз қамтамасыз етуге;

5.4.2.Көрсетілетін қызметтің сапасы мен көлемін есепке алу мен бақылауға,

қызмет көрсету бойынша бұзушылықтарды алдын алу мен жою шараларын уақытымен қабылдауға; 5.4.3.Есептеу мерзімінен кейінгі айдың 10 дейін көрсетілетін қызмет төлемінің төлем құжатын «Тұтынушыға» ұсынуға;


принимаются равным количеству потребленной воды..

4.8. Отвод сточных вод Потребителем производится в соответствии с «Правилами приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов», утвержденными Постановлением Правительства РК № 788 от 28.05.2009г. и «Методикой расчета допустимых концентраций вредных веществ в производственных сточных водах, сбрасываемых в системы водоотведения населенных пунктов и расчет оплаты за дополнительную очистку при их превышении», утвержденной приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2010г. « 606 и от 21.01.2011г. № 19 согласно расчетов, выполненных по следующей формуле:гдe: D- количество дней, П - плата за сброс сточных вод с зaгpязнeниями, превышающими ДКВВ, тeнгe;V- объем сточных, сброшенных в городскую систему водоотведения (согласно договора, либо по расчету)м3;

T - тариф за услуги по отводу сточных вод 1 мЗ сточных вод, тeнгe;

Cфl,Сф2-фактическая концентрация загрязняющих веществ, обнаруженная при отборе проб

Сдквв1,Cдквв2 – допустимая концентрация вредного вещества, разрешенного для сброса в систему водоотведения мг/л;

5.9. Все изменения, приведшие к перерасчету оплаты, осуществляются с момента подачи «Потребителем» заявления и предоставления подтверждающих документов.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. «Потребитель» имеет право:

5.1.1. На получение услуг установленного качества, безопасных для его здоровья, в количестве и в соответствии с условиями Договора;      1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении об этом «Услугодателя» не позже, чем за месяц при условии оплаты предоставленных услуг. Расторжение или приостановление договора по инициативе «Потребителя» влечет за собой прекращение водоснабжения.

5.2. «Потребитель» обязан:

5.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные услуги;

5.2.2. Немедленно сообщать «Услугодателю» о неисправностях в работе системы водоснабжения, канализации и приборов учета;

5.2.3. Обеспечивать доступ представителей «Услугодателя» к приборам учета для контроля технического состояния сетей, приборов и оборудования;

5.2.4. Иметь прибор учета регулируемых коммунальных услуг.

5.2.5.Снимать показания приборов учета и передавать их «Услугодателю» не ранее 25 числа и не позднее последнего числа текущего месяца.

5.2.6. В случае отчуждения (сдачи внаем) жилого помещения «Потребитель» извещает о своих намерениях «Услугодателя», производит сверку и обеспечивает исполнение обязательств по погашению имеющейся задолженности.

5.2.7. При необходимости переоборудовать внутриквартирные сети, инженерное оборудование и устройства, «Потребитель» обязан известить«Услугодателя» и получить соответствующее разрешение.

5.2.8. Немедленно уведомить «Услугодателя» о случаях неисправности прибора учета.

5.3. Услугодатель имеет право:

5.3.1. Своевременно и в полном объеме получать оплату за предоставленные услуги;

5.3.2. Осуществлять контроль потребления и оплаты услуг.

5.3.3. Приостановить оказание услуг в случаях;

а) аварийной ситуации, либо угрозы жизни и безопасности людей;

б) необходимости проведения планово-ремонтных работ и дезинфекции трубопроводов,

5.3.4. Ограничить оказание услуг в случаях:

а) самовольного присоединения к сети «Услугодателя»;

б) подключения дополнительных объектов «Потребителя» не предусмотренных настоящим договором;

в) отсутствия оплаты за услуги в течение двух месяцев, следующих за расчетным периодом;

г) неоднократного недопущения представителей «Услугодателя » к приборам учета;

д) при обнаружении утечек на сети «Потребителя» до устранения.

5.3.5. В случаях указанных

в пунктах 5.3.4. в), г) «Потребитель» извещается не менее чем за один месяц до прекращения подачи услуг. В других случаях – «Услугодатель» имеет право приостановить подачу услуг без предварительного уведомления «Потребителя».


5.4.4. ҚР заңнамасы белгілеген мерзімге дейін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тарифтің өзгеруі туралы «Тұтынушыларға» хабарлауға;

5.4.5. Сумен қамтамасыз ету жүйесі, канализация және есептегіш құралдарын тексеру кезінде, сонымен қатар есептегіш құралдарының көрсеткіштерін шешу кезінде «Тұтынушыға» қызметтік куәлікті көрсетуге;


6.ЖАҚТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
6.1.Құрал-жабдықтар мен инженерлік желілерді тиісті күтіп-ұстау үшін жауапкершілік оның иесіне артады және баланстық иелік бөлігінде анықталады.

6.2.Шартта көрсетілген міндеттемелерді орындамау немесе тиісті емес міндеттемелерді орындау кезінде кінәлі жақ екінші жаққа ҚР заңнамасына сәйкес келтірілген шығынды өтейді.

6.3. Көрсетілген қызметке төлемді кешіктірген жағдайда «Тұтынушы» есептеу айынан кейінгі 26-нан бастап осы соманы төлеу күнінде әр өткен күнге қолданылатын, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың 1.5 еселі мөлшерлемесінен есептелген айыппұл төлейді.

6.4.Жақтар елді мекендердің сумен қамтамасуз ету және суды бұру жүйесін қолдану ережелерін, коммуналдық қызметті ұсыну ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылады.

6.5.Жақтардың пайдалану жауапкершілігінің шегі елді мекендердің сумен қамтамасыз ету және суды бұру жүйесін пайдалану ережесінің 38-т., 39-т., 40-т. реттеледі.
7. ШАРТТЫ ҚОЛДАНУ МЕРЗІМІ
7.1.Осы шарт екі жақ қол қойған соң күшіне енеді және өз әрекетін «Тұтынушының» «Қызмет көрсетуші» желісіне нақты қосылу кезінен бастап таратады.

7.2..Жақтар арасындағы Шартта айтылмаған қарым-қатынастар ҚР Азаматтық кодексімен, Коммуналдық қызмет көрсету ережелерімен, Сумен қамтамасыз ету және суды бұру қызметінің көлемін анықтау әдістемесімен, ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 05 маусымдағы №832 қаулысымен бекітілген «Елді мекендердің сумен қамтамасыз ету және суды бұру жүйесін пайдалану ережесімен», ҚР Үкіметінің 2009ж.28.05. №788 қаулысымен бекітілген «Елді мекендердің суды бұру жүйесіне ағынды суды қабылдау ережелерімен», Сумен қамтамасыз ету және суды бұру қызметінің бір үлгі шартымен реттеледі.
8. ЖАҚТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ.
«Қызмет көрсетуші»

«Горводоканал» МКК

Мекенжайы: Екібастұз қ.

Новоселов к-сі, 78

ЖСК KZ 929 650 000 040 390 024

БСН 080 740 016 808

БСК IRTYКZKA

Екібастұз қ. «Альянс Банк» АҚ филиалында

СТН 451 600 223 153

Кбе 16


Қолы ______________________

«Тұтынушы»

Мекенжайы____________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Қолы _________________________

- в случаях, указанных в пункте 5.3.4. а), б) настоящего Договора, по устранению нарушений и завершения работ;

5.3.6. Возобновление подачи услуг производится:

- в случае, указанном в пункте 5.3.4. в) настоящего Договора, подключение «Потребителя» производится только после полной оплаты долга и услуг по отключению и подключению.

5.4. «Услугодатель » обязан:

5.4.1. Обеспечить своевременное и бесперебойное предоставление услуг в соответствии с условиями настоящего договора;

5.4.2. Вести учет и контроль качества и количества предоставляемых услуг, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений по предоставлению услуг;

5.4.3. Предоставлять «Потребителю» платежный документ на оплату предоставляемых услуг в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом;

5.4.4. Уведомлять «Потребителей» об изменении тарифов через средства массовой информации в срок установленный законодательством РК;

5.4.5. При осмотре сетей водоснабжения, канализации и приборов учета, а также при снятии показаний приборов учета «Потребителя» предъявлять служебное удостоверение.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность за надлежащее содержание оборудования и инженерных сетей возлагается на его собственника и определяется по границам раздела балансовой принадлежности.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством.

6.3. В случае просрочки платы за предоставленные услуги «Потребитель», выплачивает неустойку, рассчитанную исходя из 1,5 кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день уплаты этих сумм, за каждый день просрочки, начиная с 26 числа следующего за расчетным месяцем.

6.4. Стороны несут ответственность за нарушение Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, Правил предоставления коммунальных услуг.

6.5. Граница эксплуатационной ответственности сторон регулируется Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов п.38, п.39,п.40.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с момента фактического подключения «Потребителя» к сетям «Услугодателя» и является бессрочным.

7.2. Неоговоренные Договором отношения между Сторонами регулируются Гражданским кодексом РК, Правилами предоставления коммунальных услуг, Методикой определения объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения, «Правилами пользования системами водоснабжения и водоотведению.8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Услугодатель»

ГКП «Горводоканал»

Адрес: г. Экибастуз, ул. Новоселов, 78

ИИК КZ929650000040390024

БИК IRTYKZKA

БИН 030740016808

Филиал АО «АльянсБанк» г. Экибастуз

РНН 451600223153

Кбе 16

Подпись___________________


«Потребитель»

Адрес_________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Подпись_______________________Каталог: uploads
uploads -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
uploads -> Әдебиет пен сынның биік белесі
uploads -> «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
uploads -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
uploads -> Салыстырмалы кесте
uploads -> ҮЕҰ арқылы 50 жастан асқан тұлғалар, сонымен қатар халықтың мақсатты топтарын жұмысқа орналастыру бойынша мемлекеттік емес секторде мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру жөніндегі мемлекеттік сатып алу қызметтері бойынша өзгеше
uploads -> Квалификационная характеристика бакалавра специальности 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»
uploads -> «Қазпочта» АҚ АҚпараттық саясаты бекітілді


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет