Тәжірибесін ұйымдастыру және өткізу бойынша бірігіп әрекет ету туралы келісімшарт петропавл қ. 20 жДата29.02.2016
өлшемі51.57 Kb.
#34223
Білім алушылардың

тәжірибесін ұйымдастыру және өткізу бойынша бірігіп әрекет ету туралы

КЕЛІСІМШАРТ
Петропавл қ. «_____» ________________ 20____ ж.
«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ-дағы РМК, мүддесін қорғайтын және Жарғы негізінде әрекет ететін ректор О.Б. Әшімов, бұдан әрі «Университет» деп аталады және___________________________________________________________________________ кәсіпорны, _____________________________ негізінде әрекет ете отырып, мүддесін қорғайтын __________________________________________________________________, бұдан әрі «Ұйым» деп аталады, келісімге келді және төмендегідей келісімшарт жасасты:

 1. Келісімшарттың мәні

1.1. Университет тәжірибенің оқу бағдарламасына сәйкес тапсырады, ал Ұйым __________________________________________________________ мамандығы бойынша оқушылардың _________________________________ тәжірибесінің өткізілуін ұйымдастыруды өзіне жүктейді.

2. Университеттің міндеттері

2.1. Білім алушылардың тәжірибенің жұмыс бағдарламасымен, оны орындау жоспарының жобасымен, күнделік пен есеп жүргізудің тәртібі мен формасымен таныстыру.

2.2. Тәжірибеден өту үшін білім алушылардың қажетті әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету және тәжірибе бөліктерін орындауға әдістемелік көмек көрсету.

2.3. Тәжірибеге жетекшілік ететін арнайы пән оқытушыларымен қамтамасыз ету, тәжірибенің жүргізілуін үнемі бақылау.

2.4. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау техникасы бойынша нұсқаудың жүргізілуін бақылау мен тексеруін қамтамасыз ету.

3. Ұйымның міндеттері

3.1. Білім алушылардың тәжірибеден өту мүмкіндігін тәжірибе бағдарламасы мен оқу жоспарына сай болуын қамтамасыз ету.

3.2. Білім алушылардың ҚР мемлекеттік және коммерциялық құпия туралы заңнамасымен белгіленген талаптарды ескере отырып және тапсырманың көлеміне сай нормативтік актілермен, іс құжаттарымен, басқа да материалдармен танысуына жағдай жасау.

3.3. Қызмет орнындағы кітапхананың оқу-тәжірибелік қорын пайдалану құқығын беру.

3.4. Мамандарды кеңесші ретінде тағайындау.

3.5. Білім алушылардың тәжірибе бағдарламасында қарастырылмаған объектілерге жібермеу және тәжірибенің қауіпсіз жағдайда өтуін, қауіпсіздік және еңбекті қорғау техникасы бойынша нұсқаудың міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз ету.

3.6. Жеке білім алушылардың немесе олардың тобын, олармен қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптары сақталмаған жағдайда, өндіріс объектісіне жібермеу және бұл туралы тәжірибе жетекшісіне немесе Университеттің ҰжЖБ-не хабарлау.

4. Тәжірибенің өту мерзімі

4.1. Оқу жоспары мен оқу үрдісінің кестесіне сәйкес ______________________________ мамандығы үшін тәжірибе мезгілі 20___ж. «____»____ бастап 20____ ж. «____» _____ дейінгі аралығында белгіленсін, ________ күн ұзақтығымен.5. Келісімшарттың мерзімі және тараптардың жауапкершілігі

5.1. Бұл Келісімшарт тараптардың қол қойған сәтінен бастап өз күшіне енеді және тәжірибе аяқталғанша дейін күшін жоймайды.

5.2. Келісімшарттағы бойынша міндеттемелерді орындаудан бір жақты бас тартуға және бір жақты бұзуға жол берілмейді.

5.3. Осы Келісімшарт бойынша даулар қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешіледі.6. Тараптардың деректемелері

Білім беру ұйымы:

«М. Қозыбаев атындағы СҚМУ» ШЖҚ-дағы РМК

Петропавл қ.

Пушкина к-сі, 86

ЖИК KZ938560000000013451

БЖН 960340000702, БЖК KCJBKZKX

Петропавл қ. Центр Кредит Банкі

СТН481400026615


Ректор ________________О. Әшімов


________________________________________________________'>«Ұйым»

______________________________________________________

(атауы)


______________________________________________________

(деректемелері)______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

Бірінші басшы

_____________________________

(қолы, мөр)ДОГОВОР

о совместной деятельности по организации и проведению

практик обучающихся
г. Петропавловск « _____ » ___________ 20 ___ г.

РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева», именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора У.Б. Ашимова, действующего на основании Устава, и предприятие _______________________________________________________________, в лице _________________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», пришли к соглашению и заключили договор о нижеследующем: 1. Предмет договора

1.1. Университет в соответствии с учебной программой практики поручает, а Организация принимает на себя организацию прохождения ___________________________________________ обучающихся по специальностям ___________________________________________________________________________

2. Обязанности Университета

  1. Ознакомить обучающихся с рабочей программой практики, примерным планом ее выполнения, формой и порядком ведения дневника, отчета.

  2. Обеспечить обучающихся необходимыми методическими материалами для прохождения практики и оказывать методическую помощь в выполнении разделов практики.

  3. Обеспечить руководство практикой преподавателями специальных дисциплин, периодически проверять ход практики.

  4. Обеспечить проверку и контроль за проведением инструктажа по технике безопасности и охране труда.

3. Обязанности Организации

  1. Обеспечить возможность прохождения практики обучающихся в соответствии с программой практики и учебным планом.

  2. Предоставить обучающимся возможность ознакомления с нормативными актами, служебными документами, другими материалами в объеме заданий и с учетом требований, установленных законодательством РК о государственной и коммерческой тайнах.

  3. Предоставить право пользования учебно-практическим фондом служебной библиотеки.

  4. Назначить специалистов в качестве консультантов.

  5. Не допускать обучающихся на не предусмотренные программой практики объекты и обеспечить условия безопасного проведения практики, проведение обязательного инструктажа по технике безопасности и охране труда.

3.6. Не допускать группу или отдельных обучающихся на производственный объект в случае несоблюдения ими требований правил техники безопасности и сообщить об этом руководителю практики или в ООиП Университета.

4.Сроки прохождения практики

  1. Сроки прохождения практики установить в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса для специальности _________________________________________________________________

с «_____»________20____ г. по «_____»________20____ г., продолжительностью ______ дней.

5. Срок действия договора и ответственность сторон

  1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до окончания прохождения практики.

  2. Одностороннее расторжение и односторонний отказ от выполнения обязательств по договору не допускаются.

  3. Споры по настоящему Договору разрешаются согласно действующему законодательству.

 1. Реквизиты сторон

Организация образования:

РГП на ПХВ «СКГУ им. М. Козыбаева»

г. Петропавловск

ул. Пушкина,86

ИИК KZ938560000000013451

БИН 960340000702, БИК KCJBKZKX

Банк Центр Кредит г. Петропавловска

РНН481400026615

Ректор ___________________ У. Ашимов«Организация»

_______________________________________________

(наименование)

_______________________________________________

(реквизиты)

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Первый руководитель

_______________________________(подпись, печать)
Ф СКГУ 709-08-14. Договор о совместной деятельности по организации и проведению практик обучающихся (на определенный срок). Издание четвертое

Каталог: files -> documents
documents -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
documents -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
documents -> Департамент Росприроднадзора по пфо специалистами отдела государственного экологического надзора и лицензионного контроля завершены плановые комплексная проверка муп жкх «Ильиногорское»
documents -> Бағдарламасы Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына 2012 жылға 5681,1 млн теңге қаралып, 92,8 пайызы игерілді
documents -> Мемлекет басшысының 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты
documents -> I. 2013-2015 жылдарға арналған Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет