Тоо экибастузская грэс-1 им. Б. Нуржанова, цлмиСбет4/12
Дата29.09.2022
өлшемі91.78 Kb.
#461612
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
КЭД МОП по металлургии МЧМ

Физико-химические исследования в металлургических процессах/
Physico-chemical studies in metallurgical processes //

Металлургиялық процестерді зерттеу әдістері /


Методы исследования металлургических процессов/
Physico-chemical methods for the study of metallurgical processes //
/Ғылыми зерттеулер әдіснамасы/
Методология научных исследований/ Research Methodology

Материалдардың физикалық қасиеттерін және олардың металлдардың өнімділік қасиеттеріне әсерін зерттеу, оларды өлшеу әдістері мен құралдары, метал физикасының негізгі заңдылықтары, түрлі металдар мен қорытпалардың сипаттамалары, салқындату және жылыту кезінде металдардың мінез-құлқының құрылымы
Изучение физических свойств материалов и их влиянием на эксплуатационные свойства металлов, методы и средства их измерения, основных законов физики металлов, характеристику различных металлов и сплавов, структуру поведения металлов при охлаждении и нагревании.
The study of the physical properties of materials and their influence on the performance properties of metals, methods and means of their measurement, the basic laws of metal physics, the characteristics of various metals and alloys, the structure of the behavior of metals during cooling and heating

5

НҚ/КK/CC -5,23,24

2, 6

Қара және түсті металлургияның әртүрлі қорытпаларын зерттеудің заманауи әдістері,қыздыру және салқындату кезіндегі қорытпалардың мінез-құлқының құрылымы,металлургиялық бөліністегі олардың сандық және сапалық көрсеткіштерінің әдістері мен құралдары. Металдар мен қорытпалар физикасының негізгі заңдары.//
Современные методы исследования различных сплавов черной и цветной металлургии,структура поведения сплавов при нагревании и охлаждении,методы и средства их количественных и качественных показателей в металлургическом переделе. Понятие о сновных законов физики металлов и сплавов.
Modern methods of research of various alloys of ferrous and nonferrous metallurgy, the structure of the behavior of alloys during heating and cooling, methods and means of their quantitative and qualitative indicators in the metallurgical redistribution. The concept of the basic laws of physics of metals and alloys.Ғылыми зерттеу методологиясының негіздері. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау. Ғылыми-техникалық мәселенің қойылуы және ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері. Теориялық және эксперименттік зерттеулер. Экспериментті жоспарлау және әдістемесі. Эксперименттік зерттеулерді метрологиялық қамтамасыз ету. Тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу.
Основы методологии научного исследования. Выбор направления научного исследования. Постановка научно-технической проблемы и этапы научно-исследовательской работы. Теоретические и экспериментальные исследования. Методика и планирование эксперимента. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. Обработка результатов экспериментальных исследований.
Fundamentals of research methodology. The choice of the direction of scientific research. The formulation of scientific and technical problems and stages of research work. Theoretical and experimental studies. Methodology and planning of the experiment. Metrological provision of experimental studies. Processing the results of experimental studies.

5

Кендер мен концентраттарды кесектеу/
Окускование руд и концентратов Agglomeration of ores and concentrates //

Агломерациялық өндіріс/ Агломерационное производство/ Agglomerative productionПайдалы қазбаларды қайта өңдеу және байыту технологиясының әдістері, жаңа байыту фабрикаларын жобалау; кедей және кондициялық емес кендерді қайта өңдеу және байыту үшін жаңа қондырғылар мен аппараттарды есептеу және жобалау, пирометаллургиялық әдістермен
Методы технологий переработки и обогащения полезных ископаемых, проектирование новых обогатительных фабрик; расчеты и проектирование новых установок и аппаратов для переработки и обогащения бедных и некондиционных руд, пирометаллургическими методами
Methods of technologies for processing and enrichment of minerals, the design of new processing plants; calculations and design of new installations and apparatus for processing and enrichment of poor and substandard ores by pyrometallurgical methods

5

НҚ/КK/CC -17,21,28

1, 2, 3

Аглофабрикасында темір бар кендерді өңдейтін технологиялар, агломераттағы рудаларды синтездеу, рудалардың орташалануы. Жаңа агломерациялық қондырғыларды жобалау; жоғары сапалы агломераттар алу, кендерді кәдеге жарату және кәдеге жарату үшін жаңа қондырғылар мен аппараттарды есептеу және жобалау.
Технологий переработки железосодержащих руд на агломерационной фабрике, спекание руд на агломерационной чаше,усреднение руд. Проектирование новых агломерационных фабрик; расчеты и проектирование новых установок и аппаратов для спекания и усреднения руд,получение качественных агломератов.
Technologies for processing iron-containing ores at the sintering plant, sintering of ores in the sintering bowl, averaging of ores. Designing new sinter plants; calculations and design of new installations and apparatus for sintering and averaging ores, obtaining high-quality agglomerates.

6

Ферроқорытпалар теориясы мен технологиясы/ Теория и технология ферросплавов/
Theory and technology of ferroalloys

Болатты ашытуға арналған материалдар/
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет