Тоо экибастузская грэс-1 им. Б. Нуржанова, цлмиСбет7/12
Дата29.09.2022
өлшемі91.78 Kb.
#461612
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
КЭД МОП по металлургии МЧМ

Деловое общение/
Business communication//
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері /
Основы антикоррупционной культуры/
Fundamentals of anti-corruption culture

Энергетикалық және материалдық ресурстарды пайдалану/


Использование энергетических и материальных ресурсов/
Use of energy and material resources//
Металлургия өнеркәсібіндегі Жылуэнергетикалық жүйелер және энергия пайдалану/
Теплоэнергетические системы и энергоиспользование в металлургической промышленности/
Heat and power systems and energy use in the metallurgical industryКоммуникацияның вербалды құралдары. Іскерлік коммуникацияда тыңдау. Бейвербальды байланыс. Сөйлеу коммуникациясында саналы/бейсаналық және өтірік. Қарым-қатынастағы манипуляциялар. Коммуникативтік мінез-құлықтың гендерлік аспектісі. Сын және қабылдау іскерлік қатынаста. Іскерлік коммуникациядағы сұрақтар мен жауаптар. Қарым-қатынастағы кедергілер. Іскер адамның имиджі. Көпшілік сөйлеу. Іскер серіктестердің психологиялық-коммуникативтік әлеуеті. Сөйлеу этикеті. Іскерлік коммуникация формалары.
Вербальные средства коммуникации. Слушание в деловой коммуникации. Невербальная коммуникация. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации. Манипуляции в общении. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Критика и комплименты в деловой коммуникации. Вопросы и ответы в деловой коммуникации. Барьеры в общении. Имидж делового человека. Публичная речь. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров. Речевой этикет. Формы деловой коммуникации.
Verbal means of communication. Listening in business communication. Nonverbal communication. Conscious / unconscious and lies in speech communication. Manipulations in communication. Gender aspect of communicative behavior. Criticism and compliments in business communication. Questions and answers in business communication. Barriers to communication. Image of a business person. Public speech. Psychological and communicative potential of business partners. Speech etiquette. Forms of business communication.

4

5НҚ/КK/CС
7, 9, 10

НҚ/КK/CС-


21,22,34

3

2, 5


Коммуникацияның вербалды құралдары. Іскерлік коммуникацияда тыңдау. Бейвербальды байланыс. Сөйлеу коммуникациясында саналы/бейсаналық және өтірік. Қарым-қатынастағы манипуляциялар. Коммуникативтік мінез-құлықтың гендерлік аспектісі. Сын және қабылдау іскерлік қатынаста. Іскерлік коммуникациядағы сұрақтар мен жауаптар. Қарым-қатынастағы кедергілер. Іскер адамның имиджі. Көпшілік сөйлеу. Іскер серіктестердің психологиялық-коммуникативтік әлеуеті. Сөйлеу этикеті. Іскерлік коммуникация формалары.
Вербальные средства коммуникации. Слушание в деловой коммуникации. Невербальная коммуникация. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации. Манипуляции в общении. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Критика и комплименты в деловой коммуникации. Вопросы и ответы в деловой коммуникации. Барьеры в общении. Имидж делового человека. Публичная речь. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров. Речевой этикет. Формы деловой коммуникации.
Verbal means of communication. Listening in business communication. Nonverbal communication. Conscious / unconscious and lies in speech communication. Manipulations in communication. Gender aspect of communicative behavior. Criticism and compliments in business communication. Questions and answers in business communication. Barriers to communication. Image of a business person. Public speech. Psychological and communicative potential of business partners. Speech etiquette. Forms of business communication.

11

Электр пештерінде металлургиялық балқытуға шикізатты дайындау әдістерін, әртүрлі таңбалаудың электр болаттарын алу жабдықтары мен технологиясын зерттеу . Физикалық процестердің заңдылықтарын зерттеу, Электросталь өндірісінің технологиялық процесінің сапасына салыстырмалы баға беруге мүмкіндік беретін қолданбалы сипаттағы есептер.
Изучение методов подготовки сырья к металлургической плавке в электропечах, оборудование и технология получения электросталей различных маркировок . Исследование закономерностей физических процессов, расчеты прикладного характера, позволяющие дать сравнительную оценку качеству технологического процесса производства электростали.
Study of methods for preparing raw materials for metallurgical melting in electric furnaces, equipment and technology for producing electric steels of various markings . Research of laws of physical processes, calculations of applied nature, allowing to give a comparative assessment of the quality of the technological process of electric steel production.

Металлургиялық өндірістердің жылутехникалық жүйелерін зерттеу. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік кәсіпорынның жылу энергетикалық шаруашылығы әртүрлі және күрделі кешен болып табылады. Бұл кешеннің құрамы бірінші кезекте кәсіпорынның технологиялық мақсаттарымен, сондай-ақ оның қуаттылығымен, орналасқан орнымен, энергия жүйелерімен және басқа да кәсіпорындармен, көлік байланысымен және басқа да факторлармен өзара байланысымен анықталады. Жылу-энергетикалық қондырғылар мен жүйелерді пайдалану кезінде жүйелердің, сондай-ақ жүйеге кіретін жабдықтардың сенімділігі мен қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс.
Исследование теплотехнических систем металлургических производств. Теплоэнергетическое хозяйство современного промышленного предприятия представляет собой весьма разнообразный и сложный комплекс. Состав этого комплекса определяется в первую очередь технологическим назначением предприятия, а также его мощностью, местом расположения, взаимосвязями с энергосистемами и другими предприятиями, транспортными связями и другими факторами. При эксплуатации теплоэнергетических установок и систем должны быть обеспечены надежность и безопасность как систем в целом, так и оборудования, входящего в систему.
Research of heat engineering systems of metallurgical productions. The heat and power economy of a modern industrial enterprise is a very diverse and complex complex. The composition of this complex is determined primarily by the technological purpose of the enterprise, as well as its capacity, location, relationships with power systems and other enterprises, transport links, and other factors. When operating thermal power plants and systems, the reliability and safety of both the systems as a whole and the equipment included in the system must be ensured12

Металлургиядағы шаң тұтқыш құрылғылар / Пылеулавливающие устройства в металлургии/ Dust collecting devices in metallurgy //
Ағынды суларды тазарту қондырғыларының заманауи құрылғылары Современные устройства очистных сооружений/Modern devices of sewage treatment plants

Қоршаған орта мен су қоймасының сапасын жақсарту мақсатында металлургиялық өндірістің шаңнан тазарту технологиясын зерттеу, шаңды кетіру жабдығын орнату құрылғылары мен схемаларын зерттеу. Өндірістік кәсіпорындардың металлургиялық жабдықтарын жобалау, монтаждау және пайдалану кезіндегі экологиялық, энергетикалық және ресурс үнемдеуші техникалық саясатты іске асыру.
Изучение пылеулавливающей технологии металлургического производства с целью улучшения качества окружающей среды и водного бассейна, изучение устройств и схем установки пылеулавливающего оборудования. Реализация природоохранной, энерго- и ресурсосберегающей технической политики при проектировании, монтаже и эксплуатации металлургического оборудования промышленных предприятий.
The study of dust removal technology of metallurgical production in order to improve the quality of the environment and water basin, the study of devices and installation diagrams of dust removal equipment. Implementation of environmental, energy and resource-saving technical policy in the design, installation and operation of metallurgical equipment of industrial enterprises.

4

НҚ/КK/CC -30,33

2, 8

Қолданыстағы Шаң-газ ұстағыш құрылғылар мен жабдықтарды талдау. Шаң ұстағыштардың тиімділік көрсеткіштері. Металлургиялық өндірістің ластануының сапалық және сандық сипаттамалары. Айналмалы сумен жабдықтау жүйесінің металлургиялық кәсіпорындарындағы Ағынды суларды тазарту. Градирнялар. Көлденең және радиалды тұндырғыштар.
Анализ существующих пылегазоулавливающих устройств и оборудования. Показатели эффективности пылеуловителей. Качественные и количественные характеристики загрязнений металлургического производства. Очистка сточных вод металлургических предпритием системы оборотного водоснабжения. Градирни. Отстойники горизонтальные и радиальные.
Analysis of existing dust and gas trapping devices and equipment. Efficiency indicators of dust collectors. Qualitative and quantitative characteristics of metallurgical production pollution. Wastewater treatment by metallurgical enterprises of the circulating water supply system. Cooling towers Horizontal and radial sumps.
13

Коррозия және металдарды қорғау/


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет