В. Пари 1 В. Телеграф 18 В. Телеграф 23бет10/12
Дата18.07.2016
өлшемі1.08 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

16.09.2008 г., с. 19
Камери заснемат крадците на парно
Весела ВАНЕВА

Централното топлоснабдяване е най-ефективният начин за отопление, опове­сти в началото на този ме­сец проучване на Дойче банк в Западна Европа.

„Вярно е: за апартамент от 100 кв. метра в центъра на София плащам средно 1 мегаватчас на месец. Тол­кова преди години ми беше отоплението на гарсоние­рата от 40 кв. м", сподели пред „Труд" читател, който живее на емблематичния столичен бул. „Дондуков".

Стотици други клиенти на „Топлофикация" обаче са шокирани от невероятно високите сметки за парно през зимата. На места те се обясняват с многото изключени радиатори и съо­тветно с неефективната ра­бота на вътрешната инста­лация. Другаде причината е в остарелите абонатни станции. Най-зле са обаче хората, които имат лошия късмет да съжителстват под един покрив с крадци на топлоенергия.

Неприкосновеността на жилището блокира по за­кон повечето опити нару­шителят да бъде хванат на местопрестъплението. За­това някои безстрашно си монтират обратно уж сва­лените радиатори, а когато дойде време за отчитане на топломерите, ги откачат.

Съвременните техноло­гии обаче създадоха ефек­тивно оръжие срещу крад­ците на парно. То се нарича термографска камера. Ус­тройството е част от задъл­жителното оборудване на лицензираните фирми за извършване на обследване за енергийна ефективност. (Регистърът на фирмите се поддържа от Агенцията по енергийна ефективност.)

Поначало камерата за термовизия се използва за проверка на качеството на топлоизолацията на една сграда, обяснява инж. Ни­колай Мравов от „Хенкел България", фирмата е купи­ла устройството през 2006 г. за около 20 000 евро, за да открива „слабите места" в изолационните системи.

Целта е дефектните ме­ста, откъдето има изтичане на топлоенергия, да станат видими за човешкото око. По такъв начин специали­стите откриват т.нар. термомостове и взимат реше­ния за изолирането им.

Камерата прави невиди­мото видимо, като улавя ин­фрачервените вълни - лъчи­те на топлината.

Комшията ви например се кълне, че е демонтирал радиаторите си. Достатъч­но е да насочите отвън ка­мерата към стаята на съсе­да. Ако има работещ радиа­тор, той неизбежно ще се очертае като червено-жълт контур на стената. Да­же добрата външна то­плоизолация не може да замаскира истината, тъй като устройствата са много прецизни - хващат темпе­ратурни разлики до 0,5 градуса. Освен това инфра­червената картинка може да бъде разпечатана на принтер и да послужи със съответното удостовере­ние от фирмата, ако общото

събрание на етажната соб­ственост реши да потърси отговорност от крадеца.

Пред употребата на ка­мерата има едно ограни­чение: за да бъде ефектив-

на, трябва да има 15-20 градуса разлика между външната температура и тази в проучваното поме­щение. Така че, за да разо­бличите крадците на пар­но, трябва да изчакате да застудее поне до нула гра­дуса, а най-добре до минус 5 градуса, съветва инж. Мравов.
Снимка на две колони - Фасадата изглежда добре, но термографската камера показва в жълто-червено, че през панелите се губи до­ста енергия. Температурата на стените се отчита с точ­ност до 0,5 градуса. Снимки „Хенкел България"
Снимка на две колони - Десетки фирми в България вече разполагат с термографски камери, подобни натази на „Хенкел". Снимка Георги Цветков


16.09.2008 г., с. 19
8,7 ст. за киловатчас на газ
Световното поскъпване на петрола по­виши цените и на природния газ.

Един киловатчас топлоенергия от синьото гориво у нас вече струва 8,7 ст. средно за дружествата на „Овергаз инк.".

Ново увеличение е възможно от 1 ок­томври, след като „Булгаргаз" поиска по­вишение на цените на едро с 36,51% до 593,53 лева за 1000 куб. м газ без ДДС, или 712,236 лева с ДДС. (От 1000 куб. м газ се добиват 9,3 мегаватчаса енергия.)

Парното на софиянци ще струва през новия отоплителен сезон 8,2 стУквтч с ДДС при 7,3 ст. миналата зима. За други топлофикации цените са 9,3-10,8 ст.

Традиционно най-изгодно излиза отоплението с дърва, въпреки че това лято те поскъпнаха 2-2,5 пъти. Сега стойността на 1 киловатчас от тях е около 4,5 ст., при условие че горивото е купено на пазара.

Повишени са и цените на въглищата, внос от Русия. Докато през пролетта те бяха 160-180 лв./т, сега се продават за 260-280 лв./т. Топлоенергията от тях из­лиза около 4,2 стУквтч с ДДС.

Отоплението на ток изглежда най-скъ­по. Например нощната тарифа е 11,59 ст./квтч, а дневната -17,76 ст., или средно 15,70 ст. Ако използвате обаче инверторен климатик с коефициент на преобра­зуване 3, цената ще ви излезе 5,24 ст./ квтч, а при коефициент 5-3,14 ст./квтч.


16.09.2008 г., с. 19
3-месечното отчитане на тока папа със закон
Проект на нов За­кон за енергийната ефективност пред­вижда да се пре­махне възможност­та за отчитане по­треблението на ток, парно или газ на периоди, по-дълги от 1 месец. В момента 3-месечни фактури се изпра­щат на потребителите в

Западна България от Енергото на ЧЕЗ. Друже­ствата на Е.ОН и ЕВН съ­що смятат да въведат тази система, за да намалят разходите си. Но преди това ще тестват софтуера си, за да няма скандали.

Топлофикациите в стра­ната отчитат общите то­пломери на сградите всеки месец, но веднъж в годината правят из­равнителни смет­ки според факти­ческата консума­ция на индиви­дуалните абонати.

Гражданите трябва да плащат според реалното си потребление, изисква и Директива 2006/32/ЕО на Евро­пейския парламент от 5 април 2006 г. Тя е посвете­на на ефективността при крайното потребление на енергия. Нейните правила ще заработят и у нас с но­вия закон. Проектът за не­го беше внесен в Минис­терския съвет от изпълни­телния директор на Аген­цията за енергийна ефек­тивност Таско Ерменков. (Продължава на стр. 20)


Малка портретна снимка - Таско Ерменков


16.09.2008 г., с. 20
Ремонтът трябва да се извърши от фирма, за да получите
Дават последните кредити за ефективност
От близо четири години за ремонтите вкъщи могат да се теглят „енергоспестяващи" кредити, които съ­държат от 20 до 30% без­възмездна помощ. Те се от­пускат по „Програма за енергийна ефективност на дома", за която страната ни получи заем от Европей­ската банка за възстановя­ване и развитие (ЕБВР). Бяха добавени средства и от Световната банка, както и от Международния фонд за затваряне на АЕЦ „Коз­лодуй". Партньор е Аген­цията по енергийна ефек­тивност. Общата сума до­стигна 45 млн. евро.

Стойността на заема за едно лице е от 500 до 20 000 лева, а срокът за изплаща­нето му е до 8 години. В момента ЕБВР има договор с шест български трезора -ОББ, Банка ДСК, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ПроКредит Банк и Уникредит Булбанк. Такива заеми предлага и МКБ Юнионбанк.

Лихвите са близки до те­зи по обикновен потреби­телски кредит. Те варират между 10,5% и 11,5% го­дишно. Заемът има грати­сен период до 6, а някъде дори до 12 месеца. Може да се усвои еднократно или разсрочено. Това е удобно:

ще плащате лихва само върху това, което ус­воявате.

Първоначалните плано­ве бяха програмата да при­ключи в края на това лято. Тя обаче ще бъде удълже­на до 2009 г.

Заради изтичането на срока банките се разбърза­ха и предложиха промоции за тези кредити. Райфайзен например дава като бонус кредитна карта, без такса за първата година. Клиентът има възможност да избира гратисен период от 6 или 12 месеца.

От края на м. г. Юнионбанк дава 15% субсидия на всички фирми, които склю­чат договори за заем с тре­зора с цел постигане на енергийна ефективност. Дотогава безвъзмездната сума беше два пъти по-нис­ка - 7,5%.

ПроКредит залага на бързината и обещава да от­пусне заема за един ден.

В ДСК лихвата е равна на тази по нормален потреби­телски заем. За кредити в левове тя е 11,50%, а за тези в евро - 9,75%. В мо­мента трезорът предлага промоция по такива креди­ти - те са освободени от так­са за разглеждане до края на октомври. Подобна про­моция имаше и Райфайзен - до края на август.

Веселинова

Какво можете да платите с кредита?

Изолация на стени, подо­ве и покриви; енергоефективна дограма; енергоефективни газови котли; печки и котли на биомаса; слънчеви колектори за то­пла вода; термопомпени аг­регати за отопление и климатизация, в т. ч. и климатици.

Важно е да знаете, че всяка от енергоспестяващите мерки се подпомага с точно определена сума. Ако решите да направите

няколко промени

например да сложите нова дограма, слънчеви колек­тори и изолация,субсидия­та общо не може да надви­шава 2000 евро.

Във всички случаи обаче консултантските екипи на ЕБВР ще проверят накрая дали сте изолирали къщата според изискванията, дали инсталациите наистина са енергоспестяващи и чак тогава ще разрешат да си вземете помощта.

Какви документи трябва да представите, за да взе­мете заема? Най-важното е да имате договор или проформа фактура за доставка и монтаж на избраните ма­териали, уреди и съоръже­ния. Преди да сключите до­говор с доставчика, трябва да се поинтересувате дали той работи с материали, които са одобрени по проекта за енергийна ефективност. На страница-

та на консултантите на проекта - www.reecl.org, можете да намерите спи­сък с одобрени фирми. От своя страна и самите до­ставчици могат да се свър­жат с консултантите по програмата, за да се сертифицират продуктите им.

Работа на консултанти­те е да прегледат докумен­тите ви и да вземат реше­ние дали да бъде отпусна­то или отказано финанси­ране.

Ако получите одобре­ние, трябва след като из­пълните ремонта да пред­ставите в банката попъл­неното искане за предос­тавяне на „Безвъзмездна помощ за завършен проект", оригиналната фактура и протокол за из­вършени работи, издаден и подписан от доставчика.

Запомнете: ако майсто­рите, които извършват енергоспестяващи дейно­сти в дома ви, нямат фирма, те не биха могли да ви из­дадат фактура, доказваща стойността на извършва­ните разходи. Няма как да ви осигурят и останалите документи, които банката изисква. Затова няма и на­чин субсидията да пристиг­не при Bac.
Снимка на три колони - За покупка на слънчев колектор също имате право на заем за енергийна ефективност.


16.09.2008 г., с. 21
Столичани вече харчат с 24% no-малко природен газ за парното си
Мислете за радиатора като за осветлението
Пестенето на топлое­нергия е преди всичко навик, отбелязва проф. Росен Малчев, автор на помагала за енергийна ефективност в бита.

Най-лесно ще свикнете да регулирате работата на радиаторите си, ако си представите, че те са като лампите - трябва да работ­ят само когато ги използва­те.

Всеки, преди да си легне, гаси осветлението. Няма нужда от подсещане, тъй като на тъмно се спи по-добре. Точно това е подходя­щият момент да отидете и до термостатния вентил на радиатора. Ако го пропус­нете, през нощта ще се разбудите или от жега, или от студ. За да си създадете на­вика за нощно понижаване на отоплението е достатъч­но всеки път, когато палите или гасите осветлението, да се сещате и за вентила на радиатора. Така няма опасност да забравите пар­ното в хола да грее напраз­но цяла нощ, а на сутринта вътре да е „фурна".

Регулирането на термо­статния вентил не е по-раз­лично от включването и из­ключването на електриче­ските ключове, изтъква проф. Малчев. Всичко се свежда до създаването на още един полезен навик.

Какво печелим?

Всъщност до 40% от то­плоенергията, която бихме похарчили, ако радиатори­те работят непрекъснато, е излишна. Това става ясно от просто изчисление за среден апартамент от 75 кв. м с дневна, спалня, детс­ка стая и кухня. Ако радиа­торите в четирите помеще­ния работят непрекъснато, това прави 96 работни часа в денонощието. Ако ги регу­лирате да греят само във времето, когато някой стои в стаята, сборът е 57 работ­ни часа (виж таблицата).

При регулирането на вен­тилите е важно да не се до­пуска преохлаждане на ня­кое от помещенията, тъй като след това ще ви трябва значително повече енер­гия, за да го затоплите.

Най-лесно ще избегнете тази грешка, ако държите регулаторите в средно по­ложение - на „3" при 5-степенна скала или на „4" при 7-степенна скала. Разбира се, при много ниски външни температури отоплението трябва да се засили, за да

не се допус­не преохла­ждане.

Ако не из­ключвате радиатори­те, а само на­малявате на­половина за­гряването им в часове­те, когато помещенията не се използват, средната икономия за дома ще бъде 22%, казва проф. Малчев. От масовото въвеждане на термостатните вентили в топлофицираните жилища у нас през есента на 2002 г. досега има категорични данни, че българските по­требители вече умело регу­лират уредите си. В София например този фактор за­едно с модернизацията на мрежата на „Топлофика­ция", е предизвикал нама­ление на потреблението на природен газ от топлоцентралите в столицата с 24% средно за един клиент.

Ефективност още на входа

През 2003 г. „Топлофика­ция" е използвала 864 053 хиляди куб. метра газ за обслужването на 352 хил. абонати - средно 2455 куб. метра газ на потребител. През 2007 г. дружеството е получило 755 846 хиляди

куб. м газ за близо 405 хил. клиенти - средно по 1867 куб. метра на абонат.

„Намалихме загубите по пътя до потребителите, та­ка че с по-малко топлое­нергия обслужваме повече хора", поясни Елизабет Па­влова от пресцентъра на дружеството. При по-мал­ко абонати през 2003 г. „То­плофикация" е произвела 5,927 млн. мегаватчаса, а през 2007 г. - 5,5 млн. мега­ватчаса. През тази година дружеството приключи програма за рехабилитация. По нея са сменени бли­зо 100 км тръбопроводи, а на други 15 км е сложена нова топлоизолация. Над 8000 сгради са оборудвани със съвременни абонатни станции, които са до 30% по-ефективни от старите .


Снимка на две колони - От оборудването на абонатната станция зависи подаването на топлоенергия към сградата наистина да се намали, когато притворите вентила на радиатора.


16.09.2008 г., с. 1-2
Уолстрийт преживя свободно падане
Кризата с "Леман брадърс" и "Мерил Линч" удари и световните пазари
Нова, още по-рискова глава от световната финансова криза беше отворена в понеделник с краха на два банкови гиганта на Уолстрийт, а глобалната икономика навлезе в непознати и опасни територии. За броени часове се изпариха досегашните прогнози, че кризата се развива предвидимо и ще отшуми до края на годината без големи жертви.

За първи път САЩ отказаха да спасят с пари на данъкоплатците 158-годишната инвестиционна банка "Лемън брадърс", изоставиха я дори конкурентите й и тя започна процедура по фалит за безпрецедентните в историята 613 милиарда долара. Като превантивна мярка срещу задълбочаващи се проблеми най-голямата инвестиционна компания в страната - "Мерил Линч", изненадващо беше купена от Банк ъф Америка за 50 млрд. долара.


"Черен понеделник? Та това е като най-мрачното мазе в непрогледна безлунна нощ", коментира брокерът Марк Прийст от ETX Capital пред агенция "Блумбърг". Шефът на МВФ Доминик Строс-Кан заяви, че очевидно "най-лошото все още не е отминало" и че във финансовия сектор предстои консолидация, от която той ще излезе в значително смалени размери. Като потвърждение вълна от лоши новини връхлетя такива наглед непоклатими имена като AIG - най-голямото застрахователно дружество в света, "Голдман Сакс", "Морган Стенли"...
На този фон националната статистика в понеделник отчете рекорден ръст на българската икономика от 7.1% за второто тримесечие на 2008 г. Анализатори обаче предупредиха, че това е положителният ефект от инвестиции от предишни години и ако сегашната криза намали интереса към страната, резултатите ще се усетят след време.
Банковите книжа повлякоха надолу водещи борсови индекси в Европа с между 2 и 4%, а Уолстрийт отвори надолу с 3%. Негативната вълна се пренесе и върху българската борса, където индексите загубиха между 3 и над 4%. Централни банкери отново обсъждат многомилиардни финансови инжекции, водещи частни банки в САЩ създадоха "щит срещу банкрут" от 70 млрд. долара, а борсови и финансови регулатори обмислят затягане на условията за спекулативни сделки.
"Това е завръщане към чистия капитализъм - ще оцелеят само най-здравите. Инвеститорите ще избягат от съмнителните банки, макар че днес едва ли някой знае какво точно означава банка с доверие", коментира пред "Блумбърг" Джъстин Стюърт от 7 Investment Management в Лондон. "Падаме в пропастта и никой не може дори да започне да се опитва да описва какво се случва, защото никога досега не сме били в ситуация поне наподобяваща сегашната", допълни пред агенцията Джим Бийнко от чикагската Bianco Research LLC.
Ефектът в България в понеделник се усети основно върху акциите на компаниите, търгувани на борсата. Според банкери българските банки ще усетят по-скоро вторично влияние от поредната кризисна вълна - евентуално повишение на лихвите по кредитите и депозитите или поне запазването им на сегашните нива. "Влиянието у нас ще се пренесе през пазарите на Западна и Централна Европа чрез поскъпването на ресурса там и като последващ ефект пренасянето на част от това поскъпване върху отношенията с клиентите", коментира Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБанк. "Очевидно е, че финансовата криза е много по-голяма от това, което очаквахме миналата година, че ще бъде. Това, което се случва, ще доведе до промени в регулациите, до консолидации и преструктуриране на капитала във финансовата индустрия", коментира български банкер, пожелал анонимност.
В понеделник се забеляза и бягство от дълговете на възникващите пазари. Еврооблигациите на България с падеж през 2013 г. също поевтиняха слабо до около 107 евро за 100 номинал, но след това възстановиха позиции.


16.09.2008 г., с. 6
Столична община забранява чистенето с прахосмукачки по абяд
Забрана за миене на тераси, дворове, коли, черги и килими с питейна вода, както й използването й за охлаждането на напитки ще се опита да въведе Столичната община. Ограниченията са записани в проектонаредба за обществения ред, която е публикувана за обсъждане.
В нея се забранява тупането и изхвърлянето на отпадъци през балкона, както и ремонтите в почивните дни, освен ако не са аварийни. През уикенда ще може да се кърти и пробива само след съгласието на съседите, а в останалите дни тези дейности ще могат да се извършват в часовете от 8 до 14 и от 16 до 19. Същото важи и за чистенето с прахосмукачка. Глобата за гражданите, които не спазват обществения ред, може да достигне 5 хил. лв., а за юридическите лица - 50 хил. лв. При по-леки нарушения на място ще се налагат санкции от 10 лв.


16.09.2008 г., с. 11
Рехабилитация на санаториумите
Лили Войнова | liliv@dnevnik.bg
България няма имидж на страна с развита балнеология независимо от голямото богатство на минерални води (над 600 източника) и натрупаните хилядолетни данни за тяхното използване. От една страна, бившите санаториуми, които от десетина години са преименувани на болници за рехабилитация, не са модернизирани.
Търсенето им обаче е сериозно защото има физиотерапевти, които изправят на крака инвалиди и тежкоболни пациенти. В същото време до старите сгради в курортните селища никнат като гъби нови СПА и уелнес центрове. В тях обаче липсват специалистите, а достъпът за инвалидизираните обикновено е немислим. Експертите в бранша са убедени, че изходът от омагьосания кръг е в публично-частното партньорство, което може бързо да влее свежи пари и да "рехабилитира" санаториумите.
Основната разлика между СПА услугите и балнеологията е в това, че СПА центърът е по-скоро за релаксация и общо укрепване на здравите хора, докато балнеологията е за рехабилитация и лечение, обясни доц. Марин Маринкев, председател на управителния съвет на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация и дългогодишен консултант по физиотерапия към здравното министерство. Според него проблем е, че няма точни стандарти за тези дейности. Освен това не е актуализирана акредитацията на лечебните заведения. Самите процедури са изостанали и неосъвременени. Не може в старите вани и бани да се провежда модерна терапия, каза той и допълни, че специализираните болници по рехабилитация, които са обединени в дружество на подчинение на здравното ведомство, непрекъснато се стараят да обновяват базата, но тя все още не е в добро състояние.
Друг сериозен проблем е липсата на достатъчно клинични пътеки, които плаща здравната каса. В момента от институцията покриват само пет групи заболявания, между които възстановяването след прекарани инфаркт или инсулт, терапията на детска церебрална парализа и болестите на опорно-двигателния апарат. От доста време говорим, че трябва да има пътеки за рехабилитация на белодробни и ендокринни заболявания, на остеопороза, но касата все няма достатъчно средства, каза Маринкев. По думите му курортологията у нас изостава в сравнение с останалите страни в Европа. Не се използват ефективно минералните води и калищата. Освен това болните не получават комплексно лечение. Обикновено им се изписват скъпи лекарства, без да се включва физиотерапията, която при някои болести като леката форма на диабет например може да намали наполовина използваните медикаменти. Здравната каса плаща само 10 дни рехабилитация на пациент с инсулт или инфаркт, като предварително се знае, че той не може да се възстанови за такъв кратък период, подчерта специалистът.
Към всичко това трябва да се добави и недостигът на кадри. В момента у нас има около 350-400 физиотерапевти, а са необходими много повече. Младите хора не избират тази специалност, защото средната заплата е около 500-600 лв. Доц. Маринкев даде пример, че от 15 души, завършили колеж за рехабилитатори, само двама отиват да работят в болниците. Ако не заминат за чужбина, отиват да правят масажи на плажа, допълни експертът.
Проф. Петко Шотеков, директор на Клиниката по неврология на Александровска болница, обясни, че България е на едно от първите места по инфаркти и инсулти, като от високо кръвно налягане страдат над 2.5 млн. българи. Всички те могат да подобрят здравето си, ако се възползват от услугите на тези болници.
Достъпът е затруднен защото семейните лекари невинаги насочват пациентите заради липсата на талони, каза професорът. Болниците за рехабилитация, включени в националния комплекс, са 12 и са разположени в различни краища на страната - Поморие, Хисар, Павел баня, Велинград. В тях човек може да почива и да се лекува по три начина - с направление от личния лекар, по програмите на Националния осигурителен институт или като си плати от джоба. Според изпълнителния директор на комплекса д-р Ченко Чалъков основният проблем е в лимитите, които поставя здравната каса. Те трябва да бъдат премахнати и тогава използваемостта може да достигне 100%, смята той. "Предлагаме различни категории битови условия. Все още в някои от филиалите има стаи с 4 легла, но така е и в много общински болници. В същото време имаме и стаи с две легла и апартаменти с условия като на 4-звезден хотел", обясни Чалъков. Той е убеден, че по този начин хора с различни възможности могат да използват лечебниците. През последните две години ръководството на националния комплекс е инвестирало сериозни средства в ремонт и възстановяване на звената по балнеология и физиотерапия и кухненските блокове. Болниците се пълнят, което означава, че има нужда от тях, подчерта директорът на комплекса.
Д-р Ченко Чалъков e изпълнителен директор на Специализираните болници по рехабилитация - Национален комплекс.
Д-р Чалъков, ще потърсите ли частни партньори, за да се подобрят условията в болниците за рехабилитация?
- Законът вече дава такава възможност, особено след промените в закона за приватизацията. Националният комплекс е в забранителния списък, но разполага с имоти, които не са пряко свързани с дейността на болницата. Има нефункциониращи балнеолечебници, неизползвани терени. Можем с публично-частно партньорство да ги дадем на концесия и средствата, получени от тях, да инвестираме в подобряване на базите за лечение.
Има ли вече интерес от инвеститори?
- Интерес има от много време от здравни фондове, от частни лица, от туроператорски фирми. Най-добре е да се привлекат частни капитали, като държавата си запази собствеността и контрола върху болниците. В най-скоро време ще актуализираме една програма, която ще внесем в Министерството на здравеопазването, за да се вземе решение за по-нататъшното функциониране на Националния комплекс
Болниците на загуба ли са?
- Националният комплекс няма задължения. Само една болница има коефициент на рентабилност малко под единица, останалите се самоиздържат и дори имат минимални печалби.
Има ли интерес от туроператори да сключат договор за лечебен туризъм на чужди граждани?
- Имаме договор с над 12 туроепатора и 9 доброволни зравноосигурителни фондове. На този етап има интерес от чуждестранни туристи, но механизмът за привличането им е труден, защото ние не сме хотел и не могат да се запазват предварително места. Ние сме болница и има пациенти, които са с показания за лечение, но и с противопоказания. Това е разковничето. Сега е неудачно, ако дойде пациент от Видин в Хисар и да се окаже, че има противопоказания и трябва да го върнем, а камо ли ако дойде от някоя чужда страна.

Какво трябва да се направи, за да имат повече хора достъп до това лечение?


- Да няма лимити от здравната каса. Всеки здравноосигурен човек би трябвало да има право да ползва тези услуги, а проблем на здравната каса е да намери средства. А не да лимитира и ние да ощетяваме пациентите.
Налага ли се доплащане от пациентите?
- По програмите на НОИ се налага минимално доплащане за храна и ако някои пациенти изискват допълнителни процедури, които не са включени в програмата за заболяването. Според мен обаче цените по програмите на НОИ вече не са актуални и би трябвало да има някаква актуализация. Освен това би трябвало да се даде възможност на пациента, ако иска по-добри условия, да си доплати за това.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет