Вариант 1 Кездейсоқ шама үзіліссіз болса, онда анықталған ықтималдықты мәнін, бөлек мінін қабылдайдыДата11.01.2022
өлшемі0.55 Mb.
#454519
ЫТжәне МС 2аралық. бақылау тест


Вариант 1 Кездейсоқ шама үзіліссіз болса, онда...

анықталған ықтималдықты мәнін, бөлек мінін қабылдайды.

жиынның бүтін мәні болатын кейбір шектелген немесе шенелмеген аралығы.

(0,1) аралығында берілген

сандық осьте берілген

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант2 Биномиалдыдеп Х –кездейсоқ шамасының үзіліссіз таралуынn тәуелсіз сынағында оқиғаның пайда болу саны, әр қайсысында оқиғаның пайда болу ықтималдығыр тең.Х=kмүмкін мәнінің ықтиалдығы (k саны оқиғаның пайда болуы ) мына формула бойынша анықталады:Вариант 3Кездейсоқ шама, тиісті интервалға (α,β) тең ықтималдығыВариант 4 δ, берілген санынан кіші Хаюсолюттік кездейсоқ шааныңтаралу аймағынан ауытқу ықтималдығыВариант 5 Х кездейсоқ шамасының үздіксіз таралу ықтималдығы деп аталады.

f(x) функциясыF(x):

F(x) функциясы

f(x): функциясы

f(x): функциясы

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 6 Х кездейсоқ шаманың таралу аймағы берілген сынақ нәтижесінде х-тің

(0,5;1) интервалына тиісті мәнін қабылдау ықтималдығы0,75

1

0

0,5

0,35

Вариант 7 [a;b] үзіндісіне тиісті мүмкін мәні Х кездейсоқ шамасының үзіліссіз математикалық күтімі деп аталады.

Анықталған интеграл:анықталмаған интеграл:

анықталған интеграл:

анықталған интеграл:

Вариант 8 Үздіксіз кездейсоқ шаманың дисперсиясы деп аталады.Вариант 9 Кездейсоқ үздіксіз шаманың орташа квадраттық ауытқуы

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 10 X кездейсоқ шаманың математикалық күтімі M(X)деп аталады

.Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 11 Теореме Егер әр n тәуелсіз сынақтың ықтималдығыPпайда болу оқиғасы А үзіліссіз болса онда егер сынақ саны жеткілікті жоғары болса,онда бірлікке жақын ықтималдық,ол ауытқуы Р ықтималдықтан абсолюттік шамасы сонша аз болады

Бернулли теоремасы

Чебышев теоремасы

Чебышев леммасы

Ляпунов теоремасы

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 12 Теорема.Егер - тәуелсіз кездейсоқ шамасы, олардың дисперсиясы теңдей тежеулі болса, онда аз болмайтындай саны тең емес ықтималдығы

болады,егер кездейсоқшама саны жеткілікті жоғары болса

Чебышев теоремасы

Чебышев леммасы

Бернулли теоремасы

Пуассон теоремасы

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 13 Әрбір кездейсоқ Х шамасы, εсанының орны тең емес. .

Чебышев теңсіздігі

Чебышев теоремасы

Чебышев леммасы

Бернулли теоремасы

Пуассон теоремасы

Вариант 14 Әр 2500 тәуелсіз кездейсоқ шаманың дисперсиясы 5-н аспайды. Абсолюттік шаманың ауытқуы орташа арифметикалық кездейоқ шамасын орташа арифметикалық, математикалық күтімінен 0,4 кіші. Ықтималдығын бағалау

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 15

0,5

1

-1

0

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 16 Егер Х кездейсоқ шамасы D(X)=0,001 болса,онда Х-тің М(Х) жекеленгендігінің 0,1 ықтималдығы қандай

0,1

0

0,01

1

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 17 Қатардың нұсқасы және оған сай немесе тиісті ( ) деп аталады

таңдаудың статистикалық таратылуы

таңдаудың теориялық таратылуы

таңдау

көлемді

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 18 Бақылауға және зерттеуге арналған барлық көптеген объекттер аталады

генералды жиынтық

таңдау

жиынтық

көлемін

құбылыс

Вариант 19 Х- ң таралуындағымедианасын, модулін анықтау


Варианты

2

3

4

7

8

частоты

5

1

7

20

7
Вариант 20


нұсқалары

200-250

250-300

300-350

350-400

400-450

450-500

жиіліктер

10

30

20

20

10

10

Таңдалған ортасын,таңдалған дисперсиясын,орташа квадраттық ауытқуын таңдау бірлігі үшін анықтау

Вариант 21 30 жұмысшыдан алыынған кейбір топтың күндізгі жұмыс жалақысының шамасы мына кестеде көрсетілген

еңбекақылары, дол.шаққандағы

3

3,5

4

4,5

5

Жұмысшылар саны

5

4

9

4

8

Дұрысталған таңдалған дисперсиясын және дұрысталған орташа квадраттық ауытқуын табуВариант 22 Х таралуының медианасын, модасын табу


Нұсқаулар

2

3

4

7

8

жиіліктері

5

1

7

20

7
Вариант 23 Бес стерженді бір құралмен өлшеу барысында мынадай нәтиже алынды (миллиметрмен) 92, 103, 94, 105, 106. Түзетілген таңдаулы дисперсиясын және түзетілген таңдаулы орташа квадраттық ауытқуын табу

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 24 Х мәнінің модасын,медианасын(размах варвцции) табу


Нұсқаулары

3

5

7

9

11

14

Жиіліктері

5

10

20

15

5

5


Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 25 Кейбір физикалық шамалардың төрт шамасын өлшеу барысында: 8; 9; 11; 12. Таңдаулы орташа нәтижесін және таңдаулы және түзетілген құрылғының қате дисперсиясын табу

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 26 Х таралуының модасын, медианасын табу


Варианты

1

5

11

13

18

частоты

5

3

13

25

4


Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант27 Бұзылған нүктелерді қосатын қиындылар , -таңдау нұсқалары қайда, ал - сәійкесінше ( ) деп аталады

Правильный ответ 27 1 жиілік полигоны

гистограмды жиілік

таңдау

көлемді

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 28 Х модасын, медианасын табу.


Варианты

2

4

9

12

15

частоты

15

20

2

25

10


Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 29 Орташа таңдаулы

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант30 Түзетілген дисперсия

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 31 Жоғарғы өлшемді қабылдайды

модасымен

медианалы

таңдаулы

көлеммен

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 32 Мінездеме негізінде және таңдаулылар х1, х2, ..., хnсандық мінездеме қортындысы және Х кездейсоқ шамасының таралу заңы, әдісдеп аталады

кездейсоқ әдісі арқылы

статистикалық әдіспен

гистограммды

жиілік полигоны

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 33 Х кездейсоқ шамасының f(x) бойынша таралу заңы

А коэффициентін табу. Х кездейсоқ мәнінің түсу ықтималдығын табу.Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 34 Х кездейсоқ шамасы заң бойынша берілген. Математикалық күтімін және орташа квадраттық ауытқуын 6 және 3-тең.Х мәнінің (4, 7) интервалына миісті мәнді қабылдау ықтималдығын табу керек

0, 3747

0, 1293

0,24537

0

1

Вариант 35 Егер таралу аймағы мына негізде анықталатын болса,

, егер күнделікті нақты шама,егер таралу

көрсеткішті

нормальды

бірқалыпты

Пуассон теңдеуі

Бернулли теңдеуі

Вариант 36 Егер басты орташа квадраттық ауытқуы ,таңдаулы орташа және таңдаулы көлемі болса, Х басты мәнінің бірлігінің белгісіз математикалық күтімінің сенімділігі болатын,бағаға арналған сенімді интервалын анықтау

12,04 < a < 15,96

11< a < 12

4 < a < 5

0,1< a < 1,2

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 37 тәуелсіз өлшем алған екі объектінің орташа мәнінің арақашықтығы 2500 м тең. Орташа квавдраттық ауытқу арақашықтығы . Сенімділігі 95 %, өлшенетін сенімді интервалдың арақашықтығы

2473,87
112,1
212,4
2345
Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант38 Таңдаудың әрбір көлеміне келдетін переметрге тең математикалық күтімі болатын нақты бағасын қалай атайды ?

ығысылмаған

эффектілі

ығысулы

ауқымды

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 39 Басты біріктірілген таңдаудан көлемі n=50алынған. Араласпаған басты орташа бағасын анықтау


Нұсқаулар

2

5

7

10

Жиіліктер

16

12

8

14


1 5,76

50

10

12

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 40 Егер басты орташа квдраттың ауытқуы , таңдаулы орташа және таңдаулы көлемі болса, х басты мәнінің бірлігінің белгісіз математикалық күтімінің сенімділігі болатын бағаға арналған сенімді интервалын табу.

7,63
11,14
7,4
12,04
Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 41 Таңдаулы ортасы n=41бойынша аралас бағасы болатын басты дисперсия табылған. Басты араласпаған бағасы бар дисперсиясын табу

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 42 Таңдаулы ортасы , таңдаулы көлемі n=64, орташа квадраттық ауытқуы және сенімділігі болатын,маиематикалық күтімінің таралу аймағының баға үшін сенімді интервалын табу

12,4
77, 94
45
73,87
Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 43 Егер болса , ал аздаған мүмкіндігі бар дисперсияны иеленсе, онда нақты бағаны қалай атайды?

эффектілі

ауқымды

ығысулы

ығысылмаған

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 44 Аралас бағамен басты дисперсияға қызмет етеді

кездейсоқ дисперсия .

математикалық күтім

кездейсоқ дисперсияны түзету

 - таңдау көлемі

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 45 Аралассыз бағамен басты дисперсияға қызмет етеді

кездейсоқ дисперсияны түзету

 - таңдау көлемі

математикалық күтім

кездейсоқ дисперсия .

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 46 Пирсон келісімінің критериі келесі шамаларғы негізделген

,

,

,

,

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 47 Егер

генералды жиынтықты нормальды таратылуының гипотезасынан кері кайтару негізсіз

болжамды теріске шығару

Х генералды жиынтығы нормальды таратылған

критикалық нүктесін табу.

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 48 Формула бойынша теориялық анықтамасы

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 49 критикалық нүктесін табады

критикалық нүктесінің кестесі бойынша таратылуы, мәнінің берілген деңгейі бойынша және бос дәрежелік саны бойынша

кесте бойынша

теориялық жиілікті анықтау бойынша

есептеу кестесі бойынша

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 50 Егер және , болса

- нормальды таратылуы туралы гипотеза(болжам)

көрсеткішті таратылуы туралы гипотеза

көрсеткішті таратылуын қабылдайтын гипотеза

нормальды таратылуын қабылдайтын болжам

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 51 Формула бойынша шамасы

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 52 Егер , онда коэффициент тең

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 53

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 54 Корреляцияның моментін тап

X Y

1

2

3

1

1/18

1/12

1/136

2

1/9

1/6

1/18

3

1/6

1/4

1/12

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 55 Егер , корреляция коэффициенті тең

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 56

Регрессия түзуінің көбейтіндісін тапДұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 57 Үзііліссіз кездейсоқ шамасының формула бойынша ковариациясы

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 58 Егер , онда корреляция коэффициенті тең

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 59

Х жәнеY түзуінің регрессиялық көбейтіндісін табуДұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)

Вариант 60 Х жәнеY кездейсоқ шамалары сызықтық тәуелсіз болады,

егер корреляция коэффициенттері нөлге тең болса ( ).

егер корреляция коэффициенттері нөлден үлкен болса

егер корреляция коэффициенттері нөлден кіші болса

егер корреляция коэффициенттері бірге тең болса

Дұрыс жауабы жоқ (ДЖЖ)


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет