Восточно-казахстанский государственныйДата05.03.2016
өлшемі95.17 Kb.
#42448
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА

Ф2 И ВКГТУ 701.01


Система менеджмента качества

Силлабус

(программа обучения по дисциплине)


Стр. изҚазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


УТВЕРЖДАЮ

декан ГМФ

____________ А.К.Адрышев

«_____» ____________2013г.

ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ КАДАСТРДАҒЫ СЕРІКТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Силлабус
СПУТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЛЕУСТОЙСТВЕ И КАДАСТРЕ

Силлабус
Специальность: 6М090300 «Землеустройство»

6М090700 «Кадастр»

Форма обучения: очная
Курс: 1

Семестр:2

Кол-во кредитов: 3

Кол-во часов:225

Лекции: 15

Практические работы: 30

СРМП: 15

СРМ: 75


Экзамен: 2 семестр
Өскемен

Усть-Каменогорск

2013

Силлабус «Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасында Мемлекеттік жалпыға міндетті білім бері стандарты (3.08.337-2006) бойынша 6М071100 «Геодезия»мамандығының магистранттары үшін құрастрылған.


«Геодезия, жерге орналастыружәне кадастр» кафедрасының отырысында талқылыланған
Кафедра меңгерушісі К.Б. Хасенов
Хаттама №____ ______________2013 г.

Тау-кен металлургиялық кафедрасының оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған


ТөрағаГ.Т. Нуршайыкова
Хаттама №____ ______________2013 г.

Құрастырған К.Б. Хасенов


Норма бақылаушыТ.В. Тютенькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ ПЕНБАЙЛАНЫС АҚПАРАТТАРЫ
« Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы, тау кен металлургиялық факультеті (ауд. Г3-218)

Оқытушы, сабақтың жүргізушісі: техника ғылымдарының кандидаты, кафедрасының меңгерушуісі «ГЖОжК» Хасенов Кайсар Билялович

Жұмыс телефоны: 540-776

Аудиториялық сағаттар мен консультацияларға арналаған уақыт: сабақ кестесі мен оқытушының жұмыс кестесі бойынша.

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ПРЦЕССІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Оқылатын пәннің сипаттамасы

«Геодезиядағы серіктік технологиялар» пәні жоғары оқу орнында «Геодезия» мамандығын дайындаудың профессионалдық пәндер циклының құрамдасы болып табылады. Бұл пән мамандарды дайындау кезінде үлкен мағына мен роль ойнайды.
  1. Пәнді оқудың мақсаттары

«Геодезиядағы серіктік технологиялар» пәні заманауи серіктік технологияларды оқуды, GPS-қабылдағыштар арқылы координаталарды анықтауды, координаталарды әртүрлі жүйелердекоординаталарды бір жүйеден екінші жүйеге ауыстыруды есептеу жолымен алуды, сонымен қатар алынған білімді іс жүзінде меңгеруді мақсат етеді.
  1. Пәнді оқудың міндеттері

«Геодезиядағы серіктік технологиялар» пәнін оқудың міндеттері: магистранттардың профессианалдық дайындығын оның квалификациясына сәйкес, мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сай міндеттерді атқаруына қол жеткізу.

Берілген пәнді оқу кезінде магистранттардың мыналар туралы түсінігі болуы керек:


 • Геодезиялық өндірісте серіктік технологиялардың ролі мен даму тарихы;

 • Жасанды жер серіктерінің (ЖЖС) ғарыш кеңістігіндегі қозғалысының ерекшеліктері;

 • Серіктік радионавигациялық жүйелердің (СРНЖ) құрылымы;

 • Координаталарды анықтаудың серіктік әдістері;

 • Серіктік қабылдағыштарды қолдану арқылы далалық жұмыстарды жүргізу технологиялары;

Білуі тиіс:

 • Серіктік аппаратураларды қолдану арқылы геодезиялық өлшеулердің заманауи технологиялары мен әдістері;

Істей білуі тиіс:

 • Алынған серіктік ақпараттардың сапасын сауатты бағалау;

 • Координаталарды анықтаудың оқылған әдістерін іс жүзінде қолдану;

 • Серіктік өлшеулердің өңдеуін жүргізу;

 • Координаталарды ауыстыру бойынша есептеулерді жүргізу;

 • Базалық және жылжымалы GPS-станциялармен жұмыс істеу.
  1. Алдыңғы реквизиттер

«Геодезиядағы серіктік технологиялар» курсын оқу үшін 050711 «Геодезия және картография» мамандығын оқыту кезіндегі келесі пәндерді меңгеру қажет: • Геодезия;

 • Серіктік технологиялар;

 • Инженерлік геодезия;

 • Қолданбалы геодеия;

 • Жоғарғы геодезия;

 • Ғарыштық геодезия;

 • Картография;  1. Кейінгі реквизиттер

«Геодезиядағы серіктік технологиялар» пәнін оқу кезіндегі алынған білім 6М071100 «Геодезия» мамандығының профессионалдық іскерлігі үшін қажет.
 1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
  1. Тақырыптық жоспар
Тақырып атауы, оның мазмұны

Жұмыс көлемі, сағ.

Ұсынылатын әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Серіктік технологилардың даму тарихы және оның геодезиядағы ролі

1

2,6

Тақырып 2. ПЗ-90 және WGS-84 координаттар жүйесі

1

4,5

Тақырып 3. Биіктік жүйелерін анықтау

1

5

Тақырып 4. Серіктік радионавигациялық жүйелер. GPS және ГЛОНАСС негізгі сегменттері және жүйе астылары

3

3,6

Тақырып 5.GPSжәне ГЛОНАСС серіктік аппаратуралары. Қолданылатын GPS және ГЛОНАСС серіктік қабылдағыштарының салыстырмалы анализі.

1

2,4

Тақырып 6. Координаталарды анықтаудың серіктік әдістері: абсолюттік әдіс, дифференциалдық әдіс, салыстырмалы позициондау

2

1,2

Тақырып 7. Серіктік аппаратураларды қолдану арқылы далалық жұмыстарды жүргізу технологиясы. Алынған мәліметтерді өңдеу.

2

3,4

Тақырып 8. Координаталарды бір жүйеден екінші жүйеге ауыстыру.

1

4,6

Тақырып 9. Базалық станция. Базалыө станцияда жұмыс істеу.

2

2,6

Тақырып 10. Жылжымалы станция. Жылжымалы станцияда жұмыс істеу.

1

3,6

1

2

3

Практикалық сабақтар

Практикалық жұмыс 1. GPS-навигатор құрылғысымен жұмыс істеу технологиясымен танысу.

1

1,2,3

Практикалық жұмыс 2. GPS-навигатор көмегімен мәліметтерді алу. Нүктелердің координатларын анықтау.

1

8,9

Практикалық жұмыс 3. GPS-навигатормен далалық жұмыстар жүргізу. Маршруттарды төсеу. Маршрут абрисін салу. Маршрут координатасын анықтау. Басқа функцияларды қолдану.

1

2,5,6

Практикалық жұмыс 4. GPS-навигатормен далалық жұмыстар жүргізу. Жерді пайдалану шекараларын анықтау.

1

1,3,4

Практикалық жұмыс 5. GPS-навигатормен далалық жұмыстарды жүргізу. GPS-навигаторды қолдану арқылы шын азимутты анықтау..

1

1,2,3

Практикалық жұмыс 6. Базалық және жылжымалы GPS-станциялардың құрылғысымен және оның құрамына кіретін құрылғылармен танысу.

4

3,5,7

Практикалық жұмыс 7. Базалық және жылжымалы GPS-станциялармен координаталарды анықтау мақсатында жұмыс істеу.

4

2,4,5

Практикалық жұмыс 8. Базалық GPS-станция көмегімен аймақтың түсірісін жүргізу.

4

1,5,8

Практикалық жұмыс 9. Жылжымалы GPS-станция көмегімен аймақтың түсірісін жүргізу.6

1,7,8

1

2

3

Практикалық жұмыс 10. Алынған мәліметтерді өңдеу. Алынған координаталарды жергілікті координаталар жүйесіне ауыстыру.

4

2,3,7

Практикалық жұмыс 11. Геодезиялық координаталарды тікбұрышты координатдарды қайта есептеу және керісінше.

2

1,2,5

Практикалық жұмыс 12. Координатларды арнайы бағдарламалар арқылы ауыстыру.

1

1,3,6

Магистранттың оқытушының жетекшілігімен өзіндік жұмысы

Тақырып 1. Серіктік технологиялардағы қателіктерді анықтау.

7

4,5

Тақырып 2. Жылжитын объектілердің координаталарын анықтаудың қателіктері.

5

1,2,8

Тақырып 3. Ионосфералық қателіктер.

7

3,4

Тақырып 4. Базалық GPS-станциямен жұмыс істеу кезінде түзетулерді зерттеу.

10

6,7

Тақырып 5. Жылжымалы GPS-станциямен жұмыс істеу кезінде түзетулерді зерттеу.

10

6,7

Тақырып 6. Базалық және жылджымалы GPS-станциялармен жұмыс істеу кезінде түзетулерді енгізу.

6

3,4,7  1. Өзіндік жұмысқа арнаған тапсырмалар (СӨЖ)
Тақырып

Тақырыптың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау ұзақтығы

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Серіктік технологиялардағы теңестіру әдістері

Реферат1,2,3,4,5,75 апта

Ауызша қорғау

6-апта.


Бағдарламалық қамтамасыз етулерді қолдану.Түсіріс мәліметтерін көрсету үшін сандық формат.

Реферат


1,2,4,5,6,8

4 апта

Ауызша қорғау


13-апта
 1. ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ


3.1Негізгі әдебиет


 1. Радиотехнические системы. Под ред. Казаринова Ю.М. – М.: Высшая школа, 1990.

 2. Соловьев Ю:А. Системы спутниковой навигации. – М.: Эко-Трендз, 2000

 3. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС – Под ред. В.Н. Харисова, А.И. Перорва, В.А. Болдина. М.: ИПРЖР, 1998.

 4. Липкин И.А. Спутниковые навигационные системы. – М.:Вузовская книга, 2001.

 5. Глобальная навигационная спутниковая систеам ГЛОНАСС. Интерфейсный контрольный документ. – М.: КНИЦ ВКС, 1995.

 6. Антановия К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в неодезии (том 1,2).- М.:ФГУП «Картгеоцентр», 2006.
  1. Қосымша әдебиет
 1. http:// www.gpsgps.ru

 2. http:// www.gps.ru

 3. http:// www.gfrmin.com.

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет