Западно-казахстанской областибет1/11
Дата09.06.2016
өлшемі273.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ

АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНДЕГІ ХАЛЫҚТЫҢ АТАУЛЫ АҚШАЛАЙ ТАБЫСЫН БАҒАЛАУ

ОЦЕНКА НОМИНАЛЬНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ


ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2005 - 2009
СТАТИСТИКАЛЫҚ ЖИНАҚ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Орал 2010


Батыс Қазақстан облысының ауылдық елді мекендеріндегі халықтың атаулы ақшалай табысын бағалау.

Статистикалық жинақ.

Орал, 2010, 20 б.

Оценка номинальных денежных доходов населения сельских населенных пунктов Западно-Казахстанской области.

Статистический сборник.

Уральск, 2010, 20 стр.


Осы жарияланымда 2005 - 2009 жылдарына БҚО ауылдық елді мекендеріндегі халықтың атаулы ақшалай табысын бағалау бойынша ақпараттар көрсетіледі.

В данной публикации представлена информация по оценке номинальных денежных доходов населения в сельских населенных пунктах ЗКО за 2005 - 2009 годы.


Ќабылданѓан шартты белгілер:

«…» - деректер жоќ

«0,0» - аз шама

« - » - ќ±былыс жоќ
Принятые условные обозначения:

«…» - данных не имеется

«0,0» - незначительная величина

« - » - явление отсутствует
Батыс Ќазаќстан облысыныњ статистика департаменті, 2010

Департамент статистики Западно-Казахстанской области, 2010Мазмұны

Содержание

Аңдатпа

Аннотация……………………………………………………………………….…………………………….5

Орал қ.ә.

Уральская г.а…………….……………………………………………………………………………………6

Ақжайық ауданы

Акжаикский район……………….………………………………..………………………………………….6

Бөрлі ауданы

Бурлинский район……………………………………………………………………………………………7

Жаңақала ауданы

Жангалинский район…..……………………………………………………….……………………………8

Жәнібек ауданы

Жанибекский район…………………………………………………………….……………………………9

Зеленов ауданы

Зеленовский район…………………………………………………………………………………………..10

Казталов ауданы

Казталовский район………………………………………………………………………………………….12

Қаратөбе ауданы

Каратобинский район…………………..……………………………………………………………………13

Бөкейордасы ауданы

Бокейординский район………………………………………………………………………………………14

Сырым ауданы

Сырымский район……………………………………………………………………………………………15

Тасқала ауданы

Таскалинский район…………………………………………………………………………………………16

Теректі ауданы

Теректинский район………………………………………………………………………………………….17

Шыңғырлау ауданы

Чингирлауский район………………………………………………………………………………………..18Аңдатпа

Осы жарияланымда 2005 - 2009 жылдарына Батыс Қазақстан облысының ауылдық елді мекендеріндегі атаулы ақшалай табыстарды бағалау бойынша ақпарат берілген.

Әрбір ауылдық елді мекеннің (АЕМ) әлеуметтік сыйымдылығын, соның ішінде халықтың табыс деңгейі бойыншада бағалау қажеттілігі Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарды дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес туындады. Осы бағдарламаның мақсаты ауылдық орналасуды оңтайландыру негізінде село (ауыл) өмір сүруін қамтамасыз етудің қалыпты шарттарын құру болып табылады. Ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі көптеген елдердің, ауылдық өңірлерді дамытуды мемлекеттік реттеудің негізінде табыстар деңгейінің көрсеткіштері (халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, жан басына шаққандағы табысы, жұмыссыздар үлесі) жатқандығын көрсетеді, бұл ауылдық аумақтардың экономикасымен тікелей байланысты.

Халық табыстары көрсеткіштерінің статистикалық есебі әлемдік тәжірибеге сәйкес екі жолмен жүзеге асырылады:

үй шаруашылықтарын зерттеу негізінде (сауалнамалық сұхбат);

сараптамалық бағалау әдісі (ақпараттың қолда бар жанама көздері базасындағы есептеулер).

Үй шаруашылықтарын сауалнамалық зерттеу өте қымбат тұратын шара, ол ерікті түрде және әдетте іріктеп зерттеу әдісі негізінде жүргізіледі.

Әрбір АЕМ үй шаруашылықтарының табысын арнайы зерттеу мүмкіндігі болмаған жағдайда мемлекеттік және ведомстволық есептілік көздерінен алынған қолда бар статистикалық ақпараттың және жеке (фермерлік) шаруашылық жүргізуден табыстарды есептеуде сараптамалық бағалау әдісі қолданылады.

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Ауыл шаруашылығы министрлігі және Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен, сондай-ақ басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп АЕМ аумақтарында қалыптасқан халық табыстарының көрсеткіштерін статистикалық есепке алудың төмендегідей жүйесін анықтады:

еңбекақы түрінде алынатын табыстар;

зейнетақы, жәрдемақы, өтемақы және т.б. әлеуметтік төлемдер;

өз бетінше жұмыс істеуден, кәсіпкерлік және жұмыстың басқа түрлерінен түскен табыстар;

жеке қосалқы шаруашылықтан түскен табыстар.

Бұл жарияланымда облыстың әрбір елді мекендер бөлінісінде табыстардың біріктірілген көрсеткіштері келтірілген. Кейбір елді мекендер бойынша деректердің жоқтығы осы АЕМ әкімшілік тұрғыдан әлі жойылмаса да онда тұрғын халықтың жоқ болуымен түсіндіріледі.Аннотация
В данной публикации представлена информация по оценке номинальных денежных доходов населения в сельских населенных пунктах Западно-Казахстанской области за 2005 - 2009годы.

Необходимость оценить потенциальную емкость каждого сельского населенного пункта (СНП), в том числе и по уровню доходов населения, возникла согласно Плану мероприятий по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы. Данная программа имеет целью создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения. Мировой опыт государственного регулирования развития сельских территорий показывает, что в основе госрегулирования развития сельских регионов большинства стран лежат показатели уровня доходов (ВВП на душу населения, душевой доход, доля безработных), которые напрямую связаны с экономикой сельских территорий.

Статистический учет показателей доходов населения согласно мировой практике может осуществляться двумя путями:

на основе обследования (анкетного интервью) домохозяйств;

методом экспертной оценки (расчетов на базе имеющихся косвенных источников информации).

Анкетное обследование домохозяйств очень дорогостоящее мероприятие, проводится на добровольной основе и обычно выборочным методом. При отсутствии возможности производить специальное обследование доходов домохозяйств каждого СНП применен метод экспертной оценки на базе имеющейся статистической информации из источников государственной и ведомственной отчетности и досчета доходов от ведения личного (фермерского) хозяйства.

Агентством Республики Казахстан по статистике совместно с Министерством сельского хозяйств Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты население Республики Казахстан и другими госорганами определена следующая система статистического учета показателей доходов населения, сформированных на территории СНП:

доходы, получаемые в виде оплаты труда;

пенсии, пособия, компенсации и другие социальные выплаты;

доход от самостоятельной занятости, предпринимательской и других видов деятельности;

доходы от личного подсобного хозяйства.

В настоящей публикации приведены агрегированные показатели доходов в разрезе каждого сельского населенного пункта области. Отсутствие данных по некоторым населенным пунктам обусловлено тем, что в них нет населения, хотя эти СНП еще административно не ликвидированы.


Ауылдық елді мекендер бойынша халықтың табыстарын бағалау

Оценка доходов населения по сельским населенным пунктам
Жылдың бір айына орташа жан басына табыс, теңге

Среднедушевой доход за один месяц года, тенге2005

2006

2007

2008

2009

Орал қ.ә.

Уральск г.а.

Кордон а.

12 983

18 000

18 570

20 347

20 572

Ливкино а.

8 829

9 621

13 938

16 610

17 760

Маштаково а.

6 162

11 931

14 032

14 265

15 085

Меловые Горки а.

6 154

7 603

9 658

14 766

17 099

Серебряков а.

7 486

11 503

11 530

14 685

11 126

Каталог: publicacii -> publicacii%202010
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Батыс-Қазақстан облысының статистика департаменті жедел-ақпарат
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті Жедел-ақпарат
publicacii%202010 -> Әдіснамалық түсіндірме 3 Методологические пояснения 3


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет