Акционерлiк қоғамдар туралыжүктеу 1.02 Mb.
бет4/6
Дата17.06.2016
өлшемі1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6

              тәртiбiндегi мәселелер бойынша материалдар

      1. Акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiндегi мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негiзделген шешiмдер қабылдауға қажеттi ақпарат болуға тиiс.

      2. Қоғамның органдарын сайлау мәселелерi бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:
      1) аты-жөнi, сондай-ақ тiлегi бойынша - әкесiнiң аты;
      2) бiлiмi туралы мәлiметтер;
      2-1) қоғамға аффилиирленгенi туралы мәлiметтер;
      3) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметi туралы мәлiметтер;
      4) кандидаттардың бiлiктiлiгiн, жұмыс тәжiрибесiн растайтын өзге де ақпарат болуға тиiс.
      Акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiне қоғамның директорлар кеңесiн сайлау (директорлар кеңесiнiң жаңа мүшесiн сайлау) туралы мәселе енгiзiлген жағдайда, материалдарда директорлар кеңесiнiң мүшелiгiне ұсынылып отырған кандидат қай акционердiң өкiлi болып табылатындығы немесе ол қоғамның тәуелсiз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетiлуге тиiс. Егер директорлар кеңесiнiң мүшелiгiне кандидат акционер не осы Заңның 54-бабының 3-тармағында көрсетiлген жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәлiметтер де акционерлердiң тiзiмi қалыптастырылған күнгi қоғамның дауыс беретiн акцияларын акционердiң иелену үлесi туралы деректер енгiзiле отырып, материалдарда көрсетiлуге тиiс.

      3. Акционерлердiң жылдық жалпы жиналысының күн тәртiбiндегi мәселелер бойынша материалдар:


      1) қоғамның жылдық қаржы есептiлiгi;
      2) жылдық қаржы есептiлiгiне аудиторлық есеп;
      3) директорлар кеңесiнiң аяқталған қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртiбi және қоғамның бiр жай акциясына шаққандағы жыл iшiндегi дивидендтiң мөлшерi туралы ұсыныстары;
      3-1) акционерлердiң қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттерiне жүгiнуi және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
      3-2) жария компанияларда директорлар кеңесiнiң есептi кезеңдегi өз қызметi туралы есебi;
      4) акционерлердiң жалпы жиналысын өткiзуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиiс.

      4. Акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiнiң мәселелерi бойынша материалдар акционерлер танысуы үшiн қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткiзiлетiн күннен он күн бұрын дайын әрi қол жетiмдi болуға тиiс, ал акционердiң сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейiн оған үш жұмыс күнi iшiнде жiберiлуге тиiс, егер жарғыда өзгеше көзделмесе, құжаттар көшiрмелерiн жасауға және құжаттарды жеткiзуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледi.


      Ескерту. 44-бапқа өзгертулер енгiзiлдi - ҚР 2007.02.19. N 230(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн  2-баптан қараңыз), 2011.02.10 N 406-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      45-бап. Акционерлердiң жалпы жиналысының кворумы

      1. Егер акционерлердiң жалпы жиналысына қатысушыларды тiркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретiн акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентiн иеленген акционерлер немесе олардың өкiлдерi тiркелсе, жиналыс күн тәртiбiндегi мәселелердi қарауға және олар бойынша шешiм қабылдауға құқылы.

      2. Акционерлердiң өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткiзiлетiн жалпы жиналысы, егер:


      1) кворумның болмауы себептi акционерлердiң өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртiбi сақталған болса;
      2) тiркеу аяқталған кезде оған қатысу үшiн қоғамның дауыс беретiн акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентiн иеленетiн акционерлер (немесе олардың өкiлдерi), оның iшiнде сырттай дауыс беретiн акционерлер тiркелген болса, күн тәртiбiндегi мәселелердi қарауға және олар бойынша шешiм қабылдауға құқылы.
      Он мың және одан да көп акционерi бар қоғамның жарғысында акционерлердiң жалпы жиналысын қайталап өткiзу үшiн аз кворум (қоғамның дауыс беретiн акцияларының кемiнде он бес процентi) көзделуi мүмкiн.

      3. Егер жиналысқа қатысушыларды тiркеу аяқталған кезде оған қатысу үшiн қоғамның дауыс беретiн акцияларын иеленетiн кемiнде бес жүз акционер (немесе олардың өкiлдерi) тiркелген болса, инвестициялық жекешелендiру қорын қайта ұйымдастыру және қайта тiркеу нәтижесiнде құрылған қоғамда акционерлердiң қайталап өткiзiлетiн жалпы жиналысы мәселелердi қарауға және күн тәртiбiндегi мәселелер бойынша шешiмдер қабылдауға құқылы.

      4. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшiн бюллетеньдер жiберiлген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берiлген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тiркеу кезiнде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезiнде есепке алынады.
      Акционерлердiң жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткiзген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердiң жалпы жиналысы қайталап өткiзiлмейдi.
      Ескерту. 45-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. N 72(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      46-бап. Есеп комиссиясы

      1. Есеп комиссиясы акционерлер саны жүз және одан да көп қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысында сайланады.
      Акционерлер саны жүзден аз қоғамда есеп комиссиясының функциясын акционерлердiң жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлердiң бiрiншi жалпы жиналысында есеп комиссиясының функциясын қоғамның тiркеушiсi жүзеге асырады.
      Акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi бойынша есеп комиссиясының функциясы қоғамның тiркеушiсiне жүктелуi мүмкiн.

      2. Есеп комиссиясы үш адамнан кем болмауға тиiс. Есеп комиссиясына оның алқалы органдары мүшелерiнiң, қоғамның атқарушы органының функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның кiруiне болмайды.


      Акционерлердiң жалпы жиналысы өткiзiлетiн уақытта есеп комиссиясының мүшесi болмаған жағдайда жиналыс өткiзiлетiн уақытқа есеп комиссиясының мүшесiн қосымша сайлауға рұқсат етiледi.

      3. Есеп комиссиясы:


      1) акционерлердiң жалпы жиналысына қатысу үшiн келген адамдардың өкiлеттiгiн тексередi;
      2) акционерлердiң жалпы жиналысына қатысушыларды тiркейдi және оларға акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiндегi мәселелер бойынша материалдарды бередi;
      3) сырттай дауыс беру үшiн алынған бюллетеньдердiң дұрыстығын анықтайды және дұрыс бюллетеньдер мен күн тәртiбiндегi әрбiр мәселе бойынша оларда көрсетiлген дауыстарды санайды;
      4) акционерлердiң жалпы жиналысы кворумының, оның iшiнде жиналыс өткiзiлген барлық уақыттың iшiнде болуын да анықтайды және кворумның болғаны немесе болмағаны туралы хабарлайды;
      5) акционерлердiң жалпы жиналысында акционерлердiң құқықтарын iске асыру мәселелерiн түсiндiредi;
      6) акционерлердiң жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудiң қорытындысын шығарады;
      7) акционерлердiң жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;
      8) дауыс беру бюллетеньдерiн және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы қоғамның мұрағатына бередi.

      4. Есеп комиссиясы акционерлердiң жалпы жиналысында дауыс беру үшiн толтырылған бюллетеньдердегi ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етедi.

      47-бап. Акционерлердiң жалпы жиналысындағы өкiлдiк

      1. Акционер акционерлердiң жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзi немесе өз өкiлi арқылы дауыс беруге құқылы.


      Акционерлердiң жалпы жиналысында қоғам органдары мүшелерiнiң, сондай-ақ өзге де қызметкерлердiң акционерлер өкiлдерi ретiнде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.
      Акционердiң өкiлi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресiмделген сенiмхат негiзiнде әрекет етедi.
      Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес қоғамның орналастырылған (дауыс беретiн) акцияларының жалпы санының он және одан да көп процентiн иеленетiн, пайдаланатын, оған билiк ететiн акционердiң iрi қатысушы мәртебесiн не өзге де мәртебенi иемденуге келiсiм алу көзделсе, онда iрi акционердiң және (немесе) акцияларының жиынтық пакетi қоғам акцияларының он және одан да көп процентiн құрайтын акционерлердiң өкiлi акционерлердiң жалпы жиналысында акционердiң (акционерлердiң) сенiмхатында көрсетiлген шешiмге сәйкес, жалпы жиналыстың әрбiр мәселесi бойынша акционердiң (акционерлердiң) жазбаша нұсқауы болғанда ғана дауыс беруге құқылы.
      Акциялар пакетi қоғам акцияларының оннан аз процентiн құрайтын акционердiң және (немесе) акцияларының жиынтық пакетi қоғам акцияларының оннан аз процентiн құрайтын акционерлердiң өкiлi жалпы жиналыстың әрбiр мәселесi бойынша шешiмдi сенiмхатта жазбаша көрсетпей-ақ акционердiң (акционерлердiң) мүдделерiн бiлдiруге құқылы.
      2. Қазақстан Республикасының заңдарына немесе шартқа сәйкес акционердiң атынан сенiмхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерiн бiлдiруге құқығы бар тұлғадан акционерлердiң жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенiмхат талап етiлмейдi.
      Ескерту. 47-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. N 72(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2008.10.23 N 72-IV(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      48-бап. Акционерлердiң жалпы жиналысын өткiзу тәртiбi

      1. Акционерлердiң жалпы жиналысын өткiзу тәртiбi осы Заңға, қоғамның жарғысына және қоғамның iшкi қызметiн реттейтiн өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердiң жалпы жиналысының тiкелей шешiммен белгiленедi.

      2. Акционерлердiң жалпы жиналысы ашылғанға дейiн келген акционерлердi (олардың өкiлдерiн) тiркеу жүргiзiледi. Акционердiң өкiлi акционерлердiң жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзiнiң өкiлеттiгiн растайтын сенiмхатты көрсетуге тиiс.


      Тiркеуден өтпеген акционер (акционердiң өкiлi) кворумды анықтау кезiнде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
      Қоғамның артықшылықты акцияларының меншiк иесi болып табылатын акционер акционерлердiң қатысу тәртiбiмен өткiзiлетiн жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелердi талқылауға қатысуға құқылы.
      Егер қоғамның жарғысында немесе акционерлердiң қатысу тәртiбiмен өткiзiлетiн жалпы жиналысының шешiмiнде өзгеше белгiленбесе, оған өзге адамдар шақырусыз қатыса алады. Акционерлердiң жалпы жиналысында мұндай адамдардың сөз сөйлеу құқығы қоғамның жарғысында немесе акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмiнде белгiленедi.

      3. Акционерлердiң жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.


      Барлық акционерлер (олардың өкiлдерi) тiркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық бiлдiрмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердiң жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

      4. Акционерлердiң жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.


      Акционерлердiң жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгiлейдi. Егер қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, акционерлердiң жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезiнде әрбiр акционердiң бiр дауысы болады, ал шешiм қатысушылар санының жай көпшiлiк даусымен қабылданады.
      Жиналысқа қатысушы акционерлердiң барлығы атқарушы органға кiретiн жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелерi акционерлердiң жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

      5. Акционерлердiң жалпы жиналысын өткiзу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөздi тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудiң әдiсiн өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.


      Төрағаның күн тәртiбiндегi мәселелердi талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуiне, мұндай сөздер акционерлердiң жалпы жиналысының регламентiн бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

      6. Акционерлердiң жалпы жиналысы өзiнiң жұмысында үзiлiс жариялау туралы және жұмыс мерзiмiн ұзарту туралы, оның iшiнде акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiндегi жекелеген мәселелердiң қаралуын келесi күнге ауыстыру туралы шешiм қабылдауға құқылы.

      7. Акционерлердiң жалпы жиналысын күн тәртiбiндегi барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешiмдер қабылданғаннан кейiн ғана жабық деп жариялауға болады.

      8. Акционерлердiң жалпы жиналысының хатшысы акционерлердiң жалпы жиналысының хаттамасында көрсетiлген мәлiметтердiң толық және дұрыс болуы үшiн жауап бередi.

      49-бап. Акционерлердiң жалпы жиналысының сырттай
              дауыс беру арқылы шешiмдер қабылдауы

      1. Акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмдерi сырттай дауыс берудi өткiзу арқылы қабылдануы мүмкiн. Сырттай дауыс беру акционерлердiң жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердiң дауыс беруiмен (аралас дауыс берумен) бiрге не акционерлердiң жалпы жиналысының отырысы өткiзiлмей қолданылуы мүмкiн.

      2. Жария компанияларды қоспағанда, қоғамның жарғысында акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiндегi барлық немесе жекелеген мәселелер бойынша шешiмдердi сырттай дауыс беру арқылы қабылдауға тыйым салу белгiленуi мүмкiн.

      3. Сырттай дауыс берудi өткiзген кезде дауыс беру үшiн бiрыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердiң тiзiмiне енгiзiлген адамдарға жiберiледi (таратылады).


      Акционерлердiң жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелерiне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдердi жекелеген акционерлерге таңдап жiберуге құқығы жоқ.

      4. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердiң тiзiмiне енгiзiлген адамдарға акционерлердiң жалпы жиналысының отырысы өткiзiлетiн күннен бұрын қырық бес күннен кешiктiрмей жiберiлуге тиiс. Акционерлерiнiң саны бес жүз және одан да көп қоғам акционерлердiң жалпы жиналысын өткiзбей, сырттай дауыс беретiн болған жағдайда акционерлердiң жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдi акционерлердiң жалпы жиналысының өткiзiлетiнi туралы хабармен бiрге жарғыда белгiленген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға мiндеттi.

      5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:
      1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жерi;
      2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәлiметтер;
      3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердi берудiң нақты күнi;
      4) акционерлердiң жалпы жиналысы отырысының өткiзiлетiн күнi не акционерлердiң жалпы жиналысының отырысын өткiзбей, сырттай дауыс берiлетiн дауыстар есептелетiн күн;
      5) акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбi;
      6) егер акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiнде директорлар кеңесiнiң мүшелерiн сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есiмдерi;
      7) дауыс берiлетiн мәселелердiң тұжырымдалуы;
      8) акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiндегi әрбiр мәселе бойынша дауыс берудiң "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен бiлдiрiлген нұсқалары;
      9) күн тәртiбiндегi әрбiр мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньдi толтыру) тәртiбiнiң түсiндiрмесi болуға тиiс.

      6. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәлiметтердi көрсете отырып қол қоюға тиiс.


      Заңды тұлға - акционердiң сырттай дауыс беруге арналған бюллетенiне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрiмен куәландырылуға тиiс.
      Жеке адам - акционердiң не заңды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрi жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.
      Дауыстарды есептеу кезiнде акционер бюллетеньде белгiленген дауыс беру тәртiбiн сақтаған және дауыс берудiң тек бiр ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледi.

      7. Егер акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiнде директорлар кеңесiнiң мүшелерiн сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берiлген дауыстардың санын көрсететiн орын болуға тиiс.

      8. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдi бұрын жiберген акционер акционерлердiң аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетенi акционерлердiң жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртiбiндегi мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезiнде есепке алынбайды.
      Ескерту. 49-бапқа өзгертулер енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. N 72(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2007.02.19. N 230(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн  2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      50-бап. Акционерлердiң жалпы жиналысында дауыс беру

      1. Акционерлердiң жалпы жиналысында дауыс беру:
      1) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда бiр акционерге берiлетiн акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеудi;
      2) директорлар кеңесiнiң мүшелерiн сайлау кезiнде кумулятивтiк дауыс берудi;
      3) акционерлердiң жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбiр адамға акционерлердiң жалпы жиналысын өткiзудiң рәсiмдiк мәселелерi бойынша бiр дауыстан берудi қоспағанда, "бiр акция - бiр дауыс" принципi бойынша жүзеге асырылады.

      2. Акциялар бойынша берiлетiн кумулятивтiк дауыс беру кезiнде дауыстарды акционер директорлар кеңесiнiң мүшелiгiне бiр кандидат үшiн толық беруi немесе ол директорлар кеңесiнiң мүшелiгiне бiрнеше кандидат арасында бөлiп беруi мүмкiн. Дауыстар саны ең көп берiлген кандидаттар директорлар кеңесiне сайланған болып танылады.

      3. Акционерлердiң қатысу тәртiбiмен өткiзiлетiн жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдiспен жүргiзiлген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрi осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсiлмен жүргiзiлетiн әрбiр жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиiс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:
      1) мәселенiң тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртiбiндегi оның рет нөмiрi;
      2) мәселелер бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен бiлдiрiлген дауыс беру нұсқалары немесе қоғамның органына әрбiр кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;
      3) акционерге тиесiлi дауыстар саны болуға тиiс.

      4. Акционер бюллетеньге өзi қол қоюға, оның iшiнде өзiне тиесiлi акцияларды осы Заңға сәйкес сатып алу туралы қоғамға талап қою мақсатында тiлек бiлдiрген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.


      Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезiнде дауыс берушiлердiң бюллетеньде белгiленген дауыс беру тәртiбi сақталған және дауыс берудiң тек бiр ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

      51-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама

      1. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.
      2. Акционердiң дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пiкiрi болған жағдайда қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиiстi жазба енгiзуге мiндеттi.
      3. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейiн қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшiн толтырылған (оның iшiнде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негiзiнде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бiрге тiгiледi және қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.
      4. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердiң жалпы жиналысының хаттамасына қоса тiркелуге тиiс.
      5. Дауыс беру қорытындылары акционерлердiң дауыс беру өткiзiлген жалпы жиналысының барысында жария етiледi.
      6. Акционерлердiң жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелерi акционерлерге акционерлердiң жалпы жиналысы жабылғаннан кейiн он күн iшiнде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбiр акционерге жазбаша хабарлама жiберу арқылы хабарланады.
      Акционерлерге дауыс беру қорытындылары туралы хабарлау тәртiбi қоғамның жарғысымен белгiленедi.
      Ескерту. 51-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. N 72(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      52-бап. Акционерлердiң жалпы жиналысының хаттамасы

      1. Акционерлердiң жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейiн үш жұмыс күнi iшiнде жасалып, қол қойылуға тиiс.

      2. Акционерлердiң жалпы жиналысының хаттамасында:


      1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жерi;
      2) акционерлердiң жалпы жиналысының өткiзiлген күнi, уақыты және орны;
      3) қоғамның акционерлердiң жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретiн акцияларының саны туралы мәлiметтер;
      4) акционерлердiң жалпы жиналысының кворумы;
      5) акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбi;
      6) акционерлердiң жалпы жиналысында дауыс беру тәртiбi;
      7) акционерлердiң жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
      8) акционерлердiң жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздерi;
      9) акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiндегi дауыс беруге қойылған әрбiр мәселе бойынша акционерлердiң жалпы дауыс саны;
      10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
      11) акционерлердiң жалпы жиналысында қабылданған шешiмдер көрсетiледi.
      Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесiн (директорлар кеңесiнiң жаңа мүшесiн) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: директорлар кеңесiнiң сайланған мүшесi қандай акционердiң өкiлi болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесiнiң сайланған мүшелерiнiң қайсысы тәуелсiз директор болып табылатыны көрсетiледi.

      3. Акционерлердiң жалпы жиналысының хаттамасына:


      1) акционерлердiң жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелерi) және хатшысы;
      2) қоғамның есеп комиссиясының мүшелерi;
      3) қоғамның дауыс беретiн акцияларының он және одан да көп процентiн иеленетiн және акционерлердiң жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиiс.
      Хаттамаға қол қоюға мiндеттi адамның қол қоюға мүмкiндiгi болмаған жағдайда, өзiне берiлген сенiмхат негiзiнде оның өкiлi хаттамаға қол қояды.

      4. Осы баптың 3-тармағында аталған адамдардың бiреуi хаттаманың мазмұнымен келiспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебiне жазбаша түсiнiктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тiркелуге тиiс.

      5. Акционерлердiң жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берiлген сенiмхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерiнiң жазбаша түсiнiктемелерiмен бiрге тiгiледi. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшiн акционерлерге кез келген уақытта берiлуге тиiс. Акционердiң талап етуi бойынша оған акционерлердiң жалпы жиналысы хаттамасының көшiрмесi берiледi.
      Ескерту. 52-бапқа өзгертулер енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. N 72(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2007.02.19. N 230(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн  2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      53-бап. Директорлар кеңесi

      1. Осы Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердiң жалпы жиналысының айрықша құзыретiне жатқызылған мәселелердi шешудi қоспағанда, директорлар кеңесi қоғамның қызметiне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

      2. Егер осы Заңда және қоғамның жарғысында өзгеше белгiленбесе, мынадай мәселелер директорлар кеңесiнiң айрықша құзыретiне жатады:


      1) қоғам қызметiнiң басым бағыттарын белгiлеу;
      2) акционерлердiң жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешiм қабылдау;
      3) жарияланған акциялардың саны шегiнде акцияларды орналастыру (өткiзу) туралы, оның iшiнде орналастырылатын (өткiзiлетiн) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткiзу) тәсiлi мен бағасы туралы шешiм қабылдау;
      4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешiм қабылдау;
      5) қоғамның жылдық қаржы есептiлiгiн алдын ала бекiту;
      6) алынып тасталды;
      7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
      8) атқарушы органның сан құрамын, өкiлеттiк мерзiмiн анықтау, оның басшысын және мүшелерiн (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын тоқтату;
      9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерiнiң (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерiн және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
      10) iшкi аудит қызметiнiң сандық құрамын, өкiлеттiк мерзiмiн айқындау, оның басшысы мен мүшелерiн тағайындау, сондай-ақ олардың өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, iшкi аудит қызметiнiң жұмыс тәртiбiн, iшкi аудит қызметi қызметкерлерiне еңбекақы және сыйлықақы төлеудiң мөлшерi мен талаптарын айқындау;
      10-1) корпоративтiк хатшыны тағайындау, оның өкiлеттiк мерзiмiн айқындау, оның өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтiк хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерiн және сыйақы шарттарын айқындау;
      11) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берiлген не iрi мәмiле нысанасы болып табылатын мүлiктiң нарықтық құнын бағалау жөнiндегi бағалаушының қызметiне ақы төлеу мөлшерiн айқындау;
      12) (алып тасталды)
      13) қоғамның iшкi қызметiн реттейтiн құжаттарды (бұған қоғам қызметiн ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның iшiнде аукциондар өткiзу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртiбiн белгiлейтiн iшкi құжатты бекiту;
      14) қоғамның филиалдары мен өкiлдiктерiн құру және жабу туралы шешiмдер қабылдау және олар туралы ережелердi бекiту;
      15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентiн (жарғылық капиталға қатысу үлестерiн) сатып алу туралы шешiмдерiн қабылдау;
      15-1) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесiнiң) он және одан да көп процентi қоғамға тиесiлi заңды тұлға акционерлерiнiң (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретiне жатқызылатын қызмет мәселелерi бойынша шешiмдер қабылдау;
      16) қоғамның мiндеттемелерiн оның өзiндiк капиталы мөлшерiнiң он және одан да көп процентi болатын шамаға көбейту;
      17) қоғамның бұрынғы тiркеушiсiмен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тiркеушiсiн таңдау;
      18) қоғам немесе оның қызметтiк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметi туралы ақпаратты айқындау;
      19) iрi мәмiлелер және жасалуына қоғам мүдделi мәмiлелер жасасу туралы шешiмдер қабылдау;
      20) осы Заңда және қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердiң жалпы жиналысының айрықша құзыретiне жатпайтын өзге де мәселелер.

      3. Тiзбесi осы баптың 2-тармағында белгiленген мәселелердi атқарушы органның шешуiне беруге болмайды.

      3-1. Осы баптың 1, 2 және 3-тармақтарының ережелерi "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгiленетiн ұлттық басқарушы холдинг директорлар кеңесiнiң құзыретiн айқындау кезiнде қолданылмайды.
      Ұлттық басқарушы холдингтердiң, ұлттық холдингтердiң директорлар кеңесi құзыретiнiң ерекшелiктерi «Мемлекеттiк мүлiк туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгiленедi.
      Осы тармақтың ережелерi агроөнеркәсiптiк кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингке қолданылмайды.

      4. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесiнiң шешiм қабылдауға, сондай-ақ акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмдерiне қайшы келетiн шешiмдер қабылдауға құқығы жоқ.

      5. Директорлар кеңесi қабылдаған шешiмдер вето құқығы белгiленген мәселелер бойынша "алтын акция" иесiмен келiсiлуге тиiс.

      6. Директорлар кеңесi:


      1) мүдделердiң ықтимал қақтығысын, оның iшiнде қоғам меншiгiн заңсыз пайдалануды және мүдделiлiк болуына орай жасалатын мәмiлелердi жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейiнде қадағалауға және оларды мүмкiндiгiнше жоюға;
      2) қоғамдағы корпоративтiк басқару практикасының тиiмдiлiгiн бақылауды жүзеге асыруға тиiс.
      Ескерту. 53-бапқа өзгерту енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 2005.07.08 N 72(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2007.02.19 N 230(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2008.10.23 N 72-IV(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз),  2009.02.13. N 135-IV(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-баптан қараңыз), 2011.02.10 N 406-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.03.01 N 414-IV (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      53-1-бап. Директорлар кеңесiнiң комитеттерi

      1. Директорлар кеңесiнiң неғұрлым маңызды мәселелерiн қарау және ұсынымдарын дайындау үшiн жария компанияларда:
      1) стратегиялық жоспарлау;
      2) кадрлар және сыйақылар;
      3) iшкi аудит;
      4) әлеуметтiк мәселелер;
      5) қоғамның iшкi құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша директорлар кеңесiнiң комитеттерi құрылады, ал өзге қоғамдарда құрылуы мүмкiн.
      2. Директорлар кеңесiнiң комитеттерi директорлар кеңесiнiң мүшелерiнен және нақты комитетте жұмыс iстеу үшiн қажеттi кәсiби бiлiмi бар сарапшылардан тұрады.
      Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесi комитетiнiң төрағасы бола алмайды.
      3. Директорлар кеңесi комитеттерiн қалыптастыру және олардың жұмыс iстеу тәртiбi, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесi бекiтетiн қоғамның iшкi құжатымен белгiленедi.
      Ескерту. 53-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының  2007.02.19. N 230(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      54-бап. Директорлар кеңесiнiң құрамы

      1. Жеке адам ғана директорлар кеңесiнiң мүшесi бола алады.

      2. Директорлар кеңесiнiң мүшелерi:


      1) акционер - жеке адамдар;
      2) директорлар кеңесiне акционерлердiң өкiлдерi ретiнде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берiлген) адамдар;
      3) басқа адамдар (осы баптың 3-тармағында белгiленген шектеулердi ескере отырып) арасынан сайланады.
      Директорлар кеңесiнiң мүшелерiн сайлау кумулятивтiк дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзiне тиесiлi акциялар бойынша бiр кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесiнiң мүшелiгiне бiрнеше кандидат арасында бөлiп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесiне сайланған болып есептеледi. Егер директорлар кеңесiнiң мүшелiгiне екi немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткiзiледi.

      3. Қоғамның акционерi емес және акционердiң өкiлi ретiнде директорлар кеңесiне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берiлмеген) жеке адам директорлар кеңесiнiң мүшесi болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесi құрамының елу процентiнен аспауы керек.

      4. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелерi директорлар кеңесiне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесiнiң төрағасы болып сайлана алмайды.

      5. Директорлар кеңесi мүшелерiнiң саны кемiнде үш адам болуға тиiс. Қоғамның директорлар кеңесi мүшелерi санының кемiнде үштен бiрi тәуелсiз директорлар болуға тиiс.

      6. Директорлар кеңесiнiң құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде және қоғамның жарғысында белгiленедi.
      Ескерту. 54-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. N 72(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2011.02.10 N 406-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      55-бап. Директорлар кеңесi мүшелерiнiң өкiлеттiк

1   2   3   4   5   6


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет