Ауыл шаруашылық ғылымдары агрономиябет5/19
Дата18.07.2016
өлшемі2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Н.И. Скрябин атындағы Бүкілресейлік ғылыми зерттеу институтында паразиттерге қарсы жаңа дәрілік препараттарды іздестіру барысында албендазолдың жаңа дәрілік формасы – албендазол – супер жасақталды.

Біздің зерттеулеріміздің мақсаты – албендазолдың жаңа дәрілік формасы – албендазол – супер мен фаскоцидтің мүйізді ірі қараның фасциолезі мен ас қорыту жолы стронгилятоздарының аралас инвазиясы кезіндегі тиімділігін базалық препарат вермитанмен салыстырмалы түрде анықтау.

Зерттеу әдісі мен материалдары. 68%-тік албендазол-супер, 10%-тік фаскоцид (оксиклозанид) және 2,5%-тік вермитан препараттарының мүйізді ірі қара гельминтоздары кезіндегі емдік тиімділігін сынау 2006 жылдың қаңтар айында Атырау облысы, Исатай ауданы, Тұщықұдық ауылдық округінде фасциолдармен және ас қорыту жолы стронгиляттарымен спонтанды инвазияланған мүйізді ірі қара малдарда жүргізілді.

Малдардың ауру жұқтырғандығы Н.В. Демидов әдісі бойынша (1963) және Фюллеборн әдісін ВИГИС камерасын қолданумен нәжісті гельминтоовоскопиялық зерттеу нәтижелері бойынша анықталды.

Тәжірибе үшін, фасциолдар мен ас қорыту жолы стронгиляттарымен спонтанды инвазияланған, орташа тірілей салмағы 300-350 кг болатын әр түрлі жынысты және жастағы 60 бас мүйізді ірі қара пайдаланылады.

Барлық малдар, әрқайсысында 10 бастан 6 топқа аналогтар принципі бойынша топтастырылды.

Бірінші топ малдарына 68%-тік албендазол – супер препараты, әсер етуші заты бойынша 10 мг/кг дозасында, бір басқа 4,5 г препарат мөлшерінде белгіленді. 2-ші топ малдарына да осы препарат, әсер етуші заты бойынша 5 мг/кг дозасында, бір басқа 2,3 г есебінде берілді. 3-ші топ малдарына албендазол субстанциясы 10 мг/кг дозасында, бір басқа 3 г есебінде берілді. 4-ші топ малдарына 10%-тік фаскоцид 10 мг/кг дозасында, малдың 100 кг салмағына 10 г препарат есебінде берілді. 5-ші топ малдарына 2,5%-тік вермитан әсер етуші заты бойынша 10 мг/кг дозасында, малдың 100 кг салмағына 40 мл суспензия есебінде берілді. 6-шы топ малдарына ешқандай препарат берілмей, бақылау тобы ретінде қалдырылды. Барлық препараттар сулы суспензия түрінде ауыз арқылы, бір рет, жеке-жеке берілді. Тәжірибе кезінде барлық малдар бірдей күтім мен азықтандырылу жағдайында болды. Белгіленген малдар клиникалық бақылауда болды және олардың күйінде ешқандай өзгерістер байқалған жоқ.

Препараттардың мүйізді ірі қара фасциолезі мен ас қорыту жолы стронгилятоздары кезіндегі тиімділігін бағалау дегельминтизациядан кейін 21 күннен соң союдан кейінгі (әрбір топтан 3-5 бастан) бауыр мен өт қалтасын гельминтологиялық жарумен ондағы гельминттерді санау мен Н.В. Демидов әдісі бойынша (1963) және Фюллеборн әдісін ВИГИС камерасын қолданумен нәжісті гельминтоовоскопиялық зерттеу нәтижелері бойынша жүргізілді.Нәтижелері мен талдау Атырау облысы, Исатай ауданы, Тұшықұдық ауылдық округінде мүйізді ірі қараның фасциолдармен инвазиялану экстенсивтілігі 60-70%-ті, ал ас қорыту жолы стронгиляттарымен зақымдануы 90-100%-ті құрады.

Ем қолданудан кейінгі 21 күннен соң нәжісті гельминтоовоскопиялық зерттеу мен әрбір топтан 3-5 бас малды сою арқылы бауырын гельминтологиялық зерттеу нәтижесінде 68%-тік албендазол-супер препараты әсер етуші заты бойынша 10мг/кг мөлшерінде қолданылған малдардың 80%-і фасциолдардан арылса, аталған гельминтоз кезіндегі препараттың интенсивтік тиімділігі 87,4% болды. Аталған препаратты әсер етуші заты бойынша 5 мг/кг мөлшерінде қабылдаған екінші топ малдарының 70%-і фасциолдардан арылса, препараттың интенсивтік тиімділігі 77,5% болды. Албендазол қолданылған үшінші топ малдарының 70%-і гельминттерден арылса, интенсивтік тиімділік 78,4 % болды. Фаскоцид мүйізді ірі қара фасциолезі кезінде 90% экстенсивтік тиімділік, ал 97,6% интенсивтік тиімділік көрсетті.

Мүйізді ірі қара фасциолезі кезіндегі 2,5%-тік вермитанның экстенсивтік тиімділігі 60%, ал интенсивтік тиімділігі 67,4 % болды.

Барлық тәжірибелік топ малдары ас қорыту жолы стронгилятоздарынан толық тазарды, яғни, бұл гельминтоздар кезіндегі барлық препараттардың тиімділігі 100% болды (1-кесте).

Осылайша, біз, сынақтан өткізілген барлық препараттардың мүйізді ірі қараның ас қорыту жолы стронгилятоздары кезіндег 100% тиімділігін белгіледік.

10 мг/кг және 5 мг/кг мөлшеріндегі, 68%-тік албендазол – супер препаратының фаскоцидтің және 2,5%-тік вермитанның фасциолдарға қарсы тиімділігі өз кезегінде 80, 70, 70, 90 және 60% болды.

Вермитанның фасциолдарға қарсы тиімділігі төмен екені анықталды.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Диков, Г. И. Справочник по гельминтозам сельскохозяйственных животных / Г. И. Диков, И. С. Дементьев. – Алма-Ата : Кайнар. – 1978

2. Кармалиев, Р. С. Гельминтозы пищеварительного тракта сельскохозяйственных животных в Западно-Казахстанской области; эпизоотология и лечение / Р. С. Кармалиев, В. Бостанжиев, С. Мединамов, О. Федянина, М. Карабалин. – Информ. листок Каз Гос ИНТИ ДРГП Зап-КаЗ ЦНТИ №14 – 2003

3. Сафиуллин, Р. Т. Эффективность альбена-супер и фаскоцида при фасциолезе и стронгилятозах пищеварительного тракта КРС / Р. Т. Сафиуллин, К. А. Хромов. – Тр. ВИГИС, – Т. 41, – М. – 2005.

УДК 6166:614:9:616СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА АНТИТЕЛООБРАЗУЮЩИХ КЛЕТОК В ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНАХ ОВЕЦ

ПОСЛЕ ИММУНИЗАЦИИ ВАКЦИНАМИ

ИЗ РАЗНЫХ ШТАММОВ БРУЦЕЛЛ
К. Ж. Кушалиев, доктор вет. наук, доцент, С. А. Алимбеков, кандидат вет. наук
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Мақалада, жануарлар органдарындағы иммуноморфологиялық өзгерістері, сонымен қатар жануарлардың иммунокомпетентті органдарындағы антидене түзетін жасушалардың иммуноморфологиялық көрсеткіштері келтірілген.
В статье приводятся данные иммуноморфологических изменений в органах и тканях животных, также иммуноморфологические показатели антителообразующих клеток в иммунокомпетентных органах животных привитых вакцинами из разных штаммов бруцелл в динамике иммуногенеза.
The article shows the refarches of immunomorphological changes in organs of animals and also immunomorphological features of cells in immunocompetive organs of animals vaccined from different brucell stams in the dynamics of immunogene.
Электронно-микроскопические, гистохимические, морфологические исследования органов и тканей иммунизированных животных позволяют объективно оценить общую иммуноморфологическую реакцию организма в ответ на привитый антиген, выяснить уровень обменных процессов и изучить степень побочного влияния прививочных препаратов. Нужно отметить, что этими методами не удается определить специфику клеточных реакций на антиген в иммунокомпетентных органах, поэтому в решении этого вопроса наиболее важным является использование метода флуоресцирующих антител.

Выявленные иммунофлуоресцентным методом антителообразующие клетки, у подопытных овец представлены в таблице 1 .

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что все противобруцеллезные вакцины из штаммов 19, Rev-1 и 82-ПЧ в дозе 75 млрд. м.т. вызывают образование и увеличение количества плазмоцитов, выраба­тывающих антитела против бруцелл, в иммунокомпетентных органах вакцинированных овец, наибольшее число которых наблюдали через 2 недели исследования.

По результатам наших исследовании плазмоциты, вырабатывающие антитела к бруцеллам вакцинных штаммов 19, Rev-1 и 82-ПЧ, локализовались в лимфоузлах по ходу тяжей от коркового вещества к воротам, пре­имущественно в мозговых тяжах, а в селезенке в пульпарных тя­жах. Антителообразующие клетки в этих органах встречались в ос­новном в виде очаговых скоплений из 3 - 12 клеток, находящихся в различной стадии дифференциации. У антителообразующих плазмоцитов ярко светилась только цитоплазма, а ядро было свободно от специфических антител.Заражение вирулентной культурой Br.melitensis подопытных овец спустя 5 месяцев после введения вакцин из штаммов бруцелл 19, Rev-1 и 82-ПЧ в разных дозах, вызывало повышение уровня антителообразующих клеток в лимфатическом узле эти данные представлены в таблице 2.

Таблица 1 - Количество антителообразующих клеток в иммунокомпетентных органах овец, привитых вакцинами из штаммов бруцелл 19, Rev-1 и 82-ПЧ в динамике иммуногенеза


Срок исследования, дни

Органы

Штамм 19

Штамм Rev-1

Штамм 82-ПЧ

3

РЛУ

КРЛУ

ПЛУ

Селезенка

24,46 ± 1,46 х

18,15 ±2,23 х

9,11 ±2,31 х

22,13 ±1,16 х

22,94 ±1,57 х х

18,18 ±1,80 х х

10,37 ±2,16 х

23,08 ±1,55 х

23,03 ± 1,75 х

16,94 ±2,39 х

7,09 ±1 ,68 х

20,96 ± 2,40 х

7

РЛУ

КРЛУ

ПЛУ

Селезенка

36,82 ±2,63 х

24,25 ±1,89 х х

15,29 ±1,59 х

38,43 ±2,65 х

35,66 ±2,18 х х

26,46 ±1,68 х

15,90 ±1,36 х

36,03 ±1,53 х

33,93 ±1,28 х х

25,07 ±2,23 х х

12,17 ±2,45 х

32,32 ±2,78 х

15

РЛУ

КРЛУ

ПЛУ

Селезенка

47,03 ±2,76 х х

31,34 ±1,30 х

24,06 ±1,13 х х

51,23 ±1,79 х

48,24 ±1,24 х

33,03 ±2,36 х

27,63 ±2,45 х

50,69 ±2,10 х

45,27 ±1,41 х

32,26 ±2,73 х

21,05 ±1,69 х

47,51 ±2,39 х

29

РЛУ

КРЛУ

ПЛУ

Селезенка

42,29 ±1,33 х

30,13 ±1,56 х

22,78 ±1,89 х

44,69 ±2,35 х

44,57 ±1,25 х

28,99 ±2,68 х

23,80 ± 2,33 х

44,25 ± 1,86 х

40,96 ±1,25 х

30,28 ±2,29 х

20,29 ±1,68 х х

41,70 ±1,56 х х

Примечание: РЛУ – правый паховый лимфоузел; КРЛУ – левый паховый лимфоузел;

ПЛУ – предлопаточный лимфоузел.


Таблица 2 - Количество антителообразующих клеток в лимфоидных органах овец, зараженных вирулентной культурой Br.melitensis спустя 5 месяцев после иммунизации противобруцеллезными вакцинами из штаммов 19, Rev-1 и 82-ПЧ


Штамм

Лимфоидные органы

(доза, млрд. м.т.)

правый паховый лимфоузел

левый паховый лимфоузел

предлопаточный лимфоузел

Селезенка

19

(40)

51,25 ± 2,13 х

40,32 ±1,18 х

17,37 ±1,20 х

30,66 ±1,52 х

Rev-1

(50)

50,46 ±1,17 х

46,26 ±2,27 х

15,45 ±1,57 х

28,10 ±2,04 х

82-ПЧ

(50)

46,14 ±1,53 х

38,03 ±2,53 х

14,18 ±1,66 х

25,69 ±1,69 х

82-ПЧ

(75)

50,24 ±2,18 х

44,63 ±1,10 х

15,20 ±1,25 х

27,86 ±2,47 х

82-ПЧ

(100)

54,06 ±1,66 х

43,96 ±2,38 х

16,18 ±2,09 х

29,20 ±2,47 х

Показатели контрольных животных

36,78 ±1,05 х

44,16 ± 1,29 х

9,09 ±1,00 х

22,45 ± 2,56 х

Проведенные нами исследования показали, что наибольшее количество антителообразующих клеток в РЛУ отмечали у овец, при­витых вакцинным штаммом бруцелл 82-ПЧ в дозе 100 млрд. м.т., в КРЛУ у вакцинированных штаммом Rev-1, в предлопаточном лимфоузле и селезенке у иммунизированных штаммом 19, а наименьшее их число наблюдали у животных, привитых противобруцеллезной вакци­ной из штамма 82-ПЧ в дозе 50 млрд. м.т., а также у зараженных вирулентной культурой Br.melitensis без предварительной иммунизации.
ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
УДК 628.3
показатели Качества воды
И.И. Аубакирова, Ж.М. Гумарова, Ж.У. Бекказиева, аспиранты
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана

Казахский Национальный Технический Университет имени К. И. Сатпаева


Мақалада судың сапасына талдау жүргізілген. Физикалық және химиялық көрсеткіштері, су қасиеттерінің жиынттығы және су құрамындағы қоспалардан тазарту әдістері келтірілген.
В статье проведен анализ качества воды. Приведены физические и химические показатели; совокупность свойств воды и методы очистки от при­месей, содержащихся в воде.
This article were conducted analysis of a quality ob water. There are phisical and chemikal rea-dinq, a quality ob water, methods ob peelinqs from admixture, discoverinq into water in the article.

Качество воды в природе определяется совокупностью физико-географических факторов, а также зависит от биологических процессов, протекающих в водоёме, и деятельности человека. Качество воды зависит от наличия в ней различных веществ неорганического и органического происхождения (в том числе микроорганизмов). Эти вещества могут находиться в воде в растворенном и нерастворенном (различной дисперсности) состоянии. Под качеством воды понимают совокупность её свойств, обусловленных характером содержащихся в воде примесей (минеральных и органических веществ) в: ионном, молекулярном, комплексном, коллоидном и взвешенном состоянии, а также изотопным составом радионуклидов в воде.

Качество воды характеризуется: ее температурой, содержанием в ней взвешенных веществ (взвеси), ее цветностью, запахом, привкусом, жесткостью, содержанием отдельных химических элементов и соединений, активной реакцией, бактериальными загрязнениями и другими показателями.

Физическими показателями являются: температура, содержание взвешенных веществ, цветность, запах и привкус.

Химический состав вод характеризуется: ионным составом, жесткостью, щелочностью, окисляемостью, активной реакцией водородных ионов (рН), сухим остатком, общим солесодержанием, содержанием растворенного кислорода, сероводорода, активного хлора, свободной углекислотой. Самосодержание (минерализацию) воды оценивают по сухому остатку, мл/л.

Ионный состав воды определяют наиболее распространенные анионы и катионы:  • натрий, калий;

  • хлориды, сульфаты;

  • карбонаты, биокарбонаты (их сумма совместно с гидроксилионами и органическими кислотами характеризует щелоч­ность вод);

  • кальций, магний (обусловливают жесткость воды);

  • железо и марганец (в зависимости от рН и редокс-потенциала могут находиться в окисленной и восстановленной формах в виде комплексов, коллоидов, дисперсных частиц);

  • силикаты присутствуют в органических и неорганических формах;

  • соединения фосфора в виде дисперсных частиц органического и минерального происхождения, в виде ионов ортофосфорной кислоты;

  • фтор, необходимый в биологическом питании как микро­элемент для предотвращения кариеса или флюороза в концентрации 0,7-1,5 мг/л, содержится в виде аниона.

  • азотсодержащие вещества (ионы аммония, нитриты, ни­траты) как продукты естественных окислительно-восстановительных реакций, а также внесенных с бытовыми, промышленными и дренажными от сельхозугодий, сточными водами, кислотными дождями [1].

Качество воды источников водоснабжения и питьевой воды, определение физических свойств воды, химических, санитарно-бактериологических и технологических показателей регламентируется ГОСТами.

Содержание в воде взвешенных веществ характеризует содержание в ней грубодисперсных нерастворенных веществ и определяется путем фильтрования исследуемой воды через бумажный или мембранный фильтр. Прирост в массе высушенных фильтров показывает содержание в воде взвешенных веществ. Обычно их измеряют в миллиграммах сухого вещества, содержащегося в 1 л воды (мг/л).

Взвешенные вещества состоят из частиц песка, глины и других пород, смываемых дождевыми и талыми водами в реки или вымываемых из их русел, а также из органических взвесей естественного (ил, планктон, остатки растений) или искусственного происхождения, поступающих в водоем со сточными водами.

Косвенной характеристикой содержания в воде взвешенных веществ может служить ее прозрачность, а при количестве взвешенных веществ в воде менее 3 мг/л – ее мутность.

Прозрачность воды определяется по кресту или шрифту в стеклянном цилиндре с сантиметровой шкалой. Она выражается в сантиметрах слоя воды, через который еще виден нанесенный черной краской на белой пластинке условный знак в виде двух крестообразно расположенных линий толщиной 1 мм («крест») или специальный стандартный шрифт.

Мутность воды определяется на специальных приборах – мутномерах. Принцип определения мутности основан на сравнении мутностей исследуемой воды и эталонного раствора. Мутность выражается в мг/л.

Содержание взвешенных веществ в воде поверхностных источников водоснабжения весьма разнообразно. В воде рек Средней Азии, в том числе Амударьи и Сырдарьи, оно весьма велико и достигает десятков тысяч миллиграммов в 1 л. Следует иметь в виду, что содержание взвешенных веществ в воде рек резко колеблется по сезонам года – оно минимально летом и зимой, но достигает значительных размеров в период паводков. Поверхностные источники подразделяются на: маломутные, если количество взвешенных веществ в воде составляет до 50 мг/л, средней мутности – от 50 до 250 мг/л, мутные – от 250 до 2500 мг/л, высокомутные – более 2500 мг/л. В питьевой воде количество взвешенных веществ не должно превышать 1,5 мг/л.

Важной характеристикой качества воды является цветность, т. е. ее окраска. Она обусловливается присутствием в воде поверхностных источников водоснабжения гуму-совых веществ, являющихся продуктами распада остатков растений, присутствием соединений железа и других веществ, попадающих в водоемы со сточными и дождевыми водами. Цветность измеряется в градусах по так называемой платино-кобальтовой шкале пу­тем сравнения исследуемой воды с эталонным раствором. Цветность поверхностных вод колеблется в широких пределах – от 15 до 200 град и более для гуминовых вод. Цветность питьевой воды не должна превышать 20 град.

В зависимости от наличия гумусовых веществ, природные воды подразделяются на малоцветные (до 35 град) и цветные (35-50 град).

Наличие в воде растворенных газов, минеральных солей, органических веществ и микроорганизмов может придавать ей неприятный запах и привкус. Запах и привкус оценивают по условной пятибалльной шкале. Для питьевой воды с температурой 20 °С запах и привкус должен быть не более 2 баллов.

Содержание в воде солей кальция и магния значительно ухудшает ее качество. Использование воды с большим содержанием таких солей вызывает нежелательные последствия: образуется накипь на стенках котлов и кипятильников, увеличивается расход мыла при стирке, затрудняется варка продуктов. Наличие накипи в свою очередь приводит к перерасходу топлива, а в ряде случаев к аварии котлов. Наличие в воде катионов кальция и магния характеризуется жесткостью воды, измеряемой в миллиграмм-эквивалентах на 1 л воды (мг-экв/л). Жесткость вычисляется путем деления количества вещества в мг/л, обусловливающего жесткость, на его эквивалентную массу.

Различают карбонатную жесткость, обусловленную наличием в воде двууглекислых и углекислых солей кальция и магния, и некарбонатную жесткость, обусловленную наличием в воде других солей кальция и магния. Суммарную жесткость называют общей жесткостью.

Речная вода средней полосы бывшего СССР имеет общую жесткость 0,5-4 мг-экв/л, а южных районов европейской части – 20-30 мг-экв/л. Воды подземных источников водоснабжения в большинстве случаев имеют более высокую жесткость, чем поверхностных.

Жесткость питьевой воды должна быть не более 7 мг-экв/л и лишь в особых случаях допускается до 10 мг-экв/л. Для ряда потребителей допустимая жесткость воды не должна превышать 0,01-0,005 мг-экв/л.

Общее количество минеральных и органических веществ, содержащихся в воде в растворенном или коллоидном состоянии, характеризуется сухим («растворенным») остатком. Он получается в результате выпаривания профильтрованной воды и просушки остатка до постоянной массы. Сухой остаток характеризует общее солесодержание воды и для питьевой воды не должен превышать 1000 мг/л.

Химический состав воды характеризуется также активной реакцией – значением рН (отрицательным логарифмом концентрации водородных ионов в воде в г на 1 л воды). Значение рН показывает степень кислотности или щелочности воды. При рН = 7 вода имеет нейтральную реакцию, при рН > 7 – щелочную, а при рН < 7 – кислую. Необходимо знать активную реакцию воды источников водоснабжения для оценки ее стабильности и коррозионного действия на водопроводные сооружения. Значение рН служит важнейшим показателем при контроле за процессами, происходящими при большинстве способов водоподготовки. Для питьевой воды значение рН должно быть в пределах 6,5-8,5.

Загрязненность воды бактериями характеризуется количеством бактерий, содержащихся в 1 см3 воды.

Санитарную оценку качества воды проводят по содержанию в ней бактерий группы кишечной палочки (Coli) – типичного представителя кишечной микрофлоры. Кишечная палочка не является болезнетворной, но ее присутствие свидетельствует о загрязнении воды бытовыми стоками и возможности попадании в нее болезнетворных бактерий (брюшного тифа, дизентерии и др.). Поэтому при бактериологических анализах определяют коли-титр или коли-индекс. Коли-титр – объем воды в см3, в котором содержится одна кишечная палочка. Коли-индекс – количество кишечных палочек, содержащихся в 1 л воды. Для питьевой воды общее число бактерий не должно быть более 100 в 1 мл, коли-титр должен быть не менее 300 и коли-индекс – не более 3.

При использовании природных вод для водоснабжения часто необходимо иметь данные о содержании в них железа, марганца, фтора, кремниевой кислоты, растворенного кислорода, углекислого газа и ряда других элементов и соединений.

Допустимое содержание в воде отдельных химических элементов и соединений зависит от того, для каких целей используется вода.

Методы очистки воды зависят от качества воды в источнике водоснабжения, потребляемого расхода и требований, предъявляемых к качеству воды потребителями.

При очистке речной воды, используемой для хозяйственно питьевых и производственных целей в ряде отраслей промышленности, наиболее широко применяют: осветление, обесцвечивание и обеззараживание воды (дезинфекцию). При осветлении и обесцвечивании из воды удаляют взвешенные и гумусовые вещества, а при обеззараживании уничтожают бактерии [2].

Для некоторых производств, требуется вода невысокой прозрачности. В этом случае может оказаться достаточным удаление из воды лишь крупных взвешенных веществ. Это достигается процеживанием воды через решетки и сетки, устанавливаемые в водозаборных сооружениях [3].

Более мелкие взвешенные вещества удаляют простым механическим отстаиванием воды в отстойниках или отстойниках с предварительным коагулированием.

Более глубоко и более эффективно происходит осветление воды при коагулировании и пропуске ее через «взвешенный слой» хлопьев, ранее отделенных от воды. Сооружение, в котором происходит очистка воды этим способом, называется осветлителем.

Для глубокого осветления обычно применяют фильтрование воды через песчаные фильтры.

Коагулирование с последующим отстаиванием и фильтрованием, а затем хлорирование воды применяют также для устранения цветности и снижения окисляемости.

Обеззараживание воды производят: хлорированием, озонированием, ультрафиолетовыми лучами и т. д.

Для снижения жесткости (умягчения), обессоливания и дегазации воды служат химические и физико-химические методы обработки воды. Их применяют одновременно с отстаиванием и фильтрованием [3].


Каталог: 2014 -> elektronnaia bibl -> nauki i obrazavanie -> nauka i obrazavanie 2006
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Резервы повышения продуктивности и плодородия орошаемых земель на западе казахстана
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Д. К. Тулегенова, кандидат с х. наук, Г. Х. Шектыбаева
nauki i obrazavanie -> Управление биологической активностью почв
nauka i obrazavanie 2006 -> Против корнеотпрысковых сорняков


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет