Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.жүктеу 1.77 Mb.
бет27/33
Дата17.06.2016
өлшемі1.77 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   33

Пайдаланған әдебиеттер


Негізгілері:

Бинас А.В. , Маш Р.Д., Никишов А.И. и др. Биологический эксперименты в школе М. , Просвещения, 1990. 1. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии: Учебник для студентов биологических специальностей. М., Просвещение, 1983.

 2. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Общая методика преподавание биологии. М: Просвещение 1985.

 3. Хрестоматия по методике препордавания биологии сост. И.Д. Карцева, Л.С. Шубкина. Учебное пособие для студентов педагогических вузов по биологическим специальностям. М. Просвешение , 1984.

 4. Школьные программы и учебники по биологии.

 5. Журналы Биология в школе

 6. Колченко А.К., Энциклопедия педагогических технологий, Изд. КАРО, 2002.

Қосымшалар:

 1. Анастасова Л.П. Сомастоятельные работы учащихся по общей биологии: Пособие для учителя. М: Просвещение, 1989.

 2. Бруновт Е.Т. Малахова Г. Я. Сакалова Е. Л. Уроки анатомии и физиологии , гигиены человека. М. Просвещение, 1984.

 3. Всесвятскии Б.В. Системный подход к биологическому образованию. М. Просвешение 1985.

 4. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Бруновт Е.Т. Воспитания учащихся в процессе обучения биологии. М. Просвещение 1984.

 5. Калинова Г. С. Мягкова А. Н. Методика обучения биологии 6-7 классов: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Пособия для учителя. М. Просвешение 1989.

 6. Кейран Л.Ф. Структура методике обучения как науки. М. Просвешение 1979.

 7. Конюшко В. С. Как подготовить урок биологии: Пособия для учителя. Минск, Нарадная асвета, 1988.

 8. Максимова В.Н., Груздева Н. В. Межпредметные связи в обучении биологии. М. Просвешение 1987.

 9. Методика обучения в школьных курсах биологии ред. Д. И. Трайтак. М. Просвешение 1980.

 10. Методика обучения ботанике ред. Н.В. Падалко., В.Н. Федоровой. М. Просвешение 1982.

 11. Молис С. С. Молис С. А. Активные формы и методы обучения биологии: Животные . Книги для учителя. М. Просвешение 1988.

 12. Муртазин Г. М. Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его здоровье. М. Просвешение 1989.

 13. Пономорева И.Н: Изучение экологии в школе : Экология растений основами биогеоценологии М. Просвешение 1978.

 14. Пономорева И.Н:Экологические питания, их система и развития в курсе биологии Л. 1979.


ОБСӨЖ № 35

ОБСӨЖ тақырыбы: Биология кабинеті
ОБСӨЖ жоспары:

1.Биология кабинеттерінің ерекшеліктері

2.Кабинеттерді ұйымдастыру және жабдықтау
ОБСӨЖ мақсаты:

Биология кабинетін, олардың ерекшеліктерін және ұйымдастыру жабдықтауды үйрету.ОБСӨЖ мәтіні:

Кабинеттегі көрнекіліктер 2 топқа бөлінеді: табиғи және бейнелеу көрнекіліктері болып.

Табиғи тірі кернекіліктерге- арнайы бөлімде өсірілетін, іріктеп алған бөлме есімдіктері, экскурсия кезінде және оку—тәжірибе учаскесінен жинақталган өсімдіктер, террариум мен аквариумдағы, тірі табигат мүйісіндегі тордағы жануарлар жатады..

Табиғи қолдан препаратталған қүралдарға жата-тындар: осімдіктанудан, кеппе шөптер, кепие шөптер-ден орындалған таблицалар, практикалық жүмыстар кезінде оқушыларға таратылатын кептірілген өсімдік мүшелері немесе бүтін есімдік; жануартанудан: кептірілген бунақ денелілер, жануарлардың дамуын көрсететін ылғалды препараттар, фиксация л анған омыртқасыздардың өкілдері, омырқалы жаунарлардың қаңқалары; таратылып берілетін жануарлардың қаңқасының бөлімдері, сүйектер, балық қабыршағы, қүстың қауырсыны т.б. тәнтану пәнінен—адам каңқасы, бөлшектенген сүйектері, микропрепараттар, қан, жануралардың ішкі мүшелері т.б. тіршіліктану пәнінен, биология курстарының барлығында қолда-нылатын, қүралдар мен кернекіліктер және арнайы биологиялық коллекциялар, таратылып берілетін ма-териалдар және гербарийлер.

Барлық табиғи көрнекіліктер мен қүралдар ар­найы серелер мен шкафтарда сақталады. Барлығының аты—жөні жазылып көрсетіледі, реттік саны белгіленеді. Лаборанттар осындай тәртіппен орналасқан көрнекіліктерді оңай табады.

Бейнелеу көрнекіліктер: таблицалар және сурет-гер биологияның барлық курстарында қолданылады. Тәнтану пәніне арналған муляждар, адамның торсы мен сауыты, бас сүйегі көне замандағы адамдардың бас сүйектері мен ецбек қарулары т.б. сақталады. Карта, киноаппарат, телевизор—бейнефильмдерді көрсетуге арналған болуы керек.

Таблицаларды дүрыс сақтауға көңіл бөлген жөн. Оларды арнайы ілгіштері бар кронштейндерге сақта-ған тиімді. Таблицаларды курстардың тақырыптарына сай орналастырады.

Эпидиаскоп,киноаппарат, теледидар т.б. техника-лык кұрал жабдықтарды ете биік қондырғыларға кабинеттің соңына орналастырған дұрыс, қажет жағ-дайда оларды бір орнынан екінші орынға жылжытып экелу оңай жақтарын ойластыру керек.

Практикалық сабақтар, төжірибелер өткізу үшін алуан—түрлі ыдыстар, қүрал—жабдықтар қажет бола-ды.

Биологияны оқытудағы аса қажетті күралдар-микроскоп, үлғайтқыш шыны, кесетін өткір қүрал-дар.

Мектен микроскопы 35-180 есе үлғайтып көрсет-се, биологиялық микроскоптар 56-600 есеге дейін үлгайтады. Сондықтан биология л ық микроскоптар болуы тиімді.

Тәнтану пәніне аса қажетті қүрал—жабдықтар эр­гограф, динамометр, кардиограф, танометр, спидометр, спирометр т.б.

Төжірибелерді демонстрациялау үшін қыздырғ-ыш қүралдар: электроплита, спирт шамы, үтік, хими-ялық ыдстар, штативтер міндетті түрде болу керек. Со-нымен бірге кабинетте өлшегіш приборлар: таразы, тер­мометр, сызгыш, мензурка т.б. жабықталады.

Топсеруен кезінде қолданылатын жабдықтардың толық комплектілері сақталады. Газеттер салынған папкілер, гербарий жасауга арналған пресс, компас, жанқыш сауыты бар үлғайтқыш шыны, күректер, балта, ара, секатор, оңай альш жүретін, сурет салуға арналғ-ан тақталар қажет.


Пайдаланған әдебиеттер


Негізгілері:

 1. Бинас А.В. , Маш Р.Д., Никишов А.И. и др. Биологический эксперименты в школе М. , Просвещения, 1990.

 2. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии: Учебник для студентов биологических специальностей. М., Просвещение, 1983.

 3. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Общая методика преподавание биологии. М: Просвещение 1985.

 4. Хрестоматия по методике препордавания биологии сост. И.Д. Карцева, Л.С. Шубкина. Учебное пособие для студентов педагогических вузов по биологическим специальностям. М. Просвешение , 1984.

 5. Школьные программы и учебники по биологии.

 6. Журналы Биология в школе

 7. Колченко А.К., Энциклопедия педагогических технологий, Изд. КАРО, 2002.

Қосымшалар:

 1. Анастасова Л.П. Сомастоятельные работы учащихся по общей биологии: Пособие для учителя. М: Просвещение, 1989.

 2. Бруновт Е.Т. Малахова Г. Я. Сакалова Е. Л. Уроки анатомии и физиологии , гигиены человека. М. Просвещение, 1984.

 3. Всесвятскии Б.В. Системный подход к биологическому образованию. М. Просвешение 1985.

 4. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Бруновт Е.Т. Воспитания учащихся в процессе обучения биологии. М. Просвещение 1984.

 5. Калинова Г. С. Мягкова А. Н. Методика обучения биологии 6-7 классов: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Пособия для учителя. М. Просвешение 1989.

 6. Кейран Л.Ф. Структура методике обучения как науки. М. Просвешение 1979.

 7. Конюшко В. С. Как подготовить урок биологии: Пособия для учителя. Минск, Нарадная асвета, 1988.

 8. Максимова В.Н., Груздева Н. В. Межпредметные связи в обучении биологии. М. Просвешение 1987.

 9. Методика обучения в школьных курсах биологии ред. Д. И. Трайтак. М. Просвешение 1980.

 10. Методика обучения ботанике ред. Н.В. Падалко., В.Н. Федоровой. М. Просвешение 1982.

 11. Молис С. С. Молис С. А. Активные формы и методы обучения биологии: Животные . Книги для учителя. М. Просвешение 1988.

 12. Муртазин Г. М. Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его здоровье. М. Просвешение 1989.

 13. Пономорева И.Н: Изучение экологии в школе : Экология растений основами биогеоценологии М. Просвешение 1978.

 14. Пономорева И.Н:Экологические питания, их система и развития в курсе биологии Л. 1979.


ОБСӨЖ № 36

ОБСӨЖ тақырыбы: Сабаққа қойлатын талаптар
ОБСӨЖ жоспары:

1.Сабақта қойылатын талаптарды жетілдіру

2.Талапқа сай сабақ өту
ОБСӨЖ мақсаты: Сабаққа қойлатын талаптардың түрлеріне, талаптарды жетілдіруді және талапқа сай сабақ өтуді үйрену.
ОБСӨЖ мәтіні:

Биологиялык, түсініктерді дамыту

І.Оқытудың негізгі мақсаты оқушыларға сана-;іы түрде жүйелі және берік білім беру.

Оқыту процесінде оқуышылардың ойлау іс-нрекетін дүрыс үйымдастыру, олардыц білімдерінің жо-і ары сапасын қамтамасыз ететін факторлардьщ бірі.

Түсінік-шыңцықтың санадағы бір моделі. Ол тек объектілер мен қүбылыстардың санадағы бейнесі бо-лып қана шектелмейді, ойлаудың туындысы арқылы болатын іс-өрекет. Жеке фактор л арды санада фиксациялау, олардың сыртқы белгілерін және қасиетгерін сақтап кдлу, оларды жинақтап-қорыту мен жүйелеу-эмпи-рикалық түсініктерді қалыптастырады, оның елссте-туден айырмашылығы шамалы. Бүл фактілерді фик­сациялау тек қүбылыстардың сииаттамасын береді де, оның маңызын, мазмүнын аішіайды.

Танымның даму тарихында бүл білімдер мен іс-орекеттер қазіргі кездегі білім мен теорияның бірһіндеп дамуына негіз болды.

Мектеп биологиясында білім беру әдетте эмпирикалық деңгейде жүріізіледі. Бүл түсініктерді дамытудың методологиясы мына түрпада: табиғи объектілерді не-месе оның көріністерін қабылдау —-~* одан оны слсстетуге, елестетуден » түсінікке; қарапайым түсініктерден -» күрделі түсініктерге;

арнайы түсініктерден > жалпы биологиялық түсініктерге қарай жүргізіледі.

Алдыцгы қатарлы биология пөнінің мүғалімдері, мектепте тек эмпирикалық түсінік қалыптастырып, білім беру оқушылардың ғылыми көзқарастарын, ччршіліктің көрінісін толық түсінуіне жеткіліксіз де-і ен түжырым жасайды.

Эмпирикалық түсініктер мен біліммен, теория-лык түсініктер мен білімінің ерекшелігі, қүбылыстар-і,ы сипаттаумен шектелмей, қүбылыстардың мазмүиын ашып ғылыми көзқарастарды қалыіп.ктырып тіршіліктің ғылыми көрінісін дүрыс түсіиуіг, иракти-калық мәселелерді тиімді шешуге негіз бола алады.

Теориялық білімдер, қазіргі заманиыц, і і.і іым-ның мазмүнына сай, қүбылыстар мен проңестсрге па­кты тусінік береді.

Теориялық білімді қалыитастыру жолы-абетрак-тыдан, нақтыға кетерілу.

Абстаркаты-нақты емес, бүлыңғырформадаіы, со-нымен қатар объектінің біртүтас анықтамасы. оның дамымаған үрықтық формасы-клеткашық.

Абстаркатылы біртүстастылық көрініс, танымның мақсатының алғы шарты.

Теориялық түсініктсрді қалыптастырудың негізгі кезеңдері мыналар: алғашқы біртүтас абстрактъшьщ

пайда болуы (клеткашық) > оның байланыстарын белшектемей қарастыру .

олардың абстаркатылы анықтамасындағы көрінісі, бейнесі > анықтамалардың синтезі. Түсінік теорияга көшеді. «Ген» түсінігі алғашқыда абстракция ретінде (түқым қуалаушылыктың бірлігі) калыптасып, соңьшап хромосомдар теориясында нақытланып, ген деңгсйінс дейін дамиды.

Биология пәнінің мүғалімі үшін түсініктің маз-мүнын диалектикалық түрғыда қарастыру, оқушылар-дыц ғылыми түсініктерімен білімдерін қалыптастыру-да дүрыс методологиялық бағыт болып есептелінеді.

Көрнекті психолог В.В. Давыдовтың жүргізген теориялық және экспериментальдық зерттеулерінің барысгіінда мектеп оқушыларына тео-риялық түсініктердің қажеттілігімен оны қабылдау-дың әбден болатьшын айқын көрсетті.

Теориялық түсініктерді меңгеру үшін қажетті жағ-дайлар:

1 .Абстрактыдан нақтыға жету үшін, биологияның арнайы курстарын жүйелі қүру.(бастапқы «клеткашық» абстрактысынан-біртіндеп түсініктер мен теориялар-дың мазмүнын ашу).

2. Оқуніылар ездерінің танымдық іс-әрекеттерін, қүрылымы мен маңыздылығын саналы түрде танып-білуі.
Бақылау сұрақтары

1.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   33


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет