Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.жүктеу 1.77 Mb.
бет29/33
Дата17.06.2016
өлшемі1.77 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Пайдаланған әдебиеттер


Негізгілері:

 1. Бинас А.В. , Маш Р.Д., Никишов А.И. и др. Биологический эксперименты в школе М. , Просвещения, 1990.

 2. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии: Учебник для студентов биологических специальностей. М., Просвещение, 1983.

 3. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Общая методика преподавание биологии. М: Просвещение 1985.

 4. Хрестоматия по методике препордавания биологии сост. И.Д. Карцева, Л.С. Шубкина. Учебное пособие для студентов педагогических вузов по биологическим специальностям. М. Просвешение , 1984.

 5. Школьные программы и учебники по биологии.

 6. Журналы Биология в школе

 7. Колченко А.К., Энциклопедия педагогических технологий, Изд. КАРО, 2002.

Қосымшалар:

 1. Анастасова Л.П. Сомастоятельные работы учащихся по общей биологии: Пособие для учителя. М: Просвещение, 1989.

 2. Бруновт Е.Т. Малахова Г. Я. Сакалова Е. Л. Уроки анатомии и физиологии , гигиены человека. М. Просвещение, 1984.

 3. Всесвятскии Б.В. Системный подход к биологическому образованию. М. Просвешение 1985.

 4. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Бруновт Е.Т. Воспитания учащихся в процессе обучения биологии. М. Просвещение 1984.

 5. Калинова Г. С. Мягкова А. Н. Методика обучения биологии 6-7 классов: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Пособия для учителя. М. Просвешение 1989.

 6. Кейран Л.Ф. Структура методике обучения как науки. М. Просвешение 1979.

 7. Конюшко В. С. Как подготовить урок биологии: Пособия для учителя. Минск, Нарадная асвета, 1988.

 8. Максимова В.Н., Груздева Н. В. Межпредметные связи в обучении биологии. М. Просвешение 1987.

 9. Методика обучения в школьных курсах биологии ред. Д. И. Трайтак. М. Просвешение 1980.

 10. Методика обучения ботанике ред. Н.В. Падалко., В.Н. Федоровой. М. Просвешение 1982.

 11. Молис С. С. Молис С. А. Активные формы и методы обучения биологии: Животные . Книги для учителя. М. Просвешение 1988.

 12. Муртазин Г. М. Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его здоровье. М. Просвешение 1989.

 13. Пономорева И.Н: Изучение экологии в школе : Экология растений основами биогеоценологии М. Просвешение 1978.

 14. Пономорева И.Н:Экологические питания, их система и развития в курсе биологии Л. 1979.


ОБСӨЖ № 38

ОБСӨЖ тақырыбы: Мұғалімнің сабаққа дайындығы
ОБСӨЖ жоспары:

1.Оқытушының сабағына талап қою

2.Оқытушының жоғары дайындығы
ОБСӨЖ мақсаты: Мұғалімнің сабаққа дайындығына, оқытушының сабағына талап қоюды және жоғары дайындығын тексеруді үйрету.
ОБСӨЖ мәтіні:

Биология сабакщарының жүйеленуі, күрылымы '
жөне мүғалімнің сабацкр дайындығы

Жоғарыда айтылғандай оқу-тәрбие жүмысының негізгі формасы- сабақ. Сабақта мектеп оқушылары түрақты үжыммен белгіленген уакытта сабақ кестесіне сай білім алады. Сабақатың элементтері бір-бірімен ты-ғыз байланыста және ол біртүтас қүрылым түрақты жүйе ретінде қарастырылады.

Дидактикада сабақтардың бірнеше жүйесі келтірілген. Педагогпен оқушылардың іс-әрекетіне негіздесек сабақтардың төмендегідей түрлерін бөлуге болады:


 1. Аралас (комбинироиаішый) сабақ;

 2. Оқушьшарға жаңа біліммси дагді.іларды қалып-тастыру еабакы;
 1. Меңіеріеіі()қу магериалдарі.ін жүйелеп, жи-нақтап қорыгу, немесе қлйталну сабак,гары;

 2. Оқуіиылардың білім еапасм мімі иекм-дағды-ларын бағалау сабак,тары.

Нақты так,і,ірыпгардың қүрьиіі.імі.) мси сабақтың атқаратын қычметімс баіілаимсгы: кіріспе сабағы,

оқушылардың жаңа материалды меңгеру сабагы, жи-иақтап қорыту сабақтары болып бөлінеді.

Осы айтылған сабақтардың барлығы да биология пәндерін оқыту барысында өз мәнінде күнделікті оқу тәрбие жүмыстарында қолданылады.

Методикалықтүрғыдан дүрыс қүрастырылған са-бақтар мүғалімнің оқушылармен бірге жүрғізген бірқатар оқу-тәрбие жүмыстарының мақсаттарын шешеді: 1. Бағдарламаға сай білімнің көлемін оқушылар-дық меңгеру сапасын артгырып, оқушылардың дүни-еге көзқарасын дамытады;

 2. Оқушылардың қоршаған ортаны, өзінің ағза-сын танып білудегі икем дағдыларын дамытып тіршілікте осы дағдыларды пайдалана білуге үйретеді;

 3. Биолоигяны оқыту процесінде оқушылардың бойында пәнге деген қүнды-эмоциональды қарым-қатынастарын қалыптастырып шығармашылық белсенділіктерін арттырад^ы. Оқушының жекеше деңгейінің жоғарылауын және өзіндік дамуын қалып-тастырады;

4. Қазіргі әлеуметтік қоғамда жеке түлғаның бейімделу мүмкіншіліктерін, өзіне-әзі нақть^баға беру, үйреншікті ойлаудан белек заманның талабына сай ойлауын сана-сезімін арттырады;

5. Оқушылардың жекеше позитивтік қасиеггерін қалыптастырады.

Осы көрсетілген мақсаттардың барлығы бір-бірімен тығыз байланыста оқу-тәрбие жүмыстарында үйлесімді бір-бірімен жалғасыи жүреді. Бүл мақсат-тарды шешу үшін, күнделікті биология пәндерін оқыту барысында сабақтардың алуан түрлері қолданылады. Мысалы:


 1. «Ойлау» -сабағы;

 2. «Саяхат» -сабағы;

 3. «Сот» -сабағы;

 4. «Ойын»-сабағы;

 1. «Доңгелек үстел» -сабағы;

 2. « Итгтеграцияланған»-сабак;

 3. «Диснут»-сабагы;

 4. «Конференция»-сабағы;
 1. «Зерттеу»-сабагы;

 2. «Экскурсия»-сабағы т.б.

Аталған сабақ түрлерімен биологияны оқыту әдісіндегі кхщданылатын сабақтардың түрлерін шек-теуге болмайды. Пеннің^тақырыптың мазмүнына сай мүғалімнің сабақтарды түрлендіруі, оның шығарма-шылығымен фантазиясына байланысты. Биология са-бақтарындағы мүгаліммен оқушылардың жүмысының іс-әрекетінің жемісті аяқталуы қандай жағдайларға бай­ланысты екендігі, әркездеде мүғалімдерді толғанды-рьш, ойландыратын маңызды сүрақтардың бірі. Бүл сүраққа жауап беру үшін, сабақтың тиімділігін артты-ратын факторлардың комшіексін/атап көрсетуге бола-ды, ол: мүғалімнің маман ретіндегі дайындық деңгейі, кластағы оқушалырдың интелектуальды мүмкіншіліктері, оқушалырдың биология пәніне де-ген қызығушылығы, ынтасы, сонымен бірге оқушы-лардың кластағы саны және жас ерекшелігі, биология кабинетінің қазіргі заманның талабына сай жабдық-талуы, мүғалім мен оқушылар арасындағы жекепіе қарым-қатынас, мектептің оқу-сабақ кестесіндегі био­логия пәнінің алатын орны тагы басқа.

Мынадай жагдайды мысалга келтірейік: эруди-циясы жоғары одістсмснің жан-жақіы, қыры-сырын білетін, биология білімдерімеп каруланган мүгалім деңгейі жогары к ласта сабак. береді, оқушылармен қарым-қагынасі.і жақсы жолга к.ойі.иігаи. Оқу кабинет! жақсы жабді.ікіалгаи. Биология еабагыныц рет нөмірі сабақ кестесіпіц о рта боліміпс қойі.ііігап, оқушылар әлі шаршамаган ксздс огілді.

Бүл сабақ міндетті түрде жемісті өтеді, деа айта аламыз ба? Десек те, толық кепілдік бере алмаймыз. Сабақтың педагогикалық тиімділігінің төмен болуы мұгалімніц сабаққа жеткіліктсіз дайындықпен келуіне байланысты болуы мүмкіи. Мектеп ічэжірибесінде са-бақтың тартымсыз өтуі, аса тожірибелі мүғалімдерде де кездеседі, оның себебі мүғалімнің алдын-ала са-бақтын қүрылымын логикалық түрғыда ойластырма-уында, оқушылардың танымды іс-әрекетін үйымдас-тырмауына, оқытудың әдіс-тәсілдерінің кезектестігі мен үйлесімділігін дүрыстап ойластырып қүрастырма-уына байланысты. Сондықтан мүғалімнің сабакш дай-ындық кезеңі көп мәселелерді шешеді. Мүғалімнің са-баққа дайындығын оның жоспар түзуінен бастайық.


 1. Оқу тақырыбындағы сабақтың орнын және мақсатын, міндетін нақты анықтап алу.

 2. Мектен бағдарламасының нөн бойынша мазм-үнымен толық танысып биологиядан, ғылыми-көпшілік әдебиеттермен, тақырып бойынша методи-калық нүсқаулармен таныс болып, сабаққа қажетті, негізгі мазмүнды таңдап алу.

 3. Сабақтың міндеттеріне байланысты, л?азмүні*»%. ны ескере отырып оның әдісі мен тәсілдерін анықтау.

 4. Оқытуға қажетті қүрал-жабдықтарды таңдап алу. (көрнекіліктер, техникалыққүрал-жабдықтарт.б.).

 5. Сабақтың қүрылымын, оның негізгі бөлжтерін логикалық кезектестігін анықтау.

 6. Сабақтың әр кезеңіне бөлінген уақытты анық-тау (шамалап).

 7. Сабақтың жалпы жоспарларын түзіп, жазу. Егер сабақты дәстүрлі түрде өтетін болса-төмендегідей сыз-банүсқаны пайдалануға болады;
 1. Сабақтың тақырыбы;

 2. Сабақтыц мақсаты (білім беру, дамыту, тәрби-елеу);

 1. Сабакта қолданатыи одістер (блрлықтүрін тізіп шығып, негізгісін корсету);

 2. Қажетті одебиепер;і.ің ті 11мі

Глоссарий:


1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет