Бағдарламасы «Педагогикалық психология»



жүктеу 1.55 Mb.
бет6/6
Дата09.06.2016
өлшемі1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6

$$$ 1B)ойлау


C)ќарым-ќатынас

D)т‰сіну

E)ќабылдау

$$$ 87


Білім мазм±ныныњ тєрбиелеуші м‰мкіндіктерін зерттеген

A)З.И. Васильева, В.С. Ильин

B)М.Д. Виноградов, И.Б. Первин

C)В.И. Коротов

D)Б.Т. Лихачев

E)Я.А. Каменский

$$$ 88

Егер м±ѓалім µзі отырѓан орыннан студенттер аудиториясын суретке т‰сірсе, онда суретте соњѓы ќатарда отырѓан студенттердіњ бейнелері алда отырѓан студенттер бейнелерімен салыстырѓанда єлдеќайда кішкентай болып кµрінеді. Біраќ м±ѓалімніњ µзі алда жєне артта отырѓандардыњ бєрін бірдей кµреді. Адамныњ ќабылдауыныњ б±л ерекшелігі ќалай аталады?



A)т±тастылыќ

B)заттылыќ

C)т±раќтылыќ

D)маѓыналыќ

E)ќ±рылымдыќ

$$$ 89


Студенттердіњ ѓылыми д‰ниетанымыныњ ќалыптасуына жоѓары дењгейде єсер ететін

A)проблемалыќ оќыту

B)дєст‰рлік оќыту

C)баѓдарлыќ оќыту

D)догмалыќ оќыту

E)белсенді оќыту

$$$ 90

Тєрбие жоспарында тиімді болатын оќыту т‰рі



A)дєст‰рлік оќыту

B)проблемалыќ оќыту

C)баѓдарлыќ оќыту

D)догмалыќ оќыту

E)белсенді оќыту

$$$ 91


Тапсырма ќ±рылымын белгі бір психологиялыќ дењгейде µзгертуге баѓытталѓан – ол:

A)тест

$$$ 2B)суреттер анализі


C)интервью

D)с±хбаттасу

E)баќылау

$$$ 92


Студенттіњ ішкі єлеміне ене алу ќабілеті педагогтыњ психологиялыќ байќаѓыштыќ мєні

A)перцептивті ќабілет

B)дидактикалыќ ќабілет

C)коммуникативті ќабілет

D)±йымдастырушылыќ ќабілет

E)арнайы ќабілет

$$$ 93

Педагогикалыќ психологиядаѓы кєсіби компетенттіліктіњ модулін µњдеген



A)А.К. Маркова

B)Н.Ф. Талызина

C)Л.М. Митина

D)Н.В. Кузьмина

E)А.Н. Леонтьев

$$$ 94


А.Н. Леонтьев бойынша ќарым-ќатынас жєне іс-єрекеттіњ сєйкестілігі

A)туыс-т‰р

B)ќатар ќойылѓандар

C)дербес феномендер

D)функционалдыќ ќатынастар

E)байланыс жоќ

$$$ 95

Ќандайда бір ќатынаста заттыњ немесе ќ±былысыныњ басќалардан ерекшелеп, бµліп, бµлшектеп т±ратын ќасиетін кµрсететін ойлау операциясына ќатысты ±ѓымды табыњыз:



A)анализ

B)салыстыру


$$$ 3C) синтез


D)абстракциялау

E)наќтылау

$$$ 96

Бірлескен оќу іс-єрекетін ±йымдастыру кезінде µзара баѓытталѓан жєне келісілген єрекет педагогикалыќ ќарым-ќатынастыњ ќандай маќсатымен сєйкес келеді



A)координациялыќ

B)аќпараттыќ

C)байланыстыќ

D)амотивтік

E)мотивтік

$$$ 97


Студенттердіњ эмоциялыќ жаѓдайларын т‰сіну ќандай ептілікке ќатысты

A)бір-бірін т‰сіну жєне ќабылдау

B)т±лѓаарлыќ коммуникация

C)жалпы єлеуметтік психологиялыќ

D)моралды саяси

E)єлеуметтік

$$$ 98

Оќу процесінде білім, ептілік даѓдылардыњ ќалыптасу зањдылыќтарын негіздейтін ѓылым саласы:



A) педагогикалыќ психология

B)салыстырмалы психология

C)ењбек психологиясы

D) жас ерекшелік психологиясы

E) арнайы психология

$$$ 99


Адамдаѓы танымдыќ процестер белсенділігі мен танымдыќ даму теориясын ±стаѓан баѓыт.

A)когнитивтік

B)гуманистік

C)фрейдизм

D)бихевлоризм

E)гештальттыќ

$$$ 100

Белгілі білім ќорыныњ ѓылыми дењгейге кµтерілуініњ шартты белгісі.

A)маќсаты

B)мазм±ны

C)зерттеу єдістері

D)т±жырымдау формалары

E)зерттеу обьекттері

$$$ 101


Білімдер мен даѓдыларды барынша нєтижелі кµрсетудіњ шарты

A)шеберлік

B)шабыт

C)ептілік

D)талант

E)дарындылыќ

$$$ 102

Педагогикалыќ психология ќай кезде пайда болды.

A) ХІХ ѓасырдыњ екінші жартысы

B)ХІХ ѓасырдыњ басы


C) ХІХ ѓасырдыњ ортасы


D) ХХ ѓасырдыњ басы

E) ХХ ѓасырдыњ ортасы

$$$ 103

"Педагогикалыќ психология" терминін кім ±сынѓан

A) П.Ф. Каптерев

B)К.Д. Ушинский

C) П.П. Блонский

D) Дж. Дьюи

E)А.П. Нечаев

$$$ 104


Кењестік педагогикалыќ психологияныњ негізін салушы

A) К.Д. Ушинский

B) А.П. Нечаев

C) П.Ф. Каптерев

D) А.Ф. Лазурский

E) Л.С. Выготский

$$$ 105

П.Ф. Каптеревтіњ "Педагогикалыќ психология" кітабы ќашан шыѓарылды.



A) 1876 ж.

B) 1872 ж.

C) 1880 ж.

D)1885ж.


E) 1888 ж.

$$$ 106

Эксперименттік педагогика жєне педагогикалыќ психология алѓашында тµмендегідей трактатталды

A) бірдей ѓылым аймаќтарыныњ єрт‰рлі атаулары

B) білімніњ єрт‰рлі аймаќтары

C) эксперименттік педагогика – педагогикалыќ психологияыњ саласы ретінде

D) педагогикалыќ психология – эксперименттік педагогиканыњ саласы ретінде

E) білімніњ бір саласы

$$$ 107

Л.С. Выготскийдіњ "Педгогикалыќ психология" атты кітабы ќашан шыќты



A) 1926 ж.

B) 1922 ж.

C) 1930 ж.

D) 1933 ж.

E)1935 ж.

$$$ 108


Шетелде ХІХ-ХХ ѓ.ѓ. туындап, психологияныњ ќолданбалы салаларыныњ, эксперименттік педагогиканыњ дамуымен байланысты эволюциялыќ идеялардыњ енуімен шарттанѓан психологиядаѓы жєне педагогикадаѓы аѓым

A) педалогия

B) педагогика

C) дидактика

D) психопедагогика

E) психодиагности

$$$ 109

Педалогия ќай кезде пайда болды



A) Шетелде ХІХ-ХХ ѓ.ѓ.

B) ХІХ ѓасырдыњ екінші жартысы

C) ХХ ѓасырдыњ басы

D) ХІХ ѓасырдыњ ортасы

E) ХХ ѓасырдыњ ортасы

$$$ 110


Кењес педалогиясыныњ негізін салѓан кім

A) А.П. Нечаев

B) В.М. Бехтерев

C) К.Д. Ушинский

D) Н.Н. Ланге

E)Я.А. Каменский

$$$ 111

Шетел педалогиясыныњ негізін салѓан кім



A) С. Холл

B) Дж. Дьюи

C) Дж. Уотсон

D) У. Джеймс

E) З. Фрейд

$$$ 112


Педалогиядаѓы баланыњ дамуын зерттеудіњ негізгі баѓыты

A) кешенді баѓыт

B) іс-єрекеттік баѓыт

C) психикалыќ дамуды диагностайтын практикалыќ баѓыттылыќ

D) кибернетикалыќ баѓыттылыќ

E) дидактикалыќ баѓыт

$$$ 113

Баланыњ дамуындаѓы педалогияныњ мазм±ны µзіне келесі баѓытты ќосады



A) кешендік

B) дидактикалыќ

C) кибернетикалыќ

D) іс-єрекеттік

E) коррекциялыќ

$$$ 114


Педалогияны єлеуметтік ортада аныќталѓан баланыњ жас ерекшелік дамуы туралы ѓылым ретінде ќарастырѓан кім

A) П.П. Блонский

B) М.Я. Басов

C) В.М. Бехтерев

D) С. Холл

E) Н.Н. Ланге

$$$ 115

Алѓашќы педалогиялыќ лабораторияны кім жєне ќашан ќ±рылды



A) С. Хол, 1889 ж.

B) А.П. Нечаев, 1901 ж.

C) У. Джеймс, 1875 ж.

D) Н.Н. Ланге, 1896 ж.

E) К.Д. Ушинский, 1896 ж.

$$$ 116


Педалогия ќай жылы "µтірік ѓылым" ретінде жарияланып, біздіњ елімізде µмір с‰руді тоќтатты.

A) 1936 ж.

B)1928 ж.

C) 1932 ж.

D) 1939 ж.

E) 1940 ж.

$$$ 117

Б.Г. Ананьев бойынша зерттеудіњ лонгютидті єдісі мыналардыњ ќайсысына ќатысты



A)±йымдастырушылыќ єдістерге

B) эмпирикалыќ єдістерге

C) мєліметтерді µњдеу тєсіліне

D) интерпретациялыќ єдістерге

E) тесттік єдістерге

$$$ 118


Психологиялыќ-педагогикалыќ зерттеулердегі аныќталѓан деректерді тіркеу мен шектеулердіњ таным єдісі ќалай аталады.

A) баќылау

B) ќалыптасушы эксперимент

C) т±раќтаушы эксперимент

D) квази эксперимент

E) эксперимент

$$$ 119

Баќылаудыњ бір т‰рі ретінде жасырын баќылаудыњ ерекшелігі



A) баќылаушы позициясы

B) т±раќтылыѓы

C) реттілігі

D) баќылаушы белсенділігі

E) бірізділігі

$$$ 120


Зерттеу нєтижелерініњ неѓ±рлым жоѓары дєлдігін ќай зерттеу ќамтамасыз етеді

A) эксперименттік єдіс

B) баќылау

C) іс-єрекет нєтижесін талдау єдісі

D) контент-талдау

E) лонгитюдті єдіс

$$$ 121

Жас жєне педагогикалыќ психологияда ќолданылатын зерттеушініњ зерттелушіге белсенді єсер ету процесінде баланыњ психикасыныњ µзгеруін баќылайтын єдіс –



A) ќалыптасушы эксперимент

B)пилотажды эксперимент

C) т±раќтаушы эксперимент

D) баќылау

E)проективті єдіс

$$$ 122


Психиолгиялыќ-педагогикалыќ зерттеудегі эксперимент тµмендегі ќай болжамды тексеруге м‰мкіндік береді

A) ќ±былыстардыњ арасындаѓы байланыстардыњ болуы туралы

B) ќ±былыстыњ болуы туралы

C) сєйкес ќ±былыстардыњ арасындаѓы байланыстармен бірге ќ±былыстыњ µзініњ болуы туралы

D) ќ±былыстар арасындаѓы себепті байланыстыњ болуы туралы

E) сєйкес ќ±былыстардыњ арасындаѓы байланыс туралы


$$$ 123

Психикалыќ дамуды зерттейтін биогенетикалыќ баѓытќа сєйкес келетін эксперимент

A) т±раќтаушы

B) ќалыптастырушы

C) квазиэксперимент

D) табиѓи эксперимент

E) лабороториялыќ эксперимент

$$$ 124


Ќалыптастырушы эксперменттіњ синонимі

A) генетикалыќ моделдік эксперимент

B) квазиэксперимент

C) баќылаушы эксперимент

D) проективті эксперимент

E) табиѓи эксперимент

$$$ 125

Оќытып-тєрбиелеу процесініњ тиімді т‰рін жобалау жєне педагогикалыќ ізденіспен педагогикалыќ зерттеуді біріктіру єдісі



A) ќалыптастырушы эксперимент

B) баќылау

C) лабораториялыќ эксперимент

D) іс-єрекет нєтижесін талдау єдісі

E) тест

$$$ 126


Оќуды талдаудыњ пєнаралыќ баѓытын ж‰зеге асырѓан кім

A) И. Лингард

B) В.В. Давыдов

C) Д.Б. Эльконин

D) Л.Б. Ительсон

E) К.Д. Ушинский

$$$ 127

"Процесс и структура человеческого учения" атты кітаптыњ авторы кім



A) И. Лингард

B) И.И. Ильясов

C) Л.Б. Ительсон

D) В.В. Давыдов

E) А.Н. Деонтьев

$$$ 128


Т±ќымќуалаушылыќ, орта, икемделу, реттелу жєне т.б. оќудыњ бейімділік процесі ќай ѓылым саласында зерттеледі.

A) биология

B) физиология

C) социология

D)психология

E) политология

$$$ 129

Оќу жеке жєне ќоѓамдыќ байланыс жєне єлеуметтік фактор ретінде ќай ѓылымда ќарастырады



A)социология

B) физиология

C) биология

D) психология

E) политология

$$$ 130


Жеке тєжірибені биологиялыќ ж‰йемен игерудіњ процесін жєне нєтижесін т‰сіндіретін жалпы т‰сінік ќалай аталады

A)‰йрену


B) оќу

C) оќыту


D) оќу іс-єрекеті

E) тєрбие

$$$ 131

‡йрену процесініњ негізгі кезењдеріне µту ‰шін ќажет арнайы єрекеттер ж‰йесі б±л –



A) оќу

B) оќыту


C) сабаќ беру

D) ‰йрену

E) тєрбиелеу

$$$ 132


Сенсорлыќ ‰йрену ќандай ‰йренудіњ т‰рі болып табылады.

A) ассоциативті рефлекторлыќ ‰йрену

B) когнитивті-ассоциативтік ‰йрену

C) интеллектілі-рефлекторлыќ ‰йрену

D) интеллектілі-когнитивті ‰йрену

E) интеллектілі ‰йрену

$$$ 133

Моторлыќ ‰йрену жєне ассоциативті ‰йренудіњ сєйкестілігі

A) туыс-т‰р

B)ќатар ќойылѓан т‰сініктер

C) б‰тін-бµлшек

D) функционалды байланыс

E) сєйкестілігі жоќ

$$$ 134


Байќау жєне ќателік єдісі бойынша білім жєне даѓдыларды игеретін ‰йрену- б±л

A) оперантты ‰йрену

B) Импритинг

C) шартты-рефлекторлыќ ‰йрену

D)викарлыќ ‰йрену

E) рефлекторлыќ ‰йрену

$$$ 135

Басќаларда кездеспейтін, тек адамѓа ѓана тєн ‰йрену т‰рі



A) викарлыќ ‰йрену

B) импритинг

C) оперантты ‰йрену

D) шартты-рефлекторлыќ ‰йрену

E) рефлекторлыќ ‰йрену

$$$ 136


Наќты обьектілер, ќасиеттер, єрекеттер, психикалыќ жаѓдайлар жєне т.б. арасындаѓы байланыстарды адамныњ игеруі

A) ‰йренудіњ ассоциативтік теориясы

B) ‰йренудіњ шартты-рефлекторлыќ теориясы

C) ‰йренудіњ белгілік теориялары

D) ‰йренудіњ операционалдыќ теориясы

E) ‰йренудіњ шарттыќ теориясы

$$$ 137

Шетел ѓалымдарыныњ арасында єр т‰рлі тапсырмаларды шешу бойынша білімді жєне икемділікті игеру ретінде оќу



A) Я.А.Каменский

B) И.Гарбарт

C) Б.Скиннер

D) К.Коффка

E) Л.С.Выготский

$$$ 138


¤згертуші стимулдарѓа сыртќы реакциясыныњ µзгеруі, мінез-ќ±лыќтыњ µзгеруі ретінде ‰йренуді шетел психологиясында ќарастырѓан кім

A) Б.Скиннер

B) Я.А.Каменский

C) И.Гарбарт

D) К.Коффка

E) Л.С.Выготский

$$$ 139

Психикалыќ жаѓдайлар, єрекеттер, ќасиеттер, наќты обьектілер арасындаѓы байланыстарды ‰йренудіњ мєні ‰йренудіњ психологиялыќ теорияларында ќалай трактатталады



A) ассоциативті

B) шартты-рефлекторлыќ

C) белгілік

D) операциялыќ

E) шартсыз

$$$ 140


Стимул мен реакция арасында болатын процесс ретінде єлеуметтік тєжірибені игеру мєселелері ќай баѓыт бойынша зерттеледі

A) когнитивтік баѓыт

B) бихевиористік баѓыт

C) факторлыќ баѓыт

D) функционалдыќ баѓыт

E) ассоциативтік баѓыт

$$$ 141

Оќу процесі баланыњ жеке тєжірбиесініњ т±тас ќ±рылымы ретінде бµлек ќарастырылады:



A) гештальтпсихология

B) функционалды психология

C) бихевиоризм

D) когнитивті психология

E) психоанализ

$$$ 142


Дж. Брунердіњ ж±мысы оќу теориясыныњ ќай т‰ріне тиісті

A) когнитивтік

B) бихевиористік

C) іс-єрекеттік

D) ассоциативтік

E) психоаналистік

$$$ 143

Э. Торндайк ж±мыстарын тµмендегідей жіктеуге болады



A) оќудыњ бихевиористік теориясы

B) оќудыњ когнитивті теориясы

C) оќудыњ іс-єрекеттік теориясы

D) оќудыњ ассоциативті теориясы

E) оќудыњ интеллектілі теориясы

$$$ 144


Эффект зањыныњ автры

A) Э. Торндайк

B) Б. Скиннер

C) Г. Эббингауз

D) Дж. Брунер

E) К. Коффка

$$$ 145

А.Г. Асмолов бойынша оќытудыњ когнитивтік моделі ќандай бейнеде негізделеді



A) "т‰йсінуші адам"

B) "т±тынушы адам"

C) "баѓдарланѓан адам"

D) "іс-єрекетті адам"

E) "ќызметтес адам"

$$$ 146


"Структура процесса учения" атты кітаптыњ авторы

A) И.И. Ильясов

B) А.К. Маркова

C) Н.Ф. Талызина

D) В.В. Давыдов

E) Я.А. Каменский

$$$ 147

Кењес ѓылымында Д.Б. Эльконин жєне В.В. Давыдов оќуды тµмендегідей трактаттады



A)оќу іс-єрекетініњ арнайы т‰рі

B) білім, іскерлік жєне даѓдыны игеру

C) субъект жасайтын єрекет негізінде білімді игеру

D) іс-єрекет т‰рі

E) єрекет

$$$ 148


Кењес ѓылымында П.Я. Гальперин оќуды тµмендегідей трактаттады

A)субъект жасайтын єрекет негізінде білімді игеру

B) оќу іс-єрекетініњ арнайы т‰рі

C) білім, іскерлік жєне даѓдыны игеру

D) іс-єрекет т‰рі

E) єрекет

$$$ 149

У. Джеймс, Дж. Уотсон, К. Коффка оќыту мен дамудыњ µзара ќатынасын тµмендегідей ќарастырды



A) оќыту – б±л даму

B) оќыту – дамудыњ, жетілудіњ сыртќы шарты

C) оќыту жєне тєрбиелеу баланыњ психикалыќ дамуына мањызды рµл атќарады

D) оќыту психикалыќ дамудыњ соњынан пассивті т‰рде ілесіп отырады.

E) оќыту – б±л баланыњ психикалыќ дамуы

$$$ 150


20 жылдарда педалогияѓа мєнді єсер еткен баѓыт

A) биологизаторлыќ

B) социологизаторлыќ

C) "екі" факторлар теориясы

D) когнитивтік

E) бихевиористік

$$$ 151

Психикалыќ даму мен оќытуды сєйкестендірген кім



A) Э. Торндайк

B) Ж. Пиаже

C) Дж. Брунер

D) П.П. Блонский

E)У. Джеймс

$$$ 152


¤зекті даму дењгейініњ сипаттамасы

A) оќытылѓан, тєрбиеленген, дамыѓан

B) оќу, тєрбие, даму

C) µзіндік оќу, µзіндік даму, µзіндік тєрбиелеу

D) оќылѓан, оќытылѓан

E) тєрбиеленген

$$$ 153

Оќу іс-єрекеті ќай кездіњ басты іс-єрекет болып табылады



A) кіші мектеп жасы

B) кіші жеткіншектік жас

C) ‰лкен жеткіншектік жас

D) жасµспірімдік жас

E) нєрестелік

$$$ 154


Кењес психологиясында танымдыќ іс-єрекеттегі ќабылдау мен ойлаудыњ µзара байланыс мєселесін зерттеген

A) С.Л. Рубинштейн, С.Н. Шабалин

B) А.А. Смирнов, П.И. Зинченко

C) Л.В. Занков

D) Д.Б. Эльконин

E) В.В. Давыдов

$$$ 155

Кењес психологиясында танымдыќ іс-єрекеттегі ес пен ойлаудыњ µзара байланысын талдаѓан



A) А.Н. Леонтьев, Л.В. Занков

B) С.Л. Рубинштейн, С.Н. Шабалин

C) Н.А. Менчинская, Е.И. Кабанова-Меллер

D) Д.Б. Эльконин

E) В.В. Давыдов

$$$ 156


Кењес психологиясында бастауыш мектеп пен мектеп жасындаѓы балалардыњ ойлауы мен сµйлеу дамуыныњ ерекшеліктерін зерттеген

A) А.Р. Лурия, А.В. Запорожец

B) С.Л. Рубинштейн, С.Н. Шабалин

C) Н.А. Менчинская, Е.И. Кабанова-Меллер

D) Д.Б. Эльконин

E) В.В. Давыдов

$$$ 157

Балалардыњ мектепке оќуѓа дайындыѓыныњ психологиялыќ-педагогикалыќ факторын аныќтаѓан



A) Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин

B) Л.И. Бажович

C) Д.Н. Богоявленский

D) В.В. Давыдов

E) Л.С. Выготский

$$$ 158


Оќытудыњ тиімділігініњ психологиялыќ-педагогикалыќ критерилерін ж‰йелеген

A) И.С. Якименская

B) Н.А. Менчинская

C) Н.Ф. Талызина

D) Е.И. Кабанова-Меллер

E) В.В. Давыдов

$$$ 159

В.В. Давыдов бойынша іс-єрекетке ќатысты оќу іс-єрекеті ќалай аныќталады



A) т‰рімен

B) т‰бірімен

C) дењгейімен

D) кµріну формасымен

E) кµлемімен

$$$ 160


Игеруге ќатысты оќу іс-єрекеті ќалай аныќталады

A) игерудіњ бір кµрінісі ретінде

B) игерудіњ єрт‰рлілігі

C) игеру дењгейі

D) игеру кезењі

E) игеру ќатынасы

$$$ 161

Оќу іс-єрекетіне ќатысты орындаушы єрекет – б±л



A) оныњ т‰рлері

B) кµріну т‰рлері

C) игеру кезењдері

D) игеру дењгейі

E) игерудіњ єрт‰рлілігі

$$$ 162


Баѓалап оќыту єрекетініњ оќу єрекетімен сєйкестілігі

A) бµлшек-б‰тін

B) т‰р-туыс

C) оќу іс-єрекетініњ кµріну формасы

D) игеру дењгейі

E) игеру т‰рі

$$$ 163

Материалдыќ, сыртќы сµздік, аќыл-ой єрекетті бµлудіњ негізі



A) єрекет формасы

B) жалпылау дењгейі

C) кењейген µлшемі

D) даѓдыланѓан µлшемі

E) мотив

$$$ 164


Єрекетті орындаудаѓы жылдамдыќ жєне даѓдылыќ дењгейініњ сипаты

A) игеру µлшемі

B) кењейген µлшемі

C)дербестілік µлшемі

D) жалпылыќ µлшемі

E) наќтылыќ

$$$ 165

Оќу єрекетініњ бастапќы ќасиеті



A) єрекет формасы

B) саналанѓан

C) аќылдылыќ

D) икемділік

E) мењгерілген

$$$ 166


Оќу єрекетініњ екінші ќасиеті

A) аќылдылыќ

B) єрекет формасы

C) саналанѓан

D) икемділік

E) мењгерілген

$$$ 167

Оќу іс-єрекетініњ тєсілдерініњ т‰рлерін зерттеген



A) Е.И. Кабанова-Меллер

B) А.К. Маркова

C) Л.В. Занков

D) З.А. Решетова

E) К.Д. Ушинский

$$$ 168


Оќу мотивациясы мєселесін талдаѓан

A) А.К. Маркова, Ю.Н. Орлов

B) В.В. Давыдов, В.В. Рубцов

C) Н.Ф. Талызина

D) И.А. Зимняя

E) Г.И. Щукина

$$$ 169

Аќыл-ой дамуы мен мотивацияныњ байланысын зерттеген



A) А.К. Маркова

B) В.В. Давыдов

C) Н.Ф. Талызина

D) И.А. Зимняя

E) В.В. Рубцов

$$$ 170


Кењестік психологияда балалардыњ танымдыќ ќызыѓушылыѓын пайда болу жєне даму мєселесін зерттеген

A) Н.Г. Морозова

B) Т.Б. Габай

C) М.И. Махмутов

D) И.Я. Лернер

E) А.Б. Орлов

$$$ 171

‡лгермеушіліктіњ психологиялыќ себептерін ќарастырѓан



A) Н.А. Менчинская

B) З.А. Решетова

C) М.И. Махмутов

D) И.Я. Лернер

E) А.Б. Орлов

$$$ 171


"Мотив" жєне "мотивация" т‰сініктерініњ сєйкестілігі

A) б±л т‰сініктер синонимдер

B) б±л т‰сініктер антонимдер

C) "мотив" т‰сінігі "мотивация" т‰сінігініњ т‰бірі

D) сєйкестілігі жоќ

E) "мотив" т‰сінігі "мотивация" т‰сінігі ретінде

$$$ 172

¤зіндік білімніњ мотивтері – б±л



A) танымдыќ мотивтердіњ тиімділігі

B) оќу мотивтерініњ кµріну формасы

C)оќу мотивтерін игеру кезењдері

D) оќу мотивтерініњ сапалыќ сипаттамасы

E) оќу мотивтерініњ сандыќ сипаттамасы

$$$ 173


Заттар мен ќ±былыстардыњ арасындаѓы байланыстарды бейнелейтін ойлаудыњ формасы

A) пікір


B) т‰сінік

C) ой ќорытындысы

D) теория

E) практика

$$$ 174

Т‰сінік б±л -



A) ойлау формасы

B) ойлау т‰рі

C) ойлау операциясы

D) ойлау дењгейі

E) ойлау аналогы

$$$ 175


"Ой ќорытындысы" т‰сінігініњ "ойлау формасы" т‰сінігімен сєйкестілігі

A) т‰бір-т‰р

B) бµлшек-б‰тін

C) себеп-салдар

D) олардыњ арасындаѓы функционалдыќ ќатынас

E) б‰тін - салдар

$$$ 176

Кењес педагогикасындаѓы "тєрбие" т‰сінігі ќашан пайда болды



A) ХVІІІ ѓ. екінші жартысы

B) ХVІІ ѓ. басы

C) ХVІІ ѓ. екінші жартысы

D) ХVІІІ ѓ. басы

E) ХІХ ѓ. басы

$$$ 177


Тєрбие теориясыныњ ѓылыми µњделуі ќай кезењмен сєйкес келеді

A) ХІХ ѓ. басы

B) ХVІІІ ѓ. басы

C) ХVІІІ ѓ. соњы

D) ХІХ ѓ. соњы

E) ХVІІІ ѓ. ортасы

$$$ 178

П.Ф. Каптеревтіњ "Педагогикалыќ психология" кітабы ќай жылы шыќты



A) 1976 ж.

B) 1922 ж.

C) 1930 ж.

D) 1933 ж.

E) 1945 ж.

$$$ 179


Заттыќ-манипуляциялыќ iс-јрекет мына жас кезеѕдерiне тјн:

A) нјрестелiк шаќ

B) балдырєан (мектепке дейiнгi шаќ)

C) бастауыш мектеп жасы

D) жасґспiрiм

E) барлыќ жауаптар ќате

$$$ 180

Тєрбиелеу психологиясы мен оќыту психологиясыныњ дербестілігі кімніњ ењбектерінде ќарастырылѓан



A) В.А. Лай

B)Л.Ф. Каптерев

C) Дж. Дьюи

D) Э. Клаперед

E) Ж. Пиаже

$$$ 181


Ќоѓамды ќалыптастырушы µкілі ретінде адам т‰сіндіріледі

A) индивид

B) іс-єрекет субъектісі

C) т±лѓа


D) даралыќ

E) ±жымдыќ

$$$ 182

"Нышан" т‰сінігі … сипаттайды



A). жеке ќасиеттерді

B) субъективті ќасиеттерді

C) т±лѓалыќ ќасиеттерді

D) даралыќ ќасиеттерді

E) топтыќ ќасиеттерді

$$$ 183


Т±лѓаныњ µзекті Мен-концепциясыныњ авторы

A) Р. Бернс

B) В.С. Агапов

C) К. Роджерс

D) В.В. Столин

E) К.Д. Ушинский

$$$ 184

Аќыл-ой тєрбиесін бµлудіњ негізі



A) іс-єрекет мазм±ны

B) институттыќ белгі

C) тєрбие процесініњ аспектісі

D) тєрбиелеуші жєне турбиеленуші ќатынасыныњ басым принципі жєне стилі

E) оќыту процесініњ аспектісі

$$$ 185


Л. Кольберг бойынша моралдыќ дамудыњ жоѓарѓы дењгейі

A) ар-±яттыњ жеке принциптерініњ моралі

B) жаќсы ќатынасты саќтайтын "жаќсы ±л" моралі

C) ќатынасты ±стау моралі

D) жазалауѓа баѓыттылыќ

E) мадаќтауѓа баѓыттылыќ

$$$ 186

Психологияда тіл арќылы аќпарат алмасу процесі:



A) сµйлеу

$$$ 4B) ойлау


C) ќарым-ќатынас

D) т‰сіну

E) ќабылдау

$$$ 187


Білім мазм±ныныњ тєрбиелеуші м‰мкіндіктерін зерттеген

A) З.И. Васильева, В.С. Ильин

B) М.Д. Виноградов, И.Б. Первин

C) В.И. Коротов

D) Б.Т. Лихачев

E) Я.А. Каменский

$$$ 188

Егер м±ѓалім µзі отырѓан орыннан студенттер аудиториясын суретке т‰сірсе, онда суретте соњѓы ќатарда отырѓан студенттердіњ бейнелері алда отырѓан студенттер бейнелерімен салыстырѓанда єлдеќайда кішкентай болып кµрінеді. Біраќ м±ѓалімніњ µзі алда жєне артта отырѓандардыњ бєрін бірдей кµреді. Адамныњ ќабылдауыныњ б±л ерекшелігі ќалай аталады?



A) т±тастылыќ

B) заттылыќ

C) т±раќтылыќ

D) маѓыналыќ

E) ќ±рылымдыќ

$$$ 189


Студенттердіњ ѓылыми д‰ниетанымыныњ ќалыптасуына жоѓары дењгейде єсер ететін

A) проблемалыќ оќыту

B) дєст‰рлік оќыту

C) баѓдарлыќ оќыту

D) догмалыќ оќыту

E) белсенді оќыту

$$$ 190

Тєрбие жоспарында тиімді болатын оќыту т‰рі



A) дєст‰рлік оќыту

B) проблемалыќ оќыту

C)баѓдарлыќ оќыту

D) догмалыќ оќыту

E) белсенді оќыту

$$$ 191


Тапсырма ќ±рылымын белгі бір психологиялыќ дењгейде µзгертуге баѓытталѓан – ол:

A) тест

$$$ 5B) суреттер анализі


C) интервью

D) с±хбаттасу

E) баќылау

$$$ 192


Студенттіњ ішкі єлеміне ене алу ќабілеті педагогтыњ психологиялыќ байќаѓыштыќ мєні

A) перцептивті ќабілет

B) дидактикалыќ ќабілет

C) коммуникативті ќабілет

D) ±йымдастырушылыќ ќабілет

E) арнайы ќабілет

$$$ 193

Педагогикалыќ психологиядаѓы кєсіби компетенттіліктіњ модулін µњдеген



A) А.К. Маркова

B) Н.Ф. Талызина

C) Л.М. Митина

D) Н.В. Кузьмина

E) А.Н. Леонтьев

$$$ 194


А.Н. Леонтьев бойынша ќарым-ќатынас жєне іс-єрекеттіњ сєйкестілігі

A) туыс-т‰р

B) ќатар ќойылѓандар

C) дербес феномендер

D) функционалдыќ ќатынастар

E) байланыс жоќ

$$$ 195

Ќандайда бір ќатынаста заттыњ немесе ќ±былысыныњ басќалардан ерекшелеп, бµліп, бµлшектеп т±ратын ќасиетін кµрсететін ойлау операциясына ќатысты ±ѓымды табыњыз:



A) анализ

B) салыстыру


$$$ 6C) синтез


D) абстракциялау

E) наќтылау

$$$ 196

Бірлескен оқу іс-әрекетін ұйымдастыру кезінде µзара баѓытталѓан жєне келісілген єрекет педагогикалыќ қарым-қатынастың қандай мақсатымен сәйкес келеді



A) координациялық

B) ақпараттық

C) байланыстық

D) амотивтік

E) мотивтік

$$$ 197


Студенттердің эмоциялық жағдайларын түсіну қандай ептілікке қатысты

A) бір-бірін түсіну және қабылдау

B) тұлғаарлық коммуникация

C) жалпы әлеуметтік психологиялық

D) моралды саяси

E) әлеуметтік

$$$ 198

Оқу процесінде білім, ептілік дағдылардың қалыптасу заңдылықтарын негіздейтін ғылым саласы:



A) педагогикалық психология

B) салыстырмалы психология

C) еңбек психологиясы

D) жас ерекшелік психологиясы

E) арнайы психология

$$$ 199


Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстаған бағыт.

A) когнитивтік

B) гуманистік

C) фрейдизм

D) бихевиоризм

E)гештальттық

$$$ 200

Белгілі білім ќорыныњ ғылыми деңгейге көтерілуінің шартты белгісі.



A) мақсаты

B) мазмұны

C) зерттеу әдістері

D) тұжырымдау формалары



E) зерттеу обьекттері


1   2   3   4   5   6


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет