Физика пәні бойынша олимпиадалық тапсырмалар 2014 ж 8 сынып Теориялық турДата01.07.2016
өлшемі159.5 Kb.
Физика пәні бойынша олимпиадалық тапсырмалар 2014 ж

8 сынып

Теориялық тур

(барлығы 7 ұпайдан)


 1. Білеуше биіктігі h және ұзындығы l көлбеу жазықтықтан бастапқы жылдамдықсыз теңүдемелі қозғала отырып, сырғанап келе жатыр. Егер көлбеу жазықтық пен білеуше арасындағы үйкеліс коэффициенті k-ға тең болатын болса, онда көлбеу жазықтықтың табанында білеушенің жылдамдығы қандай болады?
 1. Егер соқтығысу кезінде оқтың кинетикалық энергиясының 60% - ы осы оқты қыздыру үшін жұмсалатын болса, онда оқ жартысына дейін балқып кету үшін қорғасын оқ кедергіге қандай жылдамдықпен келіп соқтығысуы керек. Соқтығысуға дейін оқтың температурасы 27° C болды. Қорғасынның меншікті жылу сиымдылығы 130 Дж/кг°C; қорғасынның меншікті балқу жылуы 2,5 · 104 Дж/кг; қорғасынның балқу температурасы t=327°C. 1. Биіктігі 6 м үйді фокустық ара қашықтығы 5 см фотоаппаратпен суретке түсірді. Егер үйдің биіктігі суретте 24 мм болса, онда үйді қандай ара қашықтықтан суретке түсірген?
 1. Алюминийдің бір кесегі және қорғасынның бір кесегі бірдей биіктіктен құлап жерге түсті. Жерге соқтығысу кезінде қай металлдың температурасы жоғарырақ болады және қанша есе. ( Дененің барлық энергиясы құлау кезінде олардың қызуына жұмсалады деп есептеңдер).
 1. Егер насос электродвгателінің қуаты 4,9 кВт – қа, ал құрылғының ПӘК 70% - ға тең болатын болса, онда 1 сағат ішінде тереңдегі 36 м құдықтан қанша су көтеріп шығаруға болады.


Эксперименттік тур (5 ұпай)
Білеуше мен үстел арасындағы үйкеліс коэффициентін анықтаңдар.
Құрал – жабдықтар: білеуше, штатив, секундомер, массасы белгілі жүк, сызғыш, жіп.

Олимпиадные задания по физике 2014 г

8 класс

Теоретический тур.

(все задания по 7 баллов)
1) Брусок скатывается с наклонной плоскости длиной l и высотой h, двигаясь равноускоренно без начальной скорости. Найти скорость бруска ʋ у основания наклонной плоскости, если коэффициент трения бруска о плоскости равен k.
2) С какой скоростью свинцовая пуля должна удариться в преграду, чтобы она наполовину расплавилась, если при ударе на нагревание пули идет 60% ее кинетической энергии? Температура пули до удара была 27 °С. Удельная теплоемкость свинца 130; удельная теплота плавления свинца 2,5 *10 4; температура плавления свинца tпл=327°C.
3) Дом высотой 6 м сфотографировали фотоаппаратом с фокусным расстоянием 5 см. С какого расстояния сфотографирован дом, если высота его на снимке 24 мм?

4) Кусок алюминия и кусок свинца упали с одинаковой высоты. Какой из металлов при ударе в конце падения будет иметь более высокую температуру? Во сколько раз? (Считать, что вся энергия тел при падении пошла на их нагревание.)

5) Сколько воды можно поднять из колодца глубиной 36 м в течении 1 ч, если мощность электродвигателя насоса равна 4,9 кВт, а КПД установки равен 70%?

Экспериментальный тур (5 баллов)

Определите коэффициент трения бруска о стол.

Оборудование: брусок, линейка, штатив, нитки, гиря известной массы.

Физика пәні бойынша олимпиадалық тапсырмалар 2014 ж

9 сынып

Теориялық тур

(барлығы 7 ұпайдан)


 1. Биіктігі h = 5 м үстелдің үстінде массасы М= 200 г шар жатыр. Массасы m=10 г горизонталь бағыт бойынша v=500 м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан оқ шарды дәл диаметрі бойынша тесіп өтеді.

а) Егер шар үстелдің шетінен l =20 м арақашықтықта жерге құлайтын болса, онда оқ қандай L қашықтықта жерге құлайды.

б) Оқтың шарды тесіп өтуі кезінде оқтың a кинетикалық энергиясының қандай бөлігі ішкі энергияға айналады? Ауа кедергісін ескермеуге болады.

 1. Кедергілері бірдей және r – ге тең болатын 1 суретте көрсетілген шексіз электр тізбегінің А және В нүктесінің арасындағы кедергіні есептендер.

В r r
r r


A


 1. Екі бірдей шардың температуралары бірдей. Шарлардың біреуі горизонталь жазықтықта орналасқан, ал екіншісі жіпке ілінген. Екі шарға да бірдей жылу береді. Қыздыру процесі өте тез жүретіндіктен жылу сыртқа бөлінбейді. Қыздырғаннан кейін шарлардың температурасының бірдей немесе әртүрлі болатындығын анықтаңдар және жауаптарыңды дәлелдендер.
 1. Көлемі V=10 л жабық ыдыста, Р0 105 Па, t0=200С жағдайында құрғақ ауа бар. Ыдысқа массасы m = 3 г су құйып оны t =1000C температураға дейін қыздырады. Қыздарғаннан кейін ыдыс ішіндегі қысым қандай болады? Ыдыстың жылулық ұлғаюы ескерілмейді.
 1. Дене теңүдемелі қозғала отырып t уақыт ішінде өзінің жылдамдығын n есе арттырды және сонымен қатар S жолды жүріп өтті. Дененің ʋ0 бастапқы жылдамдығын және үдеуін табыңдар.


Эксперименттік тур (5 ұпай)
Қармақ бау ( леска) үзілмейтіндей максимал керілу күшін анықтаңдар.

Құрал – жабдықтар: қысқышы бар штатив; диаметрі 0,1 – 0,2 мм қармақ бауы ( леска );

массасы 0,5 – 1 кг жүк.
Олимпиадные задания по физике 2014 г

9 класс

Теоретический тур

(все задания по 7 баллов)
1. На подставке высотой h=5 м лежит шар массой М= 200 г. Пуля массой m=10 г, летящая в горизонтальном направлении со скоростью v=500 м/с, пробивает шар точно по диаметру.

а) На каком расстоянии L упадет на землю пуля, если шар падает на землю на расстоянииl =20 м от основания подставки?

б) Какая часть а кинетической энергии пули переходит во внутреннюю энергию

при пробивании пулей шара? Сопротивлением воздуха пренебречь.
2. Вычислите сопротивление между точками А и В бесконечной электрической цепи, показанной на рис 1., если все сопротивления в этой цепи одинаковы и равны r.

Рис 1.
В r r


r r


A3. Два одинаковых шара имеют одну и ту же температуру. Один из шаров находится на горизонтальной плоскости, другой подвешен на нити. Обоим шарам передают одинаковое количество теплоты. Процесс нагревания идет так быстро, что не происходит потерь теплоты на нагревание соседних предметов и окружающей среды. Одинаковы или различны будут температуры шаров после нагревания? Ответ обоснуйте.
4. В закрытом сосуде объемом V=10 л находится сухой воздух при следующих условиях: Р0 105 Па, t0=200С. В сосуд наливают воду массой m = 3 г и нагревают его до температуры t =1000C. Каким станет давление в сосуде после нагревания? Тепловым расширением сосуда пренебречь.
5. Тело, двигаясь равноускорено, увеличило свою скорость в n раз за время t и при этом прошло путь S. Найдите ускорение a и начальную скорость тела ʋ0.

Экспериментальный тур (5 баллов)

Определите максимальную силу натяжение, которую может выдержать леска.
Оборудование: штатив для фронтальных работ, леска диаметром

0,1 – 0,2 мм, линейка, гиря массой 0,5 – 1 кг.Физика пәні бойынша олимпиадалық тапсырмалар 2014 ж

10 сынып

Теориялық тур

(барлығы 7 ұпайдан)


 1. Массасы 600 т поезд станциядан 2,5 км – ге алшақтаған кезде жылдамдығы 60 км/сағ тең болады. Егер үйкеліс коэффициенті 0,005 – ке тең болса, онда локомотивтің орташа қуаты қандай болады?


2) Мыстан және күмістен тұратын балқыма кесегі динамометрге ілінген. Динамометр ауада 0,2456кгс, ал суда 0,2216 кгс шамасын көрсетеді. Осы кесектегі мыстың және күмістің массасын анықтандар. Ауаның кері итеруші күшін ескермеуге болады.
3) H биіктіктен ϑ0 бастапқы жылдамдықпен вертикаль төмен бағытта массасы m және көлемі V дене суға тасталды. Дене қандай h тереңдікке дейін батады? Ауаның және судың кедергісін ескермеуге болады. Судың тығыздығы ρ.
4) Суретте көрсетілгендей тізбекке қосылған кедергісі R1=60 Ом спиралі бар калориметр берілген. Кедергі R2 =30 Ом. Амперметр I=6A- ге тең тоқты көрсетіп тұр. Тоққа қосқаннан кейін τ=5 мин уақыт ішінде калориметрге құйылған массасы m=480 г су қаншалықты қызады.5) Ыдыста поршеннің астында массасы m=1 г азот бар. Азотты ∆Т=10К температураға қыздыру үшін қанша жылу мөлшерін жұмсау керек? Бұл кезде поршень қандай биіктікке көтеріледі? Поршеннің массасы М=1 кг, ал оның көлденең қимасының ауданы S=10 см2. Поршеннің үстіндегі қысым р=100 кПа.


Эксперименттік тур. (5 ұпай)
Цилиндрдің көлбеу жазықтық бойынша домалау жылдамдығын өлшеу және есептеу.
Құрал-жабдықтар: штатив, ұзын тақтай, өлшеуіш сызғыш, секундомер.


Олимпиадные задания по физике 2014 г

10 класс

Теоретический тур

(все задания по 7 баллов)
1. Поезд массой 600 т, отойдя от станции на 2,5 км, приобретает скорость 60 км/ч. Какую среднюю мощность развивает локомотив, если коэффициент трения равен 0,005?
2. Динамометр, к которому подвешен кусок сплава, состоящего из меди и серебра, показывает в воздухе 0,2456кгс, а в воде 0,2216 кгс. Определить массу меди и серебра в этом куске. Выталкивающей силой воздуха пренебречь.
3. Тело массой m и объемом V брошено вертикально вниз с высоты H в воду с начальной скоростью ʋ0. На какую глубину h погрузится тело? Сопротивлением воздуха и воды пренебречь. Плотность воды ρ.

4. Калориметр имеет спираль сопротивлением R1=60 Ом, которая включена в цепь, как показано на рисунке. Сопротивление R2=30 Ом. Амперметр показывает ток I=6 А. На сколько нагревается масса m=480 г воды, налитой в калориметр, за время τ=5 мин пропускания тока?


5. В сосуде под поршнем находится масса m=1 г азота. Какое количество теплоты Q надо затратить, чтобы нагреть азот на ∆Т=10К? На сколько при этом поднимается поршень? Масса поршня М=1 кг, площадь его поперечного сечения S=10 см2. Давление над поршнем р=100 кПа.

Экспериментальный тур (5 баллов)

Расчет и измерение скорости скатывания цилиндра по наклонной плоскости.
Оборудование: штатив, длинная доска, цилиндр, линейка измерительная, секундомер.


Физика пәні бойынша олимпиадалық тапсырмалар 2014 ж

11 сынып

Теориялық тур

(барлығы 7 ұпайдан)


 1. Цилиндрдегі ауаның температурасы t1 = 27 °C. Ауаның температурасын ΔΤ = 30 К қыздарғаннан кейін поршень Δl = 5 см – ге орын ауыстырады. Қыздырғаннан кейін ауа қандай V2 көлемге ие болады. Поршеннің ауданы S = 10 см². Процесс изобаралық.
 1. Радиусы 5 см металл шар 150 В потенциалға дейін зарядталған. Шар бетінен 10 см ара кашықтыққа алшақтатылған нүктедегі потенциалды және өріс кернеулігін табыңдар.
 1. Массасы m = 100 г шарик серіппеде 2 Гц жиілікпен тербеле алады. Бастапқыда жүйе тыныштықта тұрады. Содан соң шарикке суретте көрсетілгендей уақыттан тәуелді күш әсер етеді. Шарик тербелісінің амплитудасын табыңдар.
 1. Егер көлемі V = 8 л балондағы ѵ = 5моль оттегі газы p = 0,5 МПа қысым тудыратын болса, онда оттегі молекуласының Ēк орташа кинетикалық энергиясын табындар.
 1. U=6 кВ потенциалдар айырымымен үдетілген электрон өріс бағытына α=300 бұрыш жасап біртекті магнит өрісіне ұшып кіреді және құйынды траектория бойынша қозғалады. Магнит өрісінін индукциясы В=13 мТл. R радиусты және h құйынды траектория қадамын табыңдар.

Эксперименттік тур (5 ұпай)
Денені колбеу жазықтақ бойынша көтеру кезіндегі ПӘК – ті анықтау.
Құрал-жабдықтар: тақтай, динамометр, өлшеуіш лента немесе сызғыш, білеуше, муфтасы және қысқышы бар штатив

Олимпиадные задания по физике 2014 г

11 класс

Теоретический тур(все задания по 7 баллов)
1. Температура воздуха в цилиндре t1 = 27 °C. После нагревания на ΔΤ = 30 К поршень переместился на Δl = 5 см. Какой объем V2 займет воздух после нагревания? Площадь поршня S = 10 см². Процесс изобарный.

2. Металлический шар радиусом 5 см заряжен до потенциала 150 В. Найти потенциал и напряженность поля в точке, удаленной от поверхности шара на расстоянии 10 см.
3) Шарик массы m = 100 г может колебаться на пружине с частотой 2 Гц. Система находится в покое. Затем на шарик начинает действовать сила, зависящая от времени, как показано на рис. 18. Найдите амплитуду колебаний шарика

4) Найти среднюю кинетическую энергию Ēк молекул кислорода, если ѵ = 5 моль этого газа в баллоне объемом V = 8 л создают давление p = 0,5 МПа.
5) Электрон, ускоренный разностью потенциалов U=6 кВ, влетает в однородное магнитное поле под углом б=300 к направлению поля и движется по винтовой траектории. Индукция магнитного поля В=13 мТл. Найти радиус R и шаг h винтовой траектории.

Экспериментальный тур (5 баллов)
Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Оборудование: доска, динамометр, измерительная лента или линейка, брусок, штатив с муфтой и лапкой.
Каталог: images -> files
files -> Выплата выходного пособия работающим пенсионерам при увольнении
files -> Бөлім басшысы Тарасова Т. А
files -> Бөлім басшысы Тарасова Т. А
files -> Қазақстан республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы
files -> Рабочая программа по математике для обучающихся 6-х классов муниципального общеобразовательного учреждения
files -> Рабочая программа по математике мбоу кудашевская оош
files -> Электрондық мекенжай
files -> «Келісілді» «Павлодар облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мм басшысы
files -> Рабочая программа по математике для 6 класса моу- большеметескинской средней общеобразовательной школы имени Фатиха Хусни


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет