Конкурсна документацијАжүктеу 4.96 Mb.
бет1/28
Дата22.02.2016
өлшемі4.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

НАЗИВ ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ услуга електричне eнергије

ШИФРА ПОСТУПКА: еер/14

Министарство унутрашњих послова

Београд, Кнеза Милоша 103

www.mup.gov.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,

ШИФРА ПОСТУПКА: ЕЕР/14

ОЗНАКА И НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 09310000 – електрична енергија
С А Д Р Ж А Ј (од 1 до 93)

прилог 1. - општи подаци подаци и подаци о предмету јавне набавке (стране од 2 до 3)

прилог 2. - врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. (страна 4)

прилог 3. - услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова (стране од 5 до 8)

прилог 4. - упутство понуђачима како да сачине понуду (стране од 9 до 14)

прилог 5.- образац понуде (странe од 15 до 18)

прилог 6. - модел уговора (стране од 19 до 24)

прилог 7. - образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (стране од 25 до 25)

прилог 8. - образац трошкова припреме понуде- (страна 26)

прилог 9. - образац изјаве о независној понуди- (страна 27)

прилог 10. - образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (страна 28)

прилог 11- ед бројеви, категорије, одобрена снага, планирана годишња потрошња енергије, по мерним местима (стране од 29 до 92.)

прилог 12- планирана потрошња електричне енергије (kwh) за потрошаче са једнотарифним и двотарифним мерењем (страна 93.)
Отворени поступак јавне набавке услуга електрична енергије спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
Последњи дан за предају понуда: 01.07.2014. године до 10.00 часова
Датум отварања: 01.07.2014. године у 11.00 часова
Критеријум за избор понуде: најнижа понуђена цена
Особа за контакт: Ирена Чупић
E mail: irena.cupic@mup.gov.rs

ПРИЛОГ 1. – ОПШТИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....................................Министарство унутрашњих послова

Адреса: …........................................Булевар Зорана Ђинђића 104

Интернет страница:.........................www.mup.gov.rsВрста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.4 је услуга – набавка електричне енергије.Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.Контакт:

Лице за контакт:..................................................Ирена Чупић

Е - mail адреса и број факса: …......................irena.cupic@mup.gov.rs


Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија

ПРИЛОГ 1. – ОПШТИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Позив за подношење понуда објављен у складу са чланом 57. ЗЈН на Потралу јавних набавки дана 26.05.2014. године, Интернет страници наручиоца и на Порталу Службених гласила.


Понуде се припремају и подносе у скласу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12) и условима одређеним у овој конкурсној документацији.
Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама, односно са Портала јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs) и интернет странице наручиоца (www.mup.gov.rs). У случају непосредног преузимања, иста се може преузети на адреси Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, 2 спрат, канцеларија 322, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 15.00 часова.
Рок за преузимање конкурсне документације и доставу понуде је 36 дана, рачунајући од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, односно до 01.07.2014. године до 10:00 часова.
Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком назива и шифре поступка и напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Министарство унутрашњих послова, Управа за заједничке послове, Одељење за послове јавних набавки, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, ПИСАРНИЦА.

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Министарства (на наведеној адреси) најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.


Поступак отварања понуда ће се спровести 36-ог дана, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понудана на Порталу јавних набавки, односно 01.07.2014. године у 11:00 часова, у просторијама Министарства, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића број 104. Поступак отварања понуда је јаван и на отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који доставе овлашћење на мемопрандуму за учествовање у поступку отварања понуда.
Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12) у року од 40 дана од дана отварања понуда, уз примену критеријума најниже понуђене цене.

ПРИЛОГ 2 - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 1. ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА:

-Количина електичне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње нарчиоца на месту примопредај током периода снабдевања

-Добаљач је балансно одговоран за место примопредаје Наручиоца

-Планирана Потрошња електричне енргије : табела прилог 12- планирана потрошња електричне енергије (kwh) за потрошаче са једнотарифним и двотарифним мерењем


 1. ВРСТА ИСПОРУКЕ: стална и гарантована
 1. ПЕРИОД ИСПОРУКЕ: од дана закључења уговора до реализације уговорених средстава од 00:00 h до 24:00 h.
 1. МЕСТО ПРИМОРЕДАЈЕ: Унутар електроенергетског система Републике Србије на мерним местима датим у Прилогу 11. Конкурсне документације
 1. КВАЛИТЕТ ДОБАРА: Уговорена количина и квалитет испоручене електричне енергије вршиће се у складу са важећим:

 • Законом о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012),

 • Правилима о раду преносног система („Службени Гласник“ број 55/2008) и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Службени Гласник“ број 3/2012)

 • Правилима о раду свих 5 електродистрибутивних привредних друштава: „Електропривреда Србије“; „Електро Војводина“ Нови Сад; „Електродистрибуција Београд“ „Електросрбија“ Краљево; „ Југоисток“ Ниш и „Центар“ Крагујевац на које је сагласност одобрио Савет Агенције за енергетику.

 • Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 63/2013) и свим другим важећим законским и подзаконским прoписима коjи регулишу снабдевање електричном енергијом.
 1. Понуђач је дужан да уз понуду достави достави изјаву на сопственом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора a пре отпочињања снабдевања закључити:

 • Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и

 • Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца

Датум: МП Потпис овлашћеног лица:


ПРИЛОГ 3. - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАКОН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
I. Обавезни услови из чл. 75. Закона о јавним набавкама


 1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;


Доказ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;


 1. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;


Докази:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;


 1. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

Докази:

Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;


 1. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;


Докази: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;


 1. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке

Доказ: Лиценца за обављање енергетске делатности (снабдевање електричном енергијом) издата од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та лиценца још увек важећа.

ПРИЛОГ 3. - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАКОН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

II. Додатни услови из чл. 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке

1.) располаже неопходним пословним капацитетом: да је као активан учесник на тржишту електричне енергије у било ком периоду у претходне три године (2011., 2012. и 2013. година) до дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за Јавне набавке и сајту Министарства, обавио минималну једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту.Доказ: потврда (уверење) оператора преносног система да је као активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за Јавне набавке и сајту Министарства унутрашњих послова, обавио минималну једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту.
2) Да достави изјаву на сопственом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора a пре отпочињања снабдевања закључити:

 • Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и

 • Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

Доказ: Изјаве на сопственом меморандуму, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се понуђач обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141.став 5. Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора закључити Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
3) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 2% укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важности не краћим од рока важења понуде рачунајући од дана отварања понуда.

Доказ: на банкарској гаранцији мора да буде назначен назив и шифра поступка на коју се односи и да гарант гарантује да налагодавац неће одустати од понуде за време важности исте и да ће уколико буде изабран на основу своје понуде закључити уговор у предметном поступку.

Напомена: уколико налагодавац не изврши своје обавезе сагласно напред наведеном, гарант се неопозиво и безулсовно обавезује да ће на писани захтев корисника извршити плаћање до гарантног износа. Банкарска гаранција за озбиљност понуде враћа се након правоснажности одлуке осим понуђачу који буде изабран

.

ПРИЛОГ 3. - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАКОН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


III. Услови из чл. 80. Закона о јавним набавкама које мора да испуни подизвођач
А) Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.


 • Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
 • Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.Б) Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.


 • Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
 • Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У том случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело
 • Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
 • Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. • Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. Додатне услове подизвођач испуњава заједно са понуђачем.


IV. Услови из чл. 81. Закона о јавним набавкама које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача


 • Понуду може поднети група понуђача.
 • Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.
 • Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
 • Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
 • Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.


ПРИЛОГ 3. - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАКОН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


 • Понуду у име групе понуђача подноси носилац групе понуђача, који је у обавези да у понуди наведе чланове групе понуђача и уз понуду достави споразум чланова групе понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршавање предметне јавне набавке, а све у складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкам.
 • Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
 • Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


НАПОМЕНА: Напред наведену документацију понуђачи могу доставити у неовереним фотокопијама. У складу са чланом 79. ст. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, биће дужан да на позив наручиоца у року од пет дана, рачунајући од писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверене фотокопије тражене документације у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом.

ПРИЛОГ 4. - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Министарства унутрашњих послова у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи отворени поступак јавне набаве добара.


Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом. 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда се припрема и доставља на српском језику, на основу члана 17. Закона о јавним набавкама и члана 8. Правилника. У складу са чланом 18. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник РС“ број 124/2012), понуда се може доставити и на страном језику у делу који се односи на доказивање понуђених техничких карактеристика, квалитета и техничку документацију, и то на енглеском језику. Наручилац задржава право да, уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик одреди понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.

 1. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Образац понуде (прилог 5. конкурсне документације): податке о понуђачу попуњава понуђач уколико наступа самостално или уколико наступа са подизвођачима; податке о подизвођачима се попуњавају уношењем свих тражених података о подизвођачима уколико их понуђач има; у случају да понуђач наступа са више подизвођача, умножава и на исти начин попуњава; податке о понуђачима подносиоцима заједничке понуде попуњавају подносиоци заједничке понуде; у случају потребе умножити и попунити на исти начин; остале податке из обрасца понуде попунити обавезно за на то предвиђеним местима (укупна вредност понуде, опција понуде и сл.).


Модел уговора (прилог 6. конкурсне документације) попуњава се за на то предвиђеним местима.
Образац структуре цене (прилог 7. конкурсне документације) попуњава се на начин предвиђен у склопу прилога под назнаком „упутство за попуњавање обрасца структуре цене“.
Понуда се даје за све ставке из понуде у назначеним количинама.
Неблаговремене понуде, враћају се понуђачима, неотворене.
Понуда се сматра прихватљивом, ако понуђач поднесе доказе о испуњености услова који су наведени у прилогу 3. обавезни услови конкурсне документације које понуђач мора да испуни и Упутству о начину на који се доказује испуњеност услова.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа али су у обавези да доставе Изјаву сачињену на меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача у којој ће навести интернет адресу на којој су тражени докази јавно доступни, а све у складу са чланом 78. и чланом 79. Закона о јавним набавкамa.

ПРИЛОГ 4. - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако понуђач има седиште у другој држави:
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, у супротном понуда се одбија као неприхватљива.
4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуде се достављају наручиоцу непосредно, путем поште у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са јасном назнаком назива и шифре поступка и напоменом „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“ , на адресу: Министарство унутрашњих послова, Управа за заједничке послове, Одељење за послове јавних набавки, Београд Булевар Зорана Ђинђића 104, ПИСАРНИЦА.
Понуђач може поднети само једну понуду.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Управа за заједничке послове, Одељење за послове јавних набавки, Београд Булевар Зорана Ђинђића 104, ПИСАРНИЦА, са назнаком:

Измена понуде за отворени поступак јавне набавке услуге: електричне енергије, шифра поступка ЕЕР/14НЕ ОТВАРАТИ“ или

Допуна понуде за отворени поступак јавне набавке услуге: електричне енергије, шифра поступка ЕЕР/14НЕ ОТВАРАТИ“ или


ПРИЛОГ 4. - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Опозив понуде за отворени поступак јавне набавке услуге: електричне енергије, шифра поступка ЕЕР/14НЕ ОТВАРАТИ“ или

Измена и допуна понуде за отворени поступак јавне набавке услуге: електричне енергије, шифра поступка ЕЕР/14НЕ ОТВАРАТИ“


На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда у супротном Наручилац је дужан да одбије све понуде које су у супротност са горе наведеним.
7. ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧА УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, (максимално 50%) као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.


Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. Додатне услове подизвођач испуњава заједно са понуђачем.
8. СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:


 1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

 2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;


ПРИЛОГ 4. - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


 1. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

 2. понуђачу који ће издати рачун;

 3. рачуну на који ће бити извршено плаћање;

 4. обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.


Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
9. ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама.
Цене се у обрасцу понуде изражавају у динарима са свим обрачунатим пратећим трошковима, франко истоварено магацин Министарства, сагласно захтевима из обрасца понуде и обрасца структуре цене.


 • Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.


СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који добије посао, дужан је да у року од 20(двадесет) дана од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од рока извешења укупно уговорене обавезе.
Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити безусловна и платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредило Министарство, мањи износ од оног који је одредило Министарство или промењену месну надлежност у случају решавања спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг из става 3. овог члана додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs – ЕSМА).
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 2% укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важности не краћим од рока важења понуде рачунајући од дана отварања понуда.
На банкарској гаранцији мора да буде назначен назив и шифра поступка на коју се односи и да гарант гарантује да налагодавац неће одустати од понуде за време важности исте и да ће уколико буде изабран на основу своје понуде закључити уговор у предметном поступку.
Уколико налагодавац не изврши своје обавезе сагласно напред наведеном, гарант се неопозиво и безулсовно обавезује да ће на писани захтев корисника извршити плаћање до гарантног износа. Банкарска гаранција за озбиљност понуде враћа се након правоснажности одлуке осим понуђачу који буде изабран.


ПРИЛОГ 4. - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредност јавне набавке се исказује у динарима.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима (У прилогу 7. -Образац структуре понуђене цене са упутством како да се понуди).


11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉАПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац се обавезује на заштиту података, документације и евидентирање поступака у складу са чланом 14. ЗЈН. Неће се сматрати поверљивом докази о испуњености обавезних услова, цена и евентуално остали подаци из понуде које су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде на адресу Булевар Зорана Ђинђића 104, Београд или на e-mail: irena.cupic@mup.gov.rs уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20 Закона o јавним набавкама најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа као доказ да је извршено достављање.

У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.


Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Саставне елементе конкурсне документације чине и измене и допуне те документације, као и додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде која су дата у писаном облику.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

ПРИЛОГ 4. - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може од изабраног понуђача у поступку конкурентног дијалога да захтева да потврди обавезе прихваћене у понуди.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
15. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА УКОЛИКО ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ИСТОВРСАН ПРЕДМЕТУ ЗА КОЈИ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДОБИО НЕГАТИВНУ РЕФЕРЕНЦУ, А ЊЕГОВА ВРЕДНОСТ НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД 15% ОД ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Напомена: Средство додатног обезбеђења биће у наведеном случају банкарска гаранција у висини од 10% од понуђене цене (вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене).
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је у обавези да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (што доказују Изјавом у прилогу 10. конкурсне документације).
18. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАКНАДУ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНТА

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч;


19. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Може се поднети у току целог поступка јавне набавке, а после доношења одлуке о додели уговора у року од десет дана од дана пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун број: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку која је јавна набавка у питању уплати таксу у износу од 0,1 % процењене вредности јавне набавке (утврђену чланом 156. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама) и доказ о извршеној уплати, достави у прилогу захтева.


20. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор у предметном поступку биће закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 113. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012)

Наруцилац у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, може да након закљуцења уговора, дозволи / прихвати промену битних елемената уговора, из објективних разлога (виса сила, немогућност испуњења уговорне обавезе, промењени услови на тржишту) уз презентацију адекватне документације којом се наведено доказује.

ПРИЛОГ 5. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1.) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ


Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђча:

Порески идентификациони број (ПИБ):

Име особе за контак:

Елетронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора:


2.) ПОНУДУ ПОДНОСИ:а) самосталноб) са подизвођачем
В) као заједничку понуду
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Датум: МП Потпис овлашћеног лица:


ПРИЛОГ 5. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


3.) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ


1.

Назив подизвођача
Адреса подизвођача:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контак:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач (максимално 50%):Део предметне набавке коју ће извршити подизвођач:2.

Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контак:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач (максимално 50%):Део предметне набавке коју ће извршити подизвођач:

НАПОМЕНА: Табелу Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум: МП Потпис овлашћеног лица:ПРИЛОГ 5. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

4.) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ


1.

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контак:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
2.

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контак:
Елетронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
3.

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контак:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:


НАПОМЕНА: Табелу Подаци о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

Датум: МП Потпис овлашћеног лица:ПРИЛОГ 5. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА

___________________

(заводни број понуђача)Р.

број

ОПИС

Јединица мере

Јединична цена /по јединици мере без ПДВа

1.

АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1кWh


_____________________________________ Дин.
● Обавезно попунити непопуњене колоне, у противном понуда ће се сматрати неисправном и неће се разматрати
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _______ дана од дана отварања понуде (минимум 90 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 90 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неисправном и неће се разматрати).
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 20-ог у месецу за претходни обрачунски период а на основу достављених рачуна на утврђену адресу организационог дела Наручиоца за један обрачунски период.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Унутар електроенергетског система Републике Србије на мерним местима датим у Прилогу 11.- Конкурсне документације
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ до 1.000.000.000,00 динара
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор важи до финансијске реализације.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Од датума потписивања уговора до реализације уговорених средстава од 00:00 h до 24:00 h.
ВРСТА ИСПОРУКЕ: Стална и гарантована.
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ : Уговорена количина и квалитет електричне енергије испоручиваће се у складу са важећим:

 • Законом о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012),

 • Правилима о раду преносног система („Службени Гласник“ број 55/2008) и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Службени Гласник“ број 3/2012)

 • Правилима о раду свих 5 електродистрибутивних привредних друштава: „Електропривреда Србије“; „Електро Војводина“ Нови Сад; „Електродистрибуција Београд“ „Електросрбија“ Краљево; „ Југоисток“ Ниш и „Центар“ Крагујевац на које је сагласност одобрио Савет Агенције за енергетику.

 • Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 63/2013) и свим другим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање електричном енергијом.

◘__________________ % ( унети висину процента који ће поверити подизвођачу)


◘________________________________( унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).

Датум: МП Потпис овлашћеног лица:


ПРИЛОГ 6. - МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА


закључен у Београду, дана ____________. године,
уговорне стране:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Београд, Кнеза Милоша 103

које заступа: Александар Новковић, начелник Управе за заједничке послове Министарства унутрашњих послова

(у даљем тексту: Министарство)


и рачун:

матични број: , порески број (ПИБ): _________________________ адреса: _____________________________ ПДВ број:

кога заступа : , директор

(у даљем тексту: Добављач)

и рачун:

матични број: , порески број (ПИБ): _________________________

адреса: _____________________________ ПДВ број:

кога заступа : , директор

(члан групе понуђача или подизвођач)и рачун:

матични број: , порески број (ПИБ): _________________________

адреса: _____________________________ ПДВ број:

кога заступа : , директор

(члан групе понуђача или подизвођач)


и рачун:

матични број: , порески број (ПИБ): _________________________

адреса: _____________________________ ПДВ број:

кога заступа : , директор

(члан групе понуђача или подизвођач)Предмет уговора: отворени поступак јавне набавке услуга електричне енергије за потребе Министарства унутрашњих послова
Ознака поступка: ЕЕР/14
Усвојена понуда: заводни број понуде ______________ од ______________ године (не попуњавати)

(заводни број понуђача ______________ од _______________ године)


Датум: МП Потпис овлашћеног лица:

ПРИЛОГ 6. - МОДЕЛ УГОВОРА  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет