Конкурсна документацијАжүктеу 4.96 Mb.
бет3/28
Дата22.02.2016
өлшемі4.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Члан 7.


(пенали за доцњу)
Министарство има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог уговора, за сваки дан прекорачења рока наведеног у члану 4. овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% уговорене вредности овог уговора.


Члан 8.


(уговорна казна)
У случајевима одустанка од уговора од стране Добављача, започињања испоруке уз прекорачење рока извршења обавезе испоруке или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10% уговорене вредности овог уговора, Министарство може раскинути овај уговор уз наплату уговорне казне у висини од 10% укупно уговорене вредности овог уговора.
Добављач се обавезује да у року од петнаест дана од дана закључења уговора, под претњом раскида уговора достави банкарску гаранцију у висини 10% укупно уговорене обавезе без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе, као средство обезбеђења извршења уговора у року.

Члан 9.

(резервно снабдевање)
Добављач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011, 80/2011 - испр., 93/2012 и 124/2012) .

Члан 10.

(рекламација)
На испостављени рачун Министарство може да изјави рекламацију Добављачу у року од 8(осам) дана од дана добијања рачуна.
Приговор Наручиоца на рачун одлаже плаћање рачуна.
Добављач је обавезан да у року од 8(осам) осам дана од дана пријема рекламације достави свој писмени одговор и у случају основаности у најкраћем року Добављач ће извршити исправку рачуна тако што ће Министарству издати књижно одобрење у износу признате рекламације.

Датум: МП Потпис овлашћеног лица:
ПРИЛОГ 6. - МОДЕЛ УГОВОРА

Члан 11.

(поверљивост и тајност уговора)
Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.
Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна,а који су у вези са овим уговором.
Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

Члан 12.

(виша сила)
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политчка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.Члан 13.

(измене)
Измене овог уговора врше се само у писменој форми, путем анекса, уз претходну обострану сагласност.
Члан 14.

(раскид уговора)
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорних обавеза по питању уговорне казне, као и друге последице у складу са законом.

Члан 15.

(надлежност у случају спора)
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.У случају спора уговара се месна надлежност суда у Београд.


Члан 16.

(завршна одредба)
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.
У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е
За Министарство За Добављача

начелник Управе директор

АЛЕКСАНДАР НОВКОВИЋ

_________________________ _________________________МП


НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и Наручилац ће ако изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

ПРИЛОГ 7. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ


ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ


ОПИС

Јединица мере

Јединична цена /по јединици мере без ПДВа

АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


1кWh
  1. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије:

Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Сл. Гл. Републике Србије“

  1. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије:

У складу са одлукама Владе Републике Србије о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије

  1. Сагласност на примену назива обрачуна наведених у тачкама 1. и 2. овог обрасца верификује понуђачНапомена: У јединичну цену нису урачунати трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Уколико понуђена цена изискује и друге трошкове понуђач је обавезан да тај део посебно искаже у динарима

Редни

број

Врста трошка


Номинални износ трошка без ПДВ-а

Номинални износ трошка са ПДВ-ом

Проценат

1.

Царина


2.

Трошкови превоза


3.Остали трошкови

4.

Понуђач може дописати и исказати и друге врсте трошкова који чине структуру цене.
Наручилац је, поступајући у складу са одредбом из члана 11. став 1. тачка 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 124/12), навео неке од трошкова који чине структуру цене и исти су само оквирни.

Датум: МП Потпис овлашћеног лица:


ПРИЛОГ 8. – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВИ ПИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________ , доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД


УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет