Конкурсна документацијАжүктеу 4.96 Mb.
бет4/28
Дата22.02.2016
өлшемі4.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.


Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
за понуђача

(потпис овлашћеног лица)

Датум: МП

________________________ПРИЛОГ 9. – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,


_______________________________________________

(назив понуђача)


________________________________________________

(седиште понуђача)


даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке услуге: електричне енргије, шифра поступка ЕЕР/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

за понуђача

(потпис овлашћеног лица и печат понуђача)

Датум: МП

_______________________________Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико пону ду подноси гру па пону ђача , Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (изјаву умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача)

ПРИЛОГ 10. – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача

_______________________________________________

(назив понуђача)


________________________________________________

(седиште понуђача)


дајем следећу

И З Ј А В У

Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при састављању своје понуде у отвореном поступку јавне набавке услуге: електричне енргије, шифра поступка ЕЕР/14, поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.

за понуђача

(потпис овлашћеног лица и печат понуђача)

Датум: МП

___________________________________


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (изјаву умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача).

ПРИЛОГ 11. – ЕД БРОЈЕВИ, КАТЕГОРИЈЕ, ОДОБРЕНА СНАГА, ПЛАНИРАНА ГОДИШЊА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ, ПО МЕРНИМ МЕСТИМАЕД БРОЈЕВИ, КАТЕГОРИЈЕ, ОДОБРЕНА СНАГА, ПЛАНИРАНА ГОДИШЊА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ, ПО МЕРНИМ МЕСТИМА:

ЕД БЕОГРАД

УКУПНО НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

р. бр.

ЕД број

категорија

Одoбрена снага (kW)

Енергија VT (kWh)

Енергија NT (kWh)

Енергија VT + NT

Енергијa ЈТ (kWh)

Адреса


МУП

1

96848550

ШП

17.25

1560

1000

2560

0

Савезни МУП, стан 20, Дурмиторска бр. 6, Београд

2

52389790

ШП

5.75

0

0

0

4800

ССУП, Париска 12, Београд

3

94171230

ШП

17.25

0

0

0

0

ССУП, бр. КАРАУЖЕ 1, Калуђерица

4

45177700

ШП

17.25

21760

10500

32260

0

ССУП, Управа за везу, Рудо 3, Београд

5

94249961

ШП

212.00

26000

11500

37500

0

СРЦ Макиш, Обреновачки друм 1/А, Београд

6

94097820

ШП

15.00

31560

15435

46995

0

Релејна станица ''Вишњица'', Сланце бб

7

4110922960

ШП

480.00

884760

327094.8

1211854.8

0

Економија ''13.мај'', САЈ, Батјница

8

4110938190

ШП

485.00

1030500

292500

1323000

0

МУП Р.Србије,Управа за заједничке послове, Булевар Зорана Ђинђића 104

9

4110938344

ШП

182.00

341280

145800

487080

0

МУП Р. Србије, Сарајевска 34

10

411093367

ШП

34.50

43375

17233

60608

0

МУП Р. Србије, Краља Петра Првог 7, Калуђерица11

4110939880

ШП

110.00

122640

52860

175500

0

МУП Р. Србије, Липовачка шума, Липовица

12

98454150

ШП

140.00

79218

38052

117270

0

МУП Р. Србије, Бежанијски зимовник бб

13

4110935027

СН

422.00

922800

373800

1296600

0

СУП СРС, Кнеза Милоша 101, Београд

14

4110935035

СН

530.00

2712000

1155000

3867000

0

СУП СРС, Кнеза Милоша 103, Београд

15

4110939162

СН

840.00

840000

316800

1156800

0

Самачки хотел - Бежанијска Коса, Љубинке Бобић 14

16

4110919692

НН

50.00

31710

14265

45975

0

МУП Р. Србије - Барајево, Липовачка шума 0

17

4110930050

НН

12.00

12300

5805

18105

0

РСУП Србије, Љубе Ранковића 88, Остружница

18

4110938603

НН

57.33

108200

40920

149120

0

МУП Р. Србије - Сарајевска 13

19

4110938832

НН

120.00

130400

59000

189400

0

Научно образовни центар Авала, Карагачка 2

20

4110939391

НН

164.00

75656.5

36135

111791.5

0

МУП Србије, Прихватилиште за странце, Зрењанински пут 0, Падинска Скела

21

4110939758

НН

14.00

10635.2

6208.4

16843.6

0

МУП Србије, Бошњаци бб, Рипањ

22

99255980

НН

24.80

56520

30480

87000

0

МУП Р. Србије, Рад. Центар Липовица, Барајево 2, Липовачка шума бб

23

4110940772

НН

60.00

51570

23370

74940

0

МУП Р. Србије, перионица, Раковички пут 9

24

4110915824

ШП

17.25

0

0

0

52900

РСУП Србије, Стеве Тодоровића 35, Београд

25

4110916081

ШП

17.25

0

0

0

19000

РСУП, Кнеза Милоша 86, Београд

26

4110917568

ШП

17.25

0

0

0

12000

МУП, Стражарска кућица Љубе Ранковића 88, Остружница

27

4110917657

ШП

17.25

0

0

0

0

РСУП, Пролупине 13, Гроцка

28

4110919145

ШП

5.75

0

0

0

0

РСУП, Кумановска 11, Београд

29

4110920062

ШП

3.68

0

0

0

4450

МУП Р. Србије, Живојина Петровића- Жире 50

30

4110923959

ШП

3.68

0

0

0

4560

МУП Р. Србије, Булевар Арсенија Чарнојевића 102

31

82920210

ШП

3.70

0

0

0

4450

МУП, др Ивана Рибара 212/н1, Нови Београд

32

4110927431

ШП

17.25

0

0

0

66600

РМУП, Дурмиторска 33, Београд

33

4110936830

ШП

3.72

0

0

0

2800

МУП- Стражарска кућица, Андре Николића 13, Београд

34

4110938891

ШП

3.68

0

0

0

0

МУП Србије, Стражарска кућица, Андре Николића 31, Београд

35

4110939545

ШП

17.25

0

0

0

30000

Републички органи управе, Липовачка шума бб, Барајево

36

4110915972

ШП

17.25

0

0

0

1000

МУП Р. Србије, Управа за заједничке послове, Теразије 41

37

4110918793

ШП

17.25

0

0

0

9800

РСУП, Кнеза Милоша 86, Београд

38

4110918866

ШП

17.25

0

0

0

6000

РСУП, Кнеза Милоша 86, Београд

39

4110919218

ШП

17.25

0

0

0

2000

РСУП, Краља Милутина 48, Београд

40

4110919439

ШП

17.25

0

0

0

9420

МУП Р. Србије, Једанаесте крајишке дивизије 69, Кијево

41

4110921298

ШП

3.68

5400

3600

9000

0

МУП Р. Србије, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 66, Београд

42

4110922898

ШП

43.50

108000

44400

152400

0

МУП ''Градилиште'', Обреновачки друм 3

43

4110924971

ШП

17.25

0

0

0

9000

РСУП, Косовска 11, Београд

44

4110939995

ШП

17.25

10200

5200

15400

0

МУП Р. Србије, Мије Ковачевића 9, Београд
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет